Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona28/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39

PPKS Łosice

ul. Kolejowa 22

08-200 Łosice
Nr 194
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

02.04.2008 – 08.04.2008
W toku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorstwo wykonywało przewozy osób na podstawie Licencji Nr 0018701 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz ważnych 104 zezwoleń na wykonywanie regularnych krajowych przewozów osób.

W dniu 8.06.2007 r. zawarło z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na przekazywanie w 2007 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dopłat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

Wysokość ulg ustawowych stosowanych w 2007 r. oraz kategorie osób uprawnionych do poszczególnych rodzajów ulg były zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.).

Wszystkie rozliczenia przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie określonym w § 6 pkt 2 umowy. Do rozliczeń dołączano wymagane oświadczenia i kopie wydruków z kas fiskalnych.

Przedsiębiorstwo w okresie objętym kontrolą pobierało dopłaty do biletów sprzedanych na jego rzecz przez innych przewoźników, których sprzedaż była dokumentowana zestawieniami z kas fiskalnych. Każdy z przewoźników złożył oświadczenie, że nie ubiega się o dopłaty z tytułu sprzedaży tych biletów.

Przedsiębiorstwo wykazało w rozliczeniach łączną kwotę dopłat w wysokości 1.470.172,25zł, a Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał kwotę 1.470.307,87 zł.

Powstałą nadpłatę w wysokości 135,62 zł zwrócono w dniu 17.01.2008 r., tj. w terminie określonym w § 6 pkt 5 umowy.

Wszystkie kasy rejestrujące używane przez Przedsiębiorstwo posiadały numery ewidencyjne nadane przez Urzędy Skarbowe oraz oprogramowanie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

Stosowane ceny były zgodne z obowiązującym cennikiem. Bilety zostały sprzedane na linie, na które Przedsiębiorstwo posiadało ważne zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób. Godziny odjazdu były zgodne z godzinami odjazdów podanymi w rozkładach jazdy.

Działania Przedsiębiorstwa w zakresie rozliczeń dopłat z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych w 2007 roku oceniono pozytywnie.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 13.06.2008 r.


100

Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 28,

00-240 Warszawa
Nr 223
Kontrola w zakresie: prowadzenia spraw organizacyjno – kadrowych, przestrzegania terminowości załatwiania spraw oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

06.12.02008 – 16.12.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Biuro zostało utworzone zarządzeniem nr 10/03 z dnia 21 stycznia 2003 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego, w myśl którego Biurem kieruje Geodeta Województwa Mazowieckiego, wchodzący w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Nadzór nad Biurem Geodety Województwa sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego, natomiast czynności z zakresu sprawowanego przez Marszałka nadzoru w zakresie spraw finansowo – majątkowych wykonuje Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Stwierdzono, że wszystkie osoby pracujące w Biurze zapoznały się z treścią Regulaminu Pracy. Na dzień 01.01.2007 r. w Biurze zatrudnionych było 36 osób (34,13 etatów), a na dzień 31.12.2007 r. zatrudnienie wynosiło 38 osób (35,73 etatów).

Kontrolowane zakresy czynności, obowiązków i uprawnień 22 pracowników Biura, były podpisane i opatrzone datą przyjęcia oraz zatwierdzone przez Dyrektora Biura.

Skontrolowane akta osobowe 25 pracowników Biura, prowadzone były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Na przykładzie 12 pracowników, zatrudnionych w Biurze w latach 2006 - 2007 stwierdzono, że spełniali w dniu zatrudnienia wymagania kwalifikacyjne na zajmowane stanowiska, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu wynagrodzeń Biura oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.). Główny Księgowy Biura spełniał warunki określone w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Stwierdzono, że przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnione było od okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy oraz wypłacane w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom Biura, co stoi w sprzeczności z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z zm.)

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w myśl którego jedynym kryterium wysokości przyznanych świadczeń powinna być sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

W 2007 r. do Biura wpłynęły 2 skargi od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 231 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, skargi terminowo przekazano organom właściwym do rozpatrzenia.

Geodeta Województwa w 2007 roku na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2003 r. wydał 63 zezwolenia na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. Na przykładzie 48 zezwoleń spośród 63 wydanych, stwierdzono że wydawane były z zachowaniem terminów ustawowych.

W Biurze stosuje się Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, stanowiący załącznik do uchwały Nr 1456/62/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2007 r.

W okresie objętym kontrolą, w Biurze wszczęto i przeprowadzono 10 postępowań.

W toku kontroli trzech wybranych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości.

Działania Biura w zakresie prowadzenia spraw organizacyjno – kadrowych, przestrzegania terminowości załatwiania spraw oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych w 2007 r. oceniono pozytywnie.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 23.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

- dostosować Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do brzmienia art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z zm.).


101

Gmina Garwolin/
pow. garwoliński


OSP Wilkowyja
Nr 296
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.
Przeprowadzona w okresie:

11.02.2008 – 14.02.2008W toku kontroli ustalono, że:

W dniu 23 października 2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą została zawarta umowa Nr ON.BI.3011-1-17-327/06 na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego, w której określono wysokość dofinansowania na kwotę 53.500,00 zł.

W myśl § 3 ust. 5 umowy Gmina zobligowana została do wyłonienia dostawcy samochodu strażackiego, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

Realizując wymienione postanowienie umowy Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę używanego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyji w trybie przetargu nieograniczonego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 22 grudnia 2006 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Garwolin a firmą Elmar Zakład Usług Transportowych Marek Wielgosz z Garwolina na dostawę używanego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyji, na kwotę 52.965,00 zł. Umowę zawarto w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, co było niezgodne z art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gmina nie poinformowała w formie pisemnej Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięciu procedury przetargowej, co było niezgodne z § 2 ust. 1 umowy.

Rozliczenie dofinansowania zakupu samochodu strażackiego przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy. Rozliczenie sporządzono według wzoru stanowiącego załącznik do umowy.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał na rachunek Gminy środki finansowe w wysokości 53.500,00 zł, z czego Gmina wydatkowała kwotę 52.965,00 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 535,00 zł, bez odsetek dokonano na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie określonym w § 3 ust. 3 umowy.

Gmina nie zwróciła odsetek w wysokości 2,57 zł, naliczonych od kwoty 535,00 zł jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia 27 grudnia 2006 r. do dnia 12 stycznia 2007 r. Ze względu, iż wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), kwota 2,57 zł nie podlega zwrotowi.

Działania Gminy w zakresie wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w 2006 roku oceniam jako zadawalające, ze względu na następujące uchybienia:  1. zawarcie umowy w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty;

  2. nie zawiadomienie Województwa Mazowieckiego w formie pisemnej o rozstrzygnięciu procedury przetargowej;

  3. nie dokonanie zwrotu odsetek.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 25.03.2008 r.

102

Gmina Pilawa/
pow. garwoliński


OSP Lipówki
Nr 297

Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na . dofinansowanie zakupu podwozia do karosacji średniego samochodu oraz karosacji samochodu pożarniczego średniego.

Przeprowadzona w okresie:

06.02.2008 – 11.02.2008


W toku kontroli ustalono, że:

Kwota dofinansowania wynosiła 90.000 zł.

Podwozie samochodu pożarniczego Gmina otrzymała w formie darowizny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W związku z posiadaniem podwozia Gmina nie wystąpiła do Zarządu Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o zmianę zapisów umowy w zakresie przedmiotu dofinansowania.

W chwili karosacji podwozie podarowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej miało 23 lata, dlatego nasuwają się wątpliwości co do długości okresu eksploatacji pojazdu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy zawartej z Województwem Mazowieckim pismem z dnia 30 listopada 2006 r. Gmina poinformowała Województwo Mazowieckie o rozstrzygnięciu postępowania. Dotacja została przekazana na konto Gminy w dniu 18 grudnia 2006 r.

Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w ww. umowie.

Rozliczenie dofinansowania Gmina wysłała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 12 stycznia 2007 r., tj. w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, według wzoru stanowiącego załącznik do umowy.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 6.03.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wniesiono o występowanie w przyszłości do Zarządu Województwa Mazowieckiego o zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany zakresu przedmiotu dofinansowania określonego w umowie.103

Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki/pow. grodziski

OSP Kłudno Stare
Nr 298
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie karosacji samochodu Star.
Przeprowadzona w okresie:

04.02.2008 – 07.02.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Na podstawie ww. umowy Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 80.000 zł. W celu wyłonienia wykonawcy zadania, Miasto w dniu 29 sierpnia 2006 r. wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Z wyłonionym Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację zadania, w kwocie 103.148 zł, zawarto umowę. W wyniku kontroli prawidłowości zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) nieprawidłowości nie stwierdzono. W dniu 29 listopada 2006r. Miasto poinformowało Województwo Mazowieckie

o zakończeniu procedur przetargowych. W dniu 27 grudnia 2006 r. dokonano odbioru samochodu Star po modernizacji. Zapłaty za realizację zadania dokonano w dniu 29 grudnia 2006 r. z czego kwota 80.000 zł stanowiła dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego, kwota 23.148 zł została wydatkowana ze środków własnych Miasta. Samochód Star znajdował się w budynku OSP Kłudnie Starym, co potwierdziły przeprowadzone oględziny.

Rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków finansowych zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 9 stycznia 2007 r.

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków dofinansowania.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

02.04.2008 r.
104

Gmina Żabia Wola /

pow. grodziski

OSP Skuły
Nr 299
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie wykonania zabudowy pożarniczej samochodu GBAM.
Przeprowadzona w okresie:

28.01.2008 – 01.02.2008
W toku kontroli ustalono, że:

W dniu 19.10.2006 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.I.3011-1-17-108/06 na dofinansowanie wykonania zabudowy pożarniczej samochodu GBAM kwotą 50.000,00 zł.

Gmina zobligowana została do wyłonienia wykonawcy zabudowy pożarniczej samochodu GBAM, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu samochodu marki Star 200 w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot tego postępowania był niezgodny z celem określonym w § 1 umowy, który zdefiniowano jako dofinansowanie wykonania zabudowy pożarniczej samochodu GBAM.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 3 listopada 2006 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” Sp. z o. o. z Wrzosowa na wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwozie samochodu marki Star 200 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach, na kwotę 120.000,00 zł.

Gmina poinformowała Województwo o rozstrzygnięciu postępowania. Realizując zadanie: wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu GBA wydatkowała w dniu 27 grudnia 2006 r. kwotę w wysokości 120.000,00 zł (w terminie określonym w § 2 ust.


2 umowy), z czego:

- 50.000,00 zł stanowiły środki przekazane przez Województwo Mazowieckie,

- 70.000,00 zł stanowiły środki własne Gminy.

W dniu 9 stycznia 2007 r. samochód marki Star wraz ze zmodernizowanym nadwoziem pożarniczym został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach.

Rozliczenie dofinansowania wykonania zabudowy pożarniczej samochodu GBA przekazano z zachowaniem terminu umownego.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 20.03.2008 r.

W związku z ustaleniami kontroli wniesiono o pisemne występowanie do Zarządu Województwa Mazowieckiego o zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany zakresu przedmiotu dofinansowania określonego w umowie.


105

Gmina Sobienie Jeziory/

pow. otwocki

OSP Wysoczyn
Nr 300
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego, motopompy pływającej Niagara.
Przeprowadzona w okresie:

26.02.2008 – 29.02.2008
W dniu 19 października 2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą została zawarta umowa Nr ON.BI.3011-1-17-128/06 na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego, w której określono wysokość dofinansowania na kwotę 50.000,00 zł.

W myśl § 3 ust. 5 umowy Gmina zobligowana została do wyłonienia dostawcy samochodu gaśniczego, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

Realizując wymienione postanowienia umowy Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysoczynie w trybie zapytanie o cenę.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 14 grudnia 2006 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Sobienie Jeziory a firmą Almar Marlena Korneluk z Wołczkowa na dostawę samochodu pożarniczego marki SCANIA dla Ochotniczej Straży Pożarnej


w Wysoczynie za kwotę 100.040,00 zł.

Zakup samochodu pożarniczego został sfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 50.040,00 zł.

Rozliczenie dofinansowania zakupu samochodu strażackiego przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy. Rozliczenie sporządzono według wzoru stanowiącego załącznik do umowy.

Działania Gminy w zakresie wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Mazowieckie w 2006 roku oceniam pozytywnie.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

19.03.2008 r.106

Miasto i Gmina Góra Kalwaria/

pow. piaseczyński

OSP Góra Kalwaria
Nr 301
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.
Przeprowadzona w okresie:

25.01.2008 – 30.01.2008

W toku kontroli ustalono, że:

Na podstawie ww. umowy Urząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 70.647 zł. W celu wyłonienia dostawcy samochodu Urząd przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone zawarciem w dniu 27 października 2006 r. umowy z wyłonionym wykonawcą; wartość zamówienia wynosiła 513.600 zł. Samochód został dostarczony przez wykonawcę w dniu 28 października 2006 r. i przekazany protokółem odbioru Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii. W dniu 15 grudnia 2006 r. Urząd poinformował Województwo Mazowieckie o zakończeniu procedur przetargowych. Kwota 70.647 zł stanowiła dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota w wysokości 442.953 zł pochodziła ze środków własnych Urzędu, środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii oraz dotacji przyznanej przez Oddział Wojewódzki Związku OSP Województwa Mazowieckiego. Środki dotacji zostały wydatkowane w terminie i na warunkach określonych w umowie o dotację.

Rozliczenie z wydatkowania otrzymanych środków finansowych zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 12 stycznia 2007 r. Zakupiony samochód marki Mercedes - Benz Atego znajdował się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii, co potwierdziły przeprowadzone oględziny.

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków dofinansowania.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

19.03.2008 r.107

Miasto i Gmina Tarczyn/

pow. piaseczyński

OSP Tarczyn
Nr 302
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w 2006 r. przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej, zwijadła do węży hydraulicznych, rozpieraki hydrauliczne, zakupu sprzętu przeciwpożarowego, mundurów i obuwia bojowego
Przeprowadzona w okresie:

12.02.2008 – 15.02.2008

W toku kontroli ustalono, że:

Na podstawie ww. zawartej, Miasto miało otrzymać dofinansowanie w kwocie 66.505 zł, w tym na zakup pompy hydraulicznej, zwijadła do węży hydraulicznych, rozpieraków kwotę 37.763 zł, na zakup mundurów bojowych, butów, prądownic wodnych, węży tłoczonych i hełmów kwotę 28.742 zł.

W celu wyłonienia dostawcy sprzętu specjalistycznego OSP Tarczyn - na mocy porozumienia zawartego z OSP w Suchowole, OSP w Kotorydzu oraz OSP w Pracach Małych - przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla ww. OSP. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 15 grudnia 2006 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą, zgodnie z którą wartość ogółem zamówienia wyniosła 209.926,51 zł, w tym wartość sprzętu dla OSP Tarczyn 72.032,40 zł (zakup pompy hydraulicznej, zwijadła do węży hydraulicznych, rozpieraków - 43.335 zł, zakup mundurów bojowych, butów, prądownic wodnych, węży tłoczonych i hełmów – 28.697,40 zł). Sprzęt specjalistyczny został dostarczony przez wykonawcę w dniu 19 grudnia 2006 r. i przekazany protokółem odbioru OSP Tarczyn. W dniu 22 grudnia 2006 r., po poinformowaniu Województwa Mazowieckiego o zakończeniu procedur przetargowych, kwota 66.460,40 zł, wpłynęła na rachunek bankowy Miasta. Kwota w wysokości 5.572 zł pochodziła ze środków własnych Miasta.

Rozliczenie z wydatkowania otrzymanych środków finansowych zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 29 grudnia 2006 r. Zakupiony sprzęt specjalistyczny znajdował się w budynku OSP Tarczyn, co potwierdziły przeprowadzone oględziny.

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków dofinansowania.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 08.04.2008 r.


108


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna