Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona34/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Urząd Gminy w Strzegowie

Budowa placu zabaw i miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Strzegowie oraz remont chodników w Mdzewie"


Kontrola na zakończenie realizacji projektu w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr RW.II.0218-1-94/06-61412-UM 4700007/06 z dnia 15 grudnia 2006r.

Skontrolowano:

rzeczową realizację projektu,. faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu
w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.

Przeprowadzona: 01.04.2008r. w miejscu realizacji projektu, zakończona 25.04.2008r.Zakres rzeczowo – finansowy projektu obejmował wykonanie następujących elementów;

a) w zakresie budowy: budowę placu zabaw, budowę miejsc postojowych, budowę ogrodzenia.

b) w zakresie remontu chodników: roboty ziemne, wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodników z kostki brukowej.

W celu wykonania prac wszczęto postępowanie przetargowe. W dniu 21 maja 2007r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Wpłynęła 1 oferta. Treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ. Postępowanie unieważniono.

Powtórne postępowanie w tym samym trybie i zakresie zostało ogłoszone
w dniu 11 lipca 2007r. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano Zakład Budowlano-Montażowy „ZETBEEM” Sp. z o.o. ul. Śmiecińska 9, 06-400 Ciechanów.

Prace zostały odebrane protokołem końcowym z dnia 30 listopada 2007r. Prace oceniono jako dobre a inwestycja nie posiada żadnych wad.

Wójt Gminy Strzegowo pismem z dnia 11 lutego 2007r. Poinformował Instytucję Wdrażającą o zwiększeniu kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Zmieniła się też liczba osób zamieszkująca obydwie miejscowości:

Strzegowo - z 2021 do 1977 na dzień kontroli,

Mdzewo – z 302 do 296 na dzień kontroli.

Kontrolę zakończono w dniu 25 kwietnia 2008r, tj. po otrzymaniu od Beneficjenta wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.

Gmina Strzegowo wykonała prace związane z budową placu zabaw i miejsc postojowych w oparciu o zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy z dnia 15 maja 2007r. Prace remontowe prowadzono na działkach będącą własnością gminy Strzegowo i położonych w m. Strzegowo działka Nr 650 i w m. Mdzewo Nr 100 i 439.
Informacja pokontrolna podpisana w dniu 16 maja 2008r.
148

Urząd Gminy w Kotuniu

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem boisk sportowych w miejscowości Wilczonek gm. Kotuń”.


Kontrola na zakończenie realizacji projektu w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr RW.II.0218-1-120/05 z dnia 31listopada 2005r.

Skontrolowano: rzeczową realizację projektu, faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu


w terenie i porównanie go
z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.

Przeprowadzona: 04.04..2008r. w miejscu realizacji projektu do 21.05.2008r. w siedzibie kontrolującego.
Projekt realizowano w oparciu o pozwolenie na budowę wydane prze Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Decyzja Nr 37/2004 z dnia 06.10.2004r. Zakres rzeczowo – finansowy projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym obejmował wykonanie;

- konstrukcji i pokrycia dachu,

- stolarki okiennej i drzwiowej – dostawa oraz montaż,

- elewacji i elementów zewnętrznych,

- robót w zakresie instalacji elektrycznych,

- robót w zakresie instalacji sanitarnych,

oraz dostawę materiałów budowlanych a także wykonanie: ogrodzenia, podjazdów, placu zabaw, boisk sportowych, terenów zieleni.

zgodnie z oświadczeniem Wójta Gminy Kotuń z dnia 10 czerwca 2005r. prace związane z inwestycją w zakresie robót wykończeniowych wewnętrznych, ogrodzenia, podjazdów, parkingów placu zabaw, boisk sportowych oraz terenów zielonych wykonane zostały w czynie społecznym.

Beneficjent w celu realizacji projektu przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. W Przetargu I były dwie części w przetargu drugim części cztery.

Kontrolujący stwierdzili:

- rozbieżność w zakresie opisu przedmiotu zamówienia kodami
ze słownikiem zamówień w I i II postępowaniu.

- naruszenie § 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. dotyczące I przetargu.

II postępowanie unieważniono, wpłynęła tyko 1 oferta, która nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie. Komisja przetargowa zaproponował udzielenie zamówienia publicznego w trybie § 67 ust. 1 pkt. 4 - z wolnej ręki.

Skontrolowane protokoły odbioru prace potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ofertą, zawartą umową oraz SIWZ.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 28.02.2008r. wydał Decyzję
nr 47/2008 pozwalającą na użytkowanie budynku świetlicy wiejskiej.

Gmina Kotuń wykonała prace związane z realizacją Projektu na działce o


nr ewidencyjny gruntu 74/2.

Informacja pokontrolna podpisana w dniu 21 maja 2008r.
149

Urząd Gminy Rościszewo

Adaptacja budynku dworu w Rościszewie z jego przebudową na cele użyteczność publiczną”


Kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr RW.II.0218-1-124/05 z dnia
23 listopada 2005r.

Skontrolowano: rzeczową realizację projektu, faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu


w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.
Przeprowadzona: 22.04.2008 r. w siedzibie beneficjenta, do 13 maja 2008r. w siedzibie kontrolującego.

Kontrolę na dokumentach zakończono 19 września 2008r.Projekt realizowano w oparciu o Decyzję Nr 156/05 z dnia 20 czerwca 2005r. wydanej przez Starostę Powiatu Sierpeckiego – zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zadania pn. „ Adaptacja zabytkowego budynku dworu na potrzeby siedziby administracyjne Urzędu Gminy wg projektu budowlanego”. Ww. decyzja została zmieniona Decyzją z dnia 08.09.2005r. „ wymienia się projekt budowlany inwestycji .... na zamienny projekt budowlany inwestycji pn. Adaptacja budynku dworu w Rościszewie z jego przebudową na cele użyteczności publicznej”.

W celu realizacji projektu Beneficjent zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 29 marca Beneficjent przekazał informację o zmianie terminu składania ofert, otwarcia ofert i wpłaty wadium. Wpłynęło 5 ofert. Wpłynęły dwa protesty. Umowę podpisano w dniu 25 maja 2006r. z firmą P.H.U. „BUDOMEX” .


W dniu 19 października 2006r. podpisano umowę na roboty dodatkowe w oparciu o protokół konieczności z dnia 17 października 2006r. W dniach 20 lutego 2007r., 12 kwietnia 2007r., 17 kwietnia 2007r. sporządzono Protokoły wykonania robót dodatkowych i zamiennych na realizowanym zadaniu.

30 maja 2007r. sporządzono Protokół wykonania robót dodatkowych i zamiennych na realizowanym zadaniu na podstawie ustaleń konserwatorskich w dniu 29 sierpnia 2007r. sporządzono Protokół odbioru końcowego.

w dniu 23 listopada 2007r. sporządzono protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych uzupełniających zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytków.

W dniu 23 stycznia 2007 podpisano Aneks Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu. Zmianie uległy kwoty dofinansowania – etap I 103 151,00 zł., - etap II 237 124,00 zł.

Zadanie „Wystrój wnętrz budynku dworu w Rościszewie etap II, pow. sierpecki,
woj. mazowieckie” wykonane zostało w oparciu o zamówienie publiczne przetarg nieograniczony.

Umowę podpisano w dniu 16 października 2007r. Odbiór prac dot. wystroju wnętrza komisja stwierdziła jako zgodny z umową i w dniu 23 listopada 2007r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Decyzja z dnia 16 stycznia 2008r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu udzielił Beneficjentowi pozwolenia na użytkowanie administracji samorządowej, usytuowanego na działce Nr ewid. 155/50 151 w Rościszewie. Zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów z dnia 12 maja 2008r. właścicielem nieruchomości
Nr ewidencyjny 155/5 i 151 objętych projektem jest Gmina Rościszewo.


Informacja pokontrolna podpisana w dniu 26 września 2008r.

150

Urząd Gminy Miastków Kościelny

Remont Świetlicy Wiejskiej w Starym Miastkowie”


Kontrola na zakończenie realizacji projektu w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr RW.II.0218-1-21/06-61412-UM000018/07 z dnia 14 czerwca 2007r.

Skontrolowano: rzeczową realizację projektu, faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu w terenie i porównanie go


z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.
Przeprowadzona: 25.04.2008r. w siedzibie beneficjenta, na dokumentach dostarczonych do Departamentu Kontroli
w dniach 30 kwietnia oraz 20 maja 2008 r.

Kontrolę na dokumentach zakończono 23.05.2008 r.Prowadzone prace remontowe realizowane były w oparciu o zgłoszenie robót w dniu 13 lutego 2006r. do PINB.

Działkę o Nr 1053/6 Gmina Miastków Kościelny nabyła na podstawie Umowy darowizny – Akt Notarialny Repetytorium A Nr 4014/06 z dnia 10 lipca 2006r.

W celu wyłonienia wykonawcy ogłoszono przetarg nieograniczony wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro.

W SIWZ zamawiający zażądał dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu niezgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. Nr 87, poz. 6005).

Wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Budowlany „MEGA-BUD” ul. Radosna 65, Garwolin. W dniu 27 lipca zamawiający powiadomił oferenta o wyborze oferty. Wprowadzono rozwiązania zamienne w instalacji wodno – kanalizacyjnej po uzyskaniu opinii w dniu 20 lipca 2007r. z Biura Usług Projektowych..

Umowę Nr 3420/9/2007 z wykonawcą podpisano w dniu 10 sierpnia 2007r. termin realizacji umowy 20 styczeń 2008r.

W dniu 31 grudnia 2007r. sporządzono Protokół odbioru końcowego bez uwag.

W toku kontroli dokumentacji przetargowej ustalono, iż złożona oferta zawiera kosztorys ofertowy opracowany na „Remont świetlicy wiejskiej” przez wykonawcę robót Zakład Budowlany „MEGA-BUD” oraz kosztorys ofertowy opracowany przez Zakład Instalacji Sanitarnych „HYDRO-GAZ” Henryk Rękawek.

Ponadto w toku kontroli dokumentów ustalono, iż złożony kosztorys ofertowy zawiera rozbieżności w stosunku do zapisów zawartych w Książce przedmiarów stanowiącej załącznik SIWZ. Beneficjent w swoich zastrzeżeniach wskazał, iż „ przy instalacjach wodno kanalizacyjnych i ogrzewania zastosowano rozwiązania zamienne (równoważne)a nie rozwiązania wariantowe. Prawo zamówień publicznych dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do przewidzianych w projekcie.
W związku z powyższym Zamawiający po uzyskaniu pisemnej aprobaty projektanta zaakceptował zmiany i wybrał do realizacji zadania oferenta, który złożył jedyną ofertę”. W związku z powyższym Beneficjent w sposób niewłaściwy używa zamiennie pojęć „rozwiązania zamienne i rozwiązania równoważne”.

Wobec powyższego ustalono, iż Beneficjent naruszył zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez uznanie za ważną ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp).

Powyższe naruszenie skutkuje, zgodnie z § 10 ust. 2 Umowy Nr RW.II.0218-1-21/06-61412-UM000018/07 z dnia 14 czerwca 2007r. odstąpieniem od Umowy w terminie 30 dnia od dnia stwierdzenia nieprzestrzegania przez beneficjenta przepisów tej ustaw.


Informacja pokontrolna podpisana dnia 2 lipca 2008r.

151

Urząd Gminy Stanisławów.

Remont zabytkowego budynku dawnego zajazdu”


Kontrola na zakończenie w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Nr RW.II.0218-1-11/05 z dnia 25 kwietnia 2007r.

Skontrolowano:

1. Rzeczową realizację projektu.

2. Faktycznie poniesione koszty.

3.Archiwizację/przechowywanie dokumentów.

4. Prawidłowość udzielenia zamówień publicznych.

5. Terminowość realizacji Projektu.

6. Przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu.

7. Położenie obiektu w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.
Przeprowadzona: 27 i 30.06.2008 r. w siedzibie beneficjenta, na dokumentach dostarczonych do Departamentu Kontroli w dniach 17, 23 oraz 31 lipca 2008 r.

Kontrolę na dokumentach zakończono w dniu 22.09.2008r.Zakres rzeczowo – finansowy projektu obejmował:

- koszty inwestycyjne: remont obiektu Gminnego Ośrodka Kultury (GOK),

- koszty ogólne: sporządzenie dokumentacji projektowej.

W dniu 28 lipca 2004r. firma Architektoniczna Pracownia Projektowa Renata Juszczur-Dębiec przekazała opracowanie przedprojektowe dla obiektu zabytkowego – dawnego zajazdu zlokalizowanego w Stanisławowie ul. Rynek, działka Nr 2416/4, Wójtowi Gminy Stanisławów. Opracowania dotyczyło : 1. Inwentaryzacja dawnego Zajazdu w Stanisławowie, opracowanie architektoniczno – budowlano – konstrukcyjne. 2. Opinia Mykologiczna – Budowlana budynku.

Dla potrzeb realizacji projektu wykonano następujące kosztorysy;

1. Kosztorys inwestorski na „Wewnętrzne instalacje sanitarne dla remontowanego zabytkowego budynku GOK w Stanisławowie”.  1. 2. Kosztorys inwestorski na „Roboty elektryczne modernizacji GOK na restaurację Stanisławów”.

  2. 3.Kosztorys inwestorski – roboty zewnętrzne na „Remont GOK – dawnego zabytkowego zajazdu w Stanisławowie”.

  3. Kosztorys inwestorski na roboty elektryczne załączony do wniosku aplikacyjnego różni się wyceną wykonania usługi pn. „Montaż tablic rozdzielczych tablica T-1”. 182 769,00zł. – wartość z kosztorysu dołączonego do wniosku aplikacyjnego. 2 000,00zł. – wartość z kosztorysu przedstawionego do kontroli.

  4. Kosztorys załączony do wniosku aplikacyjnego zawiera 49 pozycji na łączną kwotę 189 339,12zł. Natomiast kosztorys przedstawiony do kontroli zawiera 184 pozycje na łączną wartość 370 108,12zł. Zwiększenie wartości kosztorysowej spowodowane było rozszerzeniem zakresu robót budowlanych, bez których było by niemożliwe przeprowadzenie remontu budynku. O zaistniałej sytuacji został poinformowany Urząd Marszałkowski.

  5. Kontrolujący stwierdził iż zamawiający błędnie dokonał przeliczenia wartości zamówienia na równowartość euro w obydwu postępowaniach.

  6. W celu wyłonienia wykonawcy na remont GOK w Stanisławowie beneficjent przeprowadziła dwa postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro.

  7. W dniu 29 marca 2006r. zamawiający poinformował wykonawców, którzy pobrali SIWZ, iż Wprowadza się w punkcie 7 instrukcji dla wykonawców. ppkt. 7.14 o następującej treści: kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  8. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez PHU „LUX” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim na kwotę 934 422,40zł.

  9. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 800 000,00zł.

  10. Złożona oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania postępowanie unieważniono.

Beneficjent w celu wyłonienia wykonawcy przeprowadził drugie postępowanie przetargowe.

Pismem znak RI i GK-3410/2/06 z dnia 17 maja 2006r. zamawiający wprowadził zmiany do SIWZ. Beneficjent dopuścił możliwość składania oferto równoważnych.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. W dniu 7 lipca 2006r. wezwano jednego z oferentów do uzupełnienia oferty. W dniu 10 lipca 2006r. wykonawca uzupełnił ofertę.

w dniu 28 czerwca 2006r. do wykonawców, którzy pobrali SIWZ przesłano odpowiedzi dotyczące zadanych pytań.

W dniu 12 lipca 2006r. zamawiający powiadomił wykonawców o wyborze oferty Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDEX”. Umowa nr 34/2006 została zawarta w dniu 26 lipca 2006r. Do umowy zawarto trzy Aneksy.

W dniu 26 lipca 2006r. przekazano plac budowy.

W dniach 4 października 2006r. i 16 lutego 2007r. sporządzono protokóły konieczności wykonania robót dodatkowych budowlanych i sanitarnych. W dniu 2 kwietnia 2007r. sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych elektrycznych.
W dniu 29 sierpnia 2007r. sporządzono protokóły konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych budowlanych. W dniu 3 października 2007r. sporządzono protokóły konieczności wykonania robót dodatkowych w branży elektrycznej. W czasie realizacji zadania wykonywano częściowe protokoły odbioru robót.

W dniu 14 marca 2008r. sporządzono Protokół odbioru robót budowlanych i przekazano do eksploatacji. Członkowie komisja biorąca udział w odbiorze robót potwierdzili, iż prace zostały wykonane zgodnie z umową i aneksami. Decyzją Nr 260/U/08 z dnia 6 maja 2008r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim udzielono Wójtowi Gminy Stanisławów pozwolenia na użytkowanie obiektu. Ponadto w trakcie realizacji zadania miały być prowadzone prace w czynie społeczny. Zakres prac został zmieniony a Beneficjent nie powiadomił o tym Instytucji Wdrażającej.

W piśnie znak RI i GK 3410/2/06-08 z dnia 26 sierpnia Beneficjent wyjaśnił, iż „(...) Zamawiający nie poinformował przed odbiorem końcowym o zmianie zakresu rzeczowego projektu, ponieważ do samego dnia odbioru nie można było precyzyjnie określić tego zakresu, o ponadto zakres ten ulegał zwiększeniu w stosunku do zakresu ujętego w przetargu i umowie z wykonawcą. (...) Zmiany zakresu rzeczowego projektu zostały ujęte w protokole konieczności wykonania robót oraz kosztorysach robót dodatkowych do tych protokołów, a także zostały ujęte w rozliczeniu końcowym robót (...)”.


Informacja pokontrolna podpisana w dniu 23.09.2008r.
152

Urząd Gminy Zaręby Kościelne

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chmielowie”.


Kontrola na zakończenie w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Nr RW.II.0218-1-129/06 z dnia 14 czerwca 2007r.

Skontrolowano:

1. Rzeczową realizację projektu.

2. Faktycznie poniesione koszty.

3. Archiwizację / przechowywanie dokumentów.

4. Prawidłowość udzielenia zamówień publicznych.

5. Terminowość realizacji Projektu.

6. Przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu.

7. Położenie obiektu w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.
Przeprowadzona: 20 – 22.08.2008r. w siedzibie beneficjenta


Zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym Beneficjent winien wykonać:

- roboty budowlano – remontowe,

- inwestycji wodno kanalizacyjnych,

- robót elektrycznych,

- dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W celu wyłonienia wykonawcy prac wszczęto procedurę przetargową – 28 sierpnia 2007r. ukazało się ogłoszenie na str. UZP. W dniu 30 sierpnia zamawiający dokonał sprostowania treści ogłoszenia. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie stanowił załącznika do SIWZ. Wpłynęły cztery oferty. Umowę zawarto w dniu 19 października 2007r. z firmą Alberta Brzostka Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Ostrowie Maz. Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi na podstawie dwóch faktur. Jedna częściowa po wykonaniu 60% zadania, druga na zakończenie zadania. W dniu 10 marca 2008r. sporządzono protokół konieczności zmiany zakresu robót do:

- roboty budowlano – remontowe – brama garażowa,

- inwestycje wodno kanalizacyjne i c.o.,

- roboty elektryczne (...) oświetlenie zewnętrzne obiektu (...).

W związku z ww. protokółem w dniu 11 marca 2008r. podpisano Aneks do umowy z wykonawcą. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe będzie ustalone na podstawie kosztorysy powykonawczego na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W dniu 30maja 2008r. sporządzono Protokół odbioru końcowego. Na dzień odbioru komisja nie stwierdziła wad.

Remont prowadzono w oparciu o decyzję z dnia 27 kwietnia 2006r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę „Świetlicy wiejskiej na działce ew. 191 w miejscowości Chmielowo”. W dniu 17 lipca 2008r. Decyzja Nr 90/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego uzyskano pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej świetlicy. Na podstawie wypisu z Rejestru Gruntów z dnia 22 sierpnia 2008r., właścicielem działki Nr ew. 191 jest Gmina Zaręby Kościelne.

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono zmiany w zakresie wykonanych prac:

- drzwi wewnętrzne oszklone fabrycznie – wykonano drzwi pełne z płyty,

- opraw oświetleniowych zewnętrznych – zamontowano 12 szt. – nie uwzględniono w kosztorysie powykonawczym,

- przepływowych ogrzewaczy wody – zamontowano 2 szt. w kosztorysie powykonawczym wskazano 4 szt.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 30 września 2008r. „kosztorys powykonawczy zawiera pozycja zawarte w kosztorysie na roboty zamienne i dodatkowe z dnia 11.03.2008r. Koszt ten jest kosztem niekwalifikowalnym.

Nie zamontowano dostarczonego ogrzewacza wody poz. 262 i 263 kosztorysu powykonawczego. Ww. podgrzewacz został zakupiony i przekazany OSP, a nie został zamontowany w świetlicy – stanowi to koszt niekwalifikowalny.


Informacja pokontrolna podpisana w dniu 3 października 2008r.

153

Urząd Gminy Baboszewo

Ciąg pieszo – rowerowy przy drodze powiatowej


Nr 07718 Płońska – Raciąż na odcinku Arcelin - Baboszewo”

Kontrola po zakończeniu
w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr RW.II.0218-1-98/05 z dnia
23 listopada 2005r.

Skontrolowano: rzeczową realizację projektu faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu


w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.
Przeprowadzona: 22-23.10.2008r. w siedzibie beneficjenta, 27.10.2008r.
w miejscu realizacji projektu.

Kontrolę na dokumentach zakończona 19.12.2008r.
Zakres rzeczowo – finansowy projektu obejmował wykonanie następujących elementów;

a) w zakresie prac przygotowawczych: pomiary przy odtworzeniu trasy; ścinanie drzew; rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej; wykonanie robót ziemnych; studnie rewizyjne i ściekowe.

b) w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego: ustawienie krawężników betonowych; wykonanie chodnika z kostki brukowej; wykonanie zjazdów gospodarczych z kostki; malowanie przejść dla pieszych; wykonanie i ustawienie znaków drogowych.

W celu wykonania prac wszczęto postępowanie przetargowe. W dniu 9 września 2005r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Płocku. Złożona oferta była zgodna z wymogami SIWZ.

W dniu 29 września 2006 roku sporządzono Protokół odbioru częściowego robót zadania I.

Aneksami do Umowy 5/2006 z dnia 26 czerwca oraz 3 października 2006r zmieniono termin wykonania prac dla zadania II na 31 października 2006r.

Prace zostały odebrane protokołem końcowym z dnia 21 listopada 2006r.

Wykonawca Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Płońsku nie wywiązał się z umowy i nie dostarczył po zakończeniu budowy zamawiającemu protokołu inwentaryzacji geodezyjnej - powykonawczej.

Wójt Gminy Baboszewo pismem z dnia 23 października 2008r. poinformował, iż w dniu rozpoczęcia kontroli wystąpił z wnioskiem do wykonawcy o dostarczenie zaległej inwentaryzacji.

Zmieniła się też liczba osób zamieszkująca miejscowości objęte Projektem:

Baboszewo - z 1923 do 2045 na dzień kontroli,

Sokolniki Nowe – z 134 do 125 na dzień kontroli,

Sokolniki Stare – z 154 do 153 na dzień kontroli.

Gmina Baboszewo wykonała prace związane z budową ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 07718 Płońsk – Raciąż na odcinku Marcelin – Baboszewo w oparciu o Pozwolenie na budowę Decyzję nr 239/05 znak AB. 7351/240/05 z dnia 9 czerwca 2005r.

W trakcie kontroli stwierdzono nie wykonanie 6 szt. studni rewizyjnych i 3 szt. studzienek ściekowych, ponadto nie wykonano przeniesienia słupów betonowych telekomunikacyjnych - 2 szt. i przestawienia znaku geodezyjnego betonowego – 1 szt. - co stanowi koszt niekwalifikowalny. Do kosztów niekwalifikowalnych należy też inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, której nie wykonano oraz prace ujęte w kosztorysie inwestorskim pod poz. poszerzenia istniejącej jezdni.


Informacja pokontrolna podpisana w dniu
19 grudnia 2008r.


154


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna