Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza w PruszkowiePobieranie 2.88 Mb.
Strona8/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39

Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. dr J. Mazurkiewicza
w Pruszkowie


ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków
Nr 59, 60, 61, 62
Kontrola kompleksowa
ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia
  22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych
  z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

 • działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

 • warunków pobytu pacjenta;

 • opieki pielęgniarskiej
  i lekarskiej;

 • przestrzegania praw pacjenta
  (m.in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Kontrola problemowa
w zakresie terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS i PFRON
w 2007r.
Przeprowadzone w okresie:

26.03.2008 – 24.04.2008W toku kontroli ustalono:

W 2007 roku podstawy prawne działalności Zespołu stanowiły:

- Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 90/05 z dnia 4 lipca 2005 roku, znowelizowany Uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 82/07 z dnia 4 lipca 2007 roku oraz 140/07 z dnia 10 września 2007 roku,

- Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 11/2007


z dnia 25 stycznia 2007 roku. Ostatnie zmiany do ww. Regulaminu zatwierdziła Rada Społeczna Zespołu Uchwałą Nr 12/2007 z dnia 26 września 2007 roku. Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

W 2007 roku w Zespole obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek


i położnych wynoszące 313,8 etatów, ustalone Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 139/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było niższe
o 100,18 etatów od ustalonych norm i wynosiło 213,62 etatu. Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Zespole nie występował niedobór w zatrudnieniu lekarzy specjalistów.

Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych kształtował się od „realizacji bieżącej” w 5 komórkach organizacyjnych do 60 dni dla pacjentów indywidualnych i do 500 dni dla pacjentów zobowiązanych do leczenia przez sąd w Oddziale Uzależnień od Alkoholu. Średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wyniósł 45,43%.

Wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 34.424.179,26 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 147.960,45 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały


w aspekcie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniających wykorzystanie kadry i obłożenie łóżek stwierdzono, że średni koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Zespół w 2007 roku wyniósł 50.364,35 zł i był o 8.074,21 zł wyższy od przychodu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w przeliczeniu na jedno łóżko, tj. kwoty 42.290,14 zł

W 2007 roku w wyniku realizacji 17 umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na wykonywanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskano przychód w wysokości 109.352,00 zł, a z tytułu bezumownie udzielonych świadczeń medycznych w wysokości 1.159.164,10 zł. Za udzielone odpłatne świadczenia zdrowotne Zespół pobierał opłaty zgodnie z cenami ustalonymi w umowach i obowiązujących cennikach usług medycznych.

W 2007 roku z tytułu działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Zespół uzyskał przychody w wysokości 4.214.024,38 zł.

W wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Zespołu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy


o zakładach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Zespołu Nr 124/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie oraz materiałów zgromadzonych
w magazynach Zespołu. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzono niedobór leków w magazynie aptecznym na kwotę 71,41 zł (mieszczący się w granicach norm ubytków naturalnych), który został spisany w koszty działalności Zespołu.

Na podstawie dokumentów LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono, że w 2007 roku Zespół dokonał likwidacji 3 środków trwałych zamortyzowanych w 100% o łącznej wartości początkowej 58.585,15 zł. Wszystkie zlikwidowane środki trwałe wyksięgowano ze stanu ewidencyjnego Szpitala.

W 2007 roku Zespół wynajmował pomieszczenia i powierzchnie na podstawie 55 umów, z których 2 zawarto w roku 2007. W wyniku kontroli ustalono, iż ww. umowy zawarto zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego
w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego. Z tytułu wynajmu powierzchni
i pomieszczeń w roku 2007 Zespół osiągnął przychód w wysokości 244.132,09 zł.

W zakresie prowadzenia przez Szpital w roku 2007 gospodarki odpadami nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami prowadzono na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Pruszkowskiego Nr 270/2003 zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 30 listopada 2012 roku, w której Decyzją Nr 286/2007 zwiększono dopuszczalne limity ilości wytwarzanych odpadów. W 2007 roku w wyniku prowadzonej gospodarki odpadami Zespół poniósł koszty w wysokości 10.014,09 zł.

W roku 2007 zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Zespół dokonał opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.436,63 złotych.

W 2007 roku w Zespole obowiązywał Regulamin udzielania zamówień publicznych dostosowany do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).


W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2008 roku, tj. w terminie określonym w art. 98 ust. 2 cyt. ustawy, ujęto 33 postępowania.
W wyniku kontroli przeprowadzonej na 30,3% próbie, którą stanowiło 10 postępowań
o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań wynikających
z zawartych umów dotacji stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z prawem.

Zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Zespołu ustalił plan finansowy na 2007 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Zespołu Uchwałą Nr 1/2007 z dnia 1 marca 2007 roku. Powyższy plan finansowy Decyzjami Dyrektora Zespołu został dwukrotnie zmieniony:

- pierwszą zmianę wprowadzono w miesiącu listopadzie 2007 roku, którą pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zespołu Uchwałą Nr 16/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku,

- drugą zmianę wprowadzono w dniu 27 grudnia 2007 roku. Pozytywną opinię


w sprawie ww. zmiany Rada Społeczna Zespołu wydała w Uchwale Nr 1/2008 z dnia 19 marca 2008 roku, tj. po zakończeniu roku obrachunkowego 2007.

Dokonując w powyższy sposób zmiany planu finansowego naruszono roczny charakter tego planu wynikający z art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku


o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

W 2007 roku Zespół uzyskał przychody w wysokości 39.212.113,00zł, tj. o kwotę 721.887,00 zł niższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 39.199.791,00 zł, tj. o kwotę 734.209,00 zł także niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Zespołu za 2007 rok zamknął się zyskiem brutto w wysokości 12.322,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zespół posiadał zobowiązania w wysokości 2.133.336,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 774.972,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zespól posiadał należności w wysokości 6.426.241,04 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 1.867.795,31 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwania do zapłaty) stwierdzono, że Zespół prowadził systematyczne działania windykacyjne należności.

Zespół w 2007 roku sporządzał i przekazywał kwartalne sprawozdania


o stanie zobowiązań i należności Rb-Z i Rb-N do Departamentu Skarbu
i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nie dotrzymując terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770). Opóźnienia w przekazaniu ww. sprawozdań za wszystkie cztery kwartały wynosiły od 2 do 26 dni.

W 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Zespół odprowadzał składki na:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dotrzymując terminów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) – opóźnienia w przekazaniu 11 składek wynosiły od 13 do 258 dni,

- ubezpieczenie społeczne w terminach określonych w ustawie z dnia


13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U
z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), z wyjątkiem składki za miesiąc październik 2007 roku, której część stanowiąca niedopłatę w wysokości 247,22 zł opłacono w dniu 29 listopada 2007 roku, tj. 14 dni po terminie.

W 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Zespół zapłacił odsetki


w wysokości ogółem 15.675,70 zł, z czego:

- kwotę 13.366,70 zł stanowiły odsetki z tytułu zaległości w zapłacie za dostawę towarów i wykonane usługi,

- kwotę 2.309,00 zł stanowiły odsetki od zobowiązań tzw. „publicznoprawnych” – zapłacone na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że:

- z uwagi na trudną sytuację finansową Zespołu, na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) Dyrektor Zespołu w dniu 19 stycznia 2007 roku zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie, na mocy którego należny odpis na ZFŚS w roku 2007 zmniejszono do wysokości 1/3, co stanowiło kwotę 180.826,00 zł,

- na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


w roku 2007 przekazano odpis w wysokości 185.503,00 zł, nie dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 cyt. ustawy.

W 2007 roku Zespół na podstawie ośmiu umów dotacji zawartych


z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w łącznej kwocie 3.189.564,55 zł, które zostały wydatkowane w założonych wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach
i asortymentach wynikających z zawartych umów.

Obowiązujące w Zespole procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków opracowano zgodnie ze standardami określonymi w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 52 faktur dokumentujących poniesione przez Zespół wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 2.056.622,25 zł, co stanowiło 5,24% wydatków ogółem stwierdzono, że Zespół realizował kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

Zespół na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) przeprowadził restrukturyzację finansową. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych osiągnięto cele zakładane w programie restrukturyzacji, tj.:uregulowano w całości zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, zmniejszono zaległości z tytułu zobowiązań publiczno prawnych z kwoty 4.102.837,21 zl (wg stanu na dzień 31.12.2004 r.) do kwoty 1.885.947,77 zł (wg stanu na dzień 31.12.2007 r.), zobowiązania cywilnoprawne z okresu objętego procesem restrukturyzacji w wysokości 1.862.938,09 przejął Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zahamowano proces „zadłużania się” Zespołu. Dnia 7 grudnia 2007 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało pozytywną Decyzję
Nr MCZP/IX-R/8035/101-4/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację sześciu zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono, że Zespół nie wykonał czterech zaleceń, tj.: nie zapobieżono powstaniu zobowiązań


i zdarzeń prawno gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, nie dotrzymano minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, nie dotrzymano terminów przekazania sprawozdań o stanie zobowiązań i należności Rb – Z i Rb – N, nieterminowo przekazano środki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

31.07.2008 r.W związku z ww. ustaleniami skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […]
  w wysokości i terminach wynikających
  z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
  .

 2. Przestrzegać terminów przekazywania kwot odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych określonych w art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 3. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych
  w rozporządzeniu Ministra Finansów
  z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 4. Przestrzegać minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek ustalonych na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314).

 5. Wypłacać wynagrodzenia z jednoczesnym terminowym wykonaniem wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku opłacania składek na:

 • ubezpieczenie społeczne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.).
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano dnia
28.10.2008 r.

16

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatryczny Opieki Zdrowotnej
im. dr B. Borzym
w Radomiu


ul. Krychnowicka 1

26-600 Radom
Nr 63, 64, 65
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

 • działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

 • warunków pobytu pacjenta;

 • opieki pielęgniarskiej
  i lekarskiej;

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

20.02.2008 – 17.03.2008
W toku kontroli ustalono:

W 2007 roku podstawy prawne działalności Szpitala stanowiły:

- Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 105/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku;

- Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Szpitala Nr 6/2007


z dnia 20 sierpnia 2007 roku.

Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

W roku 2007 w Szpitalu obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 236 osób, ustalone w dniu 24 stycznia 2007 roku na podstawie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było niższe od ustalonych norm i wynosiło 233 osoby. W zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór 3 lekarzy psychiatrów i 1 lekarza chorób wewnętrznych.

Czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 9 komórkach organizacyjnych Szpitala do 90 dni w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i 180 dni w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

W 2007 roku średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych wyniósł 77,36%.

Wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 21.906.844,87 zł, przy „niedowykonaniach kontraktu” na kwotę 1.595.173,61 zł oraz nie sfinansowanych „nadwykonaniach”


w wysokości 274.523,12 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Szpital mógł: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy…”. Przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w 2007 roku wyniosły 31.224,35 zł. Za udzielone odpłatne świadczenia zdrowotne Szpital pobierał opłaty zgodnie z cenami ustalonymi w umowach


i obowiązującym cenniku odpłatnych usług medycznych.

W 2007 roku w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym opieką objęto 100 pacjentów, uzyskując przychód w wysokości 488.241,44 zł.

W wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Szpitala nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej.

W 2007 roku do Szpitala wpłynęło osiem skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.) i na podstawie Zarządzeń Dyrektora Szpitala Nr 30/07 z dnia 28 listopada 2007 roku oraz Nr 31 z dnia 4 grudnia 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje gruntów, budynków i programów komputerowych, w wyniku których nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.

Na podstawie Zarządzeń Dyrektora Szpitala Nr 12/2007 i Nr 14/2007 dokonano likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych (zamortyzowanych w 100%)


o łącznej wartości początkowej 99.356,18zł. Wszystkie zlikwidowane przedmioty na podstawie dowodów LT zostały zdjęte ze stanu ewidencyjnego roku 2007. Uzyskany
z przeprowadzonych likwidacji złom stalowy odsprzedano do punktu skupu złomu za kwotę 750,00 zł. W 2007 roku Szpital nie dokonał odsprzedaży żadnych środków trwałych.

Na podstawie obowiązujących w 2007 roku 7 umów wynajmu powierzchni użytkowych, 74 umów najmu lokali mieszkalnych oraz 36 umów najmu pokoi hotelowych Szpital uzyskał przychód w wysokości 472.040,72 zł. W wyniku kontroli umów wynajmu powierzchni użytkowych stwierdzono, iż zostały one zawarte zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

W trakcie kontroli prowadzenia przez Szpital w roku 2007 gospodarki odpadami nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami prowadzono na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Radomia znak: OŚR.II.AG.7660-82/04 z dnia 19 lipca 2004 roku, zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 15 lipca 2014 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.


z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) za korzystanie ze środowiska w roku 2007 Szpital dokonał opłat w wysokości 37.235,00 zł.

W roku 2007 w Szpitalu obowiązywały „Procedury udzielania zamówień publicznych” wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Nr 13 z dnia 10 maja 2005 roku. Powyższe procedury zostały dostosowane do znowelizowanych postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W prowadzonym rejestrze zamówień publicznych w 2007 roku ujęto 21 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 28,6% próbie, którą stanowiło 6 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań wynikających z zawartych umów dotacji stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Szpital ustalił plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy zgodnie z art. 46 ust. 2a pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Szpitala Uchwałą Nr 2/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W dniu 18 grudnia 2007 roku do powyższego planu wprowadzono zmiany, które nie zostały zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala.
W wyjaśnieniach dotyczących braku opinii Rady Społecznej Szpitala w sprawie zmiany planu finansowego Główna Księgowa Szpitala podała, m. in., że: „...korekta planu finansowego jak i jego wykonanie nie zostały zaopiniowane przez Radę Społeczną [...]
z powodu jej braku. Kadencja poprzedniej Rady Społecznej upłynęła w październiku 2007 roku, a do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o powołaniu nowej...”.
W 2007 roku Szpital uzyskał przychody w wysokości 36.643.813,00 zł, tj. o kwotę 3.706.187,00 zł niższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 39.460.000,00 zł, tj. o kwotę 2.364.865,00 zł także niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Szpitala roku 2007 zamknął się stratą w wysokości –451.322,00 zł.

W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem (po korekcie) w wysokości 720.385,20 zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w terminach i kwotach zgodnych z postanowieniami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.). Zakres udzielonych świadczeń socjalnych był zgodny


z ustaleniami obowiązującego „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał należności ogółem w wysokości 3.679.379,33 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 117.460,55 zł. Na dzień


31 grudnia 2007 roku stan zobowiązań Szpitala zamknął się kwotą 32.273.798,32 zł,
z czego kwotę 8.869.357,40 zł stanowiły zobowiązania wymagalne. Szpital w 2007 roku sporządzał i przekazywał do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań i należności Rb-Z i Rb-N w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

Z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań Szpital w 2007 roku zapłacił odsetki


w łącznej kwocie 22.284,57 zł, z czego:

 • kwotę 15.972,57 stanowiły odsetki od nieterminowych regulowanych płatności za dostawy i wykonane usługi,

 • kwotę 6.312,00 zł stanowiły odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzonych po terminach określonych w ustawie z dnia
  13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.).

Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149,
poz. 1076 ze zm.) oraz porozumień zawartych pomiędzy Dyrektorem Szpitala
a związkami zawodowymi lekarzy i pielęgniarek w IV kwartale 2007 roku nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 20,55%. W związku
z realizacją ww. porozumień, na wzrost wynagrodzeń w 2007 roku Szpital poniósł wydatki w wysokości 375.275,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) w Szpitalu została przeprowadzona restrukturyzacja. Podstawę restrukturyzacji stanowiła Umowa Pożyczki zawarta pomiędzy Szpitalem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 4.759.055,00 zł. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych Szpital osiągnął cele zakładane w programie restrukturyzacji, tj. zgodnie z zawartymi ugodami restrukturyzacyjnymi ze środków ww. pożyczki pokrył zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społeczno – emerytalnych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Dnia 16 lipca 2007 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało pozytywną Decyzję Nr MCZP/IX-R/8035/7-3/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2007 roku Szpital na podstawie 6 umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w formie dotacji w łącznej kwocie 4.122.883,21 zł. Ww. środki finansowe zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie


z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów.

W trakcie kontroli stwierdzono, że obowiązujące w Szpitalu procedury dotyczące kontroli finansowej, Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 23/2007 z dnia


10 października 2007 roku zostały dostosowane do standardów określonych
w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 144 faktur dokumentujących poniesione wydatki
o łącznej wartości 1.102.669,88 zł, co stanowiło 5,02 % wydatków ogółem stwierdzono, że Szpital realizował kontrolę finansową wydatków.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację ośmiu zaleceń pokontrolnych, wynikających z kontroli przeprowadzonej w 2007 roku stwierdzono nie wykonanie jednego zalecenia, tj.: nie wyeliminowano zdarzeń prawno – gospodarczych, których skutkiem była zapłata odsetek w wysokości 22.284,57 zł, od nieterminowo regulowanych zobowiązań.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

23.05.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „...wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 2. Wypłacać wynagrodzenia z jednoczesnym wykonaniem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wynikającego z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.).

 3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314) przestrzegać ustalonych norm zatrudnienia pielęgniarek.
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 17.09.2008 r.

17


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna