Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2,53 Mb.
Strona32/39
Data24.02.2019
Rozmiar2,53 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   39

Gmina Stromiec/

pow. białobrzeski

OSP Stromiec
Nr 329
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego, motopompy, zestawu medycznego.
Przeprowadzona w okresie:

07.02.2008 – 12.02.2008
W toku kontroli ustalono:

- w dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Stromiec zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-159/06, na mocy której Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego, motopompy, zestawu medycznego;

- realizując postanowienia umowy Gmina dokonała zakupu:


 • samochodu strażackiego za kwotę 26.848,50 zł (brutto), co stanowiło równowartość kwoty 7.000 euro, na podstawie umowy kupna – sprzedaży zawartej z Urzędem Miasta Waltrop w Niemczech, z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do czego była zobligowana w § 3 ust. 5 umowy,

 • motopompy za kwotę 23.005,00 zł (brutto) i zestawu ratowniczego za kwotę 6.296,95 zł (brutto) od Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Biuro Terenowe w Radomiu, bez zastosowania przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych – zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wartością powyższych zakupów, których to wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych kwoty 6.000 euro.

- powyższych zakupów Gmina dokonała z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do czego była zobligowana w § 3 ust. 5 umowy;

- zgodnie z § 2 ust. 1 umowy Gmina w dniu 13.12.2006 r. poinformowała pisemnie Województwo Mazowieckie o zawartych umowach;

- na podstawie powyższej informacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 22 grudnia 2006 roku przekazał Gminie środki dotacji w kwocie 100.000,00 zł;

- za zakupiony samochód dokonano zapłaty w kwocie 26.848,50 zł, w dniu


29.11.2006 r., a za zakup motopompy i zestawu ratowniczego w kwocie 29.301,95 zł, w dniu 28.12.2006 r., tj. przed terminem określonym w § 2 ust.2 umowy – do dnia 31.12.2006 r.;

- zgodnie z rozliczeniem wykorzystania środków dotacji opiewającym na kwotę 65.711,78 zł przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 roku Gmina wydatkowała na: • zakup zestawu ratowniczego i motopompy w wysokości 29.301,95 zł,

 • zakup samochodu strażackiego w wysokości 26.848,50 zł,

 • usługę tłumaczenia dokumentów dotyczących zakupu samochodu z języka niemieckiego na język polski w wysokości 453,47 zł,

 • naprawę samochodu w wysokości 3.250,00 zł,

 • tankowanie pojazdu, zwrot kosztów delegacji osób, które „przyprowadziły samochód z Niemiec” oraz innych opłat związanych z przyprowadzeniem pojazdu w wysokości 5.857,86 zł;

- środki dotacji w wysokości 9.561,33 zł stanowiące pokrycie kosztów naprawy samochodu, delegacji oraz innych kosztów związanych ze „sprowadzeniem samochodu” z Niemiec zostały wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy dotacji.

- niewykorzystane środki dotacji w kwocie 34.288,22 zł (bez odsetek) Gmina zwróciła na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 roku, tj. zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 umowy;

- zapłaty odsetek od części niewykorzystanych środków dotacji w wysokości 291,34 zł dokonano w dniu zakończenia kontroli, tj. 12 lutego 2008 roku.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 15.04.2008 r.


133

Gmina Sienno/

pow. lipski

OSP Sienno
Nr 330
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakupu odzieży reprezentacyjnej.
Przeprowadzona w okresie:

30.01.2008 – 05.02.2008
W toku kontroli ustalono:

- w dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sienno zawarto umowę Nr.ON.BI.I.3011-1-17-194/06 (zwana dalej umową) na mocy której Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty w wysokości 100.000,00zł na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sienno;

- na podstawie § 3 ust. 5 Gminna została zobligowana do wyłonienia dostawcy samochodu zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.) do zakupu średniego samochodu pożarniczo- ratowniczego;

- realizując ww. postanowienie umowy Gmina przeprowadziła postępowanie


o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych przekraczającej 60.000 euro;

- w wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania stwierdzono, że umowę


z wybranym dostawcą, opiewającą na kwotę 401.678,00 zł – zgodną ze złożoną ofertą, zawarto w dniu 19 października 2006 roku, tj.: w dniu przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty (19 października 2006 roku), czym nie dotrzymano terminu zawarcia umowy, określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „…zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego […] w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty…”; w 16 dniu po terminie związania ofertą (termin związania ofertą określono do dnia 3 października 2006 roku – 30 dni od dnia otwarcia ofert), czym nie dotrzymano terminu zawarcia umowy, określonego w art. 94 ust. 1 ww. ustawy: „…zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego […] nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą…”.

- w związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, powyższe czynności nie miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty;

- zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 umowy Gmina poinformowała Samorząd Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięciu procedury przetargowej pismem znak: Nr 5441/22/06 z dnia 23 października 2006 roku;

- na podstawie złożonej informacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 7 grudnia 2006 roku przekazał Gminie środki publiczne w kwocie 100.000,00 zł;

- wynikiem przeprowadzonego postępowania był zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego za kwotę brutto 401.678,00 zł, z czego 100.000,00 złotych stanowiły środki przedmiotowej dotacji;

- zapłaty za zakupiony samochód Gmina dokonała w II ratach: w dniu 6 grudnia 2006 roku w wysokości 50.000,00 zł,w dniu 20 grudnia 2006 roku w wysokości 351.678,00 zł, z czego 100.000,00 zł stanowiły środki dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego, tj. w terminie określonym w § 2 ust. 1 przedmiotowej umowy – do 31 grudnia 2006 roku;

- ww. samochód został ujęty w ewidencji majątku Gminy z dniem 31 grudnia 2006 roku oraz przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennej w dniu 20 stycznia 2007 roku;

- rozliczenie dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z załącznikami, tj. kserokopiami faktur oraz polecenia przelewu środków finansowych na konto wykonawcy zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 9 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego w umowie – 15 styczeń 2007 roku.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.03.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wniesiono zastrzeżenie dotyczące niedotrzymania terminów zawarcia umowy określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
134

Gmina Odrzywół/

pow. przysuski

OSP Odrzywół
Nr 331
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego.
Przeprowadzona w okresie:

22.01.2008 – 25.01.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Odrzywół zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-206/06 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty dotacji w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W § 3 ust. 5 umowy Gmina lub Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzywole (zwana dalej OSP) zobligowane zostały do wyłonienia dostawcy ww. samochodu zgodnie
z przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W dniu 4 maja 2006 roku pomiędzy Gminą a OSP zawarto porozumienie, w którym określono, że do obowiązków:


 • Gminy należało m.in. pozyskanie środków niezbędnych do opłacenia części kosztów nabycia samochodu oraz przygotowanie i przeprowadzenie spraw związanych z dotacją,

 • OSP należało m.in. zlecenie Zarządowi Głównemu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup samochodu pożarniczego.

Realizując ww. porozumienie Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzywole w dniu 4 maja 2006 roku upoważniła Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do przeprowadzenia przetargu na dostawę samochodu pożarniczego oraz podpisania w imieniu i na rzecz OSP umowy z wykonawcą. Działania podjęte przez OSP były zgodne z postanowieniami art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: „…zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej…”.

W dniu 18 października 2006 roku z wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podpisał umowę na dostawę 35 szt. samochodów pożarniczych, z czego jeden na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole.

W myśl § 2 ust. 1 umowy dotacji Województwo Mazowieckie po otrzymaniu pisemnej informacji o rozstrzygnięciu ww. postępowania w dniu 20 grudnia 2006 roku przekazało Gminie środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł.

Za zakupiony samochód pożarniczy Gmina dokonała zapłaty w dniu 27 grudnia 2006 roku, tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy (do dnia 31 grudnia 2006 roku), w wysokości 515.847,00 zł, z czego środki przedmiotowej dotacji stanowiły 80.000,00 zł.

Rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków dotacji na kwotę 80.000,00 zł wraz z załącznikami, tj. kserokopiami faktury oraz polecenia przelewu środków finansowych na konto Wykonawcy, zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 9 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia 2007 roku.

Oficjalne przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole, przy udziale Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Mazowieckiego nastąpiło w dniu 3 maja 2007 roku.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.03.2008 r.135

Gmina Gielniów/

pow. przysuski

OSP Gielniów
Nr 332
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie wymiany przedniego mostu, wymiany resorów przednich i tylnich, wymiany paneli sterowania z mieszaczem, montaż kabiny zespolonej, wymiana działka wodnego.
Przeprowadzona w okresie:

11.02.2008 – 14.02.2008W toku kontroli ustalono, że:

- w dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gielniów zawarto umowę Nr.ON.BI.I.3011-1-17-208/06 (zwaną dalej umową) na mocy której Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty w wysokości 50.000,00zł na dofinansowanie wymiany resorów przednich i tylnych, wymiany paneli sterowania z mieszaczem, montażu kabiny zespolonej, wymiany działka wodnego,

- w § 3 ust. 5 umowy Gmina zobligowana została do wyłonienia wykonawcy (dostawcy) przedmiotu umowy dotacji, zgodnie z przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, ze zm.). Realizując ww. postanowienie umowy Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wymiany resorów przednich i tylnych, wymiany paneli sterowania z mieszaczem, montażu kabiny zespolonej, wymiany działka wodnego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 60.000 euro. W wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania stwierdzono,
że zostało ono przeprowadzone zgodnie z zgodnie z postanowieniami cyt. ustawy,

- w myśl § 2 ust. 1 umowy Gmina w piśmie z dnia 30 listopada 2006 roku znak: FN0717B/2/2006 poinformowała właściwy organ Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięciu ww. postępowania. Na podstawie powyższej informacji Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 18 grudnia 2006 roku przekazał Gminie środki dotacji w wysokości 50.000,00 zł,

- za remont samochodu Gmina dokonała zapłaty w kwocie 97.000,00 zł, z czego środki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w wysokości 50.000,00 zł zostały przekazane na konto wykonawcy w dniu 18 grudnia 2006 roku, tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 przedmiotowej umowy – do dnia
31 grudnia 2006 roku,

- rozliczenie z wykorzystania przedmiotowych środków dotacji w kwocie 50.000,00 zł, zawierające wymagane kserokopie faktury zakupu oraz polecenia przelewu środków finansowych na konto wykonawcy, Gmina przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 roku, tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia 2007 roku.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 08.04.2008 r.Nie skierowano.

136

Gmina Klwów/

pow. przysuski

OSP Przystałowice Duże
Nr 332
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego.
Przeprowadzona w okresie:

06.02.2008 – 08.02.2008W toku kontroli ustalono:

W zakresie realizacji postanowień umowy o dofinansowanie Nr ON.BI.I.3011-1-17-219/06 zawartej w dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą ustalono:

- Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w trybie przetargu nieograniczonego,

- rozstrzygając przedmiotowe postępowanie Gmina wykluczyła jednego wykonawcę - Firmę „Prometeusz” z Chełmna i w konsekwencji odrzuciła ofertę ww. firmy, która była niezgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kontrolujący stwierdzili brak podstaw prawnych do wykluczenia ww. wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zgodnie z treścią § 2 ust. 1 umowy Gmina poinformowała Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu procedur przetargowych w piśmie z dnia 6 grudnia 2006 roku,

- kwota 75.000,00 zł została przekazana przez Województwo Mazowieckie na rachunek Gminy w dniu 18 grudnia 2006 roku,

- Gmina przekazała na rachunek dostawcy samochodu ratowniczo-gaśniczego kwotę
w wysokości 78.003,00 zł w dniu 21 grudnia 2006 roku, tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy,

- rozliczenie dofinansowania zakupu samochodu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego wraz z kserokopią faktury i przelewu środków finansowych zostało dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu


5 stycznia 2007 roku, tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia 2007 roku,

- samochód specjalistyczny – Mercedes 608 D został przekazany Gminie przez Stowarzyszenie „Ratownik” w dniu 4 grudnia 2006 roku, tj. w terminie określonym w umowie zawartej z wykonawcą oraz przyjęty na stan środków trwałych w dniu 21 grudnia 2006 roku,

- w wyniku oględzin ww. pojazdu stwierdzono, że spełnia właściwości, parametry techniczne oraz zawiera wyposażenie zgodne z postanowieniami SIWZ oraz Załącznikiem Nr 1 do umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2006 roku pomiędzy Gminą a dostawcą,

- otrzymane przez Gminę środki dotacji w wysokości 75.000,00 zł wydatkowano w wysokości i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z przeznaczeniem.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

20.03.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wniesiono o dokonywanie prawidłowej wykładni oraz stosowanie właściwych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

137

Miasto Iłża/

pow. radomski

OSP Kotlarka
Nr 334
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do karosażu samochodu gaśniczego.
Przeprowadzona w okresie:

04.02.2008 – 05.02.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Iłżą zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-221/)6 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo zobowiązało się do przekazania Miastu kwoty w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie karosażu samochodu gaśniczego.

W § 3 ust. 5 umowy Miasto zobligowane zostało do wyłonienia wykonawcy karosacji samochodu gaśniczego zgodnie z przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). Realizując ww. postanowienie umowy Miasto przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie karosacji samochodu gaśniczego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 60.000 euro. W wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania stwierdzono, że umowę z wybranym wykonawcą na kwotę 89.880,00 zł zawarto w dniu 22 grudnia 2006 roku (zawiadomienie o wyborze oferty przekazano w dniu 15 grudnia 2006 roku), czyli dzień przed upływem 7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną. Powyższa czynność nie miała wpływu na wynik postępowania, gdyż oferta Zakładu Wielobranżowego „BONEX” była jedyną złożoną w postępowaniu.

Miasto poinformowało Samorząd Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięciu procedur przetargowych pismem z dnia 15 grudnia 2006 roku PIS.2234/22/2006.

Na podstawie powyższej informacji Województwo Mazowieckie przekazało Miastu środki dotacji w kwocie 50.000,00 zł w dniu 22.12.2006r.

Za karosaż samochodu gaśniczego zapłaty dokonano w kwocie 89.880,00 zł (kwotę 39.880,00 zł stanowiły środki własne Miasta) w dniu 28.12.2006roku, tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2. przedmiotowej umowy.

Rozliczenie dofinansowania karosażu wraz z załącznikami tj. kserokopią faktury oraz polecenia przelewu środków na konto wykonawcy, zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 9 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust.1 umowy – do 15 stycznia 2007 roku.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 12.03.2008 r.


138

Gmina Jastrzębia/

pow. radomski

OSP Bartodzieje
Nr 335
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego GBA.
Przeprowadzona w okresie:

29.01.2008 – 31.01.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jastrzębia zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-224/06 (zwaną dalej umową) na mocy której, Województwo Mazowieckie zobowiązało się po otrzymaniu pisemnej informacji o rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu pożarniczego GBA przekazać Gminie dotację w wysokości 70.000,00 zł.

Gmina realizując zakup samochodu pożarniczego przeprowadziła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz.1163 ze zm.). W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy „PROMETEUSZ”, która zaoferowała dostawę samochodu marki Magirus Deutz za cenę 90.000,00 zł.

Gmina przekazała na rachunek dostawcy samochodu marki MAGIRUS DEUTZ FM 192D z własnych środków kwotę w wysokości 90.000,00 zł w dniu 24 listopada 2006 roku, tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy – do 31 grudnia 2006 roku.

W myśl § 2 ust. 1 umowy Gmina w piśmie nr 3344/135/F z dnia 30 listopada 2006 roku powiadomiła Województwo Mazowieckie o przeprowadzeniu ww. postępowania.
Na podstawie powyższej informacji Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 grudnia 2006 roku przekazał Gminie środki dotacji w kwocie 70.000,00 zł.

Rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków dotacji na kwotę 70.000,00 zł wraz z załącznikami, tj. kserokopiami faktury oraz polecenia przelewu środków finansowych na konto wykonawcy (dostawcy), zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 10 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia 2007 roku.

Uroczyste przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach, przy udziale przedstawiciela Województwa Mazowieckiego nastąpiło w dniu 5 stycznia 2007 roku.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.03.2008 r.139

Gmina Pionki/

pow. radomski

OSP Jaroszki
Nr 336
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Przeprowadzona w okresie:

04.02.2008 – 07.02.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 18.10.2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.3011-1-17-263/06 na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jaroszki, w kwocie 50.000,00 zł.

Gmina zobligowana została do wyłonienia wykonawców, zgodnie z przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup dwóch samochodów ratowniczych dla OSP Czarna i Jaroszki
w trybie przetargu nieograniczonego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 16.08.2006 r. zawarła z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” Sp. z o.o. z Wrzosowa na zakup dwóch samochodów ratowniczych z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych (zwanej dalej OSP) w Czarnej i Jaroszkach, na łączną kwotę 373.320,00 zł.

Pismem z dnia 6.11.2006 r. Wójt Gminy poinformował Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu postępowania i na podstawie tej informacji Województwo Mazowieckie w dniu 21.11.2006 r. przekazało na rachunek Gminy środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

Gmina realizując zadanie: zakup dwóch samochodów ratowniczych wydatkowała w dniach 22 i 30.11.2006 r. kwotę w wysokości 373.320,00 zł, z czego: • 100.000,00 zł stanowiły środki przekazane przez Województwo Mazowieckie,
  w tym 50.000,00 zł dotyczące dofinansowania zakupu samochodu dla OSP Jaroszki,

 • 273.320,00 zł stanowiły środki własne Gminy.

W dniu 27.10.2006 r. samochód ratowniczy został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jaroszki.

Rozliczenie dofinansowania zakupu samochodu ratowniczego przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 9.01.2007 r., tj. w terminie określonym umową. Rozliczenie sporządzono według wzoru stanowiącego załącznik do umowy.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.03.2008 r.1401   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   39


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna