Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SPZOZPobieranie 2.88 Mb.
Strona6/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Szpital Kolejowy
im. dr med. Wł. Roeflera
w Pruszkowie SPZOZ


ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków
Nr 43, 44, 45, 46

Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • prawidłowości wykorzystania dotacji
  z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach
  w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa

w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie


w roku 2007.
Kontrola problemowa

w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.


w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego;

Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-Z


i RB-N za 2007r. z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
Przeprowadzone w okresie:

18.02.2008 – 04.04.2008W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku w Szpitalu obowiązywał Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 62/02 z dnia 1 lipca 2002 roku;

- Regulamin Porządkowy był zgodny z postanowieniami ustawy z dnia


30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408
ze zm.), wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 51/2003 z dnia
31 grudnia 2003 roku;

- minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w 2008 roku wynosiły 110 etatów, a stan faktyczny zatrudnienia pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku był niższy od ustalonych norm i wynosił 93,75 etatów;

- w zakresie zatrudniania pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór lekarzy specjalistów w ilości 19 osób;

- średni czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych wynosił:


w Poradni Kardiologicznej – 115 dni, w Poradni Pulmonologicznej – 125 dni oraz 290 dni na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym;

- średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosił


44,33 %, z czego najniższy wskaźnik zanotowano w Oddziale Nefrologicznym – 11,83%, Oddziale Intensywnej Terapii – 13,76%;

- przychody uzyskane w roku 2007 z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 258.276,91 zł;

- ceny za świadczenia zdrowotne w fakturach VAT (losowo wybranych) wystawionych na rzecz podmiotów gospodarczych były zgodne z umowami i obowiązującym cennikiem na 2007 rok;

- zawarte umowy na wykonywanie usług medycznych, nie poprzedzono konkursem ofert czym nie dopełniono postanowień § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.);

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Szpitala nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- inwentaryzację środków pieniężnych w kasie, aktywów zgromadzonych na rachunkach bankowych i materiałów w magazynach przeprowadzono zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.);

- uzyskane w 2007 roku przychody z tytułu prowadzonej gospodarki mieniem wyniosły 350.182,72 zł;

- zawarte w 2007 roku umowy na wynajem i dzierżawę majątku trwałego zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami;

- zbycie prawa użytkowania gruntu o pow. 277 m² przez Szpital odbyło się zgodnie


z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 82/2003 z dnia 20 października 2003 roku;

- na podstawie kontroli 6 postępowań z 2007 roku stwierdzono, następujące uchybienia


i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.):

 • 6 umów o udzielenie zamówień publicznych zawarto dzień przed upływem
  7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną;

 • 1 umowę o udzielenie zamówienia publicznego zawarto przed upływem
  7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną;

 • 1 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego Szpital nie zamieścił
  w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszył postanowienia art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie gospodarki finansowej:

- w Szpitalu obowiązywało Zarządzenie Nr 24A/2006 z dnia 04.04.2006 r. w sprawie „Instrukcji przyjętej polityki rachunkowości, w tym Zakładowy Plan Kont;

- zaplanowane przez Szpital przychody w wysokości 15.100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.648.164,51 zł, a zaplanowane koszty w kwocie 18.242.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 18.012.771,51 zł, wynik finansowy zamknął się stratą netto
w wysokości -2.364.607,00 zł;

- ustalony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 140.000,00 zł przekazano na rachunek ZFŚS nie dotrzymując terminów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.


z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.);

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał należności ogółem w wysokości 1.407.189,43 zł z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 23.047,41 zł, stan zobowiązań zamknął się kwotą 7.699.648,42 zł, z tym zobowiązania wymagalne w wysokości 892.506,91 zł;

- sprawozdania Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2007 roku złożono do Departamentu Skarbu
i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 13 dni po terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz.770);

- w 2007 roku Szpital zapłacił odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań


w wysokości 7.209,56 zł;

- Procedury kontroli finansowej Szpitala zostały dostosowane do standardów zawartych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58);

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Szpitalowi w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 2.111.873,42 zł;

- Dyrektor Szpitala postanowieniem z dnia 20.07.2005 r. wszczął postępowanie restrukturyzacyjne, efektem działań restrukturyzacyjnych była spłata zobowiązań


w kwocie 1.111.423,88 zł.

Otrzymane środki finansowe na dotację w 2007 roku z Samorządu Województwa Mazowieckiego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone


w terminach określonych w umowach.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację 6 zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono częściową realizację dwóch i nie wykonanie trzech zaleceń, tj.:

- działania Szpitala nie doprowadziły do skrócenia terminu oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych,

- stan zatrudnienia pielęgniarek w 2007 roku nie odpowiadał ustalonym minimalnym normom zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314),

- kwartalne sprawozdania o stanie należności i zobowiązań Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2007 roku przekazano 13 dni po terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,

- dokonano zapłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – w 2007 roku Szpital zapłacił odsetki w wysokości 7.209,56 zł,

- zaplanowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szpital nie przekazał w określonych terminach wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

30.05.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Stan zatrudnienia pielęgniarek utrzymywać na poziomie ustalonych minimalnych norm zatrudnienia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314).

 2. Kontynuować działania zmierzające do radykalnego zmniejszenia czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz efektywniejszego wykorzystania łóżek szpitalnych.

 3. Zawarcie umowy na wykonywanie usług medycznych poprzedzać konkursem, zgodnie z treścią § 4 rozporządzenie Ministra Zdrowia
  i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

 4. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności:

- umowy na realizację przedmiotów postępowań zwierać w terminach określonych w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy,

- ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „...zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy [...] zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień publicznych...”. 1. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów
  z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 2. Przestrzegać terminów przekazywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70 z 1996 r., poz. 335 ze zm.).

 3. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 4. Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzać w terminach zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
  z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.).Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 11.08.2008 r.

12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
w Warszawie


ul. Nowogrodzka 62 a

02-002 Warszawa
Nr 47, 48, 49, 50
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry i ilość udzielonych porad;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Kontrola problemowa
w zakresie terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS i PFRON w 2007r.
Przeprowadzone w okresie:

12.06.2008 – 14.07.2008W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

W 2007 roku podstawy prawne działalności Zakładu stanowiły:

- Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 5/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku, w którym zmiany dotyczące struktury organizacyjnej zatwierdził Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 66/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku,

- Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Centrum Nr 4/2004
z dnia 11 października 2004 roku, w którym ostatnie zmiany dotyczące struktury organizacyjnej zatwierdziła Rada Społeczna Zakładu Uchwałą Nr 24/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku. Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.),

- w oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku


w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), w Zakładzie ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 27 etatów. Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było niższe o 1,45 etatu od ustalonych norm i wynosiło 25,55 etatów. W zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór jednego lekarza w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

- czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 2 komórkach organizacyjnych Zakładu do 16 dni w Poradni Alergologicznej i 23 dni w Poradni Diabetologicznej.

- Zakład w roku 2007 na podstawie 5 kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielił świadczeń zdrowotnych o wartości
3.693.324,68 zł, z czego Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansował wykonanie usług medycznych w wysokości 3.647.666,68 zł, nie finansując „nadwykonań” w kwocie 45.658,00 zł. Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Zakład mógł: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…”,

- przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w 2007 roku wyniosły 898.273,15 zł.


W wyniku kontroli dokumentacji rozliczeniowo – finansowej dotyczącej trzech umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz dziesięciu faktur wystawionych za udzielone świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że Zakład pobierał opłaty zgodnie
z cenami ustalonymi w umowach i obowiązującym cenniku odpłatnych usług medycznych.

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Zakładu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy


o zakładach opieki zdrowotnej.

- w 2007 roku w Zakładzie zarejestrowano 9 skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Zakładu Nr 1/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie oraz środków pieniężnych na rachunkach. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.

- na podstawie dokumentów LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono,


że w 2007 roku w związku z zakończeniem działalności Laboratorium Analitycznego dokonano likwidacji 36 środków trwałych (zamortyzowanych w 100%) stanowiących jego wyposażenie o łącznej wartości początkowej 251.351,45 zł. Podstawę likwidacji stanowiły orzeczenia o stanie technicznym oraz ekspertyzy. Na podstawie zgody Rady Społecznej Zakładu wyrażonej w Uchwale Nr 5/2007 z dnia 27 marca 2007 roku dokonano odsprzedaży 19 zlikwidowanych maszyn i urządzeń za łączną kwotę
5.646,00 zł.

- w 2007 roku Zakład wynajmował pomieszczenia i powierzchnie


29 podmiotom gospodarczym, w wyniku czego osiągnął przychód w wysokości 1.035.276,46 zł. Ww. umowy zawarto zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku
i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

- w zakresie prowadzonej przez Zakład gospodarki odpadami nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). W roku 2007 Zakład realizując zalecenie pokontrolne Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskał Decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 1424/OŚ/2007 zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Na podstawie przedłożonego wykazu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2007 ustalono, że półroczna ich wysokość wyniosła 28,00 zł i nie przekroczyła kwoty stawki granicznej wynoszącej 400,00 zł, w związku z powyższym zgodnie z postanowieniami art. 289 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie wniesiono opłat za korzystanie ze środowiska.,

- w 2007 roku w Zakładzie obowiązywały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 roku regulaminy „Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” oraz „Pracy Komisji Przetargowej”. Powyższe regulaminy opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) W prowadzonym rejestrze zamówień publicznych
w 2007 roku ujęto 11 postępowań, w tym 3 unieważnione. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 72,72 % próbie, którą stanowiło 8 postępowań zakończonych udzieleniem zamówień publicznych stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych przesłano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z treścią art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Zakładu ustaliła plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy wraz ze zmianą zgodnie z art. 46 pkt 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany Uchwałami Rady Społecznej Zakładu Nr 2/2007 z dnia 26 marca 2007 roku oraz Nr 25/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku. W 2007 roku Zakład uzyskał przychody
w wysokości 10.371.425,93 zł, tj. o kwotę 3.179.425,93 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 6.686.165,05 zł, tj. o kwotę 505.834,95 zł niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Zakładu za rok 2007 zamknął się zyskiem netto
w wysokości 3.685.260,88 zł.,

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 80.781,84 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS w terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.). Zakres udzielonych świadczeń socjalnych był zgodny z ustaleniami obowiązującego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- ze środków ZFŚS poniesiono wydatki w wysokości 408,00 zł na prowizje bankowe, tj. niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 1 ust. 1 cyt. ustawy. Zakres udzielonych świadczeń socjalnych był zgodny z ustaleniami obowiązującego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

- na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zobowiązań Zakładu zamknął się kwotą 8.966.641,54 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zakład posiadał należności w wysokości 465.634,00 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 123.799,00 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Zakład prowadził systematyczne działania windykacyjne należności. Zakład w 2007 roku sporządzał i przekazywał kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań i należności Rb-Z i Rb-N do Departamentu Skarbu


i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotrzymując terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770). W 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Zakład zapłacił odsetki w wysokości ogółem 24.309,07 zł, z czego: kwotę 20.974,70 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego opłacenia podatku od nieruchomości za II półrocze 2002 roku, kwotę 3.334,37 zł stanowiły odsetki z tytułu zaległości w zapłacie wynagrodzeń „tzw. ustawy 203”, w okresie od stycznia 2002 roku do lutego 2007 roku.

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Zakład odprowadzał należne składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych w: art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej


i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.), art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

- Zakład nie naliczał w deklaracjach ZUS P DRA oraz nie potrącał przysługującego płatnikom wynagrodzenia od wypłaconej prawidłowo kwoty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, do czego miał prawo w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), w wysokości 0,1 % określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie wysokości


i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153,
poz. 1005).

- w 2007 roku Zakład na podstawie 6 umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w formie dotacji „inwestycyjnych” w łącznej kwocie 722.145,04 zł. Ww. środki finansowe zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie


z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów.

- obowiązujące w Zakładzie procedury dotyczące kontroli finansowej


w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Dyrektora Nr 28/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku dostosowano do wymogów określonych w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 60 faktur dokumentujących wydatki
o łącznej wartości 5.693.272,99 zł, co stanowiło 5,24 % wydatków ogółem stwierdzono, że Zakład realizował kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Zakładowi w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w wysokości 409.887,37 zł. Zakład na wzrost wynagrodzeń wydatkował kwotę 439.596,42 zł, z czego z własnych środków 29.709,05 zł. W wyniku powyższych działań nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 18,91 %.

- na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) w Zakładzie została przeprowadzona restrukturyzacja finansowa. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych Zakład osiągnął cele zakładane w programie restrukturyzacji, tj.: uregulował w całości zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, uzyskał umorzenie składek wraz z odsetkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 2.172.806,72 zł, zmniejszając stan zobowiązań wymagalnych do „zera”, osiągnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości 3.685.260,88 zł, zahamował proces „zadłużania się” .Dnia 26 października 2007 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało pozytywną Decyzję
Nr MCZP/IV-R/8035/22-4/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

- w wyniku kontroli sprawdzającej realizację dziewięciu zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono nie wykonanie jednego zalecenia, tj. nie doprowadzono do skrócenia terminu oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

08.10.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Kontynuować działania mające na celu radykalne zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych, w szczególności z zakresu diabetologii
  i alergologii.

 2. Przestrzegać minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek ustalonych na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314).

 3. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.), w szczególności z rachunku bankowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie pokrywać kosztów prowadzenia tego rachunku.

 4. Pobierać przysługujące płatnikom składek wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
  14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.
  Nr 153, poz. 1005).13


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna