Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona24/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39

02-656 Warszawa

Nr 173
Kontrola problemowa


w zakresie prawidłowości procedury planowania
a realizacja inwestycji
i remontów budowli
i urządzeń melioracyjnych będących w gestii samorządu województwa oraz zasady zawierania porozumień
z samorządami gminnymi
i powiatowymi.
Przeprowadzona w okresie:

04.11.2008 – 28.11.2008

W toku kontroli ustalono:

W planie finansowym 2007 roku umieszczono 9 nowych zadań inwestycyjnych, w 2008 roku 12 nowych zadań inwestycyjnych. Kryteria wyboru zadań inwestycyjnych


i remontowych przyjętych do realizacji w latach 2007 – 2008, stanowiły m. in.:

  • konieczność naprawy budowli wodnych i urządzeń melioracyjnych ze względu na zły stan techniczny,

  • melioracje terenów rolnych na których występowały podtopienia,

  • konieczność naprawy i konserwacji wałów przeciwpowodziowych,

  • działania mające na celu poprawę ekosystemu wód powierzchniowych poprzez eliminację zakwitów sinicowych (rekultywacja jeziora Zdworskiego),

  • usuwanie szkód powstałych na skutek działań wód wezbraniowych.

Umieszczenie ww. zadań w planach finansowych ustalonych na lata 2007 - 2008 nastąpiło w oparciu o wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych (gmin
i powiatów), rolników indywidualnych, protokóły przeglądów stanu technicznego urządzeń melioracyjnych i wodnych. Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych skutkowała usunięciem bezpośrednich zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego oraz poprawę warunków gospodarowania poprzez uregulowanie stosunków wodnych i racjonalne wykorzystanie użytków rolnych.

W 2007 roku przyjęto do planu finansowego 10 zadań konserwacyjnych, a w 2008 roku 12. Wyboru umieszczonych w planach finansowych zadań konserwacyjnych dokonano w oparciu o protokóły okresowych przeglądów budowli i urządzeń oraz stanów wód.

W latach 2007 - 2008 Wojewódzki Zarząd nie zawierał z „innymi podmiotami” porozumień na współfinansowanie zadań inwestycyjnych. W planie finansowym 2007 roku w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, małej retencji i melioracji ujęto do realizacji 5 zadań, w 2008 roku 9 zadań. Środki finansowe przyznane z WFOŚ i GW oraz Wojewody Mazowieckiego na realizację powyższych zadań były przekazywane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W 2008 roku Wojewódzki Zarząd realizował zadanie inwestycyjne wynikające z zawartego porozumienia i umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Łomianki na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej z środków w wysokości 400.000,00 zł finansowanych przez gminę. Wszystkie wymienione warunki wynikające z umowy zostały przez Wojewódzki Zarząd wykonane. W 2007 roku Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu wydał w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego 57 decyzji, spełniających warunki określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), spośród których: 2 decyzje zostały wydane z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 4 i 9 dni, 2 decyzje uchylające zostały wydane z opóźnieniem wynoszącym w obydwu przypadkach po 12 dni. W 2007 roku zostało wydane 11.679 postanowień, z których 100 poddano szczegółowej analizie podczas kontroli. Stwierdzono opóźnienie w wydaniu
13 postanowień, wynoszące od 1 do 12 dni. W 2007 roku do Wojewódzkiego Zarządu wpłynęło 12 skarg, które ujęto w prowadzonej ewidencji i udzielono odpowiedzi
w terminie. Na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 59 dowodów księgowych dokumentujących dokonane w 2007 roku wydatki o wartości 4.349.698,82 zł, stanowiące 5,02 % wydatków ogółem stwierdzono, że Wojewódzki Zarząd przestrzegał realizacji procedur w zakresie celowości, zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

Zastosowane kryteria wyboru zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji


w latach 2007 – 2008 oceniono pozytywnie.

Z uwagi na przekroczenie terminów w wydawaniu decyzji i postanowień działania Jednostki w tym zakresie oceniono zadowalająco.

Działania Jednostki w zakresie przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości, zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oceniono pozytywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

29.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

- wydawać wszystkie decyzje i postanowienia w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1017 ze zm.), tj. decyzje zgodnie w art. 35 § 3 oraz postanowienia zgodnie w art. 106.82

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
w Warszawie


ul. Parkowa 23,

00-759 Warszawa

Nr 174
Kontrola kompleksowa


z uwzględnieniem:

- realizacji obowiązków wynikająca z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości.


Przeprowadzona w okresie:

04.11.2008 – 28.11.2008

W toku kontroli ustalono:

Wniosek o zatwierdzenie Regulaminu organizacyjnego MZN przez Marszałka Województwa Mazowieckiego został wystosowany ze znacznym opóźnieniem.

Na dzień 31.12.2007 r. w MZN zatrudnionych było 22 pracowników. Na realizację umów cywilno - prawnych wydatkowano 95.443 zł. Ryczałty samochodowe wypłacono w kwocie 10.193,12 zł.

"Świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości" posiadają 2 osoby.

Według stanu na 31.12.2007 r. MZN administrował 63 nieruchomościami, w tym 25 budynkami mieszkalnymi. W budynkach zamieszkiwało 162 najemców. Wartość remontów i konserwacji wyniosła 1.454.743,03 zł. Nieruchomości objęte były ubezpieczeniem.

MZN zawarł 65 umów na wykonywanie usług związanych z obsługą nieruchomości,
z czego 13 zawartych na czas nieoznaczony dotyczyło usług z zakresu serwisu informatycznego, konserwacji dźwigu, monitoringu i ochrony, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych. Ponadto MZN zawarł na czas nieoznaczony 3 umowy dotyczące obrony cywilnej, doradztwa BHP i bezpieczeństwa informacji. Zawarcie ww. umów na czas nieoznaczony było niezgodne z art. 142 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

W zakresie pełnomocnictwa dotyczącego samodzielnego dysponowania składnikami mienia ruchomego do kwoty jednostkowej netto nie przekraczającej 3.500 zł Dyrektor MZN działał tylko jako likwidator Biura Opieki Nad Grobami Obcokrajowców "BONGO". W ramach likwidacji tej firmy MZN dokonał sprzedaży mienia ruchomego na kwotę netto 4.745,17 zł, przekazał w formie darowizny składniki mienia o wartości netto 1.442,62 zł oraz dokonał likwidacji 3 kalkulatorów.

Inwentaryzacja majątku trwałego, środków pieniężnych w kasie, materiałów opałowych oraz sald rozrachunkowych (należności) nie wykazała niedoborów ani nadwyżek.

Przychody MZN wyniosły 4.783.194,78 zł, w tym m.in. z najmu 2.152.475,02 zł


i z administrowania nieruchomościami 2.606.858,15 zł. Wydatki wyniosły 4.765.832,78 zł, w tym m.in. koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1.031.543,83 zł, koszty działalności bieżącej 3.664.899,91 zł. Na dzień 31.12.2007 r. MZN posiadał należności w wysokości 121.991,76 zł, w tym wymagalne 74.949,70 zł.

Za wrzesień 2007 r. MZN przekazał do ZUS kwotę składki wyższą niż wynikało to


z deklaracji ZUS-DRA (o 693,70 zł). Nadpłatę skorygowano. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwiecień i wrzesień 2007 r. przekazano w kwocie niższej o 1.554,00 zł od wynikającej z rocznej deklaracji PIT4. Zaległą kwotę przekazano do Urzędu Skarbowego. Odsetki (8,10 zł) nie obciążyły budżetu MZN. Kwotę VAT przekazano w wysokości niższej od wynikającej z deklaracji VAT-7 (o 974 zł). Zaległą kwotę przekazano do Urzędu Skarbowego. Odsetki (65 zł) nie obciążyły budżetu MZN.

W 2007 r. MZN zapłacił odsetki w wysokości 76,55 zł, w tym na rzecz dostawców 1,82 zł i 1,63 zł oraz na rzecz Urzędu Skarbowego 8,10 zł z tytułu PIT i 65,00 zł z tytułu VAT. Kwota odsetek (76,55 zł) została wpłacona do kasy MZN przez pracowników MZN. Odpis na ZFŚS wyliczony został prawidłowo i przekazany na rachunek ZFŚS


w obowiązujących terminach.

W MZN prowadzone są dwie kasy: w siedzibie MZN oraz w Żyrardowie. W zakresie gospodarki kasowej nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kwota wydatków wyniosła 5.664.926,74 zł. W związku z zapłaceniem odsetek stwierdzono, że procedury zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków nie zawsze były przestrzegane.


Wystąpienie pokontrolne w trakcie podpisywania.

83


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna