Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona38/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Związek Młodzieży Wiejskiej

Ul. Nowy Świat 18/20

00-373 Warszawa

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanej przez województwo Mazowieckie w roku 2007 na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Młodzieżowy obóz wypoczynkowy – na wakacje uśmiech”, zgodnie z umową
Nr 277/ZD./III./D/07 z dnia 20 czerwca 2007 r.

Przeprowadzona w okresie:

09.01.2008 – 11.01.2008


W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że środki finansowe przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 44.800,00 zł zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w umowie Nr 277/ZD./III./D/07.

Sprawozdanie z kontroli przekazane do Departamentu Zdrowia dnia 15.01.2008 r.
171

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”

im. T. Sygietyńskiego

Karolin

05-805 Otrębusy
Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości współpracy Mazowsza z firmą P&M Group Malinowski & Partners w zakresie wprowadzania systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2000. Kontrola została wszczęta w związku z pismem Nr BM/217/2007 firmy P&M Group z dnia 3.12. 2007 r. adresowanym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przeprowadzona w okresie:

14.01.2008 – 28.01.2008
W toku kontroli ustalono:

Przedmiotem sporu była zapłata za czynności związane z przygotowaniem i sporządzeniem materiału o nazwie "Raport z audytu wstępnego" oznaczonego datą 13.01.2006 r. oraz za spotkanie przedstawicieli P&M Group z kierownictwem Mazowsza w dniu 22.02.2006 r.

Firma P&M Group dwukrotnie wystawiła faktury za "audyt wstępny" i "szkolenie", na kwotę ogółem 4830 zł, które Mazowsze odesłało uznając roszczenia za bezpodstawne.

Czynności wymienione na ww. fakturze były przez P&M Group i przez Mazowsze odebrane odmiennie, co do ich charakteru i istoty. Strona skarżąca uznała je za wykonanie umowy zawartej ustnie. Mazowsze zajęło stanowisko, że na wykonanie powyższych czynności nie została zawarta umowa, ani w formie ustnej ani pisemnej, oraz że: • "audyt wstępny" był niezamawiany i jest nieprzydatny,

 • spotkanie z dnia 22.02.2006 r. z przedstawicielami firmy P&M Group było autoprezentacją marketingową, a nie szkoleniem.

Przedstawione przez firmę P&M Group dowody na poparcie tezy, że umowa została zawarta w formie ustnej nie potwierdziły udzielenia zamówienia, a wręcz zaprzeczały twierdzeniom skarżącego. P&M Group nie przedstawił dowodów, że między dniem 20 a 22 lutego 2006 r. nastąpiło wyjaśnienie zastrzeżeń i uzgodnienie wszystkich istotnych postanowień umowy. Nikt z członków kadry kierowniczej Mazowsza obecnych na spotkaniu w dniu 22.02.2006 r. nie uznał tego spotkania za "szkolenie".

W toku kontroli uzyskano wyjaśnienie, że Mazowsze nie otrzymało od P&M Group oferty, a spotkanie w dniu 22.02.2006 r. było "autoprezentacją marketingową, a jednocześnie miało służyć uzyskaniu przez P&M Group informacji, które posłużyłyby do przygotowania oferty".

Wobec faktu, iż projekt umowy był przez P&M Group opracowany i przekazany do Mazowsza (obarczony wadami merytorycznymi), to domniemywać należy, że umowa w formie ustnej nie została zawarta.

Stronie niezadowolonej przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez Mazowsze.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

07.03.2008 r.

W związku z powyższymi ustaleniami i oceną nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

172

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa
Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych
w okresie od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 15 lutego 2008 roku.
Przeprowadzona w okresie:

28.02.2008– 11.03.2008
Jednostka została utworzona w dniu 1 lipca 2007 roku na mocy Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 47/2007 z dnia 19 marca 2007 roku.

W okresie objętym kontrolą podstawy prawne działalności Jednostki stanowiły:

- Statut zatwierdzony Uchwałą Nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 roku,

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2617/98/07 z dnia 12 grudnia 2007 roku. W okresie od dnia 3 lipca 2007 roku do dnia 12 grudnia 2007 roku w Jednostce obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego


Nr 1295/57/07 z dnia 3 lipca 2007 roku, w którym wprowadzono zmiany Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1532/66/07 z dnia 26 lipca 2007 roku.

W kontrolowanym okresie, zgodnie z § 40 ww. regulaminu wykonywaniem czynności formalno – prawnych w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zajmował się Zespół ds. Zamówień Publicznych, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Jednostki.

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Jednostki w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych, Dyrektor Jednostki Zarządzeniem Nr 19/07 z dnia 9 października 2007 roku wprowadził „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych”, w którym określił zasady i tryby postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych.

W okresie od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku Jednostka wszczęła 41 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W wyniku kontroli dokumentacji losowo wybranych 20 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, co stanowiło 48,78% wszczętych postępowań w roku 2007 stwierdzono następujące uchybienia


i nieprawidłowości (nie mające wpływu na wyniki postępowań).

- w przedstawionej do kontroli dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie sprzętu sieciowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzono brak umowy zawartej z Wykonawcą Firmą SOLIDEX S.A. na wykonanie przedmiotu zamówienia. W wyjaśnieniach zawartych w piśmie z dnia 5 marca 2008 roku, dotyczących braku ww. umowy p.o. Dyrektora Jednostki podał, m.in., że: „…jej chwilowy brak w dokumentacji przetargowej był podyktowany wysłaniem jej do uzupełnienia na naszym egzemplarzu brakującego podpisu jednego z przedstawicieli wykonawcy, na jednym z załączników do umowy…”. Do powyższego wyjaśnienia załączono umowę Nr WOA/ZP/D – 335-6/07 (z wszystkimi podpisami) zawartą z firmą SOLIDEX S.A. na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- w przedstawionej do kontroli dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stwierdzono brak oświadczeń o nie podleganiu wyłączeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu Członków Komisji Przetargowej i Kierownika Jednostki, o których to dokumentach mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W wyjaśnieniach zawartych w piśmie z dnia 5 marca 2008 roku, dotyczących braku ww. oświadczeń p.o. Dyrektora Jednostki podał, m.in., że: „…oświadczenia znajdowały się wśród innych dokumentów zgromadzonych ze względu na braki lokalowe w odrębnych pudłach (brak szaf)…”.Do powyższego wyjaśnienia załączono brakujące oświadczenia
z dnia 9 listopada 2007 roku, sporządzone na drukach ZP-11,

- umowę na zakup urządzenia do kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarto w dniu 20 grudnia 2007 roku (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano w dniu 13 grudnia 2007 roku), czyli dzień przed upływem 7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną,

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania na dostawę artykułów spożywczych, wody mineralnej wraz z dystrybutorami oraz soków na rok 2008 dopuszczono złożenie ofert równoważnych, spełniających m.in.: „...takie same parametry jakościowe, ilościowe i cenowe...”. Zapis o spełnieniu warunku równoważności cenowej, oznaczał niemożność złożenia ofert z cenami niższymi.
W powyższym postępowaniu złożono jedną ofertę, w związku z czym ww. zapisem nie naruszono zasady uczciwej konkurencji i nie miał on wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty – Wykonawcy.

W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 15 lutego 2008 roku Jednostka wszczęła 13 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W wyniku kontroli dokumentacji losowo wybranych 2 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, co stanowiło 15,38% wszczętych postępowań w ww. okresie stwierdzono następującą nieprawidłowość (nie mającą wpływu na wynik postępowania):

- w przedstawionej do kontroli dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe powszechne i niepowszechne w obrocie krajowym i zagranicznym, przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, stwierdzono brak protokółu postępowania oraz oświadczeń o nie podleganiu wyłączeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu Członków Komisji Przetargowej i Kierownika Jednostki, o których
to dokumentach mowa w art. 17 ust. 2 i art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyjaśnieniach zawartych w piśmie z dnia 5 marca 2008 roku, dotyczących braku ww. oświadczeń i protokółu p.o. Dyrektora Jednostki podał, m.in., że: „…brakujące oświadczenia oraz protokół znajdowały się wśród dokumentów zgromadzonych w innych teczkach...”. Do powyższego wyjaśnienia załączono brakujące oświadczenia z dnia 2 stycznia 2008 roku – sporządzone na drukach ZP-11 oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji księgowej analitycznej konta 202 – rozrachunki z dostawcami, w okresie od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku Jednostka na zakup towarów i usług wydatkowała kwotę 4.152.177,17 zł., z czego wydatki poniesione na:

- zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej wyniosły – 12.184,33 zł (konto 202-02-0005), co stanowiło 0,29% wydatków ogółem z tytułu dostaw towarów i usług ,

- zakup usług gastronomicznych wyniosły – 51.154,58 zł (konta: 202 – 02-0053, 202 – 02-0028, 202-02-0074), co stanowiło 1,23 % wydatków ogółem z tytułu dostaw towarów i usług.

W planie finansowym wydatków Jednostki na rok 2007 po zmianach wprowadzonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 2671/1/100/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2007 roku w Rozdziale 75095 „Pozostała Działalność” przewidziano poniesienie wydatków w ogólnej wysokości 13.134.022,00 zł, w tym na dostawy towarów i usług w wysokości 5.191.610,00 zł. Poniesione przez Jednostkę w roku 2007 wydatki z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4.152.177,17 zł były niższe o 1.039.432,83 zł od zaplanowanych i stanowiły 79,98 % kwoty zaplanowanej.

W roku 2008 przewidziano dostawę artykułów spożywczych, soków oraz wody mineralnej wraz dzierżawą dystrybutorów o wartości 143.838,00 zł (brutto) – zgodną z planem finansowym wydatków Jednostki na rok 2008. Wykonawców ww. dostaw wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego Nr WOA/ZP/U-335-29/07. Powyższe postępowanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Działania Jednostki w zakresie udzielania zamówień i przestrzegania postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych oceniam pozytywnie z zastrzeżeniem dotyczącym zawarcia umowy w sprawie zamówienia dzień przed upływem 7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

13.03.2008 r.

Zalecono:

- ściśle przestrzegać postanowień ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności dotyczących terminu zawierania umów na realizację przedmiotów postępowań, określonego w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia przed upływem ww. terminu, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkuje nieważnością tej umowy.


173

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa
Kontrola doraźna w zakresie gospodarności i celowości dokonywania wydatków,
w szczególności w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami MJWPU.
Przeprowadzona w okresie:

23.07.2008 - 25.07.2008
W toku kontroli ustalono, iż:

W okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 23 lipca 2008 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie zawierała umów o dzieło. W dniu 18 czerwca


2008 r. sporządzono 1 umowę o dzieło na: przygotowanie materiałów dydaktycznych, przeprowadzenie wykładów oraz przygotowanie pytań testowych, na kwotę 7 500 zł brutto, jednakże umowa do dnia kontroli nie została podpisana przez wykonawcę.

W okresie 1 lipca 2007 r. – 23 lipca 2008 r. w zakresie umów na opracowanie aktu lub aktów normatywnych wewnętrznych na potrzeby funkcjonowania Jednostki (umowa o dzieło/ zlecenie/ z osobą fizyczną lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą – instrukcje, regulaminy itp.) Wydział Planowania i Analiz MJWPU zaangażował środki na następujące umowy/ wnioski PZP:

- Umowa zlecenie z Panią A. R. na stworzenie struktury organizacyjnej jednostki w zakresie promocji i informacji;

- Umowa zlecenie z Panią Cz. O. na stworzenie struktury organizacyjnej Jednostki w zakresie wdrażania PO KL,

- Umowa zlecenie z Panią L. Z. na udział w pracach nad opracowaniem i realizacją Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych dla Województwa Mazowieckiego dotyczącego RPO i PO KL;

- Umowa z PSDB Sp. z o.o. – ekspertyza poprawności Podręcznika ZPORR;

- Umowa z PSDB Sp. z o.o. – doradztwo w zakresie spełniania wymogów audytu zgodności;

- Umowa z Audytel Sp. z o. o. – opracowanie Polityki Bezpieczeństwa;

- Wniosek PZP – opracowanie księgi znaków RPO;

- Umowa zlecenia z A. A.– praca przy projekcie zintegrowanego systemu informatycznego i opracowaniu polityki bezpieczeństwa MJWPU;

- Umowa zlecenie z Panem T. J.– uczestnictwo w czynnościach Zespołu ds. wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego „Sezam”;

- wykonanie badania „Efektywne kanały promocji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz potrzeby szkoleniowe potencjalnych beneficjentów”.

Zgodnie z rejestrem umów zlecenia prowadzonym przez Wydział Kadr i Szkoleń w 2007 r. Jednostka zawarła 48 umów zleceń z osobami nie będącymi pracownikami Jednostki (w tym 8 z asesorami) oraz umowy z 2 radcami prawnymi na obsługę prawną.

Zgodnie z rejestrem umów zlecenia wypłaconych listą płac w 2007 roku prowadzonym przez Wydział Planowania i Analiz Jednostka zawarła umowy zlecenia z 45 z osobami nie będącymi pracownikami MJWPU w Warszawie – w tym z asesorami (występują przypadki udzielenia więcej niż jednej umowy danej osobie w różnych okresach), oraz umowy z 2 radcami prawnymi na obsługę prawną.

Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział Kadr i Szkoleń w programie kadry i płace, a także zgodnie z rejestrem i kartoteką kont analitycznych prowadzonymi przez Wydział Planowania i Analiz Jednostka w 2007 roku z tytułu zawarcia umów zleceń poniosła koszty w wysokości 114.144,00 zł., w tym koszty umów z asesorami 15 800,00 zł.

Koszt umów zleceń dotyczących obsługi prawnej w 2007 r. to 28 746,67 zł (brutto).

Zgodnie z rejestrem umów zlecenia prowadzonym przez Wydział Kadr i Szkoleń
w 2008 r. Jednostka zawarła 65 umów zleceń z osobami nie będącymi pracownikami Jednostki (w tym 46 z asesorami) oraz 1 umowę o dzieło (o której mowa wyżej).

Zgodnie z rejestrem umów zlecenia wypłaconych listą płac w 2008 roku prowadzonym przez Wydział Planowania i Analiz Jednostka zawarła umowy zlecenia z 48 z osobami nie będącymi pracownikami MJWPU w Warszawie – w tym z asesorami (występują przypadki udzielenia więcej niż jednej umowy danej osobie w różnych okresach) oraz umowę z radcą prawnym na obsługę prawną.

Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział Kadr i Szkoleń w programie kadry
i płace, a także zgodnie z rejestrem i kartoteką kont analitycznych prowadzonymi przez Wydział Planowania i Analiz Jednostka w 2008 roku z tytułu zawarcia umów zleceń poniosła koszty w wysokości 77 450,00 zł., w tym koszty umów z asesorami
46 600,00 zł.

Koszt umów zleceń dotyczących obsługi prawnej w 2008 r. to 13 420 zł (brutto).Sprawozdanie z kontroli z dnia 28.07.2008 r.

174

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa
Kontrola doraźna w zakresie

prawidłowości udzielania zamówień publicznych, gospodarności i celowości dokonywania wydatków, oraz przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r.

Przeprowadzona w okresie:

28.05.2008 – 20.06.2008
Prawidłowość przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oceniono pozytywnie, z zastrzeżeniem dotyczącym prawidłowości i rzetelności dokumentowania zamówień publicznych o wartości od 10.000 zł do 14.000 euro.

Działania Jednostki pod względem gospodarności i celowości dokonywania wydatków


w okresie objętym kontrolą oraz przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 roku oceniono negatywnie.

W Jednostce kontrola finansowa pod względem legalności, celowości, gospodarności


i zgodności z planem finansowym powinna być sprawowana poprzez przestrzeganie postanowień „Instrukcji kontroli i obiegu dowodów finansowo-księgowych” stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/08 Dyrektora Jednostki z dnia 09.01.2008 r., Statutu stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r. oraz innych uregulowań, wprowadzonych przez Dyrektora Jednostki.

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w okresie od dnia 01.07.2007 r. do dnia 15.02.2008 r. o wartości równej lub przekraczającej równowartość 14.000 euro sprawdzono w trakcie kontroli przeprowadzonej w lutym i marcu 2008 r., w toku której stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, które nie miały istotnego wpływu na wyniki postępowań.

W obowiązującym w Jednostce Regulaminie udzielania zamówień publicznych określono m. in. zasady i sposób postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych o wartości od 10.000 zł do 14.000 euro oraz o wartości powyżej
14.000 euro.

W prowadzonym przez Zespół ds. Zamówień Publicznych, Rejestrze postępowań przeprowadzonych od dnia 01.07.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. zaewidencjonowano 41 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10.000 zł. Od dnia 01.01.2008 r. do dnia 30.04.2008 r. w Jednostce wszczęto 45 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10.000 zł.

W ramach kontroli postępowań poddano analizie dokumentację 4 postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanych w 2007 r. o wartości od 10.000 zł do 14.000 euro.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia: 1. w przypadku zamówienia na „Wykonanie napraw konserwacyjnych powierzchni użytkowej II piętra”, wyboru wykonawcy dokonano bez stosowania Rozdziału 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

 2. w dokumentacji z postępowania „Zakup sprzętu audio dla potrzeb Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych” brakowało opisu wyboru wykonawcy wraz z dołączeniem zapytań ofertowych wysłanych do wykonawców, co było wymagane w Rozdziale 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Dokonanie zakupu 5 zestawów kina domowego z przeznaczeniem dla Dyrekcji Jednostki było działaniem niecelowym, oraz sprzecznym z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,

poz. 2104 ze zm.). Kwota niegospodarności wynosi 17.490 zł. 1. w postępowaniu na „Kompleksowego zaprojektowania wnętrz pomieszczeń biurowych”, umowa została zawarta w dniu 02.10.2007 r., tj. 5 dni po protokólarnym odbiorze od wykonawcy projektu aranżacji pomieszczeń biurowych. Faktura za wykonanie zamówienia została wystawiona w dniu 01.10.2007 r., tj. 1 dzień przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Działania p.o. Dyrektora świadczą o zaciągnięciu zobowiązania wobec wykonawcy w formie ustnej, co stanowi naruszenie zasady jawności finansów publicznych, o której mowa w art. 12 ust. 1 i 3 pkt 4 lit. c ustawy
  o finansach publicznych. Jednocześnie swoim działaniem Dyrektor Jednostki uniemożliwił Głównemu Księgowemu wywiązanie się z ustawowego obowiązku dokonania wstępnej oceny zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z ust. 3 wymienionej ustawy o finansach publicznych.

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w okresie od dnia
01.01.2008 r. do dnia 30.04.2008 r. ustalono na podstawie kontroli 13 postępowań i stwierdzono nieprawidłowości.

 1. w postępowaniu na „Zakup usługi telefonii komórkowej” zamówienie na usługi i urządzenia telekomunikacyjne Jednostka złożyła do firmy Orange przed wszczęciem postępowania, co było niezgodne z Rozdziałem 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Jednostka zakupiła od firmy Orange 40 telefonów komórkowych dla pracowników (o wartości 206,18 zł brutto każdy) wraz z aktywacją i świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Oprócz zakupionych 40 telefonów w sieci Orange, Jednostka posiadała 4 aktywowane telefony w sieci Play oraz telefon Nokia E90 zakupiony w dniu 03.08.2007 r. za kwotę 3.299,00 zł (brutto) dla potrzeb p.o. Dyrektora Jednostki.

Zakupu telefonu komórkowego Nokia E90 za kwotę 3.299 zł brutto dokonano
z naruszeniem art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Szacowana kwota niegospodarności wynosi ok. 3.000 zł.

 1. w wyniku postępowania Jednostka zawarła z firmą Myjnia samochodowa ,,RONDO” umowę na usługę mycia 5 samochodów służbowych, pomimo posiadania przez Jednostkę tylko 4, jak również określenia we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, iż przedmiotem jest mycie 4 samochodów służbowych w 2008 r. Podjęto działania w celu skorygowania zapisów umowy.

 2. postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych w trybie z wolnej ręki wszczęto w związku z realizacją zamówienia podstawowego dotyczącego „Remontu pomieszczeń biurowych wraz z montażem urządzeń wentylacyjnych”
  o wartości robót 262.500,00 zł (brutto), na podstawie umowy zawartej w dniu 25.01.2008 r. Postępowanie na wykonanie robót dodatkowych przeprowadzono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), co było nieprawidłowe, ponieważ podstawę prawną udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Kontrolujący nie stwierdzili podziału zamówienia publicznego na części w celu uniknięcia stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Jednostka nie posiadała służbowych kart kredytowych i płatniczych.

W ramach wydatków reprezentacyjnych Jednostka dokonała zakupów artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów za kwotę 6.459,86 zł.

Plan wydatków na 2007 rok opiewał na kwotę 108.447.681,00 zł, z czego na dzień 31.12.2007 r. wykonano wydatki na kwotę 45.386.638,59 zł, co stanowiło 41,85% ogólnej kwoty planu. W trakcie realizacji Planu nie wystąpiło przekroczenie wydatków w żadnym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków na 2008 r. opiewa na kwotę 469.733.887,00 zł, z czego do dnia 30.04.2008 r. wykonano wydatki na kwotę 23.071.956,42 zł, co stanowi 4,91% ogólnej kwoty Planu.

W wyniku analizy akt osobowych 20 pracowników Jednostki (ok. 7% zatrudnionych) stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalenie ponad 5-miesięcznego okresu rozwiązania umowy o pracę z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy i zachowaniem prawa do wynagrodzenia stanowi naruszenie zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w myśl art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w powiązaniu z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ujętym w art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Kwota niegospodarności w postaci wypłacanego przez ponad 2 miesiące wynagrodzenia wraz z obciążeniami ponoszonymi przez pracodawcę wynosi ok. 18.000 zł. Przez cały okres rozwiązywania umowy pracownikowi nie został cofnięty dodatek specjalny, zgodnie z zapisami umowy o pracę, co stanowi naruszenie § 5a ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 122 ze zm.). Wypłacanie dodatku specjalnego stanowi naruszenie zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w myśl art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Kwota niegospodarności dodatkowo wynosi ok. 2.400 zł.

Pani B. Ż. została zatrudniona na stanowisku inspektora, pomimo iż nie posiadała kwalifikacji w zakresie wymaganego wykształcenia wyższego. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych [...] nie dopuszczają odstępstw od wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia.

Pan M. S. i Pani I. B. zostali awansowani, pomimo nie posiadania wymaganych kwalifikacji w zakresie stażu pracy. Akta osobowe pracowników awansowanych nie zawierały dokumentów potwierdzających przyznanie nagród tym pracownikom za wypełnianie obowiązków służbowych w sposób określony w art. 105 Kodeksu pracy. Nie wystąpiły też okoliczności związane z potrzebami Jednostki.

Pani J. P. i Pani B. Ż. zostały zatrudnione w Jednostce bez przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną postępowania rekrutacyjnego.

Obowiązujący w Jednostce Regulamin wynagradzania w zakresie wymagań kwalifikacyjnych tj. wykształcenia i stażu pracy oraz kategorii zaszeregowania nie jest zgodny z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla poszczególnych stanowisk i kategoriami zaszeregowania określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych [...]. Ustalenie w Regulaminie wynagradzania zaniżonych wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do wymagań kwalifikacyjnych określonych przez ustawodawcę może skutkować ograniczeniem jakości świadczonej usługi publicznej do jakiej powołana została Jednostka. Odstępstwo od normy prawnej jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach określonymi przepisami prawa i nie może stać się standardowym działaniem.

W Regulaminie wynagradzania wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania została ustalona kwotowo, co jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych [...]. Zgodnie z § 3 ust. 4 tego rozporządzenia wartość jednego punktu w złotych powinna zostać ustalona przez Jednostkę w porozumieniu z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, stosownie do możliwości finansowych Jednostki.

W okresie objętym kontrolą w Jednostce premie były wypłacane w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z Regulaminem wynagradzania.

Nagrody uznaniowe zostały wypłacone pracownikom zatrudnionym w Jednostce od początku działalności Jednostki, jak również pracownikom ze stażem pracy w Jednostce wynoszącym 1 lub 2 miesiące, za wyjątkiem Pani A.D. referenta i Pani J.P. podinspektora posiadającym staż pracy w Jednostce w wysokości 1 miesiąca.

W dokumentacji dotyczącej pracy w godzinach nadliczbowych wykonywanej przez 4 pracowników, którym wypłacono wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości powyżej 1.000,00 zł stwierdzono, że w 30 przypadkach praca świadczona była bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora.

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Jednostki nie zawierał umów zleceń i o dzieło z własnymi pracownikami.

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Jednostki zawarł 72 umowy zlecenia i o dzieło z osobami nie będącymi pracownikami. Z tego tytułu Jednostka poniosła koszty: - w 2007 r. w wysokości: – 114.144,00 zł, - w 2008 r. w wysokości: – 46.770,00 zł,

W skontrolowanych 10 umowach zlecenia stwierdzono, że 3 umowy nie zawierały kontrasygnaty Głównego Księgowego Jednostki, co było niezgodne z § 15 ust. 5 Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowo-finansowych, oraz z art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 37 faktur dokumentujących poniesione przez Jednostkę wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 2.441.057,71 zł, co stanowiło 5,38% ogólnej kwoty wydatków stwierdzono, że dowody księgowe zawierały adnotacje o przeprowadzeniu kontroli operacji finansowych w zakresie: merytorycznym, formalno – rachunkowym, celowości, gospodarności oraz podstaw dokonania zakupu.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

18.07.2008 r.Przedstawiając ustalenia i oceny zalecono

 1. Doprowadzić do zgodności obowiązujący Regulamin wynagradzania
  z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
  w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 122 ze zm.) w zakresie wymagań kwalifikacyjnych i kategorii zaszeregowania.

 2. Opracować tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz ustalić wartość jednego punktu w złotych w porozumieniu z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, stosowanie do możliwości finansowych Jednostki, zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
  w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 3. Bezwzględnie przestrzegać uregulowań zawartych w Regulaminie wynagradzania w zakresie wymagań kwalifikacyjnych (wykształcenia i stażu pracy).

 4. Zatrudniać pracowników Jednostki po uprzednim przeprowadzeniu rekrutacji przez Komisję Rekrutacyjną,
  z zachowaniem jawności i konkurencyjności, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 5. Nagrody uznaniowe wypłacać proporcjonalnie do osiągnięć zawodowych pracowników oraz okresu zatrudnienia.

 6. Dokonywać wydatków publicznych przestrzegając zasady celowości i gospodarności, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 7. Bezwzględnie dokonywać wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji, zgodnie
  z art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz potwierdzać dokonanie wstępnej kontroli, w sposób określony w art. 45 ust. 3 tej ustawy.

 8. Zaciągać zobowiązania wyłącznie w formie pisemnej, z zachowaniem zasady jawności finansów publicznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 9. Bezwzględnie przestrzegać postanowień Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowo-finansowych, m. in. w zakresie zawierania umów zleceń po uprzednim uzyskaniu na każdej umowie kontrasygnaty Głównego Księgowego Jednostki.

 10. Wzmóc nadzór nad przestrzeganiem i realizacją zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wprowadzonego w życie Zarządzeniem
  Nr 19/07 Dyrektora Jednostki z dnia 9 października 2007 roku, oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Jednostce
  w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości od 10.000 zł do 14.000 euro, w szczególności w zakresie:

 • składania ofert po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 • zawierania umowy tożsamej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 • stosowania właściwej podstawy prawnej udzielania zamówień publicznych na roboty dodatkowe.

 1. Bezwzględnie przestrzegać zapisów Regulaminu Pracy w zakresie uzyskiwania pisemnej zgody Dyrektora Jednostki na pracę w godzinach nadliczbowych.


175

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa
Kontrola doraźna w zakresie szkolenia przeprowadzonego w dniach 5-6.12.2008 r. pn. ”Cykl szkoleń z zakresu Funduszy Strukturalnych oraz rozwoju kompetencji osobistych”.
Przeprowadzona w okresie:

16.12.2008 – 17.12.2008
Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w MJWPU nienależycie udokumentowano czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego cyklu szkoleń dla 164 pracowników MJWPU, a wartość zamówienia nie została określona
z „należytą starannością”.

Informacja na Zarząd z dnia 30.12.2008 r.
176

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

ul. Parkowa 6

07-412 Ostrołęka
Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości gospodarowania dochodami własnymi Kolegium w ramach działalności internatu, uzyskiwania dochodów z najmu w ramach działalności internatu, zatrudnienia pracowników Kolegium oraz prawidłowości prowadzenia związanej z tym dokumentacji. Kontrolą objęto I półrocze 2008 roku.

Przeprowadzona w okresie:

28.07.2008 - 12.08.2008


W toku kontroli ustalono, że:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad korzystania z internatu, które były określone w Regulaminie internatu. W zakresie pobierania dochodów własnych z tytułu zakwaterowania w internacie słuchaczy i uczniów, oraz dokonywania wydatków z tych środków, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dochody budżetowe pochodziły od najemcy pomieszczeń, z którym zawarto umowę na czas określony, wynajmu powierzchni pod automat z napojami, a także z tytułu okolicznościowego wynajmu pokojów na noclegi oraz wynajmu sali wykładowej
i konferencyjnej. Wysokość odpłatności za wynajem pomieszczeń i powierzchni ustalano w umowie zawartej z najemcą. Za udostępnienie miejsc noclegowych wysokość stosowanych stawek uzależniona była od liczby gości oraz ilości osób zakwaterowanych w pokoju. Odpłatności ustalane były przez Dyrektor Kolegium.

Kolegium użyczyło na podstawie umowy zawartej na czas określony, dwa pokoje, Ostrołęckiemu Towarzystwu Naukowemu. W zawartej umowie użyczenia nie ustalono zasad obciążania Stowarzyszenia kosztami eksploatacyjnymi.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia przyznane pracownikom Kolegium zgodne były z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Akta osobowe pracowników prowadzone były zgodnie
z przepisami. Nauczycielowi-wychowawcy zatrudnionemu w internacie, przydzielono do prowadzenia ze słuchaczami w Kolegium w I i II semestrze roku szkolnego 2007/2008, w ramach godzin ponadwymiarowych, zajęcia z dwóch przedmiotów. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora był to jedyny nauczyciel, który posiadał odpowiednie kwalifikacje i wyraził zgodę na przydzielenie tych godzin.

W ramach zawartej umowy z Akademią Podlaską, Dyrektor wykonuje funkcję koordynatora ds. współpracy z Akademią. Miesięczne wynagrodzenie Dyrektora z tego tytułu, pobierane było ze środków pochodzących z realizacji ww. umowy, na podstawie umowy cywilno-prawnej. Umowę z Dyrektorem, jako reprezentujący Kolegium, podpisał Główny Księgowy Kolegium, nie mający umocowania do dokonania tej czynności.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

30.10.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:


 1. Dokonać zmian w zawartej umowie użyczenia z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym, poprzez określenie - na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów - wysokości opłat eksploatacyjnych. Uzyskane dochodu budżetowe z tego tytułu odprowadzać na zasadach określonych w § 13 uchwały nr 40/106/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2008.

 2. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) przydzielać nauczycielom godziny ponadwymiarowe w szczególnych wypadkach, tak aby nie przekroczyć czasu pracy nauczyciela ustalonego w art. 42 ust. 1, 3 przywołanej ustawy.

 3. Oświadczenia woli w imieniu Kolegium składać wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano dnia 31.10.2008 r.

177

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38

07-410 Ostrołęka
Kontrola doraźna w zakresie:

 1. prawidłowości zawierania i realizacji umów z wykonawcami w okresie od dnia
  1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca
  2008 r.,

 2. prawidłowości gospodarowania mieniem ruchomym w 2007 r.,

 3. przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r.

Przeprowadzona w okresie:

26.08.2008 - 12.09.2008


I. Prawidłowość zawierania i realizacji umów z wykonawcami w okresie od stycznia 2007 r. do czerwca 2008 r.

Jednym z zadań statutowych WDI jest przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacyjnym. Na podstawie zawartych umów z inwestorami WDI opracowywało dokumentację projektową dla 38 inwestycji. Stwierdzono, że w 11 przypadkach opracowanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych inwestycji zlecono, bez stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, pomimo iż łączna wartość zamówienia przekraczała w chwili udzielania zamówienia próg 6.000 euro (do dnia 10.06.2007 r.) lub 14.000 euro (od dnia 11.06.2007 r.). Jedynym przeprowadzonym postępowaniem było zamówienie na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztorysowej instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, przeciwpożarowej, instalacji węzła cieplnego, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z przyłączami do obiektu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na siedzibę wojwódzkich jednostek organizacyjnych. W trybie zapytania o cenę wybrano firmę INSTALSEWIS. Stwierdzono nieprawidłowości, polegające na:

- przekazaniu zaproszenia do składania ofert do 4 wykonawców, co było niezgodne z art. 71 ust. 1 Pzp,

- nie odrzuceniu oferty firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze ENERGOS s.c. Ryszard Samsel i s-ka która złożyła ofertę, pomimo iż nie została zaproszona do składania ofert, co było niezgodne z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp,

- nie występowaniu do wykonawców, którzy złożyli oferty o uzupełnienie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co było niezgodne z art. 26 ust. 3 Pzp,

- nie unieważnieniu postepowania w związku z niezłożeniem co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu, co było niezgodne z art. 93 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Działania WDI świadczą o dokonywaniu podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, co stoi w sprzeczności z art. 32 ust. 2 Pzp.

WDI pokrywała we własnym zakresie koszty uzyskania niezbędnych załączników do projektu.

Spośród 28 osób z którymi WDI zawierała umowy o dzieło lub zlecenia tylko
5 osób posiadało uprawnienia do sporządzania projektów budowlanych. Zawierając umowy z firmami nie wymagano dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie projektowania, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, co było sprzeczne z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Stwierdzono, że przedmiot umowy nie zawsze był precyzyjnie określony (3 umowy). Identyczny zakres polegający na asystowaniu przy wykonywaniu zamiennej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni, WDI zleciła 3 wykonawcom (łączny koszt 70.600 zł).

W 3 przypadkach autorem dokumentacji projektowej nie był zleceniobiorca, pomimo zapisu w umowach ograniczającego powierzenie wykonania prac osobie trzeciej bez zgody zamawiającego.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż dla inwestycji pn. Budowa hali sportowej dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie powierzono firmie GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. za wynagrodzeniem


w kwocie 60.000 zł, pomimo iż w dniu 08.06.2007 r. zawarto umowę o dzieło z Krzysztofem Dostatnim na opracowanie dokumentacji branży sanitarnej tej samej inwestycji za wynagrodzeniem w wysokości 16.500 zł.

Dokumentację projektową zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni opracowali pracownicy WDI w ramach umów o pracę. Jednocześnie na podstawie umów o dzieło i zleceń opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji powierzono zewnętrznym wykonawcom, za łączną kwotę 82.940 zł brutto.

Odbioru przedmiotu umowy o dzieło na koordynowanie projektu modernizacji elewacji budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim dokonano w pierwszym dniu obowiązywania umowy, a więc praktycznie przed realizacją zamówienia.

WDI zlecając umowami o dzieło lub zlecenie osobom fizycznym lub zleceniami dla firm wykonanie prac projektowych lub związanych z projektowaniem nie zawierało zapisów o:  • protokólarnym odbiorze przedmiotu umowy,

  • karach umownych w przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, lub wykonania wadliwie lub zwłoki w usunięciu wad,

  • przeniesieniu praw autorskich na zamawiającego,

  • płatności za wykonanie przedmiotu umowy po pozytywnym zweryfikowaniu przez pracowników WDI,

  • konieczności uzyskania wymaganych uzgodnień przez opracowującego projekt,

  • przekazaniu projektu w wersji elektronicznej,

  • obowiązku złożenia oświadczenia wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

co świadczy o braku staranności i dbałości o interes zamawiającego usługę.

WDI nie wymagała od projektantów oraz sprawdzających projekt budowlany lub koordynującego prace projektowe przedstawienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przeniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, co było niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów


i inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174). Nie żądanie ubezpieczenia OC od osób opracowujących dokumentację projektową oraz zawieranie umów z osobami nie posiadającymi uprawnień budowlanych świadczy o braku dbałości o interes WDI, a nawet o narażaniu WDI na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej.

WDI nie odbierało od projektanta zamówionych projektów budowlanych, gdyż projektant przekazywał je bezpośrednio inwestorowi. Tym samym WDI pozbawiało się możliwości wpływania na jakość zamówionego dzieła i terminowość realizacji.

Działania WDI w zakresie zawierania i realizacji umów z wykonawcami były sprzeczne z art. 35 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), który stanowi, że ,,Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów”.

II. Prawidłowość gospodarowania mieniem ruchomym w 2007 r.

Informacja o dysponowaniu składnikami mienia ruchomego o wartości księgowej netto nie przekraczającej 3.500 zł. została sporządzona nierzetelnie, ponieważ nie zawierała wszystkich danych o dokonanych likwidacjach składników mienia ruchomego
w 2007 r., tj. wymienionych w protokółach likwidacji z dnia: 30.03.2007 r.,
30.09.2007 r. i 31.10.2007 r.

W informacji wykazano, że wartość księgowa zlikwidowanego samochodu osobowego wynosiła netto 25.000 zł, pomimo iż rzeczywista wartość księgowa wynosiła na dzień likwidacji 30.683 zł. WDI nie występowała do Zarządu Województwa Mazowieckiego o wyrażenie zgody na likwidację samochodu.

III. Przestrzeganie procedur kontroli finansowej w 2007 roku.

Wydatki ogółem poniesione przez WDI w 2007 r. wyniosły 2.163.279,21 zł. W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków skontrolowano dowody źródłowe wydatków na łączną kwotę 785.833,12 zł, co stanowiło 36,33 % wydatków poniesionych w 2007 r. Stwierdzono, że obowiązujące w WDI procedury nie były przestrzegane.

W WDI nie zostały opracowane i wprowadzone w życie zasady (polityki) rachunkowości, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Wprowadzono do stosowania jako Zakładowy Plan Kont, ,,Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych” autorstwa Jolanty Juszczak, wydany przez firmę BUCHALTER Sp. z o.o., pomimo zastrzeżeniu wszelkich praw oraz brzmienia art. 10 ust. 2 ww. ustawy


o rachunkowości o konieczności aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości.

Procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, wprowadzone z dniem


20 grudnia 2005 r. sporządzono niestarannie i ich nie aktualizowano.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 04.02.2009r .

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne: 1. Umowy na wykonanie prac projektowych zawierać wyłącznie z osobami lub firmami posiadającymi uprawnienia, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

 2. W umowach precyzyjnie określać przedmiot umowy oraz zawierać postanowienia gwarantujące prawidłową realizację umowy, w tym o:

  • protokólarnym odbiorze przedmiotu umowy w siedzibie WDI,

  • karach umownych w przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia
   w terminie, lub wykonania wadliwie lub zwłoki w usunięciu wad,

  • płatności za wykonanie przedmiotu umowy po pozytywnym zweryfikowaniu przez pracowników WDI,

  • przeniesieniu praw autorskich na zamawiającego, za zgodą wykonawcy.

 3. Od wykonawców opracowań projektowych żądać:

  • zapewnienia, w razie potrzeby udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane,

  • uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

  • zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

  • złożenia oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie
   z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

  • przedstawienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174) oraz przeniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania projektanta, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 4. Zamówień publicznych o równowartości przekraczającej 14.000 euro udzielać wyłącznie w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 5. Wydatków publicznych dokonywać przestrzegając zasady celowości i gospodarności, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 6. Bezwzględnie dokonywać wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz potwierdzać dokonanie wstępnej kontroli, w sposób określony w art. 45 ust. 3 tej ustawy.

 7. Opracować zasady (polityki) rachunkowości, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) i wprowadzić w życie, zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy.

 8. Procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych opracować w oparciu i zgodnie z aktualnymi regulacjami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych.

 9. Informacje roczne o działaniach podejmowanych w zakresie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Nr 1144/285 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2006 r., zmienionej uchwałą Nr 192/111/08
  z dnia 29 stycznia 2008 r. sporządzać w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym.

 10. W przypadku dysponowania składnikiem mienia o wartości księgowej przekraczającej 3.500 zł, w zakresie określonym w uchwale Nr 1144/285
  z dnia 6 czerwca 2006 r. (ze zmianą) występować o zgodę do Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Zawiadomienie do Prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowano dnia 27.01.2009 r.

178

Polski Express Sp. z o.o.

ul. Odyńca 23A lok. 10

02-606 Warszawa
Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości rozliczania dopłat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w okresie od marca do sierpnia 2008 r.
Przeprowadzona w okresie:

22.09.2008 - 26.09.2008

30.09.2008 – 10.10.2008


W toku kontroli ustalono, że:

W dniu 14.02.2008 r. Przewoźnik zawarł z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę nr 82/NI.D.II./W/08 na przekazywanie z budżetu państwa dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg do biletów pasażerskich dla osób uprawnionych, obowiązującą od dnia 15.02.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

Wysokość stosowanych przez Przewoźnika ulg ustawowych oraz kategorie osób uprawnionych do poszczególnych rodzajów ulg były zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.).

W zbiorczych rozliczeniach dopłat za miesiące luty – czerwiec 2008 r. Przewoźnik ujmował kwoty dopłat do biletów z ulgą ustawową sprzedawanych na liniach regularnych: Warszawa – Płock -Włocławek - Toruń – Bydgoszcz (linia nr 87) w ramach zezwolenia nr 0000068/2, które straciło ważność w dniu 24.03.2008 r., oraz Warszawa – Gorzów Wielkopolski (linia nr 91) w ramach zezwolenia nr 0000010/2, które straciło ważność w dniu 22.01.2008 r., co było niezgodne z art. 8a ust. 4 pkt 1 ww. ustawy oraz z § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, stosownie do którego dopłaty przysługują Przewoźnikowi, jeżeli m. in. stosuje przepisy określone w ustawie.

Przewoźnik nie występował o dopłaty na linii Warszawa – Kudowa Zdrój.

W wyniki korespondencji z Departamentem Przewoźnik złożył korektę rozliczeń za okres od 25.03.2008 do 30.06.2008 na linie Warszawa – Bydgoszcz i Warszawa – Gorzów.

Stwierdzono, że Przewoźnik nie złożył korekty rozliczenia dopłat na linii Warszawa – Gorzów Wlkp. (linia nr 91), pomimo iż zezwolenie utraciło ważność w dniu 22.01.2008 r. Przekazane dopłaty z tytułu honorowania ulg ustawowych przez Przewoźnika za luty 2008 r. wynosiły 10.107,97 zł, za marzec 2008 r. wynosiły 14.902,71 zł. Nieprawidłowość tą skorygował w dniu 17.10.2008 r. (po zakończonej kontroli).

Zgodnie z rozliczeniami po korekcie z tytułu sprzedaży biletów ulgowych ustawowych na linii regularnej Warszawa – Gorzów Wielkopolski (linia 91) za miesiące: luty 2008 r. za okres 15.02.-29.02.2008 r. oraz marzec 2008 r. za okres 01.03-24.03.2008 r. powstały nadpłaty w kwocie odpowiednio 392,20 zł i 781,12 zł.

Łączna kwota nadpłat za miesiące luty i marzec 2008 r. wynosiła 2.377,18 zł.

Przewoźnik nie dokonał zwrotu ww. nadpłaty na rachunek bankowy Województwa, co było niezgodne z § 6 ust. 1 umowy, dlatego o tą kwotę zostaną pomniejszone dopłaty w następnym okresie rozliczeniowym.

Działania Przewoźnika w zakresie rozliczania dopłat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych z powodu wykazywania kwot dopłat nienależnych oceniono niezadowalająco.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

05.12.2008 r.

Zalecono:

- Nie ubieganie się o dopłaty do biletów ulgowych ustawowych, w przypadku utraty ważności zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.


179

Muzeum Regionalne
w Siedlcach


ul. Piłsudskiego 1

08-110 Siedlce

Kontrola doraźna w zakresie:


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna