Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona35/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Urząd Gminy Wiśniew

Odnowa centrum wsi wraz z remontem Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie”


Kontrola po zakończeniu
w zakresie prawidłowości realizacji umowy
Nr RW.II0218-1-139/05z dnia 23.11.2005r.

Skontrolowano: rzeczową realizację projektu, faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu


w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.
Przeprowadzona: 14-18.11. 2008 r. i 20.11.2008 r. w siedzibie beneficjenta, 2.12.2008r. w miejscu realizacji projektu Kontrolę na dokumentach zakończona 28.01.2009r.

Zakres rzeczowo - finansowy projektu obejmował:

  1. Przebudowę chodnika ul. Siedleckiej (prace podzielono na dwa etapy),

  2. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie,

  3. Utworzenie Skweru przed budynkiem Urzędu Gminy,

  4. Opracowanie dokumentacji.

W celu wyłonienia wykonawcy na przebudowę chodnika ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Ogłoszenie ukazało się na str. UZP w dniu 21 lutego 2006r. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Złożone oferty nie spełniały wymagań zawartych w SIWZ. Wezwano wykonawców do uzupełnienia ofert. Umowę zawarto w dniu 4 maja 2006r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” S.A. Łuków. Prace budowlane prowadzone były w oparciu o pozwolenie na budowę Decyzja Nr 55/2005 z dnia 27 października 2005r. realizację zadania zakończono w dniu 26 czerwca 2006r.

W celu wyłonienia wykonawcy na realizację zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie” wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro. Ogłoszenie ukazało się na str. UZP w dniu 4 kwietnia 2006r. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę Zakład Remontowo – Budowlany „WIS-BUD” z siedziba w Siedlcach. Umowa została zawarta w dniu 26 czerwca 2006r. na kwotę 366 373,17zł. brutto. Oferta „WIS-BUD” nie spełniała wymogów art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Wobec powyższego zamawiający już w dniu 30 maja 2006r. powinien w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp wykluczyć oferenta z postępowania. Wydatki poniesione na realizację ww. zadania nie mogą być uznane za kwalifikowalne.

W celu wyłonienia wykonawcy prac „Budowa skweru przy Urzędzie Gminy Wiśniew” wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 26 lipca 2006r. beneficjent wszczął procedurę przetargową w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości przekraczającej 60 000 euro. Do negocjacji zaproszono 11 firm z czego tylko 5 przystąpiło. Komisja zmodyfikowała SIWZ zgodnie z uwagami wykonawców. Jako wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy „RONDO” Budownictwo Drogowe Siedlce. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 12 września 2006r. prace zakończono i spisano protokół odbioru końcowego w dniu 30 października 2006r. W dniu 2 grudnia 2008r. dokonano oględzin zrealizowanego projektu.Informacja pokontrolna została przesłana beneficjentowi do podpisu w dniu 28 stycznia 2009r.
155

Urząd Gminy Wiśniewo

Kontrola po zakończeniu w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr Umowa Nr RW.II.0218-1-41/05 z dnia 23 listopada 2005r.

Przeprowadzona:

15-19.12.2008 r.


Informacja pokontrolna w trakcie opracowywania.

---
156

Urząd Gminy Bielsk
Kontrola po zakończeniu
w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr RW.II.0218-1-139/05 z dnia
23 listopada 2005r.

Skontrolowano: rzeczową realizację projektu, faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu


w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.

Przeprowadzona: 22-23 grudnia 2008r. w miejscu realizacji projektu, kontrolę na dokumentach zakończono 13 stycznia 2009r.Zakres rzeczowo – finansowy realizowanego projektu obejmował:

  1. roboty budowlane,

  2. roboty instalacyjne.

W trakcie realizacji projektu wprowadzono dwa Aneksy do umowy o dofinansowanie. Aneks Nr 1 z dnia 30 grudnia 2005r. i Aneks Nr 2 z dnia 4 września 2006r.

Kosztorys inwestorski dołączony do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku” nie był wykorzystany w postępowaniu przetargowym i przy zawieraniu Umowy z wykonawcą. Zgodnie z wyjaśnieniem Wójta Gminy z dnia 6 stycznia 2009r. „Wykonawca prac został wyłoniony dopiero w III postępowaniu przetargowym – w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, a w drugim najkorzystniejsza przewyższała możliwości finansowe zamawiającego. W postępowaniu przetargowym określony został zakres prac – przedmiot zamówienia – na podstawie dokumentacji projektowej. Nie był udostępniony w postępowaniu przetargowym oraz na etapie wykorzystania żaden kosztorys inwestorski”.

Na realizację zadania podpisano Umowę Nr 1/06 z dnia 14 sierpnia 2006r. z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „HYDROTEX”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy określono w formie ryczałtu 748 714,00 zł. brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe objęło wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia. Na dzień 22 grudnia 2008r. liczba mieszkańców wynosi 2 521 osób. Wypis z rejestru gruntów z dnia 23 grudnia 2008r. wskazuje właściciela nieruchomości Nr 646 Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku.

Dokonano kontroli dokumentacji finansowej inwestycji.

W dniu 16 września 2008r. sporządzono protokół z przeglądu gwarancyjnego budynku GOK w Bielsku. Stwierdzone usterki wykonawca winien usunąć do dnia 23 grudnia 2008r. Na prośbę Wójta Gminy Pana z dnia 23 grudnia 2008r. prace zostały przesunięte na miesiąc styczeń 2009r. Dokumentacja dotycząca projektu znajduje się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy.


Informacja pokontrolna została przesłana beneficjentowi do podpisu w dniu 14 stycznia 2009r.
157

Urząd Gminy Potworów.

Przebudowa parku w Potworowie”


Kontrola udzielenia zamówień publicznych Umowy RW.II.0218-1-47/06 – 61412-UM 47000033/07 z dnia 14 czerwca 2008r.
Przeprowadzona w okresie: 2.04.2008 – 30.05.2008


W celu realizacji zadania ogłoszono przetarg nieograniczony. Ogłoszenie ukazało się na stronie UZP w dniu 20 czerwca 2007r. w wyznaczonym czasie wpłynęły 4 ofert. W dniu 19 lipca 2007r. nastąpiło rozstrzygnięcie ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHU „KASMAR” z siedzibą w Radomiu. Oferta ta w poz. Nr 8 i 9 zawierała zapis „Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-wapniowej. Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30cm” oraz w poz. 17 zapis o treści „Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2cm”. Zapisy te były niezgodne z SIWZ. Pismem z dniu 20 lipca 2007r. wykonawca wyjaśnił swoje błędy jako pomyłki pisarskie. W myśl art. 89 ust. 1 Pzp „zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” – złożenie kosztorysu ofertowego w którym chociażby jedna pozycja jest wymieniony niezgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do SIWZ, powinno skutkować odrzuceniem oferty. Mając powyższe na uwadze kontrolujący stwierdził, iż doszło do rażącego naruszenia pzp. Ofert złożona przez PHU „KASMAR” zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp powinna zostać odrzucona przez zamawiającego.

Ustalenia poczynione w toku kontroli stanowią okoliczność, która powinna skutkować rozwiązanie umowy.Informacja pokontrolna podpisana w dniu 30 maja 2008r. W dniu 9 czerwca wpłynęły zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

158

Urząd Gminy Młodzieszyn.

Gminne Centrum Kultury w Młodzieszynie”


Kontrola zamówienia publicznego zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Przeprowadzona w okresie :

09.06.2008 – 26.09.2008r.


Zakres rzeczowo – finansowy projektu zgodnie z umową nr RW.II.0218-1-117/06-61412-UM4700035/07 z dnia 14 czerwca 2007r. obejmował wykonanie następujących elementów;

- remont Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakup: wyposażenia kawiarenki internetowej w tym zakup zestawów komputerowych oraz mebli, wyposażenia biblioteki.

W celu wykonania prac Beneficjent w dniu 10 sierpnia 2007r. wszczął postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęła jedna oferta złożona przez PHU „ELKO” s.c. Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.10.2007r. Dodatkową umowę zlecenie zawarto w dniu 4 października 2007r. z prowadzącym Usługi Geodezyjne w Sochaczewie na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla realizowanej inwestycji.

W dniu 13 marca 2008r. Beneficjent zawarł umowę z firmą TRAKOM z siedzibą w Sochaczewie na zakup 13 zestawów komputerowych.

W dniu 15 marca 2008r. Beneficjent zawarł umowę z firmą MEBLO – STYL z siedzibą w Barwicach na zakup wyposażenia do kawiarenki internetowej oraz

wyposażenia biblioteki w oparciu o art. 4 ust.8 ustawy PZP.Informacja pokontrolna podpisana dnia 20.10.2008 r.
159

Urząd Gminy Brok.

Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska”


Kontrola zamówienia publicznego zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Przeprowadzona w okresie:

08.04.2008 – 18.07.2008Zakres rzeczowo – finansowy projektu zgodnie z umową nr RW.II.0218-1-79/06-61412-UM4700026/07 z dnia 14 czerwca 2007r. obejmował wykonanie następujących elementów z zakresu przebudowy: ogrodzenie całego terenu boiska, zamontowanie 2 szt. bram, podwyższenie ogrodzenia, odwodnienie boiska, ułożenie nawierzchni boiska, wyposażenie, wykonanie chodnika.

Aneks nr 1 do powyższej umowy z dnia 16 stycznia 2008r. zmienił zakres rzeczowy inwestycji (wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 2 listopada 2007r. pismo znak nr 5540-1/07).

W celu wykonania prac Beneficjent przeprowadził trzy postępowania przetargowe:

1. 5 lipca 2007r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęła jedna oferta. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką wykonawca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. 30 lipca 2007r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

3. 14 września 2007r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedłużenie terminu składania ofert do 12 października 2007r. ze względu na konieczność modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym samym wprowadzenie zmian w ofertach.

Złożono dwie oferty. Oferta Zakładu Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” ze względu na nie uzupełnienie oferty w określonym terminie została odrzucona. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Drogowych Budowlanych „INS-DRO-BUD”.


Informacja pokontrolna podpisana w dniu 12.09.2008r.
160

Urząd Gminy Boguty Pianki.

Zagospodarowanie centrum wsi Boguty Żurawie poprzez urządzenie chodników, terenów zieleni, miejsc postojowych oraz adaptacja budynku pod działalność Biblioteki Publicznej Gminy Boguty Pianki”.


Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przeprowadzona w okresie :

09.06.2008 – 10.09.2008


W celu wyłonienia wykonawcy na realizacje zadania Beneficjent wszczął procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia ustalono w dniu 27 czerwca 2007r. na podstawie kosztorysu z dnia 7 sierpnia 2006r. x 13,4% wskaźnik inflacji.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie UZP w dniu 27 czerwca 2007r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Termin składania ofert 17 lipca 2008r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono.

W dniu 18 lipca wszczęto II postępowanie przetargowe. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, na część 1 zamówienia – roboty dekarskie. Umowę zawarto w dniu 3 września 2007r. z firmą Budownictwo Ogólne i Roboty Budowlane, Stary Lubotyń na kwotę 40 203,82zł brutto.

Ustalono, iż wybór oferty na część 1 zamówienia nastąpił z rażącym naruszeniem ustawy PZP, w związku z powyższym koszt poniesiony przez zamawiającego uznaje się niekwalifikowalny.

Wpłynęła również oferta na część 9 zamówienia. Zamawiający przeznaczył na tę część zadania 390 732,67 zł. Oferta była na kwotę 423 343,11zł. – przetarg unieważniono.

W celu wyłonienia wykonawcy na część 9 zamówienia pierwotnego beneficjent przeprowadził kolejne postępowanie. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta.


W dniu 29 października 2007r. zawarto Umowę Nr GKW.7070-3-9/2007 z Zakładem Robót Budowlano Drogowych Tomasz Dawidowski. W wyniku przeprowadzonej kontroli – koszt wykonania części 9 zamówienia uznaje się za kwalifikowany.

Beneficjent unieważnił też przetarg na część 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zamówienia gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Beneficjent przeprowadził dla ww. części postępowanie z wolnej ręki.

Części 2 postępowanie – „Dostawa i wymiana kotła c.o. 150kW”. Umowę


z wykonawcą zawarto w dniu 27 sierpnia 2007r. z P.P.H.U. „KOTŁOSPŁAW” w Pleszewie. W wyniku kontroli stwierdzono, iż umowa została obarczona wadę nieważności. Koszty poniesione nie mogą zostać uznane za kwalifikowane.

Zamawiający dla zadania część 7 - wyposażenie biblioteki, błędne oznaczenie części. Umowę zawarto w dniu 3 października 2007r. z firmą „EUROSZKOŁA” w Broku. Koszt kwalifikowany.

Część 3 – chodnik z kostki brukowej. Umowę zawarto z firmą Usługi Remontowo – Budowlane w Ciechanowie, w dniu 27 września 2007r. W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że postępowanie to było obarczone wadą nieważności. Koszty poniesione na realizację nie mogą być uznane za kwalifikowane.

Dalsza część zamówienia Nr 3 - podjazd dla niepełnosprawnych. Umowę zawarto w dniu 18 października 2007r. z „Rolstal Pawłowski”. W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że postępowanie to było obarczone wadą nieważności. Koszty poniesione na realizację nie mogą być uznane za kwalifikowane.

Część 5 – zamówienia: wykonanie podłogi, posadzki, okładziny i roboty sanitarne. Umowę podpisano z firmą „Usługi Remontowo – Budowlane Sylwester Banadysiuk” w dniu 31 stycznia 2008r. Prace należało zakończyć do dnia 25 lutego 2008r. Dalszy podział części zamówienia, który miał miejsce w tym przypadku stanowił istotną zmianę pierwotnych warunków zamówienia, w związku z czym zamawiający naruszył art. 67 ust. 1 pkt. 4 PZP. . W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że postępowanie to było obarczone wadą nieważności. Koszty poniesione na realizację nie mogą być uznane za kwalifikowane.

Część 4 – zamówienia: wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. Umowę nr GKW.7070.3/2008 w dniu 31 stycznia 2008r. podpisano z firmą Perfekt Tomasz Malinowski z siedzibą w Zambrowie. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 20 lutego 2008r. Dalszy podział części zamówienia, który miał miejsce w tym przypadku stanowił istotną zmianę pierwotnych warunków zamówienia, w związku z czym zamawiający naruszył art. 67 ust. 1 pkt. 4 PZP. . W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że postępowanie to było obarczone wadą nieważności. Koszty poniesione na realizację nie mogą być uznane za kwalifikowane.

Część 6- zamówienia – roboty malarskie. Umowę podpisano z firmą Usługi Remontowo - Budowlane Roman Tymiński z siedzibą Tymianku Pachoły w dniu 13 marca 2008r. Czas realizacji 30 kwiecień 2008r.

Dalsza część zamówienia nr 5 – wykonanie podłóg i posadzek oraz okładzin schodów zewnętrznych. Wykonawcą zadania był LECH – BUD z siedzibą w Bogutach. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 22 kwietnia 2008r. Z uwagi na fakt, iż umowa nie zawierała szczegółowego wykazu robót w dniu 13 października 2008r. beneficjent złożył dodatkowe wyjaśnienie. W tym zadaniu balustrada stanowi koszt niekwalifikowalny. Dalszy podział część zamówienia Załącznika Nr 7 do SIWZ określenie przedmiotu zamówienia stanowił istotną zmianę pierwotnych warunków zamówienia, w związku z czym zamawiający naruszył art. 67 ust. 1 pkt. 4 PZP. W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że postępowanie to było obarczone wadą nieważności. Koszty poniesione na realizację nie mogą być uznane za kwalifikowane.

W dalszej części zadania 5 - postępowania na wykonanie podłogi, posadzki, okładziny zaproszono wykonawcę „SATYR” Chrostowski, Lewandowski z siedzibą w Łomży. Umowę podpisano w dniu 28 kwietnia 2008r. z realizacją do 15 maja 2008r. Dalszy podział części zamówienia, który miał miejsce w tym przypadku stanowił istotną zmianę pierwotnych warunków zamówienia, w związku z czym zamawiający naruszył art. 67 ust. 1 pkt. 4 PZP. W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że postępowanie to było obarczone wadą nieważności. Koszty poniesione na realizację nie mogą być uznane za kwalifikowane.

Zadanie wyposażenie biblioteki: komputery z terminalami – 2 szt, wykonanie sieci komputerowej, roboty budowlane. Zamawiający w opisie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dokonał opisu zamówienia używając znaków towarowych czym naruszył art. 29 ust. 3 Pzp. Postępowanie to zostało unieważnione.

W przeprowadzonym postępowaniu z wolnej ręki Gmina w opisie przedmiotu zamówiła dodał wyraz „lub równoważne” produkty.

Opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego bez jednoczesnego dopuszczenia ofert równoważnych, jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, czego dopuścił się zamawiający.

Kolejno prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na zakup sieci komputerowej obarczone było wadą nieważności.

W kontekście ustaleń kontrolujący stwierdził, że naruszenie ma charakter formalny – postępowanie, w którym doszło do błędnego opisu przedmiotu zamówienia obarczone jest wadą nieważności z mocy prawa. Wydatek poniesiony na realizacje tego zadania uznaje się za niekwalifikowalny.

Część 7 – zamówienia: „sieć komputerowa i komputery zgodnie z załączoną ofertą i kosztorysem. Zgodnie z przedmiarem robót a także opisem SIWZ”. Zamówienie oznaczone było błędnym kodem CPV 45 00 00 00 – 7, który dotyczy robót budowlanych, pomimo, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmował również dostawę komputerów. Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 28 kwietnia 2008r. z „JPM” Grzeszczuk Łuniewski Chojnowski, Czyżew Osada.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się na stronie UZP w dniu 28 kwietnia 2008r. Z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w uprzednio przeprowadzonych postępowaniach w trybie nieograniczonym, a co za tym idzie brak przesłanek do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki. Z uwagi na ww. nieprawidłowości w postępowaniu w trybie z wolnej ręki kwota 19 015,14zł. Brutto stanowi koszt niekwalifikowalny.

Część 3 – zamówienia: podjazd dla niepełnosprawnych. Elementy zewnętrzne – chodnik z kostki brukowej. W dokumentacji brak jest ogłoszenia o zamówieniu. Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 29 kwietnia 2008r. z firmą Usługi Remontowo – Budowlane Benadysiuk Sylwester, Ciechanów. Odłożenie o udzieleniu zamówienia ukazało się na stronie UZP w dniu 24 kwietnia 2008r. Dalszy podział części zamówienia, który miał miejsce w tym przypadku stanowił istotną zmianę pierwotnych warunków zamówienia, w związku z czym zamawiający naruszył art. 67 ust. 1 pkt. 4 pzp. W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że postępowanie to było obarczone wadą nieważności. Koszty poniesione na realizację nie mogą być uznane za kwalifikowane.


Informacja pokontrolna podpisana dnia
28 listopada 2008r.
161

Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Scalanie gruntów obrębu Ryczywół Gm. Kozienice”


Kontrola po zakończeniu
w zakresie prawidłowości realizacji Umowy
Nr RW.II.0218-3-2/05 z dnia 2 listopada 2006r.

Skontrolowano:

1. Rzeczową realizację projektu.

2. Faktycznie poniesione koszty.

3.Archiwizację/przechowywanie dokumentów.

4. Prawidłowość udzielenia zamówień publicznych.

5. Terminowość realizacji Projektu.

6. Przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu.

7. Położenie obiektu w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.
Przeprowadzona w okresie: 28.07.2008 – 01.08.2008. w miejscu realizacji projektu, na dokumentach przekazanych do Departamentu Kontroli w dniu 26 sierpnia 2008r.Na realizację zadania „Scalanie gruntów obrębu Ryczywół Gm. Kozienice”, zakres rzeczowo – finansowy etap II realizacji projektu obejmował:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej,

- wykonanie przepustów w ilości 4 szt.

- wykonanie prac melioracyjnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania terenów pod uprawy na obszarze 10ha,

- budowę lub przebudowę, wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego na obszarze 12 km.

W trakcie realizacji projektu wprowadzono zmiany do umowy o dofinansowanie w formie Aneksu – 3 szt.

Projekt realizowano w oparciu o Decyzję Starosty Kozienickiego znak GKN 6017/4/2005-2007 z dnia 25 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów wsi Ryczywół Gmina Kozienice.

Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 18 grudnia 2007r.

Drogi które zostały wytyczone i zaprojektowane w ramach scalania przeszły na własność Gminy Kozienice.

W dniu 8 listopada 2007r. uczestników scalania gruntów wsi Ryczywół zapoznano z ostateczną Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2007r. projektu scalania, rozwiązano radę scalania i ogłoszono zamknięcie postępowania scaleniowego.

Zarząd Powiatu Kozienice w dniu 10 stycznia 2007r. zawarł umowę z Warszawskim Biurem Geodezji i Urządzeń Rolnych na „sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej pozwalającej na ujawnienie nowego stanu władania w katastrze nieruchomości oraz w księgach wieczystych”. Do umowy zawarto dwa Aneksy. W dniu 7 grudnia 2007r. sporządzono Protokół odbioru IV etapu scalania gruntów.

Dnia 27 lipca podpisano umowę z firmą Projektowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych w Kozienicach na wykonanie „Projektu technicznego wraz


z opracowaniem szczegółowej specyfikacji technicznej na urządzenie dróg dojazdowych do pól, z uwzględnieniem prac rekultywacyjnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania terenów pod uprawy w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Ryczywół Gm. Kozienice”. Prace odebrano protokołem dnia 30 września 2007r.

W celu wyłonienia wykonawcy na budowę wydzielonych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę przepustów, wykonanie prac rekultywacyjnych wszczęto postępowanie przetargowe. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. W toku postępowania odrzucono 1 ofertę. Zawarto umowę z firmą P.U.H. „TRAWEX” w dniu 6 marca 2008r. W trakcie realizacji zadania wykonano wycinkę drzew za zgodą Starosty Kozienickiego. W dniu 30 maja 2008r. sporządzono protokół odbioru końcowego wykonanych robót.

Wydatki przedstawione przez beneficjenta na podstawie faktur Nr 48/07 i 11/TR/2008 są kosztami kwalifikowanymi.

Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta w poszczególnych komórkach merytorycznych.Informację pokontrolną podpisano w dniu 26 sierpnia 2008r.
162


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna