Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w SiedlcachPobieranie 2.88 Mb.
Strona3/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach

ul. Poniatowskiego 26

08-110 Siedlce
Nr 20, 21, 22, 23
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników
  i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji programu „Szkoła Promocji Zdrowia”
Przeprowadzone w okresie:

20.03.2008 – 18.04.2008W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- do dnia 9 września 2007 roku obowiązywał Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 114/06 z dnia 3 lipca 2006 roku, od dnia 10 września 2007 obowiązywał Statut zatwierdzony Uchwałą Nr 137/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2007 roku,

- Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 63/2006


z dnia 6 grudnia 2006 roku zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Szpitala Nr 36/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku, spełniał wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.),

- zatrudnienia na stanowiskach ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych dokonano na podstawie przeprowadzonych konkursów, z wyjątkiem 6 stanowisk pielęgniarek oddziałowych na które rozpoczęto procedury konkursowe,

- średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosiło 76,56 %, najniższe zanotowano w trzech oddziałach szpitalnych – od 41,78 % w Oddziale Okulistyki do 55,64 % w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej,

- średni czas oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych kształtował się od 30 dni w poradniach Hematologicznej, Chemioterapii i w Ośrodku Terapii adioizotopowej do 180 dni w poradniach Kardiologicznej i Leczenia Jaskry,

- średni czas oczekiwania pacjentów na hospitalizację w 2007 roku w oddziałach Szpitala kształtował się od 4 dni w Oddziale Chirurgii Ogólnej do 281 dni w Oddziale Rehabilitacji łącznie z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej,

- wartość sfinansowanych przez NFZ świadczeń wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 57.802.162,34 zł, przychody uzyskane z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wyniosły 1.073.980,54 zł,

- średni koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Zespół w 2007 roku wynosił 136.492,12 zł i był wyższy o kwotę 14.480,54 zł, od przychodu na jedno łóżko uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 122.011,58 zł

- podmioty wynajmujące pomieszczenia i powierzchnie Zespołu nie prowadziły działalności konkurencyjnej, określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- uzyskane przychody z obowiązujących w 2007 roku umów zawartych na wynajem pomieszczeń i powierzchni Szpitala z podmiotami gospodarczymi wyniosły 636.595,75 zł, należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 45.813,64 zł,

- w 5 umowach najmu zawartych w roku 2007 nie stwierdzono uchybień,

- Zespół prowadził gospodarkę odpadami zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia


27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251);

- ostatnią inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia przeprowadzono w 2004 roku wg stanu na dzień 31.12.2004 roku i rozliczono dowodem PK z dnia 10 lutego 2005 r., następna inwentaryzacja środków trwałych zostanie przeprowadzona w roku 2008,

- inwentaryzację gotówki w kasie Szpitala przeprowadzono w dniu 31.12.2007 r., stan faktyczny środków pieniężnych wynosił 0,00 zł i był zgodny z zapisami raportu kasowego Nr 250 z dnia 28.12.2007 r.

- w 2007 roku dokonano kasacji środków trwałych o łącznej wartości początkowej 2.910.302,95 zł (umorzenie 100% zł) oraz wyposażenia o łącznej wartości początkowej 159.259,69 zł, ponadto dokonano odsprzedaży 11 środków trwałych umorzonych


w 100% na kwotę łączną 15.300,00 zł,

- podstawą kasacji były orzeczenia techniczne i wnioski, zlikwidowane środki trwałe zostały wyksięgowane z ewidencji majątku dowodami LT,

- w wyniku kontroli 12 zamówień publicznych stwierdzono uchybienia
i nieprawidłowości w stosowaniu ww. ustawy polegające na:

- nie wprowadzeniu w umowie zawartej z wykonawcą, który jako jedyny złożył ofertę


w przetargu nieograniczonym na „Dostawę aparatu RTG....”, zapisów stanowiących zobowiązania wykonawcy zawarte w jego ofercie oraz modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o: „...przedłużeniu terminu gwarancji...” oraz „...nie ponoszeniu odpowiedzialności stron za opóźnienia lub nie wykonanie zobowiązań...”, czym naruszono postanowienia art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W wyjaśnieniach dotyczących powyższej kwestii Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Ekonomicznych podał, m.in., że: „...na stwierdzony bark w umowie [...] części zapisów, do których wprowadzenia zobowiązał się zamawiający [...] jedynym wytłumaczeniem może być niedostateczna uwaga osoby przygotowującej umowę do podpisu, wynikająca
z nadmiaru spraw...”.
W związku ze złożeniem w przedmiotowym postępowaniu jednej oferty nieprawidłowość ta nie stanowiła naruszenia zasady uczciwej konkurencji;

- wskazaniu we wniosku i protokóle postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane „utworzenie Laboratorium Mikrobiologicznego” niewłaściwej wartości szacunkowej zamówienia. W wyjaśnieniach Kierownik Ośrodka Zamówień Publicznych Szpitala podał, m.in., że: „...podana wartość szacunkowa zamówienia [...] nie była wartością szacunkową lecz pomyłkowo wpisaną pierwotną kwotą dotacji przyznanej Szpitalowi...”;

- omyłkowym wskazaniu w ogłoszeniu o postępowaniu na modernizację bloku operacyjnego 30 dniowego terminu związania ofertą, zamiast 60 dniowego jaki ustalono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych przesłano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 lutego 2008 roku, tj. w terminie określonym


w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zaplanowane przez Szpital przychody w wysokości 80.076.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 80.027.860,94 zł, a zaplanowane koszty w kwocie 89.738.853,00 zł zostały poniesione w wysokości 89.052.782,86 zł,

- uzyskano ujemny wynik finansowy (stratę) w wysokości – 8.256.023,03 zł,

- roczne sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2007 zostało sporządzone w dniu 31.03.2008 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku i zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala,

- środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 963.766,00 zł (po korekcie) zostały przekazane na rachunek ZFŚS w terminach i kwotach, wynikających


z postanowień art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.),

- Szpital na wzrost wynagrodzeń wydatkował łącznie kwotę 11.362.373,18 zł, z czego kwotę 759.827,55 zł z własnych środków, zaś kwotę 10.602.545,63 zł ze środków przekazanych przez NFZ na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.),

- stan należności wykazany w sprawozdaniu Rb – N za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wynosił 15.971.120,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 224.896,00 zł,

- stan zobowiązań wykazany w sprawozdaniu Rb – Z za okres od dnia


1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wynosił 2.372.599,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 78.525,00 zł,

- sprawozdania Rb-N i Rb-Z sporządzone za II i III kwartał 2007 roku złożono do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dwudniowym opóźnieniem, sprawozdania Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2007 roku z trzydniowym opóźnieniem, sprawozdania Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2007 roku z jednodniowym opóźnieniem,

- w 2007 roku Szpital odprowadzał składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, dokonywał wpłat do PFRON oraz opłacał należne podatki terminowo i nie posiadał
z wymienionych tytułów zobowiązań wymagalnych,

- W 2007 roku Szpital realizował program „Szkoła Promocji Zdrowia”, środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł pozyskane na realizację programu wydatkowano zgodnie


z przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- W 2007 roku Szpital dokonał restrukturyzacji finansowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684), w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego, zakończonego w dniu 26.10.2007 r. decyzją znak MCZP/IX-R/8035/17-2/05 Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego, pracownikom zostały wypłacone środki finansowe w łącznej kwocie 2.910.221,30 zł, nie wykorzystana kwota w wysokości 4.389,17 zł została zwrócona na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 29.12.2006 roku,

- obowiązujące w 2007 roku zasady i procedury kontroli finansowej zostały dostosowane do standardów określonych w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58),

- otrzymane z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone terminowo,

- Na wynikające z przeprowadzonej w 2007 roku kontroli zalecenia pokontrolne w liczbie 4, zrealizowano 2 zalecenia, nie wykonano dwóch.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

27.08.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Kontynuować działania mające na celu radykalne zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

 2. Kontynuować działania zmierzające do zatrudnienia audytora wewnętrznego zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.);

 3. Umowy wynajmu/dzierżawy zawierać zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.6

Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ
w Warszawie


ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa
Nr 24, 25, 26, 27, 124
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników
  i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS
i PFRON w 2007 r.;

zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-Z


i RB-N za 2007 r. z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów; wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.
Przeprowadzone w okresie:

13.03.2008 – 16.04.2008W toku kontroli ustalono:

W Szpitalu ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 547,5 etatów. Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było wyższe od ustalonych minimalnych norm i wynosiło 563,75 etatów,

Czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 27 komórkach organizacyjnych Szpitala do 280 dni w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii i 730 dni w Klinice Ortopedii
i Rehabilitacji.

Przy zatrudnianiu osób na stanowiska kierownicze medyczne (ordynatorzy oddziałów, pielęgniarki oddziałowe) Szpital postępował zgodnie z zasadami określonymi


w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 19 sierpnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu,

Wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych


w 2007 roku wyniosła 69.403.397,75 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach”
w wysokości 769.969,80 zł,

W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały


w aspekcie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniających wykorzystanie kadry i obłożenie łóżek stwierdzono, że średni koszt jednego „osobodnia” ponoszony przez Szpital w 2007 roku wyniósł 419,40 zł i był o 124,89 zł wyższy od przychodu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w przeliczeniu na jeden „osobodzień”, tj. kwoty 294,50 zł,

Przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w 2007 roku wyniosły 1.585.974,89 zł. Za udzielone odpłatne świadczenia zdrowotne Szpital pobierał opłaty zgodnie z cenami ustalonymi w umowach i obowiązujących cennikach odpłatnych usług medycznych,

W wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Szpitala nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej.

W 2007 roku w Szpitalu zarejestrowano 5 skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji stwierdzono niedobór leków w magazynie aptecznym na kwotę 57,02 zł (mieszczący się w granicach limitu), który został spisany w koszty działalności Szpitala,

Na podstawie dokumentów LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono, że w 2007 roku Szpital dokonał likwidacji 77 środków trwałych zamortyzowanych w 100% o łącznej wartości początkowej 1.536.096,44 zł. Wszystkie zlikwidowane środki trwałe wyksięgowano ze stanu ewidencyjnego Szpitala.

W 2007 roku Szpital wynajmował (wydzierżawiał) majątek trwały (pomieszczenia, powierzchnie) 44 podmiotom gospodarczym, w wyniku, czego osiągnął przychód


w wysokości 2.278.731,22 zł brutto (wykazana powyżej kwota zawierała: czynsz oraz opłaty za media).

W zakresie prowadzenia przez Szpital w roku 2007 gospodarki odpadami nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku


o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami prowadzono na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy znak: 876/OŚ/2005 z dnia 1 września 2005 roku, zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 31 sierpnia 2015 roku,

Szpital działając zgodnie z postanowieniami art. 289 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska


(Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.), nie wnosił opłat za korzystanie ze środowiska, ponieważ naliczona półroczna wysokość ww. opłat nie przekroczyła kwoty 400,00 zł.

W 2007 roku udzielanie zamówień publicznych w Szpitalu odbywało się na podstawie procedur wprowadzonych Zarządzeniami Dyrektora Szpitala w dniu 22 grudnia 2006 roku., które z dniem 23 lipca 2007 roku dostosowano do znowelizowanych postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych przekazanym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ujęto 259 postępowań. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 3,86 % próbie, którą stanowiło 10 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Szpitala ustaliła plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy wraz z dwiema zmianami zgodnie z art. 46 pkt 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany Uchwałami Rady Społecznej Szpitala z dnia 4 czerwca 2007 roku oraz
z dnia 16 października 2007 roku. W 2007 roku Szpital uzyskał przychody w wysokości 91.290.383,00 zł, tj. o kwotę 16.976.617,00 zł niższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 122.174.149,00 zł, tj. o kwotę 13.907.149,00 zł także wyższą od zaplanowanej, czym naruszył postanowienia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Wynik finansowy Szpitala roku 2007 zamknął się stratą brutto w wysokości 27.939.459,46 zł.

W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 1.191.290,76 zł przekazano na wyodrębniony rachunek ZFŚS w terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zobowiązań Szpitala zamknął się kwotą 82.530.754,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 27.973.492,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał należności ogółem w wysokości 8.431.605,72 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 6.606.942,00 zł.

Kwartalne sprawozdania o stanie należności i zobowiązań Rb – N i Rb – Z za I i II kwartał 2007 roku przekazano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach 30 kwietnia 2007 roku i 18 lipca 2007 roku, tj. od 14 do 4 dni po terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych


w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

W 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Szpital odprowadzał składki na:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dotrzymując terminów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776 ze zm.) – opóźnienia wystąpiły w przekazaniu 5 składek za miesiące kwiecień, maj, sierpień, wrzesień i październik 2007 roku, a za miesiące listopad
i grudzień 2007 składki w wysokości 144.735,00 zł nie zostały odprowadzone,

- ubezpieczenie społeczne nie dotrzymując terminów określonych w ustawie


z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) – opóźnienia wynosiły od 1 do 7 dni.

W 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Szpital zapłacił odsetki


w wysokości ogółem 337.931,23 zł, z czego:

- kwotę 295.479,39 zł stanowiły odsetki z tytułu zaległości w zapłacie za dostawę towarów i wykonane usługi,

- kwotę 33.705,82 zł stanowiły odsetki od zobowiązań tzw. „publicznoprawnych”,
z czego 14.656,82 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS),

- kwotę 8.746,02 zł stanowiły odsetki od zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obowiązujące w Szpitalu procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków spełniają standardy ogłoszone
w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). W trakcie kontroli ustalono, że wydatki Szpitala dokonane w 2007 roku zamknęły się kwotą 7.862.017,07 zł. Na podstawie skontrolowanych 28 faktur dokumentujących poniesione przez Szpital wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 1.820.574,19 zł, co stanowiło 5,18 % kwoty wydatków ogółem stwierdzono, że Szpital realizował kontrolę finansową wydatków zgodnie z ww. procedurami.

W 2007 roku Szpital na podstawie szesnastu umów dotacji „inwestycyjnych” zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w łącznej kwocie 18.903.605,63 zł, które zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów.

W 2007 roku Szpital na podstawie dwóch umów dotacji zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację programów „Prewencja przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie otyłości” oraz „Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”. Z ww. otrzymanych środków dotacji Szpital wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach kwotę 145.878,98 zł, przesyłając w terminie sprawozdania i rozliczenia końcowe. Niewykorzystane środki w wysokości 4.128,02 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 20 grudnia 2007 roku, tj. w terminie określonym w § 5 przedmiotowych umów.

Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Szpitalowi w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 12.151.438,28 zł. Szpital na wzrost wynagrodzeń wydatkował kwotę 12.296.530,95 zł,


z czego z własnych środków kwotę 145.092,67 zł. W wyniku powyższych działań nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 25,49 %.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) w Szpitalu została przeprowadzona restrukturyzacja. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych nie osiągnięto wszystkich celów zakładanych w programie restrukturyzacji, w szczególności nie doprowadzono do zahamowania „zadłużania się” Szpitala – zobowiązania roku 2007 wynoszące 82.530.754,00 zł (w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 27.973.492,91 zł) są wyższe o 20.096.506,01 zł od zobowiązań roku 2006, które wynosiły 62.434.247,99 zł (w tym zobowiązania wymagalne
w wysokości 19.374.753,21 zł).

W wykonaniu umów Nr Sn 12/34/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku oraz


Nr 265/ZP.ZS.II./W/Sn13/34/06 z dnia 29 maja 2006 roku na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, Szpital zgodnie z treścią z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) zawarł umowy o pracę z 21 osobami zakwalifikowanymi do odbywania staży podyplomowych lekarskich na czas określony 13 miesięcy. Realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowych umów Szpital sporządził i przekazał w ustalonych terminach 16 rozliczeń finansowych oraz
11 informacji o zatrudnieniu, z wyjątkiem rozliczenia kompleksowego umowy Nr Sn 12/34/2005, które przekazano 25 dni po terminie. Ww. opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Szpitala, m.in. takich jak przekazanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środków finansowych na pokrycie kosztów prowadzenia staży podyplomowych 32 dni po ustalonym terminie. Ogółem Szpital na podstawie ww. umów otrzymał środki finansowe w kwocie 677.292,06 zł. Zgodnie z przeznaczeniem Szpital wydatkował kwotę 661.867,50 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 15.424,56 zł Szpital zwrócił w wysokościach i terminach określonych
w przedmiotowych umowach.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację ośmiu zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono, że Szpital nie wykonał czterech zaleceń, tj.: nie zmniejszono czasu oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zaciągnięto zobowiązania w wysokościach przekraczających ustalone wartości w planie kosztów roku 2007, nie zapobieżono powstaniu zobowiązań i zdarzeń prawno gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, nie dotrzymano terminów przekazania sprawozdań o stanie zobowiązań i należności


Rb – Z i Rb – N.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.06.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż:
  „…wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 2. Zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zaciągać zobowiązań do sfinansowania
  w danym roku obrachunkowym
  w wysokościach przekraczających ustalone wartości w planie kosztów.

 3. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych
  w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych
  w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 4. Wypłacać wynagrodzenia
  z jednoczesnym wykonaniem, wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku opłacania składek na:

 • ubezpieczenie społeczne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze. zm.).Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 14.10.2008 r..

7


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna