Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Mazowiecki Zarząd Dróg WojewódzkichPobieranie 2.88 Mb.
Strona26/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich


ul. Kruczkowskiego 3

00-380 Warszawa
Nr 176
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Porozumień
z Gminami dotyczących wspólnej budowy ciągów pieszych, ciągów pieszo - rowerowych oraz rowerowych w obszarze działania Rejonu Gostynin - Płock MZDW
w zakresie:

- sprawdzenia zgodności zakresu planowanego do wykonania z dokumentacją


i zakresem zrealizowanym
w terenie;

- sprawdzenia zgodności ilości materiałów przekazanych przez MZDW do realizacji przedmiotu Porozumienia


z ilością wbudowaną, w tym sposób zadysponowania, zabezpieczenia oraz ewidencjonowania przez Rejon nadwyżki materiałów.
Przeprowadzona w okresie:

13.11.2008 – 28.11.2008W 2007 roku MZDW na obszarze działania Rejonu Drogowego Gostynin Płock realizowano 3 Porozumienia.

W ramach umowy z dnia 6 czerwca 2007 roku zawartej z Gminą Gozdowo w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: Budowa chodnika w m. Lelice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560, km 67+170÷67+514 oraz 68+120÷68+500 o długości łącznej 0,724 km 101+357÷101+655, MZDW na realizację inwestycji przekazał materiały budowlane o wartości 69.268,31 zł. Do dnia 28 listopada 2008 roku z zaplanowanej powierzchni chodnika (1.146,15 m2) wybudowano chodnik o powierzchni 1.014,94 m2, natomiast z zaplanowanej powierzchni zjazdów (231,90 m2) wybudowano zjazdy


o powierzchni 221,13 m2 oraz poszerzono fragment drogi przy przejściu dla pieszych. Dwóch azyli przy przejściach nie wykonano. W związku z nie zakończeniem inwestycji nie dokonano rozliczenia przekazanych przez MZDW materiałów budowlanych.

Na realizację umowy z dnia 28 września 2007 roku zawartej z Gminą Mochowo


w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: Budowa dojazdu, chodnika oraz parkingów
w rejonie kościoła w m. Mochowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541, km 101+357÷101+655, MZDW na realizację inwestycji przekazał materiały budowlane
o wartości łącznej 281.153,15 zł. Realizując Porozumienie wykonano: chodnik
z prefabrykatów betonowych o powierzchni 238 m2, zjazdy do posesji z prefabrykatów betonowych do posesji o powierzchni 177,33 m2, drogę z zjazdem z kostki granitowej
o powierzchni 801 m2, chodniki z kostki granitowej przy kościele o powierzchni 338 m2, parkingi przy kościele o powierzchni 693,33 m2. Podczas realizacji inwestycji,
z przekazanych przez MZDW materiałów budowlanych nie wykorzystano 30 sztuk krawężników granitowych o wymiarach 0,15 m x 0,25 m x 1,00 m o wartości księgowej 4.758,00 zł, które w dniu 06.10.2008 r. zostały zwrócone do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 676.606,45 zł, z czego Gmina Mochowo wydatkowała kwotę 400.211,30 zł. W wyniku kontroli stwierdzono, że Gmina Mochowo dotychczas nie wywiązała się zapisów Porozumienia w części dotyczącej przekazania nieruchomości zabudowanej chodnikiem na rzecz Województwa Mazowieckiego.

W ramach umowy z dnia 18 października 2007 roku zawartej z Miastem Sierpc


w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: Remont chodnika w m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541, km 88+252÷88+305, (długość odcinka 0,053 km), MZDW na realizację inwestycji przekazał 129,60 m2 kostki betonowej szarej o wartości 5.500 zł, która została wbudowana w całości. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 11.799,61 zł,
z czego Miasto Sierpc wydatkowało kwotę 6.299,61 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2007 roku, natomiast ostateczny odbiór nastąpił w dniu 29 sierpnia 2008 roku.

Stwierdzone nieprawidłowości: 1. Dwie inwestycje, tj. w Gminie Mochowo oraz w Gminie Gozdowo zostały zrealizowane po terminach określonych w Porozumieniach.

 2. Gmina Mochowo dotychczas nie wywiązała się zapisów Porozumienia w części dotyczącej przekazania nieruchomości zabudowanej chodnikiem na rzecz Województwa Mazowieckiego.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Monitorować wykonanie Porozumień w zakresie terminowości realizacji zadań inwestycyjnych.

 2. Podjąć działania zmierzające do przekazania przez Gminę Mochowo na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości, zgodnie z treścią w § 3 ust. 2 pkt b umowy z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: Budowa dojazdu, chodnika oraz parkingów w rejonie kościoła w m. Mochowo
  w ciągu drogi wojewódzkiej
  nr 541.

 3. Po zakończeniu realizacji inwestycji w miejscowości Lelice, przed ostatecznym rozliczeniem dokonać wnikliwej analizy ilości wbudowanych materiałów.


85

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

ul. Odlewnicza 8

03-321 Warszawa
Nr 177
Kontrola problemowa
w zakresie inwestycji
i działalności statutowej
z wyłączeniem działalności związanej z egzaminowaniem.
Przeprowadzona w okresie:

25.05.2008 – 26.06.2008

07.08.2008 – 14.08.2008


W toku kontroli ustalono, że:

W 2007 r. przeprowadzono łącznie 176.165 egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym 72.109 egzaminów teoretycznych i 104.056 egzaminów praktycznych. Poza systemem komputerowym przeprowadzono 99 egzaminów teoretycznych dla obcokrajowców.

Zdawalność egzaminów teoretycznych wyniosła 74,70%, a egzaminów praktycznych 32,20%.

Na dzień 01.01.2007 r. Ośrodek zatrudniał 116 osób, w tym 74 egzaminatorów, a na dzień 31.12.2007 r. – 154 osoby, w tym 92 egzaminatorów. Obowiązkowe szkolenie egzaminatorów, wynikające z art. 111 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym zostało zrealizowane.

W ramach umów cywilno-prawnych dla wykładowców prowadzących kursy
i szkolenia wydatkowano 334.957,11 zł.

W 2007 r. przeprowadzono łącznie 178 kursów i szkoleń, w których uczestniczyło 5.581 osób i z tego tytułu osiągnięto przychód w wysokości 2.023.992,05 zł.

Zgodnie z zapisami Statutu Ośrodek wynajmował pomieszczenia
i powierzchnie, i z tego tytułu uzyskał przychód w wysokości 61.999,99 zł.

Koszty poniesione na działania związane z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego wyniosły 508.058,77 zł.

Przeprowadzono analizę 6 postępowań (spośród 20 przeprowadzonych) na:


 1. świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz WORD Warszawa,

 2. świadczenie usług prawniczych w prowadzonych przez WORD Warszawa postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2007 r. (2 postępowania),

 3. najem samochodów przeznaczonych do egzaminowania oraz do celów służbowych,

 4. dostawę sprzętu komputerowego,

 5. roboty budowlane polegające na adaptacji budynku biurowego RKS Okęcie
  oraz utwardzeniu placu manewrowego.

Ośrodek zawarł 2 umowy o świadczenie usług prawniczych z Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o. stwierdzono, że w umowie z dnia 03.01.2007 r. zawartej z wykonawcą, Ośrodek nie określił okresu obowiązywania umowy przez wskazanie dat lub terminu, czym naruszono dyspozycje art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
w trakcie realizacji zlecił sprawdzenia dokumentacji postępowań przeprowadzonych
w 2006 r., co było niezgodne z treścią umowy z dnia 03.01.2007r. i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu na najem samochodów dla Ośrodka przeznaczonych do egzaminowania oraz do celów służbowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego Ośrodek przeprowadził w trybie zapytania o cenę. Stwierdzono, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wymagane art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych z opóźnieniem wynoszącym ponad 13 miesięcy.

Wydatki inwestycyjne Ośrodka poniesione w 2007 r. wyniosły 3.570.302,46 zł i zostały sfinansowane w całości ze środków własnych. Przedmiotem inwestycji były: • zakup środków trwałych za kwotę 160.839,37 zł,

 • zamknięcie wiaty garażowej - wartość inwestycji 438.217,90 zł,

 • nadbudowa i remont budynku biurowego oraz portierni przy ul. Odlewniczej - wartość inwestycji 1.559.785,27 zł,

 • budowa placu manewrowego RKS Okęcie – wartość inwestycji 1.411.459,92 zł.

Inwestycje ,,Zamknięcie wiaty garażowej” i ,,Nadbudowa i remont budynku biurowego oraz portierni na ul. Odlewniczej” realizował jeden wykonawca - Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Pawłowski, wybrany w wyniku przeprowadzonych przez Ośrodek postępowań w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie ,,Zamknięcie wiaty garażowej” wykonał z opóźnieniem wynoszącym 33 dni. Za zwłokę w oddaniu obiektu wykonawca został obciążony karami umownymi.

W związku z opóźnieniem realizacji ,,Nadbudowy i remontu budynku biurowego oraz portierni na ul. Odlewniczej” Ośrodek z dniem 30.10.2007 r. rozwiązał umowę o roboty budowlane na mocy porozumienia stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
W porozumieniu została przewidziana kwota na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń
z tytułu nienależytego wykonania umowy, w części, w której została zrealizowana. Wykonawcy nie obciążono karami umownymi, ponieważ umowa nie przewidywała naliczania kar umownych w przypadku opóźnień poszczególnych etapów robót.

Inwestycja polegająca na adaptacji budynku oraz budowie placu manewrowego na terenie RKS Okęcie związana była z przygotowaniem nowego miejsca egzaminowania. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego Ośrodek przeprowadził 2 postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na roboty uzupełniające. Łączna wartość brutto robót budowlanych na terenie RKS Okęcie (podstawowych i uzupełniających) wyniosła 1.152.613,04zł.

W 2007 r. Ośrodek osiągnął przychód w kwocie 17.846.363,96 zł, co stanowiło 111,47% zakładanego przychodu w Planie finansowym. Kwota wydatków poniesionych przez Ośrodek w 2007 r. wyniosła 13.202.562,11 zł. W wyniku kontroli wydatków, stanowiących 5,11 % wydatków ogółem stwierdzono, że obowiązujące procedury zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków były przestrzegane.

Działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w zakresie działalności statutowej i inwestycyjnej oraz przestrzeganie obowiązujących procedur


w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
w 2007 r. oceniono pozytywnie.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

17.09.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. W trakcie oceny ofert dokładnie badać zgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w szczególności pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia.

 2. Przekazywać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 3. Zmian postanowień zawartej umowy dokonywać w formie pisemnej, zgodnie
  z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 tej ustawy.

 4. W umowach o zamówienie publiczne określać okres ich obowiązywania, mając szczególnie na uwadze dyspozycje wynikające z art. 142 ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.86

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27

06-400 Ciechanów
Nr 181
Kontrola problemowa
w zakresie inwestycji
i działalności statutowej
z wyłączeniem działalności związanej z egzaminowaniem.

Przeprowadzona w okresie:

02.07.2008 – 30.07.2008


W 2007 r. w Ośrodku przeprowadzono łącznie 44.647 egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, w tym 17.234 egzaminów teoretycznych oraz 27.413 egzaminów praktycznych. Zdawalność egzaminów teoretycznych wyniosła 75,6%, a egzaminów praktycznych 35%.

Czas oczekiwania na egzamin praktyczny w kategoriach B, BE, C, CE i D na dzień 31.12.2007 r. wynosił w Ośrodku od 27 do 54 dni, a na dzień 9.07.2008 r. od 11 do 30 dni.

Przeprowadzono 114 kursów i szkoleń, podczas których przeszkolonych zostało 979 osób. Z tego tytułu Ośrodek osiągnął przychód w wysokości 691.130 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. w Ośrodku zatrudnionych było 38 osób, w tym


21 egzaminatorów.

Ośrodek realizował zadania statutowe w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD), na które wydatkował 302.521,13 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodek osiągnął przychód w wysokości 56.941,12 zł.

W 2007 r. Ośrodek zakupił w ramach wymiany 16 samochodów egzaminacyjnych na podstawie umowy z 2005 r. Przedmiotem umowy była sprzedaż i wymiana 7 samochodów oraz ich odsprzedaż w cyklu 6-miesięcznym przez okres 3 lat. Jeden samochód o wartości powyżej 6000 euro dokupiono, pomimo, że w SIWZ nie przewidziano udzielania zamówień uzupełniających Nie wystąpiły też okoliczności, które uzasadniałyby natychmiastowe udzielenie zamówienia.W wyniku przetargu nieograniczonego Ośrodek dokonał zakupu samochodu dla potrzeb BRD oraz egzaminowania na kategorię B+E o wartości 89.950 zł brutto.

Ze względu na wartość nie przekraczającą 14.000 euro Ośrodek udzielił zamówień bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup 2 samochodów egzaminacyjnych na kat. B
o wartości łącznej netto 57.786,89 zł oraz samochodu ciężarowego do egzaminowania na kat. C
o wartości netto 61.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych Ośrodek wydatkował 969.195,70 zł. Źródłem finansowania inwestycji były środki własne.

W 2007 r. Ośrodek osiągnął przychód w kwocie 5.480.768,35 zł, kwota wydatków wyniosła 4.946.415,82 zł. Procedury zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków były przestrzegane.

Działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie dotyczące wykonywania zadań statutowych i inwestycyjnych oceniono pozytywnie,


z zastrzeżeniem dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, pomimo, iż zamawiający był do tego zobowiązany.

Przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych


i dokonywania wydatków w 2007 r. oceniono pozytywnie.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 18.11.2008 r.

W związku z dokonanymi ustaleniami zalecono:

- udzielać zamówień publicznych, których wartość przekracza kwoty określone w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wyłącznie
z zastosowaniem przepisów tej ustawy.


Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
w trakcie opracowywania.

87

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

Nr 182


Kontrola problemowa
w zakresie inwestycji
i działalności statutowej
z wyłączeniem działalności związanej z egzaminowaniem.

Przeprowadzona w okresie:

26.08.2008 – 23.09.2008


Wystąpienie pokontrolne w trakcie opracowywania.
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
w trakcie opracowywania.

88

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku

ul. Płońska 6

05-190 Nasielsk

Nr 183


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa
z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.

Przeprowadzona w okresie:

24.04.2008 – 30.04.2008


W toku kontroli stwierdzono, że Przewoźnik zgodnie z umową
Nr 34/NI.D.II./W/07 o dopłaty zawartą z Zarządem Województwa Mazowieckiego
w dniu 1 czerwca 2007 r. stosował zasady określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.) oraz prowadził ewidencję sprzedanych biletów ulgowych za pomocą kas fiskalnych według oprogramowania zaaprobowanego przez Ministerstwo Finansów.

Wszystkie miesięczne rozliczenia dopłat były przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego terminowo oraz były zgodne


z miesięcznymi zestawieniami dopłat do biletów ulgowych załączonymi do zbiorczych rozliczeń.

Łączna kwota przekazanych w 2007 r. dopłat wynosiła 529.101,14 zł.

Działania Spółdzielni Kółek Rolniczych w Nasielsku w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu Samorządu Województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
w 2007 r. oceniono pozytywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 6.06.2008 r.

89

Przewozy Autokarowe „ORZEŁ” s.c.

Jan Suchenek i Andrzej Malinowski

ul. Kurkowa 40A

05-200 Wołomin
Nr 184
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

03.04.2008 – 09.04.2008
W toku kontroli stwierdzono, że w dniu 28.05.2007 r. Przewoźnik zawarł z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na przekazywanie w 2007 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg do biletów pasażerskich dla osób uprawnionych.

Używane w okresie objętym kontrolą kasy rejestrujące posiadały numery ewidencyjne nadane przez Urzędy Skarbowe oraz oprogramowanie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

Stwierdzono, że w przypadku biletów jednorazowych dla przewodnika lub opiekuna inwalidy wojennego I grupy Przewoźnik stosował ulgę 78%, co było niezgodne z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 87 ze zm.).

W 2007 r. dla opiekuna inwalidy wojennego I grupy sprzedano 2 bilety jednorazowe z ulgą 78% na łączną kwotę dopłat 7,02 zł.

W pozostałych przypadkach wysokość stosowanych ulg ustawowych oraz kategorie osób uprawnionych do poszczególnych rodzajów ulg były zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.).

Spośród 12 analizowanych rozliczeń 2 wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego jeden dzień po terminie. Złożone miesięczne rozliczenia dopłat były zgodne


z miesięcznymi zestawieniami dopłat do biletów ulgowych jednorazowych, sporządzonymi na podstawie wydruków z kas fiskalnych Przewoźnika załączonych do zbiorczych rozliczeń oraz z miesięcznymi rozliczeniami dopłat do biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych i obliczonych dla Przewoźnika przez Stowarzyszenie Prywatna Komunikacja Autobusowa.

W 2007 r. Przewoźnik przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozliczenia dopłat na łączną kwotę 23.547,70 zł. Z tytułu przekazywania z budżetu Województwa Mazowieckiego dopłat nie wystąpiły nadpłaty.

Przedstawiając ustalenia i oceny wniesiono o zaktualizowanie oprogramowania
w zakresie stosowania ulgi ustawowej 95 % dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów – na podstawie biletów jednorazowych, zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.).

Działania Przewoźnika w zakresie prawidłowości rozliczania dopłat z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych w 2007 r. oceniono pozytywnie, z zastrzeżeniem dotyczącym stosowania ulgi dla przewodnika lub opiekuna inwalidy wojennego


I stopnia.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

13.06.2008 r.
90

PKS Ciechanów S.A.

ul. Płocka 13

06-400 Ciechanów
Nr 185

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa
z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

03.04.2008 – 09.04.2008W toku kontroli stwierdzono, że Przewoźnik zgodnie z umową Nr 16/NI.D.II./W/07
o dopłaty zawartą z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 6 czerwca 2007 r. stosował zasady określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 558 ze zm.) oraz prowadził ewidencję sprzedanych biletów ulgowych za pomocą kas fiskalnych według oprogramowania zaaprobowanego przez Ministerstwo Finansów.

Wszystkie miesięczne rozliczenia dopłat za 2007 r. były przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego terminowo oraz były zgodne


z miesięcznymi zestawieniami dopłat do biletów ulgowych załączonymi do zbiorczych rozliczeń.

Łączna kwota przekazanych rozliczeń za 2007 r. wynosiła 5.218.403,88 zł.

Działania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A. w zakresie prawidłowości rozliczeń dopłat z budżetu Samorządu Województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych w 2007 roku oceniono pozytywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 07.05.2008 r.

91

MINI-BUS” Komunikacja Prywatna

Andrzej Mosak i Tadeusz
Pleskot Sp. J.


ul. Bema 2B

05-480 Karczew

Nr 186Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna