Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Międzyleski Szpital Specjalistyczny w WarszawiePobieranie 2.88 Mb.
Strona7/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa
Nr 51,52, 53, 54, 55
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2007.
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości Realizacji programu „Szkoła Promocji Zdrowia”
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

22.02.2008 – 28.03.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie regulacji organizacyjno-prawnych stwierdzono, że w 2007 roku w Szpitalu obowiązywał Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Szpitala Nr 13/2004 z dnia 17 grudnia 2003 roku. W 2008 roku uaktualniono i uzupełniono postanowienia Regulaminu porządkowego o zmiany dokonane w Statucie Szpitala


w 2007 roku. Uchwałą Nr 6/2008 z dnia 18 marca 2008 roku Rada Społeczna Szpitala zatwierdziła zmiany w ww. Regulaminie. Uchwałą Nr 7/2008 Rady Społecznej z dnia 18 marca 2008 roku zatwierdzono i wprowadzono tekst jednolity Regulaminu porządkowego.

W zakresie zadań statutowych:

- w roku 2007 w Szpitalu nie opracowano minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych, tj. nie wypełniono dyspozycji § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314),

- w Szpitalu w 2007 roku stwierdzono niedobory kadry medycznej: lekarzy – 14 etatów oraz pielęgniarek – 17 etatów,

- w zakresie zatrudnienia osób na kierowniczych stanowiskach medycznych wymagających przeprowadzenia procedur konkursowych stwierdzono, że:


 • stanowiska pielęgniarek oddziałowych zostały obsadzone bez konkursów na
  9 oddziałach,

 • stanowiska ordynatorów oddziałów zostały obsadzone bez konkursów na
  5 oddziałach,

- średni czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 20 komórkach organizacyjnych Szpitala do 83 dni w na Oddziale Urologicznym, 112 dni na Oddziale Okulistycznym (dla zaćmy) oraz 240 dni w Poradni Nefrologicznej,

- średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosił 60,13%,

- wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 43.718.080,09 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 54.344,62 zł zł,

- średni koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Szpital w 2007 roku wynosił 119.102,95 zł i był o 12.433,24 zł wyższy od przychodu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w przeliczeniu na jedno łóżko, tj. kwoty 106.669,71 zł,

- w 2007 roku w wyniku realizacji 30 umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na wykonywanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskano przychód w wysokości 1.082.523,14 zł, a z tytułu bezumownie udzielonych świadczeń medycznych
w wysokości 457.565,92 zł,

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Szpitala nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy


o zakładach opieki zdrowotnej,

- w 2007 roku do Szpitala wpłynęło 13 skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- Szpital realizował w 2007 roku program „Szkoła Promocji Zdrowia” w ramach umowy Nr 7/ZP.ZS.I/D/07 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Na podstawie ww. umowy Szpital otrzymał środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł, z czego wydatkował zgodnie z przeznaczeniem kwotę w wysokości 57.256,58 zł. Niewykorzystana cześć dotacji w wysokości 12.743,42 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do dnia 3 stycznia 2008 roku.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- inwentaryzacje w 2007 roku Szpital przeprowadził na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy


z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.),

- w 2007 roku Szpital dokonał likwidacji 64 pozycji środków trwałych (zamortyzowanych w 100%) o wartości początkowej 2.794.154,48 zł,

- w 2007 roku Szpital wynajmował (wydzierżawiał) pomieszczenia i powierzchnie 25 podmiotom gospodarczym, w wyniku czego osiągnął przychód w wysokości
461.298,98 zł,

- w zakresie prowadzonej przez Szpital gospodarki odpadami, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) Na podstawie zawartych umów i zleceń jednorazowych Szpital w 2007 roku przekazywał wytworzone odpady do unieszkodliwienia czterem firmom, ponosząc koszty w wysokości 94.490,70 zł oraz uzyskując przychody w wysokości 686,25 zł,

- zgodnie z postanowieniami obowiązującej w 2007 roku ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.902 ze zm.) Szpital uiścił opłaty środowiskowe za 2007 rok w wysokości 6.303,00 zł,

- w 2007 roku procedura udzielania zamówień publicznych w Szpitalu odbywała się


w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2004 Dyrektora Szpitala z dnia 2 marca 2004 roku, który został dostosowany do postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 ze zm.) Zarządzeniem Nr 12/07 Dyrektora Szpitala z dnia 11 czerwca 2007 roku,

- w wyniku kontroli 14 postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie stwierdzono uchybień w stosowaniu postanowień ww. ustawy.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z art. 53, ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Szpitala ustalił plan finansowy na 2007 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala Uchwałą Nr 10/2007 z dnia 16 marca 2007 roku. Do ww. planu finansowego sporządzono 2 korekty, które zostały pozytywnie zaopiniowane Uchwałami Rady Społecznej: Nr 24/2007 z dnia 11 września 2007 roku oraz Nr 9/2008 z dnia 18 marca 2008 roku (w związku z połączeniem Szpitala z SWPZDOZ im. Św. Łazarza


w Warszawie w październiku 2007 roku),

- w 2007 roku Szpital uzyskał przychody w wysokości 61.059.638,10 zł zł, tj. o kwotę 299.638,10 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości


62.555.809,33 zł, tj. o kwotę 843.503,67 zł niższą od zaplanowanej, tym samym zamknął rok obrotowy stratą w wysokości 1.496.171,23 zł, która była o 843.503,67 zł niższa od planowanej, tj. kwoty 2.339.674,90 zł,

- w dniu 9 marca 2007 roku Szpital wyliczył odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 673.852,50 zł, przyjmując zatrudnienie na poziomie 730 pracowników i wysokość miesięcznej płacy w wysokości 804,60 zł. Wobec faktu, iż rzeczywiste zatrudnienie w Szpitalu w 2007 roku wyniosło 765 osób, w dniu 17 grudnia 2007 roku sporządzono korektę naliczenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ustalając odpis za 2007 rok na kwotę 702.013,70 zł, którą przekazano na konto ZFŚS dotrzymując ustalonych terminów,

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 18.188.991,00 zł, w tym wymagalne w kwocie 4.603.725,00 zł,

- na dzień 31 grudnia 2007 roku stan należności Szpitala zamknął się kwotą 12.495.925,97 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 1.264.535,00 zł,

- Szpital przekazywał sprawozdania Rb-N i Rb-Z do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego w następujących terminach:


 • sprawozdania za I kwartał 2007 roku przekazano w dniu 16 kwietnia 2007 roku
  (2 dni po terminie),

 • sprawozdania za II kwartał 2007 roku przekazano w dniu 16 lipca 2007 roku
  (2 dni po terminie),

 • sprawozdania za III kwartał 2007 roku przekazano w dniu 18 października 2007 roku (4 dni po terminie),

 • sprawozdania za IV kwartał 2007 roku przekazano w dniu 7 lutego 2008
  (1 dzień po terminie),

- w 2007 roku Szpital zapłacił odsetki w wysokości 21.339,01 zł od nieterminowo regulowanych zobowiązań.

W zakresie kontroli finansowej:

- obowiązujące w 2007 roku „Procedury kontroli finansowej” Szpitala zostały dostosowane do standardów zawartych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58),

- na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 171 faktur dokumentujących poniesione przez Szpital wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 3.978.656,84 zł, co stanowiło 6,84% wydatków ogółem stwierdzono, że Szpital realizował kontrolę finansową wydatków.

W 2006 roku Szpital na podstawie 5 umów dotacji zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego, otrzymał środki finansowe w łącznej kwocie 13.378.752,54 zł, które wykorzystał zgodnie z ich przeznaczeniem i w terminach określonych w umowach.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) wynagrodzenia personelu medycznego Szpitala wzrosły średnio o 25,9%, natomiast pracowników administracji


i obsługi o 8,05%. W dniu 2 kwietnia 2007 roku organ restrukturyzacyjny wydał decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Szpitala.

W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych:

- Szpital nie wykonał 3 zaleceń pokontrolnych, tj.:


 • nie opracował minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,

 • sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazał po terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,

 • dopuścił do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych, skutkujących zapłatą odsetek,

- jedno zalecenie Szpital zrealizował częściowo, tj. kontynuował przeprowadzanie postępowań konkursowych na stanowiska pielęgniarek oddziałowych oraz na stanowisko ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego ale nie podjął działań w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska ordynatorów pozostałych oddziałów Szpitala, nie obsadzonych w wyniku konkursów.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

07.05.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne: 1. zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 21 grudnia 1999 roku
  w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314) opracować i przestrzegać minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,

 2. Zatrudniać osoby na kierownicze stanowiska medyczne po przeprowadzeniu postępowań konkursowych określonych
  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
  z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 ze zm.),

 3. kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770),

 4. nie dopuszczać do powstawania zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego iż: „…Wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających
  z wcześniej zaciągniętych zobowiązań…”
  ,

 5. zmian w rocznym planie finansowym dokonywać na zasadach określonych
  w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności zachowując „roczny charakter” tego planu.

 6. rozliczenia rzeczowo-finansowe dotacji otrzymanych na podstawie umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przekazywać
  w terminach określonych w tych umowach.Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano dnia
04.07.2008 r.

14

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1

09-500 Gostynin

Nr 56, 57, 58Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • Przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

 • działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

 • warunków pobytu pacjenta;

 • opieki pielęgniarskiej
  i lekarskiej;

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

Kontrola problemowa
w zakresie terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS i PFRON w 2007r.

Przeprowadzona w okresie:

26.03.2008 – 24.04.2008


W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku w Zespole obowiązywał Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 79/02 z dnia 30 września 2002 roku;

- Regulamin Porządkowy był zgodny z postanowieniami ustawy z dnia


30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.), wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 28/06 z dnia 14 września 2006 roku;

- minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w 2008 roku wynosiły


137 etatów, a stan faktyczny zatrudnienia pielęgniarek na dzień 31 grudnia
2007 roku był wyższy od ustalonych norm i wynosił 141,50 etatów;

- w zakresie zatrudniania pozostałej kadry medycznej w 2007 roku nie stwierdzono niedoboru lekarzy specjalistów;

- średni czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych wynosił: od „realizacji bieżącej” w 3 komórkach organizacyjnych Zespołu do 90 dni
w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz do 365 dni
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym;

- średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosił


91,67 %, z czego najniższy wskaźnik zanotowano w Pododdziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych – 49,50 %;

- w 2007 roku w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym opieką długoterminową objęto


71 pacjentów, uzyskując przychód w wysokości 2.150.068,75 zł;

- przychody uzyskane w roku 2007 z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 646.576,22 zł;

- ceny za świadczenia zdrowotne w fakturach VAT (losowo wybranych) wystawionych na rzecz podmiotów gospodarczych były zgodne z umowami i obowiązującym cennikiem na 2007 rok;

- zawarte umowy na wykonywanie usług medycznych, poprzedzono konkursem ofert czym dopełniono postanowień § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.);

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Zespołu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- inwentaryzację środków pieniężnych w kasie, aktywów zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych w Aptece Zespołu, materiałów w Magazynie Technicznym, Laboratorium oraz w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przeprowadzono zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.);

- W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzono niedobór leku na kwotę 152,71 zł w Aptece Zespołu, niedobór oleju opałowego na kwotę


48,02 zł oraz niedobór 2 rowerów rehabilitacyjnych o wartości 400 zł, które zostały uznane za niezawinione i spisane w koszty działalności Zespołu roku 2007;

- uzyskane w 2007 roku przychody z tytułu prowadzonej gospodarki mieniem wyniosły 113.352,23 zł zł;

- zawarte w 2007 roku umowy na wynajem i dzierżawę majątku trwałego zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami;

- na podstawie kontroli 5 postępowań z 2007 roku stwierdzono, następujące uchybienia


i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.):

 • w 5 postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Zespół (zamawiający) bezpośrednio przed otwarciem ofert podawał cenę netto, co było niezgodne
  z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

W zakresie gospodarki finansowej:

- w 2007 roku Zespół uzyskał przychody w wysokości 18.223.398,81 zł,


tj. o kwotę 966.398,81 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty
w wysokości 19.794.390,41 zł, tj. o kwotę 378.609,59 zł niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Zespołu roku 2007 zamknął się stratą netto w wysokości 1.071.490,10 zł.;

- ustalony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości


306.042,75 zł przekazano na rachunek ZFŚS dotrzymując terminów zgodnie
z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.);

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Zespół posiadał należności ogółem


w wysokości 2.004.377,13 zł z czego należności wymagalne stanowiły kwotę
14.408,64 zł, stan zobowiązań zamknął się kwotą 5.273.916,00 zł, z tym zobowiązania wymagalne w wysokości 2.357,60 zł;

- sprawozdania Rb-N i Rb-Z za IV kwartały 2007 roku złożono do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych(Dz. U. Nr 113, poz.770);

- w 2007 roku Zespół zapłacił odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań
w wysokości 41.878,50 zł;

- Procedury kontroli finansowej Zespołu zostały dostosowane do standardów zawartych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 7, poz. 58);

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Zespołowi w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 2.608.984,61 zł;

- Dyrektor Zespołu postanowieniem z dnia 22.07.2005 r. wszczął postępowanie restrukturyzacyjne, efektem działań restrukturyzacyjnych była spłata zobowiązań


w kwocie 718.857,10 zł.

Otrzymane środki finansowe na dotację w 2007 roku z Samorządu Województwa Mazowieckiego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone


w terminach określonych w umowach.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację 9 zaleceń pokontrolnych, wynikających


z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono nie wykonanie dwóch zaleceń, tj.:

- dokonano zapłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – w 2007 roku Zespół zapłacił odsetki w wysokości 41.878,50 zł,

- składki na rzecz PFRON za miesiące: VIII, X, XI 2007 roku opłacono
po terminie określonym w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

18.07.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
  w szczególności wartość kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie
  z postanowieniami art. 86 ust. 3 cyt. ustawy określać w wysokości brutto.

 2. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „…wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 3. Wypłacać wynagrodzenia
  z jednoczesnym wykonaniem, wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku terminowego opłacania składek na:

 • ubezpieczenia społeczne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia
  13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
  z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92).Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 11.12.2008 r..

15


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna