Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2,53 Mb.
Strona33/39
Data24.02.2019
Rozmiar2,53 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   39

Gmina Pionki/

pow. radomski

OSP Czarna
Nr 337
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Przeprowadzona w okresie:

24.01.2008 – 30.01.2008
W toku kontroli ustalono:

W dniu 18 października 2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.3011-1-17-264/06 na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Czarna, w kwocie 50.000,00 zł.

Gmina zobligowana została do wyłonienia wykonawców, zgodnie z przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup dwóch samochodów ratowniczych dla OSP Czarna i Jaroszki
w trybie przetargu nieograniczonego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 16.08.2006 r. zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym ‘bocar” Sp. z o. o. z Wrzosowa na zakup dwóch samochodów ratowniczych z przeznaczeniem dla OSP, na łączną kwotę 373.320,00 zł.

Pismem z dnia 6.11.2006 r. Wójt Gminy poinformował Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu postępowania i na podstawie tej informacji Województwo Mazowieckie w dniu 21.11.2006 r. przekazało na rachunek Gminy środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. Gmina realizując zadanie: zakup dwóch samochodów ratowniczych wydatkowała w dniach 22 i 30.11.2006 r. łączną kwotę 373.320,00 zł, z czego:


 • 100.000,00 zł stanowiły środki przekazane przez Województwo Mazowieckie, w tym 50.000,00 zł dotyczące dofinansowania zakupu samochodu dla OSP Czarna,

 • 273.320,00 zł stanowiły środki własne Gminy.

W dniu 27.10.2006 r. samochód ratowniczy został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarna.

Rozliczenie dofinansowania zakupu samochodu ratowniczego przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 9.01.2007 r., tj. w terminie określonym umową. Rozliczenie sporządzono według wzoru stanowiącego załącznik do umowy.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.03.2008 r.141

Gmina Zakrzew/

pow. radomski

OSP Zakrzew
Nr 338
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, zakup sprzętu przeciwpożarowego.
Przeprowadzona w okresie:

11.02.2008 – 14.02.2008
W toku kontroli ustalono:

W dniu 18.10.2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.3011-1-17-236/06 na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Zakrzew w kwocie 100.000,00 zł.

Gmina została zobligowana do wyłonienia wykonawców, zgodnie z przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w trybie przetargu nieograniczonego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 9.11.2006 r. zawarła umowę z Firmą PROMETEUSZ z Chełmna na zakup samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP w Zakrzewie za kwotę 145.000,00 zł.

Pismem z dnia 15.12.2006 r. Wójt Gminy poinformował Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu postępowania i na podstawie tej informacji Województwo Mazowieckie w dniu 27.12.2006 r. przekazało na rachunek Gminy środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł.

W dniu 10.11.2006 r. samochód pożarniczy został przekazany OSP w Zakrzewie, przy udziale przedstawicieli Województwa Mazowieckiego.

Rozliczenie dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 27.12.2006r., tj. w terminie określonym umową. Sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do umowy rozliczenie, zawierało również wymagane załączniki tj.: kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury i przelewu bankowego.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

07.03.2008 r.142

Miasto Sokołów Podlaski/

pow. sokołowski

OSP Cukrownia Sokołów Podlaski
Nr 339
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Przeprowadzona w okresie:

08.02.2008 – 13.02.2008

W toku kontroli ustalono, że:

Na podstawie ww. umowy Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 100.000 zł. Miasto, w dniu 6 grudnia 2006 r. wszczęło procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone zawarciem w dniu 29 grudnia 2006 r. umowy z wyłonionym wykonawcą, czym nie dochowano terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.); cena samochodu wynosiła 279.270,01 zł. Informacji o wyborze oferty nie zamieszczono na stronie internetowej Miasta, co niezgodne było z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

Stosownie do § 2 umowy zawartej z Wykonawcą, samochód miał być dostarczony w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. Aneksem zawartym w dniu 29 grudnia 2006 r. zmieniono termin dostawy samochodu. Przyczyną zmiany terminu dostawy było: uszkodzenie w trakcie prób produkcyjnych skrzyni rozdzielnika układu przeniesienia napędu autopompy, o czym Miasto poinformowane zostało przez Wykonawcę w dniu 29 grudnia 2006 r. Zapłaty w kwocie 170.000 zł dokonano w dniu 29 grudnia 2006 r., na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za: podwozie pod zabudowę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zgodnie z protokołem odbioru samochód został dostarczony przez wykonawcę w dniu 28 lutego 2007 r. W dniu 12 marca 2007 r., na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, samochód marki Mitsubishi Fuso Canter 7C14D przekazany został OSP „Cukrownia Sokołów Podlaski”.

W rozliczeniu z wykorzystania otrzymanych środków finansowych, które przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 14 stycznia 2007 r., wykazano wydatki poniesione na zakup samochodu w 2006 roku, tj. kwotę 170.000 zł.

Samochód znajdował się w budynku OSP „Cukrownia Sokołów Podlaski”, co potwierdziły przeprowadzone oględziny.

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków finansowych dotacji celowej,


z zastrzeżeniem kompletności wykonania zadania do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz przestrzegania zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 15.05.2008 r.

143

Gmina Chlewiska/

pow. szydłowiecki

OSP Broniów
Nr 340
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do dofinansowania do zakupu sprzętu ratownictwa technicznego, zabudowa podwozia samochodu Star 266, zestaw medyczny PSP z noszami typu deska.
Przeprowadzona w okresie:

13.02.2008 – 18.02.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie realizacji postanowień umowy o dofinansowanie Nr ON.BI.I.3011-1-17-274/06 zawartej w dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą ustalono:

- Gmina przystosowała instalację oraz dokonała zakupu i montażu pługu odśnieżnego
w samochodzie Star 266 za kwotę 12.300,00 zł netto (15.006,00 zł brutto) oraz nabyła zestaw ratowniczy PSP-R-1 za kwotę 9.071,00 zł netto (9.705,97 zł brutto) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych, w związku z wartością ww. zakupów, która to wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro,

- zakupu zestawu sprzętu ratownictwa technicznego za kwotę 28.000,00 zł netto (29.960,00 zł brutto), dokonano po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- w myśl § 2 ust. 1 umowy Gmina została zobowiązana do pisemnego poinformowania Województwa o rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Powyższe postanowienie nie zostało zrealizowane, gdyż informacja o wyniku postępowania została przekazana telefonicznie,

- kwota 54.664,00 zł została przekazana przez Województwo Mazowieckie na rachunek Gminy w dniu 4 grudnia 2006 roku.

- Gmina wydatkowała ww. środki w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy dotacji
(do 31 grudnia 2006 roku), tj.:


 • w dniu 6 grudnia 2006 roku przekazała na rachunek dostawcy sprzętu ratownictwa technicznego oraz zestawu ratowniczego PSP-R-1 – Firmy MATPOŻ z Lublina kwotę w wysokości 39.665,97 zł,

 • w dniu 20 grudnia 2006 roku przekazała na rachunek dostawcy pługa odśnieżnego oraz wykonawcy przyłączy płużnych – Zakładu Wielobranżowego „Bonex”
  z Kamienicy Polskiej kwotę w wysokości 15.006,00 zł,

- rozliczenie dofinansowania ww. sprzętu specjalistycznego wraz z kserokopiami faktur
i przelewów środków finansowych zostało dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 roku, tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy,

-Gmina przyjęła zakupiony sprzęt na stan środków trwałych w dniu 6 grudnia 2006 roku,

- otrzymane przez Gminę środki dotacji w wysokości 54.664,00 zł wydatkowano w wysokości i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z przeznaczeniem.

W wyniku przeprowadzenia kontroli wniesiono zastrzeżenie dotyczące nie zrealizowania postanowień § 2ust.1 umowy dotacji, tj. poinformowanie właściwy organ Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięciu procedur przetargowych telefonicznie, a nie pisemnie.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 08.04.2008 r.


144

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 62

02-002 Warszawa
Kontrola problemowa
w zakresie przestrzegania terminowości załatwiania spraw w szczególności przy wydawaniu decyzji i postanowień z upoważnienia Marszałka lub Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz komunikację z klientem – udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski, listy, propozycje, uwagi.
Przeprowadzona w okresie:

05.08.2008 – 22.08.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi wydawane były zgodnie


z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W jednym przypadku wnioskodawca nie umieścił we wniosku informacji o późniejszym doręczeniu potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie zezwolenia. Decyzje w sprawie umieszczenia oraz ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku (KOM-R) wydawane były zgodnie z dyspozycjami art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Osoby zainteresowane informowane były o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym okresie oczekiwania na umieszczenie w KOM-R. Czas oczekiwania wynosił średnio czternaście miesięcy. Stwierdzono, że w jednym przypadku termin ten był krótszy i wynosił sześć miesięcy. Zgodnie ze złożonym wyjaśnieniem w tej sprawie związane to było ze stanem zdrowia zainteresowanego. Ponadto, we wszystkich skontrolowanych decyzjach błędnie określono numer upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Dyrektora Centrum uprawniającego do wydawania decyzji w sprawie umieszczenia w KOM-R. Postępowania w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczynane były na podstawie złożonych wniosków, do których powinny być załączone dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, określone w art. 23 ust. 3 i ust. 4 ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. W toku kontroli dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości: w jednym przypadku Centrum wydało decyzję na podstawie niekompletnego wniosku, co niezgodne było z ww. przepisami, w trzech przypadkach Centrum zwracając się o uzupełnienie wniosku, nie wskazało terminu do kiedy należy dostarczyć brakujące dokumenty, czym naruszono art. 64 § 2 Kpa, we wszystkich skontrolowanych decyzjach, które nie uwzględniały żądania strony składającej wniosek o zasiłek, nie określono uzasadnienia prawnego, czym naruszono
art. 107 § 1 Kpa, w jednej decyzji przyznającej świadczenie rodzinne nie określono rodzaju przyznanych świadczeń rodzinnych i ich kwot oraz terminu wypłaty świadczeń, czym naruszono art. 107 § 1 Kpa, termin załatwienia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych wynosił od jednego do sześciu miesięcy, tj. z naruszeniem terminów określonych w 35 Kpa, w czterech decyzjach podając podstawę prawną rozstrzygnięcia powołano się na rozporządzenie, które uchylone zostało z dniem 1 października 2004 r., w wyniku błędnej interpretacji przepisu art. 73 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie, w dwóch analogicznych przypadkach wydano decyzje z odmiennym rozstrzygnięciem (pozytywną i negatywną).

W dokumentacji innych spraw, w siedmiu przypadkach brak było potwierdzenia przesłania pism przez Centrum bądź potwierdzenia odbioru pism przez adresatów.

Procedury kontroli finansowej, wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Centrum
nr 54/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r., opracowane na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych nie wyczerpywały postanowień zawartych w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”. W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków skontrolowano dowody źródłowe 5,6% wydatków ogółem. Na podstawie dwudziestu faktur zakupu stwierdzono, iż zobowiązania Centrum regulowane były terminowo. Dowody finansowe sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.

Pozytywnie oceniono działania Centrum w zakresie wydawania decyzji na sprzedaż alkoholu oraz przestrzegania procedur kontroli finansowej. Jako zadawalające, oceniono wydawanie przez Centrum decyzji z zakresu ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, z zastrzeżeniem przypadków opisanych powyżej. Negatywnie oceniono działania Centrum w zakresie wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych oraz przestrzegania przez Centrum zasad doręczania pism, określonych


w przepisach Kpa.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

10.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:


 1. W przypadku niekompletności dokumentów załączonych do wniosków wzywać do ich uzupełnienia i określać termin uzupełnienia, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa.

 2. Wnioski o umieszczenie w Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku rozpatrywać chronologicznie, biorąc pod uwagę wyłącznie prawidłowość i kompletność wniosku, zgodnie z procedurami określonymi w tej sprawie.

 3. W decyzjach określać wszystkie informacje, o których stanowi art. 107 Kpa, w tym podstawę prawną wydania decyzji oraz uzasadnienie faktyczne i prawne; rodzaje przyznanych świadczeń rodzinnych, ich kwoty oraz termin wypłaty świadczeń.

 4. Przestrzegać terminów załatwienia spraw wskazanych w art. 35 Kpa.

 5. Pisma doręczać stronom zgodnie
  z rozdziałem 8 „Doręczenia” Kpa.

 6. W zakresie świadczeń rodzinnych, do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosować zasady określone w rozdziale 7 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. UE.L. z 1971 r. Nr 149, poz. 2 ze zm.).

 7. Uzupełnić procedury kontroli finansowej, o których stanowi art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
  ze zm.), biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej ogłoszone w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie „Standardów kontroli finansowej
  w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. U. MF Nr 7, poz. 58).145

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Lubelska 13


03-802 Warszawa
Kontrola problemowa w zakresie wykonywania zadań zleconych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Zarząd Województwa Mazowieckiego do realizacji przez jednostkę, w tym przestrzegania terminowości załatwiania spraw przy wydawaniu decyzji
i postanowień z upoważnienia Marszałka lub Zarządu; udzielania odpowiedzi na wpływające wnioski, propozycje, uwagi stosownie do przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Przeprowadzona w okresie:

25.11.2008 – 10.12.2008W toku kontroli ustalono, że:

Na mocy uchwały nr 241/16/07 z dnia 6 lutego 2007 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego upoważnił Dyrektora Biura do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania postanowień i opinii wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo Energetyczne, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo wodne. W dniu 8 lutego 2007 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego upoważnił Dyrektora Biura do wydawania uzgodnień, o których stanowi art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 10 oraz art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie skontrolowanych 45 akt spraw (próba 2% ogółu), z zakresu wykonywania zadań zleconych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Zarząd Województwa Mazowieckiego, pozytywnie oceniono działanie Biura w 2007 roku.

Do wpływających zawiadomień od wójtów, burmistrzów, prezydentów miast


o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biuro zgłaszało wnioski i uwagi wynikające z „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 23 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do art. 24 ust. 1 ww. ustawy dokonywano uzgodnień studium oraz planu miejscowego, które wydawano
na mocy art. 106 ust. 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa), w oparciu o przepisy art. 123-124 Kpa. Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr 241/16/07 z dnia 6 lutego 2007 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego, przed wydaniem uzgodnień, o których mowa powyżej, Dyrektor Biura był obowiązany zasięgnąć opinii Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) w Warszawie. Stwierdzono, że w aktach spraw brak było takich opinii. Projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy uzgadniane były w zakresie zadań samorządowych zawartych w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”, stosownie do postanowień wynikających z art. 53 ust. 4 pkt 10-11 oraz ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na mocy art. 106 ust. 5 Kpa, w oparciu o przepisy art. 123-124 Kpa. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin i miast opiniowane były w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa, stosownie do postanowień wynikających z art. 19 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne. Opinie dotyczące projektów planów rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną przedsiębiorstw oraz opinie dotyczące udzielanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, wydawane były zgodnie z art. 23 ust. 3, bądź w trybie przewidzianym w art. 23 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne. Opinie materiałów do wniosku o uzyskanie „Decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi” wydawane były na mocy - obowiązującego w 2007 roku -
art. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opiniowanie dotyczące aglomeracji ściekowych o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 mieszkańców wydawano stosownie do wymogów określonych w art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne. W Regulaminie organizacyjnym Biura nie wskazano pionu/zespołu, do którego zadań należy przygotowywanie ww. opinii.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

21.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:


 1. Zaktualizować Regulamin organizacyjny Biura w zakresie wskazania zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Biura.

 2. Sporządzać notatki służbowe z uzgodnień prowadzonych z MZDW w Warszawie, o których stanowi § 1 ust. 2 uchwały nr 241/16/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2007 r. i przechowywać je w aktach spraw w celach dowodowych.


146

Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie


ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa
Kontrola problemowa w zakresie:

 • wykonywania zadań zleconych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Zarząd Województwa Mazowieckiego do realizacji przez jednostkę, w tym przestrzegania terminowości załatwiania spraw przy wydawaniu decyzji i postanowień z upoważnienia Marszałka lub Zarządu,

 • udzielania odpowiedzi na wpływające wnioski, listy, propozycje, uwagi stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Przeprowadzona w okresie:

26.11.2008-12.12.2008.W toku kontroli ustalono:

Podstawy prawne działalności Urzędu w 2007 roku zostały określone w Statucie zatwierdzonym Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 21/06 z dnia 6 lutego 2006 roku.

Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w 2007 roku określały czterokrotnie zmieniane Regulaminy Organizacyjne, z których ostatni wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Nr 19/09 z dnia 20 sierpnia 2007 roku.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dziewięcioma uchwałami upoważnił Dyrektora Urzędu oraz Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich do podejmowania określonych czynności, m.in. w zakresie:

- działań w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 2.5. ZPORR,

- zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Urząd w ramach ZPORR i udzielenia upoważnienia do jego ustanowienia,

- zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja była niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu.

W 2007 roku obowiązywało łącznie szesnaście upoważnień Marszałka Województwa Mazowieckiego do wydawania decyzji administracyjnych, m.in. w sprawach:

- związanych z wydawaniem certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,

- odmowy wydania certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,

- odmowy dokonania wpisu podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,

- wykreślenia podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,

- świadczeń z tytułu bezrobocia.

Na podstawie powyższych upoważnień w 2007 roku wydano 410 decyzji administracyjnych. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 11,71 % próbie, którą stanowiło 48 losowo wybranych decyzji, z czego 28 decyzji dotyczyło przyznawania prawa do zasiłku, a 20 wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia stwierdzono, że:

- wszystkie decyzje spełniały warunki określone w art. 107 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- dwie decyzje zostały wydane 117 i 22 dni po terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określała „Instrukcja w sprawie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków” wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Nr 12/00 z dnia 6 listopada 2000 roku. W 2007 roku odnotowano wpłynięcie 2 skarg, które rozpatrzono w sposób zgodny z ww. instrukcją oraz postanowieniami Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zasady i tryb wykonywania czynności związanych z obiegiem dokumentów w Urzędzie określono w „Instrukcji kancelaryjnej”, wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Nr 5/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku. W wyniku kontroli 10 losowo wybranych pism stwierdzono, iż Urząd terminowo udzielił odpowiedzi na powyższe pisma.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

23.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

- ściśle przestrzegać terminów wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1017 ze zm.), tj.: „...załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia sprawy...”.
1471   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   39


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna