Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona37/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

- podawanie nierzetelnych, nieprawdziwych danych w protokółach z posiedzeń KOP oraz w załącznikach do tych protokółów ;

- brak dat sporządzania dokumentów oraz podpisów osób za nie odpowiedzialnych;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” i Regulaminu prac KOP poprzez nieuzasadnione powoływanie lub nie powoływanie trzeciego oceniającego;

- brak nadzoru Przewodniczącego KOP i kierownika WOW nad pracami członków KOP;

- niewłaściwe przeszkolenie powołanych asesorów w zakresie przeprowadzenia prawidłowej oceny merytorycznej wniosku;

- brak znajomości przez oceniających „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” oraz Regulaminu KOP;

- nierzetelne i niedbałe sporządzanie kart oceny merytorycznej przez członków KOP;

- udostępnianie kart oceny merytorycznej nieuprawnionym osobom;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” z powodu przekraczania terminów dotyczących oceny formalnej i merytorycznej oraz wysyłania informacji do wnioskodawców po zatwierdzeniu listy projektów;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” w zakresie dotyczącym terminów negocjacji;

- brak przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Jednostki zajmującymi się PO KL;

- brak bezpieczeństwa IT;

- zagrożenie właściwej realizacji wdrażania PO KL z powodu nie zapewnienia wystarczającej ilości pracowników, sprzętu oraz powierzchni biurowej.


Informacja pokontrolna skierowana dnia 28.08.2008 r., po zastrzeżeniach dnia 29.09.2008 r., zalecenia pokontrolne skierowano dnia 30.10.2008 r.

Zalecono: 1. Zapewnić bezwzględne dokonywanie dekretacji korespondencji oraz opatrywanie jej datą sporządzenia przez osoby upoważnione do dekretacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 2. Zabezpieczyć bezwzględne przestrzeganie terminowości

 3. załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcjami.

 4. Przestrzegać zasady podpisywania korespondencji zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

 5. Przestrzegać procedur dokumentowania przekazywania spraw pomiędzy komórkami organizacyjnymi Jednostki, w tym szczególnie dokumentacji konkursowej i ogłoszeń
  o konkursach, zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi.

 6. Dokumentować obieg korespondencji pomiędzy IP 2 a IP.

 7. Przestrzegać zasady archiwizacji dokumentów zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi, Instrukcją kancelaryjną oraz Systemem Realizacji PO KL 2007-2013.

 8. Przestrzegać kryteria naboru pracowników zgodnie z publikowanymi ogłoszeniami.

 9. Przestrzegać zasady zatwierdzania zakresów czynności zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

 10. Zabezpieczyć właściwą ilość pracowników w celu wykonania zadań wynikających z rocznych Planów Działań PO KL.

 11. Przestrzegać terminów przekazywania dokumentacji konkursowych do Instytucji Pośredniczącej w celu zatwierdzenia, zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi.

 12. Wprowadzić system weryfikacji dokumentacji konkursowej eliminujący braki załączników oraz błędy merytoryczne w dokumentacji przekazywanej do zatwierdzenia przez IP.

 13. Wprowadzić zasady archiwizowania poza wersją elektroniczną także wersji papierowej załączników do dokumentacji konkursowych.

 14. Przestrzegać terminów przekazywania treści ogłoszeń do publikacji przez Wydział Informacji, Promocji i Wydawnictw i przez IP zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi.

 15. Wprowadzić nadzór nad spójnością zapisów dokumentacji konkursowych z zapisami Planów Działań.

 16. Dokonać ponownej weryfikacji wniosków ocenionych formalnie pod kątem zgodności przeprowadzonej oceny ze „Szczegółową instrukcją dotyczącą prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL” od dnia jej obowiązywania, w szczególności w zakresie prawidłowości dokonania poświadczenia dokumentów za zgodność, poprawności złożonych podpisów i pieczęci w wymaganych miejscach. W przypadku stwierdzenia, iż projekt został oceniony formalnie w sposób niezgodny z ww. Instrukcją, ewentualna umowa zawarta na jego realizację powinna zostać rozwiązana, a koszty powstałe w wyniku realizacji projektu uznane za niekwalifikowalne. Na podstawie dokonanych czynności przeprowadzić niezbędną weryfikację listy podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania, będącą ewentualną konsekwencją nieprawidłowo przeprowadzonej oceny formalnej wniosków.

 17. Uzupełnić braki w dokumentacji oceny formalnej (m.in. pieczątki, podpisy pracowników przyjmujących wnioski i oceniających formalnie).

 18. Wprowadzić nadzór nad sporządzaniem kart oceny formalnej (metryki wniosku) w celu wyeliminowania nie wypełniania lub błędnego wypełniania przez oceniających wszystkich pozycji karty oceny formalnej (metryki wniosku).

 19. Wprowadzić nadzór nad protokolarną formą przekazywania dokumentacji z oceny formalnej do oceny merytorycznej i zachowaniem kolejności przekazywania wniosków według daty złożenia przez wnioskodawcę.

 20. Uzupełnić dokumentację składaną przez kandydatów na asesorów o dokumenty jednoznacznie potwierdzające kwalifikacje do powołania, tj. poświadczające doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów finansowanych z EFS, zgodnie z Systemem Realizacji PO KL 2007-2013. W przypadku zidentyfikowania osób, które po uzupełnieniu danych nie spełniają wymogów do powołania na asesora – wykluczyć asesora z listy asesorów oraz dokonać niezbędnej weryfikacji wszystkich wniosków ocenionych z udziałem ww. osób nieuprawnionych: w przypadku stwierdzenia, iż projekt został oceniony przez osobę nieuprawnioną przeprowadzić ponowną ocenę przez osobę uprawnioną i stosownie do ostatecznego wyniku ocen zmodyfikować listę podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania.

 21. Rejestrować dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o wpis na listę asesorów.

 22. Stosować zapisy Instrukcji Wykonawczych, Systemu Realizacji PO KL 2007-2013 oraz Regulaminu Organizacyjnego - dotyczące procesu wyboru asesorów i członków KOP, w tym Przewodniczącego.

 23. Wprowadzić rejestr asesorów zgodnie z Systemem Realizacji PO KL 2007 - 2013.

 24. Przekazywać listy asesorów do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Systemem Realizacji PO KL 2007-2013.

 25. Dopełniać wymogów formalnych związanych z pracą asesorów, tj. informować o powołaniu, na bieżąco informować o posiedzeniach KOP zgodnie z Systemem Realizacji PO KL 2007-2013 oraz Instrukcjami Wykonawczymi.

 26. Aktualizować listę asesorów na stronie internetowej IP 2.

 27. Zawierać umowy z asesorami przed podjęciem oceny wniosków. Umowy powinny być przygotowywane zgodnie z wymogami Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w MJWPU.

 28. Przestrzegać wewnętrznych instrukcji dot. angażowania środków pomocy technicznej,
  w szczególności angażowania środków przed zawarciem umowy.

 29. Sprawować nadzór nad zgodnością rachunków składanych przez asesorów z wymogami określonymi dla dokumentów finansowo-księgowych przez ustawę o rachunkowości.

 30. Przestrzegać, aby dokumenty dotyczące oceny merytorycznej, w szczególności opracowywane przez Komisję Oceny Projektów były opatrzone właściwymi podpisami, pieczęciami i datą zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi Instytucji Pośredniczącej 2 z dnia 5 marca 2008 r., ze szczególnym uwzględnieniem:

- harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów;

- dokumentacji losowania osób oceniających;

- ewidencji pobierania i zdawania dokumentów przez osoby oceniające.


 1. Sprawować nadzór nad prawidłowością danych zawartych w Protokołach Komisji Oceny Projektów (błędy pisarskie, rachunkowe).

 2. Przestrzegać zasad określających możliwość powołania trzeciej osoby oceniającej zgodnie z Systemem Realizacji PO KL 2007-2013.

 3. Zweryfikować ocenę merytoryczną wszystkich wniosków ocenionych przez wadliwie
  (tj. niezgodnie z Systemem Realizacji PO KL 2007-2013 lub ogłoszeniem) powołaną trzecią osobę oceniającą poprzez przyjęcie jako ostatecznej średniej arytmetycznej z oceny pierwszego i drugiego oceniającego oraz przeprowadzić ocenę merytoryczną wniosków wymagających oceny trzeciej osoby oceniającej w przypadkach, gdy nie powołano takiej osoby.

 4. W przypadku stwierdzenia, iż projekt w wyniku dwóch pierwszych ocen (w przypadku stwierdzonego w toku kontroli nieprawidłowo powołanego trzeciego oceniającego) albo w wyniki przeprowadzenia w toku wykonywania niniejszych zaleceń trzeciej oceny (w przypadku stwierdzonego w wyniku kontroli nieprawidłowo nie dokonanej obligatoryjnej trzeciej oceny) nie uzyskałby/nie uzyska dofinansowania, ewentualna umowa zawarta na jego realizację powinna zostać rozwiązana, a koszty powstałe w wyniku realizacji projektu uznane za niekwalifikowalne. Na podstawie dokonanych czynności odpowiednio zweryfikować listę podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania.

 5. Wprowadzić w Regulaminie KOP zapisy dotyczące obowiązku ustalania wspólnego stanowiska co do kwoty dofinansowania w postaci odrębnego protokołu uzgodnień – bez wpisywania do indywidualnej karty oceny merytorycznej.

 6. Wprowadzić obowiązek przechowywania w IP 2 jednej kopii dokumentów Komisji Oceny Projektów opatrzonej stosownymi podpisami i pieczęciami.

 7. Wprowadzić mechanizmy wykluczające braki formalne w dokumentacji Komisji Oceny Projektów takie jak braki podpisów na listach obecności. Podjąć działania mające na celu wyjaśnienie faktu potwierdzenia nieprawdy w listach obecności członków KOP
  na posiedzeniach dla konkursów 1/POKL/7.2.1/2008 i 1/POKL/7.2.2/2008 oraz wskazanie konsekwencji prawnych, w szczególności wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób poświadczających nieprawdę.

 8. Wprowadzić nadzór nad zachowaniem terminów określonych w Instrukcjach Wykonawczych i Systemie Realizacji PO KL 2007-2013 dla:

- okresu oceny merytorycznej wniosków
w poszczególnych konkursach;

- przekazywania wnioskodawcy informacji o wynikach oceny wniosku;

- sporządzania projektów uchwał pod obrady Zarządu Województwa.


 1. Wprowadzić nadzór nad prawidłowością, kompletnością i czytelnością dokumentów wypełnianych przez osoby oceniające.

 2. Wprowadzić mechanizmy eliminujące nieuzasadnione przekazywanie wniosków z oceny merytorycznej do powtórnej oceny formalnej.

 3. Wprowadzić mechanizmy eliminujące wnoszenie pod obrady Zarządu Województwa projektów uchwał przed zakończeniem oceny wszystkich wniosków w konkursach zamkniętych.

 4. Przechowywać w IP 2 jedną kopię dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w sprawie wyboru wniosków - opatrzoną podpisami, pieczęciami i datą, zgodnie z Zasadami postępowania przy opracowywaniu i wnoszeniu pod obrady projektów uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 5. Przechowywać w IP 2 jedną kopię dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa w sprawie wyboru wniosków - opatrzonej podpisami, pieczęciami i datą, zgodnie z Zasadami postępowania przy opracowywaniu i wnoszeniu pod obrady projektów uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 6. Sprawować nadzór nad prawidłowością danych zawartych w projektach uchwał.

 7. Wprowadzić nadzór nad zachowaniem prawidłowego stosowania Systemu Realizacji PO KL 2007-2013 w zakresie zachowania terminów prowadzenia negocjacji.

 8. Podjąć możliwe działania dla zabezpieczenia:

- odpowiedniej powierzchni biurowej dla pracowników realizujących zadania z zakresu PO KL;

- sprzętu komputerowego, mebli i innych elementów wyposażenia biurowego dla wydziałów PO KL.

Wprowadzić nadzór nad terminową realizacją zaleceń pokontrolnych kontroli wewnętrznej, zewnętrznej oraz rekomendacji z przeprowadzonych audytów.


Zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowano dnia 17.09.2008 r.

167

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa
Kontrola systemowa
w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w szczególności, poziomu przygotowania WUP do realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów, tj.:

- struktura organizacyjna,

- struktura zatrudnienia,

- podział zadań i przepływ informacji pomiędzy pracownikami komórek organizacyjnych WUP odpowiedzialnych za wdrażanie PO KL,

- wdrażanie i stosowanie Instrukcji Wykonawczych oraz przestrzeganie zapisów porozumienia
Nr SR.EFS.1/WUP/07
z dnia 14 sierpnia 2007 r. przez WUP, tj.: zgodność procesu wyboru projektów z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007 – 2013 (w tym prawidłowość wykonywania zadań przez Komisję Oceny Projektów), zgodność procesu wyboru projektów z Procedurami WUP, zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Rocznym Planie Działania, poprawność podpisywania przez WUP umów/decyzji o dofinansowanie projektów w ramach wdrażanych Działań,

- zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli wynikających z procedur,

- badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania kontrolowanych Działań oraz opracowywania
i przekazywania sprawozdań
z realizacji Działań,

- poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,

- przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów,

- prawidłowość realizacji przez WUP Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL.


Przeprowadzona w okresie:

30.09.2008 - 14.11.2008 17.11.2008 - 19.12.2008Ustalenia:

System zarządzania i kontroli w WUP funkcjonuje z zastrzeżeniem nw. uchybień i nieprawidłowości, których zakres szczegółowo określono w treści niniejszej informacji:

- Statut i Regulamin organizacyjny WUP nie zostały opatrzone żadnymi podpisami;

- zatrudnienie pracownika WUP niezgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej;

- nierzetelne sporządzenie protokółu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;

- naruszenie Regulaminu prac Komisji Rekrutacyjnej poprzez pozytywną weryfikację niekompletnej dokumentacji aplikacyjnej;

- zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za realizację PO KL posiadających doświadczenie zawodowe nieodpowiadające doświadczeniu wskazanym w ogłoszeniu;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez niewskazanie w ogłoszeniu o naborze okresu, na jaki zostaną powołani asesorzy;

- opublikowanie ogłoszenia o naborze na asesorów z datą późniejszą niż data rozpoczęcia naboru wskazana w ogłoszeniu;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez zakwalifikowanie na asesorów części osób, które nie przedstawiły dokumentów potwierdzających deklarowane doświadczenie zawodowe określone w ww. Zasadach oraz ogłoszeniach o naborze;

- nierzetelna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych asesorów poprzez przyjęcie kwestionariusza osobowego asesora bez wymaganego podpisu;

- brak daty sporządzenia rejestru asesorów;

- naruszenie Instrukcji Wykonawczych poprzez niepowiadomienie pisemne członków KOP o planowanych posiedzeniach;

- niewłaściwe udokumentowanie obecności pracowników WUP na szkoleniu dla członków KOP;

- nieprzeszkolenie dwóch pracowników oceniających merytorycznie wnioski w ramach prac KOP;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez dokonanie przez asesorów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przed zawarciem umów na ww. ocenę;

- naruszenie § 6 umów zawartych z asesorami i ekspertem poprzez przekroczenie terminu zapłaty za wykonaną pracę;

- naruszenie Instrukcji Wykonawczych zatwierdzonych dnia 4 stycznia 2008 r. poprzez niedotrzymywanie terminów przygotowania, przekazania do zatwierdzenia przez IP


i ogłaszania dokumentacji konkursowych;

- naruszenie Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL 2007-2013 oraz Instrukcji Wykonawczych poprzez nie zamieszczanie na kartach oceny formalnej daty oceny (sporządzenia) oraz zaakceptowania przez dyrektora WUP;

- wypełnianie niekompletnych kart oceny formalnej, w szczególności nie zawierających deklaracji poufności i bezstronności;

- nierzetelne wypełnianie kart oceny formalnej, w szczególności poprzez brak podpisów oceniających pod deklaracją poufności i bezstronności, brak dat sporządzenia


i zatwierdzenia kart oceny formalnej, brak odpowiedzi na poszczególne pytania;

- nierzetelna ocena formalna,

- nierzetelne wypełnianie raportów z sesji otwarcia wniosku, w szczególności poprzez brak daty otwarcia wniosku oraz nie wskazanie kompletności złożonego wniosku;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013”


z powodu przekraczania terminów oceny formalnej i powiadamiania wnioskodawców o negatywnej ocenie formalnej;

- brak jednolitych kryteriów oceny formalnej wniosków o dofinansowanie;

- brak podpisów na załącznikach do protokółów z posiedzeń KOP;

- nierzetelne sporządzanie załączników do protokółów z posiedzeń KOP

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013”
i Regulaminu KOP poprzez sporządzanie protokółów z posiedzeń KOP nie zawierających wszystkich wymaganych załączników i brak ich archiwizacji;

- brak w protokółach z posiedzeń KOP potwierdzeń kwestii związanych


z przeprowadzaniem losowań wniosków dla poszczególnych asesorów;

- nierzetelne sporządzanie kart oceny merytorycznej przez członków KOP, w szczególności poprzez brak uwag/komentarzy do przyznanych punktów, niepodliczanie punktów przyznanych w poszczególnych częściach;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013”
i Instrukcji Wykonawczych z powodu przekraczania terminów przekazywania informacji o wynikach oceny merytorycznej;

- wypełnianie kart oceny merytorycznej niezgodnych z przyjętym wzorem;

- podpisywanie deklaracji poufności i bezstronności po przeprowadzonej ocenie merytorycznej;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez błędne wyliczanie średniej arytmetycznej z dwóch ocen merytorycznych


i zamieszczanie ocenionych wniosków na niewłaściwych pozycjach i w niewłaściwych załącznikach do protokółów z posiedzeń KOP;

- przygotowanie załączników do uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego zawierających błędy merytoryczne;

- brak wskazania maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów w poszczególnych częściach karty oceny merytorycznej;

- brak oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem uchwał podjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez zamieszczenie w załącznikach do uchwał listy projektów nieuszeregowanych według malejącej liczby punktów;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez niezachowania terminu opublikowania ogłoszenia o zamknięciu konkursu otwartego;

- niezachowanie chronologii czynności w procedurze odwoławczej;

- naruszenie Regulaminu Organizacyjnego WUP poprzez podpisywane pism wychodzących przez osoby nie posiadające upoważnienia;

- podpisanie deklaracji poufności i bezstronności w karcie oceny formalnej po sporządzeniu pisma informującego wnioskodawcę o wynikach oceny formalnej; niezachowanie chronologii czynności oceny formalnej wniosków;

- naruszenie Regulaminu KOP poprzez ustanawianie wspólnego stanowiska przez oceniających dotyczącego kwoty dofinansowania przed dokonaniem oceny przez drugiego oceniającego;

- brak archiwizacji zwrotnych potwierdzeń odbioru;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez niezamieszczanie na stronie internetowej informacji o stanie wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs otwarty;

- naruszenie Regulaminu KOP poprzez upoważnianie nieuprawnionych osób (nie będących członkami KOP) do zastępowania Przewodniczącego KOP;

- ocena merytoryczna wniosków na posiedzeniach KOP dotyczących innych konkursów;

- przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków po pozytywnym wyniku procedury odwoławczej przez członków KOP powołanych do oceny merytorycznej w ramach innych konkursów;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez ocenę wniosku przez jednego członka KOP po zakończeniu procedury odwoławczej;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez niezachowanie co najmniej 30-dniowego (dni robocze) okresu trwania naboru;

- naruszenie Instrukcji Wykonawczych poprzez przekroczenie terminu przekazania do beneficjenta dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie;

- naruszenie Instrukcji Wykonawczych poprzez nieparafowanie umów
o dofinansowanie przez osoby wskazane w ww. Instrukcjach;

- naruszenie Instrukcji wykonawczych i „Zasad kontroli w ramach PO KL 2007-2013” poprzez niedochowanie terminu powiadamiania beneficjentów o kontroli;

- naruszenie Systemu realizacji programu PO KL poprzez niezamieszczanie na zakresach czynności pracowników WUP informacji o procentowym zaangażowaniu wykonywanych zadań związanych z PO KL;

- naruszenie Instrukcji wykonawczych poprzez przekraczanie terminów wysłania do IP sprawozdań z realizacji działania.Informacja pokontrolna skierowana dnia 06.01.2009 r., informacja pokontrolna po zastrzeżeniach skierowana dnia 09.02.2009 r.
168

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Kontrola systemowa
w zakresie prawidłowości realizacji przez IP2 Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 PO KL (RPD PT) w zakresie określonym w części 7 Zasad kontroli PO KL.

Przeprowadzona w okresie:

11.12.2008 – 20.02.2009


Na dzień sporządzenia sprawozdania kontrola w trakcie realizacji.

---
169

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Kontrola planowa systemu zarządzania i kontroli ZPORR w zakresie wykonywania zadań zleconych przez jednostkę przez Marszałka lub Zarząd WM do realizacji w szczególności:

-przestrzeganie terminowości załatwiania spraw, w tym przy podpisywaniu umów z upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego;

- komunikacja z klientem – udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski, listy, propozycje, uwagi;

Przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji wytypowanej próby projektów.

Przeprowadzona w okresie:

07.10.2008-28.11.2008 (zawieszona)

02.02.2009-27.02.2009


Na dzień sporządzenia sprawozdania kontrola w trakcie realizacji.170


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna