Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2,53 Mb.
Strona29/39
Data24.02.2019
Rozmiar2,53 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39

Miasto Pułtusk/

pow. pułtuski

OSP Grabówiec
Nr 303
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, motopompy.
Przeprowadzona w okresie:

18.02.2008 – 21.02.2008

W toku kontroli ustalono, że:

W dniu 25 października 2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-449/06 na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz motopompy kwotą 88.307 zł. Miasto zostało zobligowane do wyłonienia wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Miasto przeprowadziło postępowanie w trybie zapytania o cenę. W odpowiedzi na przekazane do 12 firm zapytanie o cenę wpłynęły 2 oferty. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp postępowanie unieważniono, ponieważ nie zostały złożone, co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Następne postępowanie Miasto przeprowadziło w trybie przetargu nieograniczonego.

Pismem z dnia 15.12.2006 r. Miasto poinformowało Województwo Mazowieckie, że zakup samochodu i motopompy odbędzie się zgodnie z ustawą Pzp, jednocześnie prosząc o przekazanie dofinansowania. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 18 grudnia 2006 r. Wybrano ofertę firmy Autoryzowany Dealer LEWPOL Marcin Lewicki w Słupnie.

Miasto nie wywiązało się z obowiązku zawiadomienia Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, a tym samym nie dotrzymało warunków § 2 ust. 1 umowy zawartej z Województwem Mazowieckim. Dotacja została przekazana na konto Gminy w dniu 22.12.2006 r. w wysokości 88.307 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w ww. umowie. W dniu 25.01.2007 r. zakupiony samochód i motopompa przy udziale przedstawiciela Województwa Mazowieckiego zostały przekazane OSP w Grabówcu.

Miasto dokonało przelewu na rachunek dostawcy:  • kwoty 67.900 zł za samochód w dniu 29.12.2006 r.,

  • kwoty 21.614 zł za motopompę w dniu 27.12.2006 r.,

tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

Rozliczenie wykorzystania przyznanych środków wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 9.01.2007 r. tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy. Rozliczenie sporządzono według wzoru stanowiącego załącznik do umowy.

Działania Miasta Pułtusk w zakresie wydatkowania środków dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego i motopompy zostały ocenione jako zadowalające, ze względu na nie zawiadomienie Samorządu Województwa o rozstrzygnięciu postępowania oraz przeprowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 25.03.2008 r.


109

Gmina Teresin/
pow. sochaczewski


OSP Szymanów
Nr 304
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego.
Przeprowadzona w okresie:

05.02.2008 – 08.02.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Na podstawie ww. umowy Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 50.000 zł. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie strony umowy dopuściły możliwość dofinansowania zakupu sprzętu przed datą zawarcia umowy o dotację. W celu wyłonienia dostawcy samochodu Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, zakończone zawarciem w dniu 1 czerwca 2006 r. umowy z wyłonionym wykonawcą. Zapłaty w kwocie 100.000 zł za dostarczony samochód dokonano w dniu 21 czerwca 2006 r. W tym samym dniu pojazd przekazano protokółem odbioru, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie.

W dniu 4 grudnia 2006 r. Gmina poinformowała Województwo Mazowieckie o zakończeniu procedur przetargowych. Kwota dofinansowania została przekazana na rachunek bankowy Gminy w dniu 2 stycznia 2007 r. Pozostała kwota na realizację zadania, w wysokości 50.000 zł, pochodziła ze środków własnych Gminy.

Rozliczenie z wydatkowania otrzymanych środków finansowych zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 r. Zakupiony samochód marki Star 244 L znajdował się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie, co potwierdziły przeprowadzone oględziny.

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków dofinansowania.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 03.04.2008 r.
110

Gmina Stare Babice/

pow. warszawski zachodni

OSP Borzęcin Duży
Nr 305
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego ciężkiego.
Przeprowadzona w okresie:

24.01.2008 – 30.01.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Na podstawie ww. umowy Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 90.000 zł. W celu wyłonienia dostawcy samochodu, Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone zawarciem umowy z wyłonionym wykonawcą w dniu 15 grudnia 2006 r. Samochód został dostarczony przez wykonawcę w dniu 20 grudnia 2006 r. i przekazany protokołem odbioru OSP w Borzęcinie Dużym. Zapłaty w kwocie 170.800 zł, za dostarczony samochód specjalistyczny pożarniczy, dokonano w dniu 28 grudnia 2006 r., z czego kwota 90.000 zł stanowiła dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego, kwota 80.800 zł została wydatkowana ze środków własnych Gminy. Zakupiony samochód znajdował się w budynku OSP Borzęcinie Dużym, co potwierdziły przeprowadzone oględziny.

Rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków finansowych zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 17 stycznia 2007 r., tj. dwa dni po terminie określonym w § 3 pkt 1 umowy o dofinansowanie.

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków finansowych dotacji celowej


z zastrzeżeniem niedotrzymania terminu rozliczenia dotacji.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 11.04.2008 r.

111

Miasto i Gmina Drobin/

pow. płocki

OSP Maliszewko
Nr 306
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.
Przeprowadzona w okresie:

21.01.2008 – 24.01.2008
W toku kontroli ustalono:

- w dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-99/06 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się przekazać Gminie dotację w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

- Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku o wartości poniżej 60.000,00 euro. W wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania ustalono, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

- zgodnie z § 2 ust. 1 umowy Miasto i Gmina poinformowała Samorząd Województwa Mazowieckiego Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pismem Nr SO.0710/1/2006 z dnia 26 października 2006 roku.

- na podstawie złożonej informacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 21 listopada 2006 roku przekazał Gminie środki publiczne w kwocie 40.000,00 zł.

- na zakup samochodu pożarniczego Gmina wydatkowała kwotę w wysokości 46.000,00 zł z czego: 40.000,00 zł stanowiły środki finansowe przedmiotowej dotacji, 6.000,00 zł stanowiły środki własne Miasta i Gminy.

- w dniu 23 listopada 2006 roku Miasto i Gmina dokonała zapłaty w kwocie 46.000,00 zł za zakup samochodu pożarniczego, tj. zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy.

- ww. samochód przekazany został w dniu 6 listopada 2006 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku przy udziale przedstawiciela Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- rozliczenie z wykorzystania przedmiotowych środków dotacji, opiewające na ogólną kwotę 40.000,00 zł oraz wymagane kserokopie faktury zakupu i polecenia przelewu środków finansowych na konto wykonawcy, Gmina przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 8 grudnia 2006 roku, tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia 2007 roku.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

12.03.2008 r.
112

Gmina Brudzeń Duży/

pow. płocki

OSP Sikórz
Nr 307
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie do zabudowy samochodu bojowego.
Przeprowadzona w okresie:

29.01.2008 – 01.02.2008
W toku kontroli ustalono:

- w dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-82/06 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się przekazać Gminie dotację w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zabudowy samochodu pożarniczego.

- Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zabudowy samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sikorzu o wartości poniżej 60.000,00 euro. W wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania ustalono, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz.1163 ze zm.). Realizując ww. postanowienie umowy

- zgodnie z § 2 ust. 1 umowy Gmina poinformowała Samorząd Województwa Mazowieckiego Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pismem Nr BGK 341-9/06 z dnia 15 grudnia 2006 roku. Na podstawie złożonej informacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 28 grudnia 2006 roku przekazał Gminie środki publiczne w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

- Gmina na zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sikórz” (zabudowa samochodu bojowego) wydatkowała kwotę w wysokości 128.400,00 zł z czego: 60.000,00 zł stanowiły środki finansowe przyznane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację ww. zadania, 50.000,00 zł stanowiły środki finansowe przedmiotowej dotacji, 18.400,00 zł stanowiły środki własne Gminy.

- w dniu 29 grudnia 2006 roku Gmina dokonała zapłaty w kwocie 50.000,00 zł za zabudowę samochodu pożarniczego, tj. zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy.

- w dniu 15 grudnia 2006 roku przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Sikorzu odebrał od wykonawcy zabudowy, tj. firmy „BOCAR” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Korwinów, zabudowany (typ GBA) samochód pożarniczy marki STAR 266.

- rozliczenie z wykorzystania przedmiotowych środków dotacji, opiewające na ogólną kwotę 50.000,00 zł oraz wymagane kserokopie faktur zakupu wraz z kserokopią polecenia przelewu środków finansowych, Gmina przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 9 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia 2007 roku.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

07.03.2008 r.
113

Gmina Nowy Duninów/

pow. płocki

OSP Nowy Duninów
Nr 308
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego.
Przeprowadzona w okresie:

07.02.2008 – 12.02.2008
W toku kontroli ustalono:

- w dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-89/06 (zwaną dalej umową), na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się przekazać Gminie dotację w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego.

- Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie. W wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania ustalono, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz.1163 ze zm.).

- zgodnie z § 2 ust. 1 umowy Gmina poinformowała Samorząd Województwa Mazowieckiego Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pismem Nr RG.3020/79/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku. Na podstawie złożonej informacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 21 grudnia 2006 roku przekazał Gminie środki publiczne w wysokości 99.000,00 zł.

- wydatkowania środków dofinansowania z Województwa Mazowieckiego
w kwocie 99.000,00 zł Gmina dokonała w dniu 22 grudnia 2006 roku,
tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy – do dnia 31 grudnia 2006 roku.

- rozliczenie z wykorzystania przedmiotowych środków dotacji, opiewające na ogólną kwotę 99.000,00 zł oraz wymagane załączniki (kserokopia faktury zakupu oraz kserokopia polecenia przelewu środków finansowych), Gmina przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 11 stycznia 2007 roku, tj. przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy – do dnia 15 stycznia 2007 roku.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 08.04.2008 r.


114

Gmina Słubice/

pow. płocki

OSP Wiączemin Polski

OSP Słubice
Nr 309, 310
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego, zestawu medycznego, pompy pływającej Niagara, rozpieraka, zakupu sprzętu przeciwpożarowego.
Przeprowadzone w okresie:

21.01.2008 – 28.01.2008
W toku kontroli ustalono:

W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Słubice zawarto:- umowę Nr ON.BI.3011-1-17-91/06, na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty dotacji w wysokości 75.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim,- umowę Nr ON.BI.3011-1-17-92/06, na mocy której Województwo Mazowieckie zobowiązało się przekazać Gminie środki dotacji w wysokości 92.506,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego, zestawu medycznego, pompy pływającej i rozpieraków, na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Na podstawie § 3 ust. 5 ww. umów Gmina zobligowana została do wyłonienia wykonawców (dostawców) ww. samochodów i sprzętu zgodnie z przepisami obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz.1163 ze zm.).

Realizując ww. postanowienie umowy Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch fabrycznie nowych lekkich samochodów pożarniczych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 60.000 euro. W wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania stwierdzono, że umowę z wybranym dostawcą na kwotę 185.999,98 zł zawarto w dniu 13 listopada 2006 roku (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano w dniu 6 listopada 2006 roku), czyli dzień przed upływem 7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną. Powyższa czynność nie miała wpływu na wynik postępowania.

Zgodnie z § 2 ust. 1 przedmiotowych umów Gmina w piśmie z dnia 13 listopada 2006 roku poinformowała Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu ww. postępowania. Na podstawie powyższej informacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 4 grudnia 2006 roku przekazał Gminie środki dotacji w kwocie 168.106,00 zł, z czego kwotę 75.600,00 zł na realizację umowy Nr ON.BI.3011-1-17-91/06, a kwotę 92.506,00 zł na realizację umowy Nr ON.BI.3011-1-17-92/06.

Z otrzymanych środków dotacji Gmina zakupiła:

- w ramach realizacji umowy Nr ON.BI.3011-1-17-91/06 w wyniku przeprowadzenia opisanego powyżej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zakupiła lekki samochód pożarniczy marki Ford Transit Furgon za kwotę 92.999,99 zł (brutto), z czego środki otrzymanej dotacji stanowiły 75.600,00 zł, pozostałość 17.399,99 zł stanowiły środki własne Gminy;

- w ramach realizacji umowy Nr ON.BI.3011-1-17-92/06: lekki samochód pożarniczy marki Ford Transit Furgon, w wyniku przeprowadzonego opisanego powyżej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za kwotę 92.999,99 zł (brutto); motopompę pływającą „NIAGARA”, za kwotę 5.243,00 zł (brutto), bez stosowania przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych – zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wartością powyższego zakupu, która to wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych kwoty 6.000 euro; zestaw ratowniczy medyczny, za kwotę 5.243,00 zł (brutto), bez stosowania przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych – zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wartością ww. zakupu, która to wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych kwoty 6.000 euro.

Ogółem na ww. zakupy Gmina wydatkowała kwotę 196.485,98 zł, z czego środki dotacji stanowiły kwotę 161.686,00 zł, a kwotę 34.799,98 zł stanowiły środki własne Gminy.

Gmina w ramach realizacji umowy Nr ON.BI.3011-1-17-92/06 nie dokonała zakupu rozpieraków, w związku z powyższym w dniu 28 grudnia 2006 roku dokonała zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niewykorzystanych środków dotacji w wysokości 6.420,00 zł, bez należnych odsetek. Zgodnie z postanowieniami §3 ust. 3 ww. umowy zwrot niewykorzystanych środków dotacji powinien nastąpić: „…w terminie [do dnia 15 stycznia 2007 roku] wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania środków przez Województwo [4 grudnia 2006 roku]…”.

Zapłaty za zakupione samochody Gmina dokonała w dniu 19 grudnia 2006 roku, a za motopompę i zestaw ratowniczy w dniu 22 grudnia 2006 roku, tj. w terminach określonych w § 2 ust. 2 przedmiotowych umów – do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Rozliczenia z wykorzystania środków dotacji na ogólną kwotę 161.686,00 zł wraz z załącznikami, tj. kserokopiami faktur oraz poleceń przelewów środków finansowych na konta Wykonawców, zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:  • w dniu 20 grudnia 2006 roku – dotyczące realizacji umowy Nr ON.BI.3011-1-17-91/06,

  • w dniu 27 grudnia 2006 roku – dotyczące realizacji umowy Nr ON.BI.3011-1-17-92/06,

tj. przed upływem terminów określonych w § 3 ust. 1 ww. umów – do dnia 15 stycznia 2007 roku.

Pozytywnie oceniono działania Gminy Słubice w zakresie wydatkowania środków dotacji przekazanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2006 roku,


z zastrzeżeniami dotyczącymi dokonania zwrotu niewykorzystanych środków dotacji bez należnych odsetek oraz niedotrzymania terminu zawarcia umowy na dostawę dwóch lekkich samochodów pożarniczych określonego w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 12.03.2008 r.

W związku z powyższym na podstawie § 3 ust. 3 umowy Nr ON.BI.3011-1-17-92/06 wniesiono o dokonanie na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zapłaty odsetek w wysokości 46,40 zł naliczonych od kwoty zwróconych niewykorzystanych środków dotacji w wysokości 6.420,00 zł.114

Gmina Zawidz/

pow. sierpecki

OSP Zawidz
Nr 311
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu wozu bojowego.
Przeprowadzona w okresie:

21.01.2008 – 23.01.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie realizacji postanowień umowy o dofinansowanie Nr ON.BI.I.3011-1-17-47/06 zawartej w dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą ustalono:

- na podstawie § 3 ust. 5 umowy Gmina została zobligowana do przeprowadzenia procedur przetargowych zgodnie z przepisami wówczas obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). Realizując postanowienia przedmiotowej umowy dotacji Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie karosażu samochodu strażackiego. Przedmiot tego postępowania był niezgodny z celem określonym w § 1 umowy, który zdefiniowano jako dofinansowanie zakupu strażackiego wozu bojowego,

- ustalanie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na kwotę 129.850,00 zł brutto (wraz z podatkiem VAT) nastąpiło w dniu otwarcia ofert, tj. 12 czerwca 2006 roku na podstawie ceny zawartej w jedynej złożonej ofercie, która była tożsama z ww. kwotą,

- oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało złożone przez Wójta Gminy po rozstrzygnięciu ww. postępowania (w trakcie kontroli w dniu 22 stycznia 2008 roku),

- zgodnie z treścią § 2 ust. 1 umowy Gmina została zobowiązana do pisemnego poinformowania Województwa o rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Powyższe postanowienie nie zostało zrealizowane, gdyż informacja o wyniku postępowania została przekazana telefonicznie,

- Gmina przekazała na rachunek wykonawcy karosażu wozu bojowego z własnych środków kwotę w wysokości 100.000,00 zł w dniu 23 listopada 2006 roku, tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy. Ww. kwota została przekazana przez Województwo na rachunek Gminy w dniu 30 listopada 2006 roku,

- rozliczenie dofinansowania karosażu wozu strażackiego wraz z kserokopią faktury i przelewu zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego terminowo w dniu 15 stycznia 2007 roku,

- w wyniku oględzin strażackiego wozu bojowego stwierdzono, że karosaż został wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do umowy zawartej przez Gminę z wykonawcą w dniu 3 lipca 2006 roku.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

20.02.2008 r.
1151   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna