Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona27/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.

Przeprowadzona w okresie:

24.04.2008 – 30.04.2008


W toku kontroli stwierdzono, że Przewoźnik pobierał dopłaty do biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych w okresie od marca do grudnia 2007 r. Przewoźnik nie wykazywał w rozliczeniach przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego sprzedaży biletów ulgowych jednorazowych i nie pobierał dopłat z tego tytułu. Na podstawie umowy zawartej w dniu 1.02.2007 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Przewoźnikowi za ww. okres łącznie kwotę 593.554,10 zł tytułem dopłat do biletów ulgowych.

W 2007 r. z tytułu dopłat do biletów ulgowych nie powstały nadpłaty.

Do sprzedaży biletów miesięcznych Przewoźnik używał kasy rejestrującej EMAR 05-S, która posiadała numer ewidencyjny nadany decyzją Urzędu Skarbowego.

Łączna kwota dopłat była zgodna z wysokością dopłat wykazanych w miesięcznych "Rozliczeniach dopłat do przewozów z tytułu sprzedaży biletów ulgowych" oraz w załącznikach do ww. "Rozliczeń" wykonanych za pomocą programu Kasa konduktorska.

Działania Przewoźnika w zakresie prawidłowości rozliczania dopłat z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r. oceniono pozytywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

13.06.2008 r.92

TRANSLUD” Przewozy Autokarowe Jan Domosławski

ul. Strażacka 17A

05-123 Chotomów
Nr 187
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

14. 04.2008 - 18.04.2008W toku kontroli stwierdzono, że na podstawie umowy zawartej w dniu 21.02.2007 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Przewoźnikowi kwotę 379.493,95 zł, tytułem dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.

Przewoźnik pobierał dopłaty do biletów sprzedanych w okresie luty – grudzień 2007r.

Kasy rejestrujące Przewoźnika posiadały oprogramowanie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość ulg ustawowych oraz kategorie osób uprawnionych do poszczególnych rodzajów ulg, były zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.).

Wszystkie rozliczenia dopłat zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w terminie określonym w § 6 pkt 2 umowy o dopłaty.

Złożone miesięczne rozliczenia dopłat w 2007 r. były zgodne z miesięcznymi zestawieniami dopłat do biletów ulgowych, sporządzonymi na podstawie wydruków z kas fiskalnych załączonych do zbiorczych rozliczeń. Stosowane przez Przewoźnika ceny były zgodne z obowiązującymi cennikami. Bilety zostały sprzedane na linie, na które Przewoźnik posiadał ważne zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób.

Działania firmy „TRANSLUD” Przewozy Autokarowe Jan Domosławski w zakresie rozliczania dopłat z budżetu Samorządu Województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych w 2007 r. oceniono pozytywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

26.05.2008 r.93

PKS Żyrardów S.A.

ul. 1 Maja 65

96-300 Żyrardów
Nr 188
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

24. 04.2008 - 30.04.2008W toku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorstwo wykonywało przewozy regularne osób na podstawie Licencji Nr 0020085 oraz ważnych 60 zezwoleń.

W dniu 4 czerwca 2007 r. zawarło z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na przekazywanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dopłat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych.

Wszystkie rozliczenia dopłat przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie określonym w § 6 pkt 2 umowy. Do rozliczeń załączano wymagane oświadczenia i zestawienia ilości i wartości sprzedanych ulgowych biletów jednorazowych i miesięcznych, z podziałem na poszczególne rodzaje ulg, sporządzone na podstawie danych z kas rejestrujących.

Łączna kwota dopłat w 2007 r. powinna wynosić 2.037.062,23 zł, a Województwo Mazowieckie przekazało kwotę 2.042.162,34 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 5.100,11 zł, którą zwrócono w terminie określonym w § 6 pkt 5 umowy, a odsetki ustawowe za okres 16 dni, tj. od dnia 27 grudnia 2007 r. do dnia 11 stycznia 2008 r.


w wysokości 24,10 zł zwrócono w dniu 28.04.2008 r.

Wszystkie kasy rejestrujące posiadały numery ewidencyjne oraz oprogramowanie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów. Stosowane ceny były zgodne z obowiązującym cennikiem. Bilety zostały sprzedane na linie, na które Przedsiębiorstwo posiadało ważne zezwolenia.. Godziny odjazdu były zgodne z godzinami odjazdów podanymi w rozkładach jazdy. Przedsiębiorstwo pobierało dopłaty do biletów sprzedanych na jego rzecz przez innych przewoźników, których sprzedaż była dokumentowana stosownymi zestawieniami. Każdy z przewoźników składał oświadczenie, że nie ubiega się o dopłaty z tytułu sprzedaży tych biletów.

Wysokość oraz poszczególne rodzaje ulg ustawowych stosowane w okresie objętym kontrolą były zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.).

Działania Przedsiębiorstwa w zakresie rozliczania w 2007 r. dopłat z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych oceniono pozytywnie.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 06.06.2008 r.


94

OLPEX-P” Sp. z o.o.

ul. Patriotów 110

04-846 Warszawa
Nr 189

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

03. 04.2008 - 09.04.2008
W toku kontroli stwierdzono, że Przewoźnik wykonywał przewozy osób na podstawie Licencji Nr 0023915 i Nr 0045058 oraz 9 ważnych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Przewoźnik zawarł w dniu 24.05.2007 r. z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę Nr 56/NI.D.II./W/07 zawierającą warunki realizowania dopłat z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób. Do sprzedaży biletów ulgowych Przewoźnik używał 10 kas rejestrujących typu Emar 05, Emar 05 S i Emar 105, spośród których 2 nie zostały w 2007 r. poddane przeglądowi technicznemu przez autoryzowany serwis, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 ze zm.). Przegląd obu kas został dokonany w dniu 10.01.2008 r. Wszystkie kasy posiadały numery ewidencyjne nadane decyzjami Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz zostały zakwalifikowane do obrotu decyzjami Ministra Finansów.

W toku kontroli stwierdzono, że w trakcie sprzedaży ulgowych biletów miesięcznych w okresie wrzesień – październik 2007 r. na linii Otwock – Rzakta Przewoźnik stosował ulgę komercyjną, którą uwzględniał w rozliczeniach przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jako ulgę ustawową 49 %, co było niezgodne z § 3 ust. 1 i 3 umowy Nr 56/NI.D.II./W/07 zawartej z Województwem Mazowieckim, w związku z art. 1b ust. 1 pkt 2 w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.). Za miesiąc wrzesień 2007 r. w raporcie kasowym wydrukowanym z kasy EMAR 05-S (kasy przeznaczonej wyłącznie do sprzedaży biletów miesięcznych) wykazano 412 sprzedanych biletów ulgowych ogółem, w tym 42 bilety z ulgą komercyjną, a w rozliczeniu dopłat Przewoźnik wykazał 409 biletów ulgowych (różnica 3 biletów). Cena biletu miesięcznego z ulgą handlową (komercyjną) płacona przez osobę uprawnioną na linii Otwock - Rzakta wynosiła 20 zł. Do sprzedanych we wrześniu 2007 r. biletów ulgowych komercyjnych Przewoźnik pobrał nienależne dopłaty w kwocie 807,24 zł. Zgodnie z § 6 ust. 5 umowy Przewoźnik zobowiązany jest dokonać zwrotu kwoty 807,24 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wpływu środków na jego rachunek tj. od dnia 26.10.2007 r. Do sprzedanych w październiku 2007 r. biletów ulgowych komercyjnych Przewoźnik pobrał nienależne dopłaty w kwocie 2.421,72 zł. Przewoźnik zobowiązany jest dokonać zwrotu kwoty 2.421,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wpływu środków na jego rachunek tj. od dnia 29.11.2007 r. Za miesiąc grudzień 2007 r. Województwo Mazowieckie przekazało na konto Przewoźnika kwotę 25.279,42 zł. Powstałą nadpłatę w wysokości 4.246,87 zł Przewoźnik zwrócił w dniu 8.01.2008 r.

Po uwzględnieniu zwrotu nadpłaty w wysokości 4.246,87 zł łączna kwota dopłat przekazana na konto Przewoźnika w 2007 r. wyniosła 136.227,03 zł. Wszystkie rozliczenia dopłat za 2007 r. Przewoźnik przekazał do Urzędu Marszałkowskiego terminowo.

Złożone za miesiące wrzesień i październik 2007 r. oświadczenia zawierały nieprawdę, ponieważ rozliczenia nie były zgodne ze stanem faktycznym oraz obejmowały bilety o charakterze komercyjnym (tiret 1 i 6 oświadczenia).

Bilety zostały sprzedane na linie, na które Przewoźnik posiadał ważne zezwolenie na wykonywanie przewozów. W toku kontroli stwierdzono, że Przewoźnik do wniosków złożonych do Starostwa Powiatowego w Otwocku o wydanie zezwoleń na przewóz osób nie załączył cennika biletów miesięcznych, co było niezgodne z art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).

Działania firmy OLPEX-Produkcja Sp. z o.o. w zakresie rozliczania w 2007 r. dopłat z budżetu Samorządu Województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób oceniono negatywnie, z powodu uwzględniania w rozliczeniach ulg o charakterze komercyjnym.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 01.07.2008 r.

Wniesiono o :  1. Wykonywanie, co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu technicznego kas rejestrujących przez właściwy serwis, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników
    (Dz. U. Nr 108 poz. 948 ze zm.).

  2. Dokonanie zwrotu na rachunek Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych dopłat za wrzesień 2007 r. w kwocie 807,24 zł oraz za październik 2007 r. w kwocie 2.421,72 zł wraz z odsetkami, wyliczonymi zgodnie z § 6 ust. 5 umowy Nr 56/NI.D.II./W/07 zawartej z Województwem Mazowieckim.

  3. Składanie rozliczeń i oświadczeń o treści zgodnej ze stanem faktycznym.95

Przewozy Pasażerskie Autokarem

Stanisław Sztuka

Ciemne 116

05-250 Radzymin

Nr 190


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.

Przeprowadzona w okresie:

14.04.2008 – 18.04.2008


W toku kontroli stwierdzono, że na podstawie umowy zawartej w dniu 28.05.2007 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Przewoźnikowi kwotę 13.411,48 zł tytułem dopłat do sprzedanych biletów ulgowych, z tego Przewoźnik zwrócił nadpłatę w wysokości 12,17 zł.

Bilety miesięczne na rzecz Przewoźnika oraz na rzecz innych zrzeszonych przewoźników sprzedawało Stowarzyszenie Prywatna Komunikacja Autobusowa w Radzyminie za pomocą kasy fiskalnej posiadającej decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru ewidencyjnego. Miesięczne rozliczenia dopłat były zgodne z zestawieniami dopłat do biletów ulgowych miesięcznych sporządzonymi przez Stowarzyszenie na podstawie wydruków wykonanych za pomocą programu PP Bilety, współpracującego z ww. kasą fiskalną. Przewoźnik nie wykazywał w rozliczeniach przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego sprzedaży biletów ulgowych jednorazowych i nie pobierał dopłat z tego tytułu.

Działania Przewoźnika w zakresie prawidłowości rozliczania dopłat z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r. oceniono pozytywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 30.05.2008 r.
96

PKS „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.

ul. Ząbkowska 2

08-300 Sokołów Podlaski
Nr 191
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

14.04.2008 – 18.04.2008Przedsiębiorstwo wykonywało przewozy na podstawie Licencji Nr 0010539 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz 151 zezwoleń na wykonywanie regularnych krajowych przewozów osób.

W dniu 5 czerwca 2007 r. zawarło z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na przekazywanie w 2007 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dopłat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

Wysokość stosowanych w 2007 r. ulg ustawowych oraz kategorie osób uprawnionych do poszczególnych rodzajów ulg były zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.).

Wszystkie rozliczenia dopłat wraz z wymaganymi oświadczeniami i kopiami wydruków z kas fiskalnych przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w terminie określonym w § 6 pkt 2 umowy. Przedsiębiorstwo pobierało również dopłaty do biletów sprzedanych na jego rzecz przez 6 innych przewoźników, udokumentowane zestawieniami z kas fiskalnych i oświadczeniami, że nie ubiegają się o dopłaty z tytułu sprzedaży biletów ulgowych na rzecz Przedsiębiorstwa.

Łączna kwota dopłat z budżetu Województwa Mazowieckiego przekazana Przedsiębiorstwu wynosiła 4.788.722,95 zł. Z tytułu dopłat do biletów ulgowych nie powstały nadpłaty.

Do sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych Przedsiębiorstwo używało 151 kas rejestrujących posiadających numery ewidencyjne oraz oprogramowanie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

Stosowane ceny były zgodne z obowiązującym cennikiem. Bilety zostały sprzedane na linie, na które Przedsiębiorstwo posiadało ważne zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób. Godziny odjazdu były zgodne z godzinami odjazdów podanymi w rozkładach jazdy.

Działania Przedsiębiorstwa w zakresie rozliczeń dopłat z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu stosowania w 2007 r. ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych oceniono pozytywnie.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 13.06.2008 r.

97.

Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c.

B. Czaplicka, K. Czaplicki

ul. Makowska 108

06-300 Przasnysz

(w związku ze śmiercią jednego ze współwłaścicieli firmy nastąpiła zmiana udziałowca i nazwy firmy)


Nr 192
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

14.04.2008 – 18.04.2008
W toku kontroli stwierdzono, że w dniu 26.06.2007 r. Przewoźnik zawarł
z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę Nr 43/NI.D.II./W/07 na przekazywanie dopłat z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego do sprzedanych ulgowych biletów miesięcznych i jednorazowych.

Przewozy regularne były wykonywane na podstawie 2 zezwoleń.

Przewoźnik stosując kasy rejestrujące typu EMAR 05 sprzedawał wyłącznie bilety jednorazowe. Wszystkie 3 kasy posiadały numery ewidencyjne nadane decyzjami Urzędu Skarbowego oraz zostały zaaprobowane do obrotu decyzją Ministra Finansów.

Kwoty dopłat wykazane w złożonych miesięcznych rozliczeniach były zgodne


z kwotami zawartymi w miesięcznych zestawieniach dopłat do biletów ulgowych jednorazowych, sporządzonych na podstawie wydruków z kas fiskalnych, załączonych do rozliczeń.

Do rozliczeń Przewoźnik załączał oświadczenia i kopie wydruków z kas fiskalnych, w tym również oświadczenia i kopie wydruków z kas fiskalnych PKS Warszawa, dokonującego sprzedaży biletów na jego rzecz, zgodnie z § 6 pkt 1 i 4 umowy.

Stwierdzono, że przy sprzedaży przez Przewoźnika jednorazowych biletów ulgowych dla przewodnika lub opiekuna inwalidy wojennego I grupy stosowano ulgę 78%, co było niezgodne z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87 ze zm.), który stanowi, że wymienione osoby są uprawnione do ulgi 95%.

Ulgę 37% Przewoźnik stosował dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat, co było niezgodne z art. 4 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.


o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.), który stanowi, że do ulgi 37% uprawnione są dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

W okresie objętym kontrolą z budżetu Województwa Mazowieckiego przekazano dopłaty w łącznej wysokości 8.818,79 zł. Z tytułu dopłat do biletów ulgowych nie powstały nadpłaty.

Stosowane przez Przewoźnika ceny były zgodne z obowiązującym cennikiem. Bilety zostały sprzedane na linie, na które Przewoźnik posiadał ważne zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób.

Działania Przewoźnika oceniono pozytywnie, z zastrzeżeniem dotyczącym stosowania ulgi dla przewodnika lub opiekuna inwalidy wojennego I grupy oraz dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.06.2008 r.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny wniesiono o zaktualizowanie oprogramowania w zakresie stosowania ulgi ustawowej 95% dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów, zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.) oraz w zakresie stosowania ulgi ustawowej 37% dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 Nr 175, poz. 1440 ze zm.).

98

TRANSLUD-BIS” Transport Autobusowy Przewóz Osób Mechanika Pojazdowa
Ruratowski Leon


ul. Piękna 20

05-123 Chotomów
Nr 193
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

14.04.2008 – 18.04.2008
W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Przewoźnik wykonywał regularny przewóz osób na podstawie Licencji Nr 0006779 oraz 2 ważnych zezwoleń.

Przewoźnik zawarł w dniu 21 lutego 2007 r. z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę Nr 6/NI.D.II./W/07 na przekazywanie dopłat z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego do sprzedanych ulgowych biletów miesięcznych


i jednorazowych.

Przewoźnik pobrał dopłaty do biletów ulgowych sprzedanych w okresie od lutego do grudnia 2007 r. Wszystkie kasy rejestrujące posiadały numery ewidencyjne oraz zostały zakwalifikowane do obrotu decyzjami Ministra Finansów.

Złożone miesięczne rozliczenia dopłat za 2007 r. były zgodne z miesięcznymi zestawieniami dopłat do biletów ulgowych, sporządzonymi na podstawie wydruków z kas fiskalnych, załączonych do zbiorczych rozliczeń.

W toku kontroli stwierdzono, że rozliczenia dopłat za miesiące luty i grudzień zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego po terminie określonym w § 6 ust. 2 umowy. Pomimo zapisu § 6 ust. 3 umowy stanowiącego, że ,,Rozliczenia złożone po terminie ostatecznym (decyduje data wpłynięcia rozliczenia do Departamentu) nie będą uwzględniane i nie będą przekazywane środki za okres czasu objęty tymi rozliczeniami” Województwo Mazowieckie przekazało dopłaty w wysokości zgodnej z rozliczeniami - łącznie 66.646,52 zł. Z tytułu dopłat do biletów ulgowych nie powstały nadpłaty.

Stosowane przez Przewoźnika ceny były zgodne z obowiązującymi cennikiem. Bilety zostały sprzedane na linię, na którą Przewoźnik posiadał ważne zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób. Wysokość ulg ustawowych stosowanych w 2007 r. oraz kategorie osób uprawnionych do poszczególnych rodzajów ulg były zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.).

Działania firmy TRANSLUD BIS Transport Autobusowy Przewóz Osób Mechanika Pojazdowa Ruratowski Leon w zakresie rozliczeń dopłat z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2007 r. z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych oceniono pozytywnie.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.06. 008 r.
99


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna