Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana BogdanowiczaPobieranie 2.88 Mb.
Strona5/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. dr Jana Bogdanowicza


w Warszawie

ul. Niekłańska 4/24

03-924 Warszawa
Nr 37, 38, 39
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • prawidłowości wykorzystania dotacji
  z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach
  w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

14.02.2008 – 12.03.2008
W toku kontroli ustalono:

W 2007 roku podstawy prawne działalności Zespołu stanowiły:

- Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 7/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku, w którym Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 17/05 z dnia 7 marca 2006 roku wprowadzono zmiany dotyczące struktury organizacyjnej,

- do dnia 29 listopada 2007 roku Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu nr 47A/2005 z dnia 3 czerwca 2005 roku. Z dniem 30 listopada 2007 roku Dyrektor Zespołu Zarządzeniem Nr 144/2007 wprowadził jednolity tekst ww. regulaminu, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Zespołu Nr 22/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

W roku 2007 w Zespole obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek
i położnych w ilości 185 osób, które nie uwzględniały zatrudnienia we wszystkich komórkach organizacyjnych Zespołu udzielających świadczeń medycznych. Ww. normy opracowano w 2001 roku na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek i położnych na dzień 31 grudnia 2007 roku było wyższe od ustalonych norm o 37,3% i wynosiło 254 osoby.

W zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór lekarzy specjalistów z zakresu: pediatrii w ilości 3 etatów, neurochirurgii w ilości 1 etatu oraz chirurgii urazowo – ortopedycznej w ilości 2 etatów.

Średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosił 52,6 %, z czego najniższy wskaźnik zanotowano w Oddziale Laryngologii – 21,4 % oraz w Oddziale Neurologii – 38,1 %.

Wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 31.436.228,68 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 212.977,46 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały Zespołu w aspekcie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniających wykorzystanie kadry i obłożenie łóżek stwierdzono, że średni koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Zespół w 2007 roku wynosił 2.870,54 zł i był niższy o kwotę 526,11 zł, od przychodu na jedno łóżko uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 3.396,65 zł.

Przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wyniosły 958.624,71 zł. W wyniku kontroli dokumentacji rozliczeniowo – finansowej dotyczącej pięciu umów zawartych


z podmiotami gospodarczymi na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz pięciu faktur wystawionych za udzielone świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że Zespół pobierał opłaty zgodnie z cenami ustalonymi
w umowach i obowiązującym cenniku odpłatnych usług medycznych.

W trakcie kontroli stwierdzono, że podmioty wynajmujące pomieszczenia


i powierzchnie Zespołu nie prowadziły działalności konkurencyjnej, określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej..

W 2007 roku do Zespołu wpłynęło sześć skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z wyjątkiem jednej, na którą udzielono odpowiedzi telefonicznej, a nie w formie pisemnej.

Zgodnie z Zarządzenia Dyrektora Zespołu Nr 123/2007 z dnia 12 października 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje materiałów, środków trwałych oraz stanu środków finansowych w Kasie Zespołu. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 123/2007 termin zakończenia inwentaryzacji środków trwałych i materiałów łącznie z protokółem końcowym Komisji Inwentaryzacyjnej został ustalony na dzień 14 marca 2008 roku. Inwentaryzacji gotówki i innych walorów w Kasie Zespołu dokonano w dniu 2 stycznia 2008 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku, stan faktyczny środków pieniężnych wynosił 14.064,77 zł i był zgodny z ewidencją księgową oraz raportami kasowymi: Nr 252/1/2007 i Nr 161/2/2007.

W roku 2007 dokonano likwidacji (kasacji):


 • środków trwałych o łącznej wartości brutto 571.538,45 zł, których umorzenie wyniosło 569.747,99 zł. Podstawę likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego, ekspertyzy oraz protokóły kasacyjne. Zgodnie z zapisami protokółów kasacyjnych zlikwidowane środki trwałe zostały przekazane firmie zajmującej się utylizacją;

 • wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe) o łącznej wartości ewidencyjnej 73.959,10 zł umorzonych w 100 %, przyczyną likwidacji była ich nieprzydatność do dalszego użytkowania.

Zespół wynajmował (wydzierżawiał) pomieszczenia i powierzchnie 12 podmiotom gospodarczym na podstawie zawartych umów, z których jedną, tj. z „Fundacją Zdrowie” zawarto w roku 2007. W wyniku kontroli ustalono, iż ww. umowę zawarto zgodnie
z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego. Z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń w roku 2007 Zespół osiągnął przychód
w wysokości 826.311,61 zł, z czego kwotę 39.783,47 zł stanowiły należności uregulowane w I kwartale 2008 roku.

W zakresie prowadzonej przez Zespół gospodarki odpadami, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628


ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami w 2007 roku prowadzono na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Nr 460/OŚ/2004 z dnia 14 czerwca 2004 roku zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez okres 10 lat, tj. do dnia 31 maja 2014 roku.

Dyrektor Zespołu działając zgodnie z postanowieniami art. 289 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.


z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.), nie wniósł opłat za korzystanie ze środowiska, ponieważ naliczona półroczna wysokość ww. opłat nie przekroczyła kwoty 400,00 zł.

W prowadzonym rejestrze zamówień publicznych w 2007 roku ujęto 113 postępowań,


z czego 24 postępowania unieważniono. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 15 % próbie, którą stanowiło 17 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, stwierdzono, następujące uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • 7 umów o udzielenie zamówień publicznych zawarto przed upływem 7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną;

 • 3 ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przekazano do publikacji
  w Biuletynie Zamówień Publicznych, po upływie od 2 do 6 miesięcy od daty zawarcia umów o udzielenie zamówień, w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określono, że: „...zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy [...] zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień publicznych...”;

 • nie spełniając przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowano tryb postępowania „z wolnej ręki” na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn.: „Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii”, czym naruszono dyspozycję art. 10 ust. 2 cyt. ustawy.

Plan finansowy wraz ze zmianą zgodnie z art. 46 ust. 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany Uchwałami Rady Społecznej Zespołu nr 6/2007 z dnia 29 maja 2007 roku i Nr 23/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. W 2007 roku Zespół uzyskał przychody w wysokości 34.378.867,12 zł, tj. o kwotę 2.187.132,88 zł niższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 40.685.673,49 zł, tj. o kwotę 183.326,51 zł także niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Zespołu roku 2007 zamknął się stratą brutto w wysokości 6.306.806,37 zł.

W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 553.099,47zł (po korekcie) zostały przekazane na rachunek ZFŚS


w terminach i kwotach zgodnych z postanowieniami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N za IV kwartały 2007 roku, wynosiły 5.163.196,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 512.791,00 zł.


W wyniku kontroli poszczególnych kwartalnych sprawozdań Rb-N za rok 2007 ustalono, że w wierszach N3.2 „depozyty na żądanie” w ww. sprawozdaniach bezpodstawnie wykazano kwoty środków finansowych „przechowywanych” na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Zespół prowadził systematyczne działania windykacyjne należności.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z za IV kwartały 2007 roku wynosiły 1.151.395,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 151.395,00 zł.


W treści ww. sprawozdania nie wykazano zobowiązań z tytułu nie uiszczonych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 60.495,90 zł.

Kwartalne sprawozdania o stanie należności i zobowiązań Rb–N i Rb–Z


za I i II kwartał 2007 roku przekazano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dwa dni po terminach określonych
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770). W 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań
z tytułu dostaw towarów i usług Zespół zapłacił odsetki w wysokości 2.480,44 zł.

Wydatki Zespołu w 2007 roku zamknęły się kwotą 42.866.477,92 zł (łącznie


z wydatkami inwestycyjnymi). Na podstawie skontrolowanych 31 faktur dokumentujących wydatki o łącznej wartości 2.528.811,48 zł, co stanowiło
5,9 % wydatków ogółem stwierdzono, że Zespół realizował kontrolę finansową wydatków.

W 2007 roku Zespół na podstawie piętnastu umów dotacji zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w łącznej kwocie 6.278.133,26 zł, które wykorzystał zgodnie z warunkami określonymi w umowach,


z wyjątkiem środków dotacji w wysokości 110.162,95 zł, przekazanych w ramach realizacji umowy Nr 199/ZD.IS.I./D/07 zawartej w dniu 10 września 2007 roku, które stanowiły zapłatę za studium wykonalności dla zadania pn.: „Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii” Wykonawcy, tj.: „EDAN – usługi projektowe Piotr Ziółkowski” – wybranemu w postępowaniu przeprowadzonym w trybie „z wolnej ręki” bez zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, czym naruszono postanowienia § 3 przedmiotowej umowy dotacji.

Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Zespołowi w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 4.874.005,89 zł, którą wykorzystano zgodnie


z przeznaczeniem. Zespół na wzrost wynagrodzeń wydatkował łącznie kwotę 5.590.631,05 zł, z czego z własnych środków kwotę 716.625,16 zł.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.06.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
  w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), opracować
  i przestrzegać nowych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, uwzględniających potrzeby wszystkich komórek organizacyjnych Zespołu wykonujących świadczenia zdrowotne.

 2. Kontynuować działania zmierzające do radykalne zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz efektywniejszego wykorzystania łóżek szpitalnych.

 3. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności:

 • niekonkurencyjny tryb udzielenia zamówienia publicznego „z wolnej ręki” stosować jedynie w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 cyt. ustawy,

 • umowy na realizację przedmiotów postępowań zwierać w terminach określonych w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy,

 • ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „...zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy [...] zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień publicznych...”.

 1. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z sporządzać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) oraz przekazywać w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

 2. Wynagrodzenia wypłacać
  z jednoczesnym wykonaniem wynikającego z ustawy szczególnej obowiązku opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.).

 3. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „…wydatki publiczne powinny być dokonywane […]
  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”
  .

 4. Na podstawie § 4 ust. 3 umowy dotacji Nr 199/ZD.IS.I./D/07 dokonać zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków dotacji w kwocie 110.162,95 zł wraz
  z należnymi odsetkami, które stanowiły zapłatę za studium wykonalności dla zadania pn.: „Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego
  i Oddziału Intensywnej Terapii” Wykonawcy „EDAN – usługi projektowe Piotr Ziółkowski”, wybranemu
  z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w postępowaniu przeprowadzonym w trybie „z wolnej ręki” bez zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 ww. ustawy. Zwrotu środków dotacji należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w tej sprawie.
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 23.07.2008 r.

10

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny
w Warszawie


ul. Wolska 37

01-201 Warszawa
Nr 40, 41, 42
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych
  z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek.

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa

w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie


w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

25.06.2008 – 29.07.2008
W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku podstawy prawne działalności Szpitala stanowiły: Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 70/05 z dnia 9 czerwca 2005 roku; Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Nr 7/04 z dnia 6 września 2004 roku, w którym w roku 2006 wprowadzono zmiany dotyczące postępowania Szpitala w razie śmierci pacjenta oraz współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, zatwierdzone Uchwałą Rady Społecznej Nr 25/06 z dnia 26 września 2006 roku. Powyższy regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14,


poz. 89 ze zm.);

- w oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku


w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), w Szpitalu ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 121,5 etatów. Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było wyższe od ustalonych norm i wynosiło 136,2 etatów;

- czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 8 komórkach organizacyjnych Szpitala do 365 dni w Oddziale Dziennym i 90 dni w Poradni Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

- w 2007 roku średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych wyniósł 55,5%.;

- przy zatrudnianiu osób na stanowiska kierownicze medyczne (ordynatorzy oddziałów, pielęgniarki oddziałowe) Szpital postępował zgodnie z zasadami określonymi


w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 ze zm.);

- wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych


w 2007 roku wyniosła 46.906.905,16 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach”
w wysokości 1.055.878,47 zł.

- zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Szpital mógł: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…”. Przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych w 2007 roku wyniosły 196.402,80 zł. Za udzielone odpłatne świadczenia zdrowotne Szpital pobierał opłaty zgodnie z cenami ustalonymi w umowach i obowiązujących cennikach odpłatnych usług medycznych.

- w 2007 roku na podstawie 11 umów zlecających wykonanie usług medycznych na rzecz Szpitala, poniesiono koszty w wysokości 455.326,00 zł. Zawarcia ww. umów nie poprzedzono konkursem ofert, czym naruszono postanowienia § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Szpitala nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy


o zakładach opieki zdrowotnej.

- w 2007 roku do Szpitala nie wpłynęły skargi i wnioski pacjentów.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Szpitala Nr 18/2007 z dnia 3 września 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje środków trwałych, materiałów i wyposażenia. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzono niedobory: w magazynie aptecznym na kwotę 162,67 zł,
w magazynie żywności na kwotę 2,95 zł. Ww. niedobory na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej zostały uznane za niezawinione i spisane w koszty działalności Szpitala roku 2007.

- na podstawie dokumentów LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono, że w roku 2007 dokonano kasacji 87 środków trwałych i innych składników majątkowych zamortyzowanych w 100%, o łącznej wartości początkowej 319.700,02 zł. Wszystkie zlikwidowane środki trwałe zostały zdjęte ze stanu ewidencyjnego w roku 2007.

- w 2007 roku Szpital na podstawie zawartych umów wynajmował, wydzierżawiał pomieszczenia i powierzchnie 11 podmiotom gospodarczym, w wyniku, czego osiągnął przychód w wysokości 294.803,88 zł. W wyniku kontroli ustalono, iż bez stosownej zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego dwie umowy dzierżawy zawarto na czas oznaczony dłuższy niż 1 rok (13 miesięcy), czym naruszono postanowienia § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 538/51/03 z dnia
5 sierpnia 2003 roku w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego;

- w zakresie prowadzonej przez Szpital gospodarki odpadami w roku 2007 nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami prowadzono na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 1183/OŚ/2005 zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 29 lutego 2008 roku. Na podstawie przedłożonego wykazu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2007 ustalono, że ich półroczna wysokość nie przekroczyła kwoty stawki granicznej wynoszącej 400,00 zł, w związku z powyższym zgodnie z postanowieniami art. 289 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie wniesiono opłat za korzystanie ze środowiska;

- w roku 2007 postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzano na podstawie „Wewnętrznych procedur zamówień towarów i usług” wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Nr 7/07 z dnia 19 stycznia 2007 roku. Powyższe procedury opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W prowadzonym rejestrze zamówień publicznych w 2007 roku ujęto 33 postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

- w wyniku kontroli przeprowadzonej na 39,39 % próbie, którą stanowiło


13 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych stwierdzono, następujące nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych:

- nie dokonano unieważnienia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - „Budowa łączników komunikacyjnych łączących Kuchnię


z Pawilonem I oraz Pawilon I z Pawilonem II”,
znak sprawy: PN/12RB/05/2007. Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotowe postępowanie powinno zostać unieważnione, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przez Firmę ENEL uznana przez Zamawiającego (Szpital) za najkorzystniejszą, wynosząca 1.563.895,00 zł, przewyższała o 863.895,00 zł kwotę jaką Szpital mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania, którą podał przed otwarciem ofert, tj. 700.000,00 zł. W celu dostosowania ceny oferty do możliwości finansowych Szpitala w zawartej z Wykonawcą umowie dokonano podziału realizacji przedmiotowego zadania na dwie części oraz przedłużono termin jego realizacji, tj. część I – budowa łącznika pomiędzy Kuchnią a Pawilonem I, termin realizacji do dnia 30 listopada 2007 roku, część II budowa łącznika pomiędzy Pawilonem I a Pawilonem II, termin wykonania do dnia 30 sierpnia 2008 roku. Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z ogłoszeniem o przetargu, ostateczne wykonanie całości zadania (bez podziału na części) miało nastąpić w terminie do dnia 30 listopada 2007 roku. Powyższym naruszono treść art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „…Zamawiający […] przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji [...] zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy…”. W wyjaśnieniach dotyczących różnic pomiędzy terminami wykonania przedmiotowego zadania określonymi w umowie zawartej z Wykonawcą oraz
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu Dyrektor Szpitala podał, m.in., że: „..Dnia 7 lipca 2007 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu [...] Wpłynęła jedna oferta, której wartość znacząco przewyższała wartość szacunkową zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający pismem z dnia 17.07.2007 r. zwrócił się do Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dodatkowych środków na kontynuację zadania [...] Dnia 23.07.2007 r. Departament Zdrowia [poinformował], że z chwilą pojawienia się w budżecie Województwa Mazowieckiego dodatkowych środków zgłoszony wniosek zostanie rozpatrzony. Na podstawie otrzymanego pisma podjęto decyzję o zmianie zapisów w umowie....”;

- w postępowaniu „...na zakup i dostawę urządzeń komputerowych...”,


2 umowy z wybranymi Wykonawcami zawarto 7 dnia od daty powiadomienia Wykonawców o wyborze ofert najkorzystniejszych, tj. dzień przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „....zamawiający zawiera umowę [...] w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty....”. Zawarcie umów z naruszeniem ww. przepisu nie miało wpływu na wynik przedmiotowego postępowania, nie zgłoszono protestów dotyczących wyboru najkorzystniejszych ofert.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z treścią art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Szpitala ustalił plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy wraz ze zmianą zgodnie
z art. 46 pkt 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany Uchwałami Rady Społecznej Szpitala z dnia 23 kwietnia 2007 roku oraz z dnia 17 grudnia 2007 roku. W 2007 roku Szpital uzyskał przychody w wysokości 93.629.179,72 zł, tj. o kwotę 2.788.998,88 zł niższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 94.803.618,51 zł, tj. o kwotę 1.614.560,09 zł także niższą od zaplanowanej;

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem po korekcie w wysokości 337.261,50 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS


w terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.). Zakres udzielonych świadczeń socjalnych był zgodny z ustaleniami obowiązującego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

- na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zobowiązań Szpitala zamknął się kwotą 3.108.550,56 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał należności w wysokości 10.460.196,86 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 2.623.338,81 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Szpital prowadził systematyczne działania windykacyjne należności;

- Szpital w 2007 roku sporządzał i przekazywał kwartalne sprawozdania finansowe
o stanie zobowiązań i należności Rb-Z i Rb-N do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotrzymując terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770), z wyjątkiem sprawozdań za I kwartał 2007 roku, które przekazano w dniu 20 kwietnia 2007 roku, tj. 6 dni po terminie.

- w 2007 roku z tytułu zaległości w zapłacie wynagrodzeń „tzw. ustawy 203” za lata 2001 – 2002 Szpital zapłacił odsetki w łącznej wysokości 38.424,20 zł.

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Szpital odprowadzał należne składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych w: art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.), art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.);

- obowiązujące w Szpitalu procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Dyrektora Nr 25/06 z dnia 20 grudnia 2006 roku dostosowano do wymogów określonych


w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 25 faktur dokumentujących wydatki o łącznej wartości 2.566.484,16 zł, co stanowiło 5,31 % wydatków ogółem stwierdzono, że Szpital realizował kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

- w 2007 roku Szpital na podstawie 12 umów dotacji zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w łącznej kwocie 7.746.552,92 zł, które zostały wydatkowane w określonych umowami wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem, w nakazanych terminach oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem środków dotacji w wysokości łącznej 350.000,00 zł. Na powyższą kwotę składały się środki w wysokości 300.000,00 zł przekazane na podstawie umowy dotacji Nr 227/ZP.IS.I/D/06 z dnia 12 czerwca 2006 roku oraz 50.000,00 zł przekazane na podstawie umowy dotacji Nr 78/ZD.IN/D/07


z dnia 23 marca 2007 roku. Środki te stanowiły zapłatę za wykonane roboty budowlane, związane z budową podziemnych łączników komunikacyjnych, przez Firmę ENEL Sp.
z o.o. z Warszawy, która została wybrana niezgodnie z przepisami, tj. z naruszeniem postanowień art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.. Powyższym naruszono postanowienia § 3 ust. 1 ww. umów dotacji, w których Szpital zobowiązał się m.in. do: „...racjonalnego, zgodnego z postanowieniami umowy gospodarowania przekazanymi środkami finansowymi z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...”;

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Szpitalowi w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 5.719.198,03 zł. Szpital na wzrost wynagrodzeń wydatkował kwotę 6.016.675,45 zł,


z czego z własnych środków kwotę 297.477,42 zł. W wyniku powyższych działań nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 40 %.

- w wyniku kontroli sprawdzającej realizację dwóch zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono częściowe ich wykonanie, tj.: • skrócono czas oczekiwania pacjentów na udzielenia świadczeń zdrowotnych,
  w szczególności w Oddziale Dziennym z 690 do 365 dni, nie doprowadzono do efektywniejszego wykorzystania łóżek Szpitalnych;

 • terminowo przekazywano sprawozdania finansowe o stanie należności i zobowiązań Rb – N i Rb – Z, z wyjątkiem sprawozdań za I kwartał 2007 roku, które przekazano 6 dni po terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

22.10.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Zgodnie z treścią § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) zawarcie umowy zlecającej wykonywanie usług medycznych na rzecz Szpitala poprzedzać konkursem ofert.

 2. Umowy wynajmu/dzierżawy zawierać zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego
  w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

 3. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż:
  „…wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających
  z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”
  .

 4. Kwartalne sprawozdania finansowe o stanie należności Rb-N
  i zobowiązań Rb-Z przekazywać
  w terminach określonych
  w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 5. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
  w szczególności: ściśle przestrzegać postanowień art. 93 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy, który nakazuje unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający jest
  w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, umowy na realizację przedmiotów postępowań zawierać w terminach określonych w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy: „....zamawiający zawiera umowę [...] w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty....”.

 6. Na podstawie § 4 ust. 3 umów dotacji Nr 227/ZP.IS.I/D/06 oraz Nr 78/ZD.IN/D/07 dokonać zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków dotacji w łącznej kwocie 350.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami, które stanowiły zapłatę za roboty budowlane związane
  z wykonaniem podziemnych łączników komunikacji przez Firmę ENEL Sp. z o.o. z Warszawy, która została wybrana z naruszeniem przepisów określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.11


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna