Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


OSP Łątczyn Nr 320 Kontrola problemowaPobieranie 2.88 Mb.
Strona31/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39

OSP Łątczyn
Nr 320
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego.
Przeprowadzona w okresie:

07.02.2008 – 12.02.2008W toku kontroli ustalono:

- W dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Troszyn zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-302/06, na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty dotacji w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

- Realizując ww. postanowienie umowy Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości powyżej 60.000 euro.

- W wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania ustalono, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z postanowieniami cyt. ustawy, z wyjątkiem nie przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, czym naruszono postanowienia art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W myśl § 2 ust. 1 umowy Gmina w piśmie z dnia 8 listopada 2006 roku poinformowała właściwy organ Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięciu ww. postępowania.

- Na podstawie powyższej informacji Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 28 listopada 2006 roku przekazał Gminie środki dotacji w wysokości 80.000,00 zł.

- Z otrzymanych środków przedmiotowej dotacji Gmina dokonała zapłaty II części raty (za zakupiony samochód) w kwocie 80.000,00 zł, w dniu 1 grudnia 2006 roku, tj. przed terminem określonym w § 2 ust. 2 umowy – do dnia 31 grudnia 2006 roku.

- Rozliczenie z wykorzystania przedmiotowych środków dotacji, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy wraz z kserokopiami faktury zakupu i polecenia przelewu środków finansowych na konto dostawcy, Gmina przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 10 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia


2007 roku.

W związku z powyższymi ustaleniami wniesiono zastrzeżenie dotyczące nie przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, czym naruszono postanowienia art. 92 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 08.04.2008 r.

124

Gmina Andrzejewo/

pow. ostrowski

OSP Króle Duże
Nr 321
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo-ratowniczego.
Przeprowadzona w okresie:

28.01.2008 – 31.01.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 18.10.2006 r. roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą została zawarta umowa Nr ON.BI.I.3011-1-17-303/06 (zwana dalej umową), na mocy której Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty 97.203,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królach Dużych.

Na podstawie § 3 ust. 5 umowy, Gminę zobligowano do wyłonienia wykonawcy zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.).

W postępowaniu na zakup i dostawę średniego samochodu pożarniczego dla OSP przeprowadzonym przez Gminę Andrzejewo w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano jedyną złożoną ofertę firmy „SAMOCHODY RATOWNICZE” z Chełmna.


W toku kontroli stwierdzono, że treść złożonego wraz z ofertą dokumentu pt. „Parametry techniczne” nie odpowiadała treści rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) pt. "Przedmiot zamówienia". W punkcie 2 rozdziału III siwz zapisano, „Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: [...] posiadać zbiornik na wodę o pojemności minimum 2200 litrów”, natomiast w punkcie 2 dokumentu pt. „Parametry techniczne” złożonego wraz z ofertą przez wykonawcę zapisano „posiada zbiornik na wodę o pojemności 2000l”. Wartość zakupionego i dostarczonego samochodu pożarniczego wyniosła 110.000,00 zł (brutto).

Zamawiający nie odrzucił ww. oferty, co było niezgodne z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, oraz nie unieważnił postępowania, co stanowiło naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Gmina spełniła pozostałe postanowienia umowy.

Działania Gminy w zakresie wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w 2006 roku, z uwagi na fakt naruszenia, podczas wyboru wykonawcy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oceniono negatywnie.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.03.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wniesiono o ścisłe przestrzeganie postanowień umów zawartych z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1665).Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 06.03.2008 r.

125

Gmina Stary Lubotyń/

pow. ostrowski

OSP Gniazdowo
Nr 322
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do karosacji samochodu pożarniczego Star, zakupu mundurów wyjściowych, czapek rogatywek, buty typu 109B.
Przeprowadzona w okresie:

14.02.2008 – 19.02.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 18 października 2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.3011-1-17-314/06 o dofinansowanie zakupu: mundurów wyjściowych, czapek rogatywek, butów w kwocie 6.495 zł oraz karosacji samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniazdowie kwotą 50.000 zł.

W myśl § 3 ust. 5 umowy Gmina zobligowana została do wyłonienia wykonawców, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w trybie przetargu nieograniczonego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 06.06.2006 r. zawarła umowę
nr 3410/10/2006 z firmą ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAWY SPRZĘTU POŻARNICZEGO „ERGAŚ” Ryszard Gajewski z Łochowa na wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP za kwotę 108.070,00 zł.

Stwierdzono, że Aneksem Nr 1 z dnia 22 sierpnia 2006 r. do umowy Nr 3410/10/2006 z dnia 06.06.2006 r. zawartej z wykonawcą, Gmina dokonała zmiany terminu wykonania zabudowy samochodu pożarniczego z dnia 31.08.2006 r. na dzień 31.10.2006 r., co było niezgodne z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że „Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego”.

Zakupu: mundurów wyjściowych, czapek rogatywek i butów Gmina dokonała bez stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ponieważ wartość zamówienia nie przekraczała 6.000 euro.

Gmina spełniła pozostałe warunki umowy.

Działania Gminy w zakresie wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w 2006 roku, oceniono pozytywnie
z zastrzeżeniami dotyczącymi przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniesiono o ścisłe przestrzeganie postanowień umów zawartych
z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie oraz przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1665).


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.03.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wniesiono o ścisłe przestrzeganie postanowień umów zawartych z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1665).

126

Gmina Sarnaki/

pow. łosicki

OSP Sarnaki
Nr 323
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu, zestawu ratowniczego Weber.
Przeprowadzona w okresie:

21.01.2008 – 23.01.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 23 października z 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sarnaki zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-357/06 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się po otrzymaniu pisemnej informacji o rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zakup zestawu ratowniczego Weber przetargowych przekazać Gminie dotację w wysokości


42.000,00 zł;

Gmina realizując zakup zestawu ratunkowego Weber przeprowadziła postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art.71 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz.1163 ze zm.). W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy „PROCOM”.

W wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania ustalono, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pismem znak OSP-ZP-6/06 Gmina powiadomiła Województwo Mazowieckie o przeprowadzeniu ww. postępowania. Stosownie do ustaleń § 2 ust. 1 umowy w dniu 15 grudnia 2006 roku Gmina otrzymała środki finansowe dotacji w wysokości 42.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami umowy Gmina była zobowiązana do przedłożenia rozliczenia zadania Samorządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do 15 stycznia 2007 roku. Gmina przesłała rozliczenie w dniu 16 lutego 2007 roku. Wójt Gminy Sarnaki podał, że przyczyną nieterminowego przekazania rozliczenia była „...przyczyną powyższego była nieuwaga pracownika prowadzącego tą sprawę. Brak doświadczenia w takich czynnościach i nie skonsultowanie się z księgową budżetową spowodowały tę usterkę.....”.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 10.04.2008 r.Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 19.06.2008 r.127

Gmina Dobre/

pow. miński

OSP Dobre
Nr 324
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu motopompy pływającej Niagara, zestaw do ratownictwa drogowego oraz remontu samochodu pożarniczego.
Przeprowadzona w okresie:

29.01.2008 – 04.02.2008W toku kontroli ustalono, że:

Na podstawie umowy, Gmina otrzymała w dniu 30 listopada 2006 r. dofinansowanie w kwocie 51.842 zł na realizację zadań.

W celu wyłonienia dostawcy motopompy oraz zestawu do ratownictwa drogowego, Gmina przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
z możliwością składania ofert częściowych. W dokumentacji z przeprowadzonego postępowania brak było potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na własnej stronie internetowej Gminy oraz brak było treści ogłoszenia, które zostało zamieszczone na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych - do zachowania procedur Gmina była zobowiązana na podstawie art. 40 ust. 1, a także wówczas obowiązującego art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). W dniu 15 grudnia 2006 r. podpisane zostały umowy z dwoma wyłonionymi dostawcami. Informacji
o zawarciu umów z wykonawcami nie zamieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, co niezgodne było z wówczas obowiązującym art. 4a ust. 2 przywołanej powyżej ustawy. Ww. sprzęt specjalistyczny został dostarczony przez wykonawców w terminach określonych w umowach i przekazany protokółem zdawczo-odbiorczym, przedstawicielom OSP w Dobrem. Ogółem wydatki poniesione na zakup motopompy Niagara oraz zestawu do ratownictwa drogowego wyniosły 29.816,80 zł. Zakupiony sprzęt specjalistyczny znajdował się w budynku OSP w Dobrem, co potwierdziły przeprowadzone oględziny.

Gmina dwukrotnie przystąpiła do wyłonienia w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy naprawy samochodu pożarniczego. W związku z tym, że w wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne oferty, postępowania zostały unieważnione.

Niewykorzystana kwota 22.025,20 zł zwrócona została na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 5 stycznia 2007 r. Rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków finansowych wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 10 stycznia 2007 r.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

02.04.2008 r.

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków finansowych dotacji celowej, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na ścisłe przestrzeganie zasad określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

128

Gmina Mrozy/

pow. miński

OSP Grodzisk
Nr 325
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Przeprowadzona w okresie:

23.01.2008 – 25.01.2008W toku kontroli ustalono, że:

Na podstawie umowy Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 100.000 zł. W celu wyłonienia dostawcy samochodu, Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, zakończone zawarciem w dniu 10 listopada 2006 r. umowy z wyłonionym wykonawcą. Informacji o zawarciu umowy nie zamieszczono na stronie internetowej Gminy oraz na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, co niezgodne było z obowiązującym wówczas art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Samochód został dostarczony przez wykonawcę w dniu 10 listopada 2006 r. i przekazany protokółem odbioru OSP w Grodzisku. W dniu 15 listopada 2006 r. Gmina poinformowała Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Zapłaty w kwocie 120.000 zł, za dostarczony samochód ratowniczo – gaśniczy, dokonano w dniu 4 grudnia 2006 r., z czego kwota 100.000 zł stanowiła dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego, kwota 20.000 zł została wydatkowana ze środków własnych Gminy. Rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków finansowych zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 4 stycznia 2007 r. Zakupiony samochód marki Magirus – Deutz 192D11FA znajdował się w budynku OSP w Grodzisku, co potwierdziły przeprowadzone oględziny.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

21.02.2008 r.

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków finansowych dotacji celowej, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na ścisłe przestrzeganie zasad określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

129

Gmina Siennica/

pow. miński

OSP Pogorzele
Nr 326
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego.
Przeprowadzona w okresie:

05.03.2008 – 10.03.2008W toku kontroli ustalono, że:

W dniu 23 października 2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą została zawarta umowa Nr ON.BI.3011-1-17-368/06 o dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego kwotą 74.900,00 zł.

Gmina zobligowana została do wyłonienia dostawcy samochodu strażackiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Realizując wymienione postanowienia umowy Gmina przeprowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, które z powodu braku ofert zostały unieważnione. Działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina wyłoniła dostawę samochodu strażackiego w trybie z wolnej ręki.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 19 grudnia 2006 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Siennica a firmą „PROMETEUSZ” Import Samochodów z Chełmna na dostawę samochodu strażackiego marki Magirus dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pogorzel na kwotę 83.000,00 zł.

Pismem z dnia 19 grudnia 2006 r. Z-ca Wójta Gminy poinformował Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu procedury przetargowej na dostawę samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pogorzel.

Gmina realizując zadanie Gmina wydatkowała w dniu 27 grudnia 2006 r. kwotę 83.000,00 zł (w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy), w tym środki Województwa Mazowieckiego wynosiły 74.900,00 zł oraz środki własne Gminy 8.100,00 zł. Samochód pożarniczy marki Magirus został ujęty w ewidencji środków trwałych Gminy.

Rozliczenie dofinansowania zakupu samochodu strażackiego przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 12 stycznia 2007 r.,
tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.

W dniu 1 lutego 2007 r. samochód pożarniczy marki Magirus został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej Pogorzel w obecności przedstawiciela Województwa Mazowieckiego.

Działania Gminy w zakresie wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w 2006 r. zostały ocenione pozytywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

02.04.2008 r.130

Miasto Łochów/

pow. węgrowski

OSP Brzuza
Nr 327
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej, agregatu prądotwórczego, zakupu samochodu terenowego
Przeprowadzona w okresie:

11.02.2008 – 14.02.2008W toku kontroli ustalono, że:

Na podstawie umowy, Miasto miało otrzymać dofinansowanie w kwocie 95.000 zł na zakup samochodu terenowego, pompy szlamowej, agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Brzuzie.

W celu wyłonienia dostawcy samochodu terenowego Miasto przeprowadziło dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z tym, iż w wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne oferty, a oba postępowania zostały unieważnione, Miasto udzieliło zamówienia Wykonawcy wybranemu w trybie „z wolnej ręki”, z którym w dniu 29 listopada 2006 r. podpisano umowę na kwotę 116.559,84 zł. Informacji o zawarciu umowy z wykonawcą nie zamieszczono na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, co niezgodne było z wówczas obowiązującym art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Samochód został dostarczony w terminie i przekazany protokołem końcowego odbioru robót przedstawicielom OSP Brzuza. Zakupiony samochód terenowy znajdował się w budynku OSP w Brzuzie, co potwierdziły przeprowadzone oględziny. Z uwagi na wysoki koszt zakupu samochodu oraz niemożliwość wygospodarowania środków własnych na zakup pompy szlamowej i agregatu prądotwórczego, dnia 20 grudnia 2006 r. Burmistrz Miasta zwrócił się pisemnie do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmniejszenie przyznanej kwoty dotacji do kwoty 90.000 zł. Wskazana kwota przekazana została Miastu w dniu 28 grudnia 2006 r. Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dnia
11 stycznia 2007 r.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 08.04.2008 r.


131

Gmina Stoczek/

pow. węgrowski

OSP Stare Lipki
Nr 328
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do karosacji średniego samochodu pożarniczego.
Przeprowadzona w okresie:

06.02.2008 – 11.02.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 23 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Stoczek zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-406/06 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się przekazać Gminie dotację


w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie karosacji średniego samochodu pożarniczego.

W § 3 ust. 5 umowy Gmina zobligowana została do wyłonienia wykonawcy karosacji samochodu zgodnie z przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). Realizując ww. postanowienie umowy Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie karosacji średniego samochodu pożarniczego


w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 60,000 euro. W wyniku kontroli dokumentacji postępowania ustalono, że zostało one przeprowadzone zgodnie z postanowieniami cyt. ustawy.

W myśl § 2 ust. 1 umowy Gmina w piśmie znak ZKI 5431/4/2006 z dnia


31 października 2006 roku powiadomiła Województwo Mazowieckie o przeprowadzeniu ww. postępowania. Na podstawie powyższej informacji Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 listopada 2006 roku przekazał Gminie środki dotacji w kwocie 50.000,00 zł.

Za wykonanie karosacji samochodu pożarniczego Gmina dokonała zapłaty


w dniu 21 listopada 2006 roku, w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy (do dnia 31 grudnia 2006 roku), w wysokości 125.939,00 zł, z czego środki przedmiotowej dotacji stanowiły 50.000,00 zł.

Rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków dotacji na kwotę 50.000,00 zł wraz z załącznikami, tj. kserokopiami faktury oraz polecenia przelewu środków finansowych na konto wykonawcy, zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 8 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego


w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia 2007 roku.

Oficjalne przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Lipkach, przy udziale przedstawiciela Województwa Mazowieckiego nastąpiło w dniu 8 lutego 2007 roku.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

13.03.2008 r.132


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna