Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Gmina i Miasto Wyszogród/pow. płockiPobieranie 2,53 Mb.
Strona30/39
Data24.02.2019
Rozmiar2,53 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39

Gmina i Miasto Wyszogród/pow. płocki

OSP Rębowo
Nr 312
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu motopompy, zakupu odzieży reprezentacyjnej.
Przeprowadzona w okresie:

21.01.2008 – 24.01.2008
W toku kontroli ustalono:

- w dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-19/06 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się przekazać Gminie dotację w wysokości 54.713,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopomp i odzieży reprezentacyjnej;

- na podstawie § 3 ust. 5 umowy Gmina została zobligowana do przeprowadzenia procedur przetargowych zgodnie z przepisami wówczas obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.);

- w wyniku kontroli dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono, że umowę z wybranym Dostawcą zawarto dzień przed upływem 7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- zgodnie z § 2 ust. 1 umowy Gmina poinformowała pisemnie Województwo o rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Na podstawie złożonej informacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 22 grudnia 2006 roku przekazał Gminie środki publiczne w łącznej kwocie 51.216,05 zł;

- rozliczenie z wykonania zadania, zawierające wykaz zakupionego sprzętu i odzieży na ogólną kwotę 51.244,31 zł oraz wymagane kserokopie faktur zakupu wraz z kserokopią przelewu Gmina przekazała do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 12 stycznia 2007 roku, tj. zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 umowy;

- w dniu 29 grudnia 2006 roku Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie zakupiony specjalistyczny sprzęt i odzież reprezentacyjną bez udziału przedstawicieli Województwa.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

20.02.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wniesiono o ścisłe przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655) w szczególności dotyczących terminów zawierania umów określonych w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy.


116

Gmina Szczutowo/

pow. sierpecki

OSP Szczutowo
Nr 313
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie karosacji samochodu ratowniczo- gaśniczego Star 266.
Przeprowadzona w okresie:

29.01.2008 – 01.02.2008
W toku kontroli ustalono:

-w dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Szczutowo zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-46/06, na mocy której Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty w wysokości 50.000,00 zł


z przeznaczeniem na dofinansowanie karosacji samochodu ratowniczo-gaśniczego;

- zgodnie z § 3 ust. 5 umowy Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie karosacji o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 60.000 euro;

- zgodnie z § 2 ust. 1 umowy Gmina w dniu 15.12.2006 r. poinformowała pisemnie Województwo o rozstrzygnięciu procedur przetargowych;

- na podstawie powyższej informacji Województwo w dniu 21 grudnia 2006 roku przekazało Gminie środki dotacji w łącznej kwocie 50.000,00 zł;

- protokółem z dnia 22 grudnia 2006 roku wykonawca przekazał OSP w Szczutowie, która działała w imieniu Gminy samochód po przeprowadzonej karosacji;

- za wykonaną usługę karosacji samochodu dokonano zapłaty w kwocie 51.500,00 zł,( kwotę 1.500,00 zl stanowiły środki własne Gminy) w dniu 28 grudnia 2006 roku, tj. w terminie określonym w § 2 ust.2 umowy – do 31 grudnia 2006 roku;

- rozliczenie z wykorzystania środków dotacji wraz z kserokopią faktury oraz kserokopią przelewu środków finansowych na konto wykonawcy zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 11 stycznia 2007 roku,
tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia 2007 roku.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

29.02.2008 r.117

Miasto i Gmina Glinojeck/

pow. ciechanowski

OSP Glinojeck
Nr 314
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego, zestawu ratownictwa technicznego.
Przeprowadzona w okresie:

05.03.2008 – 10.03.2008
W toku kontroli ustalono:

W dniu 25.10.2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem zawarto umowę, o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego oraz zestawu ratownictwa technicznego kwotą 82.800,00 zł.

W związku z dofinansowaniem kwotą 100.000,00 zł przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (zwanym dalej ZG ZOSP RP) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez OSP Glinojeck postępowanie na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na bazie furgonu 4x2 przeprowadził ten podmiot.

Miasto nie zwróciło się do Województwa o zmianę zapisu umowy dotyczącego podmiotu przeprowadzającego postępowanie o zamówienie publiczne.

W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu ratownictwa technicznego wybrano jedynego wykonawcę firmę „DELTA SERVICE”
sp. j. z Zielonki.

W myśl § 2 ust. 1 umowy Miasto poinformowało Województwo o rozstrzygnięciu przetargów. Łączna wartość zakupu lekkiego samochodu pożarniczego oraz zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Glinojeck wyniosła 196.868,84 zł (brutto).

Wartość zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Glinojecku wyniosła 128.800,00 zł (brutto), w tym:


  • 28.400,00 zł wynosiły środki przekazane przez Województwo Mazowieckie,

  • 100.000,00 zł wynosiły środki z dofinansowania ZG ZOSP RP.

Na rachunek firmy Ford Polska sp. z o.o. kwota 28.400,00 zł została przekazana w dniu 31.08.2006 r.

Wartość zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Glinojecku wyniosła 68.468,84 zł (brutto), w tym:  • 54.400,00 zł wynosiły środki przekazane przez Województwo Mazowieckie,

  • 14.068,84 zł wynosiły środki własne Miasta.

Na rachunek firmy „DELTA SERVICE” sp. j. kwota 68.468,84 zł, została przekazana w dniu 29 grudnia 2006 r., tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy.

Zakupiony samochód i sprzęt ratownictwa technicznego stanowią majątek


OSP Glinojeck. W dniu 8 listopada 2006 roku zakupiony samochód pożarniczy przy udziale przedstawiciela Województwa Mazowieckiego został przekazany w użytkowanie OSP Glinojeck.

Rozliczenie wykorzystania przyznanych środków wraz z wymaganymi w § 3 ust. 2 umowy załącznikami dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 11 stycznia 2007 r., tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.

Działania Miasta i Gminy Glinojeck w zakresie wydatkowania środków na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego oraz zestawu ratownictwa technicznego oceniono pozytywnie z zastrzeżeniem ze względu na niedotrzymanie § 3 ust. 5 w związku z § 6 umowy zawartej z Województwem. Wnoszę o ścisłe przestrzeganie postanowień umów zawartych z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 15.04.2008 r.


118

Gmina Grudusk/

pow. ciechanowski

OSP Grudusk
Nr 315
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie karosażu samochodu.
Przeprowadzona w okresie:

13.02.2008 – 25.02.2008
W toku kontroli ustalono:

W dniu 25 października 2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-417/06 na dofinansowanie karosażu samochodu kwotą 50.000 zł. Gmina została zobligowana do wyłonienia wykonawcy zgodnie z ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone 2 oferty. Stwierdzono, że oferta firmy ABOT zawierała 7% VAT – 5.649 zł, który został poprawiony przez Komisję Przetargową na 22% VAT – 17.754 zł.

Dokonana zmiana była niezgodna z art. 88 ustawy PZP oraz z rozdziałem XIII pkt 8


lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „OSINY” nie odpowiadała treści SIWZ, ponieważ wykonawca nie uwzględnił wykonania zasilacza spalinowego do rozpieracza, wymaganego przez zamawiającego. Gmina nie odrzuciła ww. oferty, co było niezgodne z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Wobec faktu, iż żadna ze złożonych ofert nie spełniała warunków SIWZ, to zamawiający nie unieważnił postępowania, co stanowiło naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

W postępowaniu na wykonanie modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego „Jelcz” dla OSP Grudusk wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „OSINY” Spółka z o. o. z Borek.

W myśl § 2 ust. 1 umowy, pismem z dnia 18.12.2006 r. Gmina poinformowała Województwo o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wartość modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego „Jelcz” dla OSP Grudusk wyniosła 91.378,00 zł (brutto).

W dniu 18.04.2007 r. samochód ratowniczo-gaśniczy typu „Jelcz” przy udziale przedstawiciela Województwa Mazowieckiego został przekazany OSP Grudusk.

Środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł przyznane przez Województwo Mazowieckie zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 22.12.2006 r. Gmina przekazała kwotę 50.000,00 zł na rachunek Wykonawcy w dniu 28.12.2006 r., tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy.

Rozliczenie wykorzystania przyznanych środków, wraz z wymaganymi w § 3 ust. 2 umowy załącznikami dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 15.01.2007 r. tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.

Działania Gminy w zakresie wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2006 roku, z uwagi na fakt naruszenia podczas wyboru Wykonawcy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zostały ocenione negatywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

20.03.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wniesiono o ścisłe przestrzeganie postanowień umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1665).


Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 15.04.2008 r. (dotyczy również kontroli nr 317)

119

Gmina Gołymin Ośrodek/

pow. ciechanowski

OSP Gołymin Ośrodek
Nr 316
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu i montażu wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego, remont samochodu Jelcz, zakupu sprzętu przeciwpożarowego.
Przeprowadzona w okresie:

29.01.2008 – 31.01.2008

W toku kontroli ustalono:

W zakresie realizacji postanowień umowy o dofinansowanie Nr ON.BI.I.3011-1-17-416/06 zawartej w dniu 25 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą:

-w § 3 ust. 5 umowy Gmina została zobligowana do wyłonienia wykonawcy (dostawcy) przedmiotu umowy zgodnie z przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

- Gmina dokonała zakupu wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego oraz węży pożarniczych w oparciu o postanowienia art. 4 pkt 8 ww. ustawy Pzp.

- modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz dokonano po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

- zgodnie z treścią § 2 ust. 1 umowy Gmina poinformowała pisemnie Województwo o rozstrzygnięciu procedur przetargowych (pismem wysłanym w dniu 15 listopada 2006 roku),

- środki finansowe w kwocie 44.378,00 zł przyznane przez Województwo zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 1 grudnia 2006 roku,

- Gmina wydatkowała ww. środki w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy dotacji, tj.:  • w dniu 30 listopada 2006 roku Gmina przekazała na rachunek dostawcy węży W-52 oraz węży W-75 kwotę w wysokości 4.388,01 zł, w tym ze środków dotacji 4.378,00 zł oraz ze środków własnych 10,01 zł,

  • w dniu 28 grudnia 2006 roku Gmina przekazała na rachunek dostawcy
    i wykonawcy montażu agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego kwotę w wysokości 14.612,40 zł, w tym ze środków dotacji 7.000,00 zł oraz ze środków własnych 7.612,40 zł,

w dniu 21 grudnia 2006 roku Gmina przekazała na rachunek wykonawcy modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz kwotę w wysokości 61.311,00 zł, w tym ze środków dotacji 33.000,00 zł oraz ze środków własnych 28.311,00 zł,

- rozliczenie przyznanej kwoty dofinansowania wraz z wymaganymi dowodami księgowymi zostało dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 29 grudnia 2006 roku, tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy dotacji,

- przekazanie zakupionego sprzętu specjalistycznego OSP Gołymin nastąpiło w dniu
18 kwietnia 2007 roku w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

20.02.2008 r.
120

Gmina Grudusk/

pow. ciechanowski

OSP Łysakowo
Nr 317
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie przekarosowania samochodu pożarniczego.
Przeprowadzona w okresie:

13.02.2008 – 25.02.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 25.10.2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę, w której Województwo zobowiązało się dofinansować przekarosowanie samochodu pożarniczego kwotą 50.000 zł. Gmina została zobligowana do wyłonienia Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone 2 oferty. Stwierdzono, że oferta firmy ABOT zawierała 7% VAT – 8.267,00 zł, który został poprawiony przez Komisję Przetargową na 22% VAT – 25.982,00 zł.

Dokonana zmiana była niezgodna z art. 88 ustawy Pzp oraz z rozdziałem XIII pkt 8 lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz.

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „OSINY” nie odpowiadała treści siwz, ponieważ wykonawca nie uwzględnił Zestawu CT 3124 do ratownictwa drogowego, wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie odrzucił ww. oferty, co było niezgodne z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wobec faktu, iż żadna ze złożonych ofert nie spełniała warunków siwz, to zamawiający nie unieważnił postępowania, co stanowiło naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

W postępowaniu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „OSINY” Spółka z o.o. z Borek.

W myśl § 2 ust. 1 umowy, pismem z dnia 18.12.2006 r. Gmina poinformowała Województwo o rozstrzygnięciu przetargu. Wartość modernizacji samochodu pożarniczego typu „Leśnik” – Star 266 dla OSP Łysakowo wyniosła 109.800,00 zł (brutto).

W dniu 18.04.2007 roku samochód gaśniczy typu „Leśnik” – Star 266 przy udziale przedstawiciela Województwa Mazowieckiego został przekazany w użytkowanie OSP Łysakowo.

Środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł Województwo Mazowieckie przekazało na rachunek Gminy w dniu 22.12.2006 r. Na rachunek Wykonawcy kwota 50.000,00 zł została przekazana w dniu 28.12.2006 r., tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy.

Rozliczenie wykorzystania przyznanych środków wraz z wymaganymi w § 3 ust. 2 umowy załącznikami dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 15.01.2007 r., tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.

Działania Gminy w zakresie wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2006 roku, z uwagi na fakt naruszenia podczas wyboru Wykonawcy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zostały ocenione negatywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

20.03.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wniesiono o ścisłe przestrzeganie postanowień umów zawartych z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1665).


Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano dnia 15.04.2008 r. (dot. również kontroli nr 315)

121

Gmina Karniewo/

pow. makowski

OSP Karniewo
Nr 318
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu podwozia Star 266, karosacji średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Przeprowadzona w okresie:

21.01.2008 – 25.01.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Karniewo zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-279/06 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się przekazać Gminie dotacje


w wysokości 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podwozia celem karosacji średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz na karosację średniego samochodu ratowniczo gaśniczego.

Realizując ww. postanowienie umowy Gmina przeprowadziła dwa postępowania


o udzielenie zamówień publicznych:

- na zakup podwozia samochodu ciężarowego Star – 266, w trybie z wolnej ręki powołując się na dyspozycję art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych: „ …dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę […] z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze…”.W związku z wartością powyższego zamówienia, tj. 24.610,00 zł (brutto), która to wartość wyrażona w złotych nie przekraczała kwoty 6.000 euro, Gmina zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie była zobowiązana do stosowania przepisów


w zakresie udzielania zamówień publicznych;

- na wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwoziu Star – 266 dla OSP w Karniewie, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 60.000 euro.

Gmina poinformowała Samorząd Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięciu procedur przetargowych pismem z dnia 16 listopada 2006 roku znak: Nr ZP-6/3/2006.

Na podstawie powyższej informacji Województwo Mazowieckie przekazało Gminie środki dotacji w kwocie 90.000,00 zł w dniu 01.12.2006 r.

Zakupiony sprzęt został ujęty w ewidencji majątku Gminy i przekazany OSP Karniewo w dniu 3 czerwca 2007 roku.

Zapłaty za powyższe dokonano: kwotę 24.610,00 zł w dniu 02.11.2008 r. oraz kwotę 65.390,80 zł w dniu 28.12.2006 r.

Rozliczenie dofinansowania zakupu podwozia celem karosacji średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz na karosację średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z załącznikami tj.: kserokopiami faktur: Nr 090/2006 oraz Nr FA/1042/2006 oraz kserokopią przelewów zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 8 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy.

Otrzymana przez Gminę dotacja w wysokości 90.000,00 zł została wydatkowana


w wysokości i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

29.02.2008 r.122

Gmina Płoniawy Bramura/

pow. makowski

OSP Węgrzynowo
Nr 319
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego.
Przeprowadzona w okresie:

29.01.2008 – 01.02.2008W toku kontroli ustalono:

W dniu 18 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Karniewo zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-283/06 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego.

Gmina przeprowadziła zgodnie z przepisami wówczas obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz.1163, ze zm.) postępowanie przetargu nieograniczonego na zakup ww. samochodu.

Gmina poinformowała Samorząd Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięciu procedur przetargowych pismem z dnia 5 grudnia 2006 roku Nr UG.Boś.5514-01/06.

Na podstawie powyższej informacji Województwo przekazało Gminie środki dotacji w kwocie 100.000,00 zł w dniu 15.12.2006 r.

Za zakupiony samochód zapłaty dokonano w dniu w dniu 29.12.2008 r., tj. w terminie określonym w § 2 ust. 1 przedmiotowej umowy. Sprzęt został ujęty w ewidencji majątku Gminy i przekazany ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynowie w dniu 30 grudnia 2006 roku.

Rozliczenie dofinansowania zakupu średniego samochodu bojowego wraz z załącznikami tj. kserokopiami faktury Nr 75/2006 oraz kserokopią przelewu zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 11 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

29.02.2008 r.123

Gmina Troszyn/

pow. ostrołęcki1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna