Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Zespół Kolegiów Nauczycielskich w OstrołęcePobieranie 2.88 Mb.
Strona23/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39

Zespół Kolegiów Nauczycielskich
w Ostrołęce


ul. Parkowa 6

07-412 Ostrołęka
Nr 163
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych za 2007r.;

Dysponowania składnikami mienia ruchomego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa


w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

25.04.2008 – 08.05.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Kolegium jest samorządową jednostką oświatową działającą na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Programową w dniu 27 września 2007 r.

Zasady (polityka) rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej opracowane były
w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.

W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej sprawdzono


34 faktur zakupu, na łączną kwotę 159.146,18 zł, tj. 16,63 % wydatków rzeczowych ogółem. Za wyjątkiem niedochowania terminu płatności w 2 przypadkach (przekroczono termin płatności odpowiednio o 6 i 8 dni) stwierdzono, iż Kolegium przestrzegało procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków rzeczowych.

Przeprowadzone w 2007 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyłonienia wykonawcy remontu pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku Kolegium, przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.

Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych sporządzanych za 2007 rok wynikały


z zapisów w ewidencji księgowej. Sprawozdania przekazywano terminowo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Stwierdzono, że w Dyrektor Kolegium, nie zaplanował w budżecie dochodów sklasyfikowanych w dziale 854, rozdziale 85410, § 0830 które uzyskano


w kwocie 13.239 zł oraz w dziale 801 rozdziale 80141, § 0870 które uzyskano w kwocie 35,20 zł, do czego był obowiązany stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypełniania pełnomocnictwa do samodzielnego dysponowania składnikami mienia ruchomego w zakresie ich zbycia, wynajmu, użyczenia i likwidacji o wartości nie przekraczającej 3.500 zł, udzielonego uchwałą Nr 1144/285/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2006 r. Informacja roczna o działaniach podejmowanych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa została złożona Zarządowi Województwa Mazowieckiego.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 18.07.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne: 1. Stosownie do art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przestrzegać terminów płatności zobowiązań, nie dopuszczając do powstania odsetek z tytułu nieterminowych płatności,

 2. Stosownie do zapisów § 4, w tym pkt. 2
  i 3 rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych
  i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu
  w inną formę organizacyjno-prawną
  (Dz. U. Nr 116 poz. 783 ze zm.), opracowywać plany finansowe budżetu
  w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej.
.


73

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach

ul. Asłanowicza 2

08-110 Siedlce
Nr 165
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych za 2007r.
Przeprowadzona w okresie:

07.10.2008 - 15.10.2008

W toku kontroli ustalono:

Kolegium jest publiczną, oświatową jednostką budżetową Samorządu Województwa Mazowieckiego utworzoną na podstawie Decyzji Kuratora Oświaty Nr 10/94 z dnia 15 czerwca 1994 roku. W 2007 roku podstawy prawne funkcjonowania Kolegium stanowiły:

- Statut uchwalony przez Radę Programowa Kolegium dnia 20 września 1999 roku,

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony z dniem 1 września 2005 roku Zarządzeniem Dyrektora Kolegium Nr 1/2005.

Organizację obsługi finansowo księgowej Dyrektor Kolegium określił w „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo – księgowych” wprowadzonej Zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2006 roku. Powyższa instrukcja opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 76, poz. 694 ze zm.) zawiera postanowienia dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, gospodarki pieniężnej, gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz zasady prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej.

Obowiązujące w Kolegium procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Dyrektora Kolegium Nr 7 z dnia 29 grudnia 2006 roku dostosowano do wymogów określonych


w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58).

Podstawę gospodarki finansowej Kolegium, jako jednostki budżetowej w 2007 roku stanowił plan finansowy, w którym po zmianach przewidziano osiągnięcie dochodów


w wysokości 71.936,00 zł oraz poniesienie wydatków w wysokości 2.857.501,00 zł.
W wyniku realizacji ww. planu Kolegium dokonało wydatków w wysokości 2.817.930,20 zł, z czego:

- 2.489.446,00 zł, stanowiły wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- 346.825,86 zł, stanowiły wydatki bieżące.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 39.570,80 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Na podstawie skontrolowanych 20 dowodów księgowych (faktur zakupu) dokumentujących wydatki o łącznej wartości 65.160,21 zł, co stanowiło 19% wydatków bieżących Kolegium stwierdzono, że zbadane dowody księgowe zawierały:


 • adnotacje o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,

 • adnotacje o sprawdzeniu pod względem formalno – rachunkowym,

 • adnotacje o kontroli po względem celowości, gospodarności i legalności,

 • akceptacje (zatwierdzenia przez osoby upoważnione) wydatku, operacji do realizacji,

 • adnotacje dotyczące podstaw dokonania zakupu.

W 2007 roku nie dokonano zapłaty odsetek, zobowiązania Kolegium były regulowane na bieżąco (nie występowały zobowiązania wymagalne), co potwierdza skuteczność stosowania procedur kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych.

W 2007 roku Kolegium zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) sporządzało następujące sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – w wyniku kontroli sprawozdań sporządzonych na dzień 31 marca 2007 roku, 30 czerwca 2007 roku, 30 września 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach były zgodne z zapisami analitycznej ewidencji księgowej,

- Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – w wyniku kontroli sprawozdań sporządzonych na dzień 31 marca 2007 roku, 30 czerwca 2007 roku, 30 września 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach wynikały z zapisów analitycznej ewidencji księgowej,

- Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń - w wyniku kontroli sprawozdań sporządzonych na dzień 31 marca 2007 roku, 30 czerwca 2007 roku, 30 września 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach były zgodne z zapisami analitycznej ewidencji księgowej,

- Rb-N kwartalne o stanie należności – w wyniku kontroli sprawozdań sporządzonych na dzień 31 marca 2007 roku, 30 czerwca 2007 roku, 30 września 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach wynikały z zapisów analitycznej ewidencji księgowej,

- Rb-34 kwartalne z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych – w wyniku kontroli sprawozdań sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku ustalono, że po stronie dochodów i wydatków wykazano kwoty zgodne z zapisami ewidencji księgowej,

- Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych – w wyniku kontroli ustalono, że stań środków na rachunku bankowym wykazany w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszący 110.589,84 zł był zgodny z saldem konta rachunku bankowego Kolegium.

Wszystkie sprawozdania budżetowe były podpisane przez Głównego Księgowego
i Dyrektora Kolegium oraz sporządzone w obowiązujących terminach. W Kolegium nie prowadzono rejestru korespondencji wychodzącej (wysłanej), co skutkowało brakiem możliwości potwierdzenia i udokumentowania faktycznych terminów wysłania, przekazania sprawozdań budżetowych do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

10.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

- w celu dokumentowania, potwierdzenia terminów (dat) wysłanej korespondencji,


w tym sprawozdań budżetowych, zalecam założyć i prowadzić rejestr korespondencji wychodzącej.

74

Kolegium Nauczycielskie
w Ciechanowie


ul. Płocka 100

06-400 Ciechanów
Nr 166
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości
planowania i realizacji budżetu;

gospodarowanie mieniem


szkoły;

zatrudniania, zwalniania, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń.


Przeprowadzona w okresie:

19.03.2008 – 04.04.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Zasady (polityka) rachunkowości – wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. - aktualizowano siedmiokrotnie, jednakże w dokumentacji brak danych wymaganych art. 10 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). W opracowanych procedurach kontroli finansowej, nie określono zasad dotyczących środowiska wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, informacji i komunikacji, monitorowania i oceny o czym stanowi Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58).

Oceniając realizację procedur kontroli finansowej w obszarze „Środowisko wewnętrzne – struktura organizacyjna”, na podstawie kontroli akt losowo wybranych pracowników Zespołu stwierdzono, iż Główny Księgowy przyjął zakres obowiązków, bez wskazania daty przyjęcia do wiadomości i stosowania.

Kolegium uzyskało dochody budżetowe w łącznej kwocie 7.146,86 zł, co stanowiło 70,07 % wykonania planu. Wydatki budżetowe w 2007 roku wyniosły 2.258.504,21 zł, co stanowiło 99,40 % wykonania planu. Dochody budżetowe oraz niewykorzystane środki na wydatki przekazane były na rachunek bankowy organu prowadzącego


w obowiązujących terminach. Dochody własne uzyskane w łącznej kwocie 226.112,29 zł (91,68 % planu) stanowiły dochody z tytułu uiszczanych przez słuchaczy opłat za naukę (czesne) i egzaminy wstępne, wpłat na organizowane szkolenia oraz z tytułu odsetek bankowych.

Stawki wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia przyznawane nauczycielom Kolegium oraz pracownikom niebędącym nauczycielami były zgodne


z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane były terminowo, w kwotach wynikających z właściwych deklaracji.

Rozliczenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt z tytułu używania prywatnego pojazdu do celów służbowych rozliczone były zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Zapisy w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych niezgodne były
z postanowieniami art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony był zgodnie z przepisami przywołanej ustawy i przekazany na rachunek bankowy w obowiązujących terminach.

W dniu 27 grudnia 2006 r. Kolegium zawarło umowę dotyczącą wykonania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zaplanowanego do budowy obiektu nowej siedziby Kolegium. Umowę z wykonawcą na wykonanie przyłączenia do sieci zawarto bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.


z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Skontrolowane dowody źródłowe wydatków budżetowych i wydatków finansowanych dochodami własnymi, na łączną kwotę 222.370,11 zł, co stanowiło 9,06 % wydatków ogółem, zawierały: dekretację księgową, opis dokonanych zakupów, przedmiotów bądź usług, informację o sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym potwierdzoną podpisami Głównego Księgowego i Dyrektora Kolegium oraz zatwierdzenie do wypłaty. Zobowiązania wobec dostawców regulowane były terminowo.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

13.06.2008r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Opracować zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
  z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.),

 2. Opracować procedury kontroli finansowej, zgodnie z art. 47
  ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
  ze zm.) biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej ogłoszone
  w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58),

 3. W związku z art. 94 pkt 1 ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz stosownie do standardów kontroli finansowej dotyczących środowiska systemu kontroli finansowej, określonych
  w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58), w zakresach obowiązków pracowników Kolegium zawierać informację
  o terminach ich przyjęcia do wiadomości i stosowania,

 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dostosować do przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
  Nr 70 poz. 335 ze zm.).

 5. Dokonując zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wykonawcę wybierać stosownie
  do przepisów ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony
  i przetarg ograniczony.

75

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9


00-236 Warszawa
Nr 167
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości dysponowanie składnikami mienia ruchomego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa
w 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

25.04.2008 – 08.05.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Centrum jest wojewódzką samorządową jednostką oświatową działającą jako zakład budżetowy. Centrum funkcjonuje na podstawie statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr 67/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia


9 czerwca 2005 r.

Pozytywnie oceniono działania Centrum w tym zakresie realizacji uchwały


Nr 1144/285/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca
2006 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi pełnomocnictwa do samodzielnego dysponowania składnikami mienia ruchomego w zakresie ich zbycia, wynajmu, użyczenia i likwidacji o wartości nie przekraczającej (po umorzeniu) 3.500 zł.
W Wydziale w Siedlcach oraz w Oddziale w Warszawie przy ul. Solec prace związane
z likwidacją mienia ruchomego zostały przeniesione na 2008 rok. Informacja roczna
o działaniach podejmowanych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 31 stycznia 2008 r.

Dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej opracowano stosownie do obowiązujących przepisów prawa tym zakresie.

Stwierdzono, iż Centrum przestrzegało procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, co stwierdzono na podstawie skontrolowanych dowodów źródłowych wydatków na łączną kwotę 2.228.529,81 zł, co stanowiło 18,60% wydatków rzeczowych, z zastrzeżeniem prawidłowości klasyfikowania zgodnie
z podziałkami klasyfikacji budżetowej, opłat za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej oraz kosztów przeprowadzonych rozmów telefonicznych. Przeprowadzono prawidłowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Wydział w Radomiu”.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

13.06.2008r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

- Klasyfikować wydatki budżetowe zgodnie


z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

76

Biblioteka Pedagogiczna
w Siedlcach


ul. Oskara Lange 6

08-110 Siedlce
Nr 168
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości planowania i realizacji budżetu;

gospodarowanie mieniem szkoły;

zatrudnianie, zwalnianie, wypłaty wynagrodzeń
i innych świadczeń.
Przeprowadzona w okresie:

07.07.2008 – 25.07.2008

W toku kontroli ustalono, że:

Biblioteka jest samorządową jednostką budżetową działającą na podstawie statutu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 021/5/2006 Dyrektora Biblioteki z dnia 7 września 2006 r. Biblioteka posiada filie w Węgrowie, Łosicach, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim oraz Garwolinie.

Wprowadzone w Bibliotece zasady (polityka) rachunkowości nie wyczerpują postanowień zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Obowiązujące w Bibliotece procedury kontroli finansowej nie uwzględniały standardów kontroli finansowej określonych w komunikacie Ministra Finansów w tej sprawie.

Biblioteka uzyskała dochody budżetowe w kwocie 422,95 zł. Wydatki budżetowe


w 2007 roku wyniosły 2.685.025,48 zł (97,16% planu). Dochody własne uzyskane
w kwocie 64.148,27 zł (92% planu) oraz wydatki finansowane dochodami własnymi
w kwocie 62.503,57 zł (67,52% planu) pochodziły ze źródeł oraz przeznaczone były na cele określone w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w tej sprawie. Przeprowadzona kontrola dowodów źródłowych wydatków budżetowych i wydatków finansowanych dochodami własnymi na łączną kwotę 301.477,58 zł, co stanowiło 10,97% wydatków ogółem w 2007 roku potwierdziła, że obowiązujący w Kolegium system kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków był przestrzegany.

Stawki wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia przyznawane nauczycielom Biblioteki oraz pracownikom niebędącym nauczycielami były zgodne


z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, co stwierdzono na podstawie ośmiu losowo wybranych kart wynagrodzeń (próba 17% ogółu). W „Regulaminie premiowania pracowników niepedagogicznych” określono zasady przyznawania pracownikom premii regulaminowo-uznaniowej, w tym ustalono, iż [...] dla głównego księgowego może być przyznana dodatkowa premia za sporządzenie bilansu, o wysokości premii decyduje Dyrektor. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia pozostałej dokumentacji wynikającej z zatrudniania pracowników Biblioteki.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane były terminowo, w kwotach wynikających


z właściwych deklaracji. Biblioteka nie pobierała przysługującego jej z mocy prawa wynagrodzenia płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.

Rozliczenia z tytułu umów cywilno-prawnych, rozliczenia kosztów podróży służbowych oraz z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu prywatnego prowadzone były zgodnie z przepisami.

Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) gospodarowano stosownie do postanowień zawartych w wewnętrznym Regulaminie.

Dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przeprowadzono zgodnie z przepisami ww. ustawy z zastrzeżeniem, że
z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę umowę zawarto siódmego dnia, od dnia poinformowania wykonawców o wyborze oferty, co stanowiło naruszenie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypełniania pełnomocnictwa do samodzielnego dysponowania składnikami mienia ruchomego w zakresie ich zbycia, wynajmu, użyczenia i likwidacji o wartości nie przekraczającej 3.500 zł. Informacja roczna o działaniach podejmowanych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

27.11.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Opracować zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z art. 10 ustawy
  z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
  Nr 76, poz. 694 ze zm.).

 2. Opracować procedury kontroli finansowej, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
  o finansach publicznych (Dz. U.
  Nr 249, poz. 2104 ze zm.) biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej ogłoszone w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r.
  w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58). ), zapoznać pracowników Biblioteki z tymi procedurami.

 3. Wyeliminować z „Regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych” zapis sprzeczny z art. 112 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

 4. Pobierać przysługujące płatnikom składek wynagrodzenie, z tytułu wykonywania zadań związanych
  z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.
  Nr 153, poz. 1005). Uzyskane z tego tytułu dochody odprowadzać na rachunek bankowy budżetu województwa.

 5. Monitorować zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których na bieżąco opracowywać wewnętrzne zarządzenia regulujące funkcjonowanie Biblioteki.

 6. Dochowywać terminów zawierania umów w sprawie zamówień publicznych, określonych w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).77

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Radomiu
ul. Sobieskiego 12


26-617 Radom
Nr 169
Kontrola kompleksowa
w zakresie prawidłowości Zarządzanie finansami

i majątkiem;

sprawy kadrowe – zgodność zatrudniania z arkuszem organizacyjnym;

wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (tzw. 1%);

prawidłowość sporządzania sprawozdań.
Przeprowadzona w okresie:

25.02.2008 – 14.03.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Biblioteka jest budżetową, samorządową jednostką oświatową.

W dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości Biblioteki nie zawarto danych wymaganych przepisami art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Nie zaktualizowano Instrukcji inwentaryzacyjnej opracowanej w 2000 roku. Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy, Procedury kontroli finansowej, Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zgodne były z przepisami obowiązującymi w danym zakresie.

Stwierdzono, że na trzech spośród ośmiu skontrolowanych zakresach czynności


i obowiązków nie umieszczono daty przyjęcia do wiadomości i stosowania przez pracownika powierzonych mu obowiązków.

Biblioteka osiągnęła dochody budżetowe w łącznej kwocie 28.202,81 zł (100,33% planu). Dochody budżetowe oraz niewykorzystane środki na wydatki odprowadzone były do budżetu województwa w obowiązujących terminach. Wydatki budżetowe


w 2007 roku wyniosły 3.502.949,76 zł (99,95% planu). Dochody własne Biblioteki wyniosły 89.048,36 zł (87,1% planu). Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 88.318,31 zł (81,5% planu). W 2007 roku Biblioteka poniosła również wydatki w kwocie 408.410 zł (93,7% planu) na modernizację filii Biblioteki w Lipsku, ze środków, które nie wygasały z upływem 2006 roku.

W umowie najmu zawartej z Zakładem Obsługi Szkół w Przysusze nie określono miejsca wynajmowanej powierzchni. W Bibliotece nie prowadzono zapisów na kontach ewidencji pomocniczej dla rozrachunków z odbiorcami, czym naruszono art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków skontrolowano dowody źródłowe wydatków budżetowych na łączną kwotę 259.434,30 zł, co stanowiło 7,41 % wydatków budżetowych, wydatków sfinansowanych dochodami własnymi w kwocie 13.779,67 zł (14,5%) oraz wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w kwocie 58.409,94 zł (14,3%). Dowody finansowe sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty, co było zgodne
z obowiązującymi w Bibliotece procedurami kontroli finansowej. Na podstawie osiemdziesięciu czterech faktur zakupu stwierdzono, iż zobowiązania Biblioteki regulowane były terminowo, za wyjątkiem dwóch faktur, zapłaconych odpowiednio 1 i 6 dni po terminie. Błędnie zaklasyfikowano wydatki na usługi komunalne oraz wydatki poniesione na zakup zestawów komputerowych i procesorów.

W trakcie kontroli gospodarki kasowej stwierdzono, że Biblioteka nie ujęła


w ewidencji księgowej dochodów na kwotę 2.029,20 zł, które uzyskała z tytułu wpłat czytelników za zagubione książki. Kwota ta przeznaczona została na zakup nowych książek. Operacje ujmowano wyłącznie na koncie 014 „Zbiory biblioteczne” oraz 072 „Umorzenia [..] księgozbioru”, czym naruszono podstawową zasadę rachunkowości, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Pracownicy Biblioteki zatrudniani byli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym, co stwierdzono na podstawie 3 umów zawartych w I semestrze roku szkolnego 2007/2008. Stawki wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatkowych składników wynagrodzenia pracowników zgodne były z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W wyniku nieterminowego składania przez pracowników Biblioteki dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń z ZUS, w trzech okresach rozliczeniowych wystąpiły różnice pomiędzy wysokością składek ZUS wynikająca z deklaracji a kwotami składek odprowadzonymi na rachunek Stwierdzono, że nie sporządzono korekt deklaracji ZUS P DRA, co należało zrobić zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7 ustawy


z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ. U.
z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane były w obowiązujących terminach.

W maju, czerwcu i grudniu 2007 roku zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosiło poniżej 5% w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w związku z powyższym Biblioteka złożyła Deklarację miesięczną wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dokonała wpłaty w kwotach wynikających z deklaracji


w terminie określonym w art. 49 ust. 2 ww. ustawy.

Podróże służbowe rozliczane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie. Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowane były zgodnie z uchwałą w tej sprawie.

Stwierdzono, iż zapisy w Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych sprzeczne były z postanowieniami art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) oraz że świadczeń z ZFŚS udzielano pracownikom w równej wysokości, biorąc pod uwagę wyłącznie wymiar bądź okres zatrudnienia pracownika w Bibliotece. Odpis na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) obliczony został zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Przeprowadzone w 2007 roku przez Bibliotekę dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone zostały zgodnie z przepisami w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu majątku Biblioteki i jego inwentaryzacji, za wyjątkiem nie klasyfikowania pozostałych środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.).

Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za okres od


1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wynikały z zapisów w ewidencji księgowej.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

03.07.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Zaktualizować zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z art. 10 ustawy
  z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

 2. Opracować Instrukcję inwentaryzacyjną na podstawie obowiązujących przepisów, w tym ustawy o rachunkowości.

 3. W regulaminie gospodarowania ZFŚS wyeliminować zapisy sprzeczne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
  z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 4. Egzekwować od pracowników umieszczanie daty przy podpisie potwierdzającym zapoznanie się
  z zakresem czynności i obowiązków.

 5. Wystąpić do Zakładu Obsługi Szkół
  w Przysusze o umieszczenie w zawartej w dniu 22 listopada 2007 r. umowie, zapisu dotyczącego miejsca wynajmowanej powierzchni.

 6. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy
  o rachunkowości prowadzić zapisy na kontach ksiąg pomocniczych (ewidencję analityczną) do rozrachunków
  z kontrahentami.

 7. Stosownie do art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przestrzegać terminów płatności zobowiązań, nie dopuszczając do powstania odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

 8. Wydatki klasyfikować zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

 9. W księgach rachunkowych jednostki ujmować wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody
  i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami stosownie do art. 6. ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz prowadzić rzetelnie zapisy w księgach rachunkowych stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy.

 10. Sporządzić i przesłać do ZUS korekty imiennych raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowej za luty, marzec, kwiecień 2007 roku, zgodnie z art. art. 41 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)

 11. Wysokość udzielanych świadczeń
  z ZFŚS uzależniać wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy
  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 12. Pozostałe środki trwałe klasyfikować zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.).


78

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. KEN w Warszawie

ul. Smyczkowa 14,

02-678 Warszawa
Nr 170
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadania ujętego
w WPI - OŚ/8/2005/PBWWAR/2 pod kątem zamówień publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

23.06.2008 – 18.07.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka funkcjonuje na podstawie Statutu nadanego uchwałą nr I/1/07 Rady Pedagogicznej Biblioteki z dnia 31 stycznia 2007 r. oraz Regulaminu organizacyjnego nadanego uchwałą Rady Pedagogicznej Biblioteki nr V/5/07 z dnia 21 listopada 2007 r.

Do dnia 27 grudnia 2007 r. w Bibliotece obowiązywała „Instrukcja kontroli finansowej, zasady (polityka) rachunkowości, zakładowy plan kont oraz instrukcja obiegu dowodów księgowo – finansowych” wprowadzone w dniu 18 lipca 2006 r. W dniu 28 grudnia 2007 r. Zarządzeniem Dyrektora nr 30 wprowadzono znowelizowaną dokumentację opisująca zasady (politykę) rachunkowości oraz instrukcję kontroli finansowej, które opracowano stosownie do postanowień określonych w art. 10 ustawy o rachunkowości, przepisów określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, w tym do Komunikatu nr 13 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz Organizację i tryb działania komisji przetargowej określono w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece wynosiło 123 osoby, w przeliczeniu na 114,5 etatów. Oceniając realizację procedur kontroli finansowej w obszarze „Środowisko wewnętrzne - struktura organizacyjna” nieprawidłowości nie stwierdzono

W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków rzeczowych skontrolowano dowody źródłowe wydatków budżetowych na łączną kwotę 2.733.991,40 zł, co stanowiło 32,66% wydatków rzeczowych, w tym wydatków na realizację zadania inwestycyjnego. Kontrola potwierdziła, że obowiązujący w Bibliotece system kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków był przestrzegany.

Dyrektorowi Biblioteki, Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności w imieniu Województwa Mazowieckiego dotyczących realizacji zadania pn.: „Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie”. W 2006 roku wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Biblioteki. Dokumentacja została wykonano zgodnie z umową, jednakże z 8 dniowym opóźnieniem w związku z czym wykonawca został obciążony karą umowną. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W związku ze składanymi zapytaniami do siwz, jej treść modyfikowana była siedem razy. W dokumentacji z postępowania brak potwierdzenia zamieszczenia zmian siwz na stronie internetowej Biblioteki, czym nie dopełniono wymogu określonego w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie


z zawartą umową termin zakończenia zadania ustalono na dzień 17 listopada 2008 r. Zgodnie z wykazem robót zawartych w „Protokółach odbioru robót” w 2007 roku wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty budowlane, mury oporowe wjazdu, izolację ścian piwnic, konstrukcje żelbetonowe. W trakcie realizacji zadania oceniono, iż stan inwestycji był w gorszym stanie niż zakładał projekt, w związku
z czym Biblioteka przeprowadziła postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, na roboty dodatkowe w ramach realizowanego ww. zadania. Ogłoszenie o zawarciu umowy nie zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, czym naruszono obowiązujący wówczas art. 4a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z „Protokółem odbioru robót budowlanych” prace dodatkowe polegające na zabezpieczeniu wykopu, wykonaniu wieńca, rozebraniu muru, wykonania poziomu fundamentowania zakończono w dniu 24 września 2007 r.

Biblioteka przeprowadzała postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznym Regulaminem. Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie zadań zgodnie z treścią protokółów odbioru robót oraz harmonogramem rzeczowo–finansowym. Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie zadania,


w części ujętej w ww. „Protokółach odbioru robót budowlanych” oraz zaawansowanie prac wewnątrz budynku.

Pozytywnie oceniono realizację procedur kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie” z zastrzeżeniem uchybień


o których mowa powyżej.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.10.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przechowywać
  w dokumentacji z postępowań treść ogłoszeń, których obowiązek zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych wynika z przepisów ww. ustawy.

 2. Zgodnie z art. 97 ust. 1 przywołanej ustawy przechowywać wraz z protokółem z postępowania wszystkie załączniki związane z danym postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego.


79

Biblioteka Pedagogiczna
w Ostrołęce


ul. Świętokrzyska 2

07-400 Ostrołęka
Nr 171
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych za 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

14.11.2008 – 27.10.2008

W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych stwierdzono:

W 2007 roku podstawy prawne działalności Biblioteki stanowiły:

- Statut wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Nr 1/2003 z dnia 1 listopada 2003 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną Biblioteki w dniu 13 października 2003 roku,

- Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Biblioteki w dniu 13 października 2003 roku.

W 2007 roku kontrola finansowa w Bibliotece sprawowana była na podstawie nw. aktów prawnych:- „Standardów kontroli wydatków” wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Nr 4/2006 z dnia 27 października 2006 roku,

- „Instrukcji kontroli wewnętrznej obiegu dokumentów finansowo-księgowych” wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2006 z dnia 27 października 2006 roku.

Ww. akty prawne spełniały merytoryczne i formalnoprawne kryteria określone


w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF. Nr 7, poz. 58).

W 2007 roku Biblioteka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) sporządzała następujące sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – w wyniku kontroli sprawozdań sporządzonych na dzień
31 marca 2007 roku, 30 czerwca 2007 roku, 30 września 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach były zgodne z zapisami analitycznej ewidencji księgowej,

- Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – w wyniku kontroli sprawozdań sporządzonych na dzień


31 marca 2007 roku, 30 czerwca 2007 roku, 30 września 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach wynikały z zapisów analitycznej ewidencji księgowej,

- Rb-34 kwartalne z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych – w wyniku kontroli sprawozdania sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniu wynikały z zapisów analitycznej ewidencji księgowej,

- Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń - w wyniku kontroli sprawozdań sporządzonych na dzień 31 marca 2007 roku, 30 czerwca 2007 roku, 30 września 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach były zgodne z zapisami analitycznej ewidencji księgowej,

- Rb-N kwartalne o stanie należności – w wyniku kontroli sprawozdań sporządzonych na dzień 31 marca 2007 roku, 30 czerwca 2007 roku, 30 września 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach wynikały z zapisów analitycznej ewidencji księgowej,

- Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych – w wyniku kontroli ustalono, że stan środków na rachunku bankowym wykazany w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszący 140.695,55 zł był zgodny z saldem konta rachunku bankowego Biblioteki.

W 2007 roku Biblioteka terminowo regulowała swoje zobowiązania, w związku z czym nie dokonała zapłaty kar i odsetek. Biblioteka realizowała wydatki zgodnie z planem finansowym ustalonym na 2007 rok. Kwota wydatków poniesionych przez Bibliotekę


w 2007 roku zamknęła się sumą 2.170.481,64 zł i była o 359.943,36 zł niższa od kwoty zaplanowanej, tj. 2.530.425,00 zł. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Nr 229/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł zostały uznane za „środki niewygasające” i przeniesione do wydatkowania w roku 2008. Niewykorzystane środki w wysokości 9.943,36 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 8 stycznia 2008 roku.

W wyniku kontroli 4 losowo wybranych umów o pracę pracowników Biblioteki stwierdzono, że kwoty przyznanych wynagrodzeń odpowiadały wartościom przewidzianym w kategoriach zaszeregowania ustalonych w Regulaminie wynagradzania. Wszystkie zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego dokonywano w drodze nowego angażu.

W 2007 roku zawarto 8 umów o dzieło i zleceń z osobami nie będącymi pracownikami Biblioteki. Rachunki do ww. umów zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Główną Księgową
i Dyrektora Biblioteki.

Zarządzeniem Dyrektora Nr 9/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku w Bibliotece wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych, który Aneksem


Nr 1/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku dostosowano do znowelizowanych postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2008 roku, tj. przed upływem terminu określonego w art. 98 ust. 2 cyt. ustawy, ujęto 1 postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce – Filia w Wyszkowie. W wyniku kontroli dokumentacji ww. postępowania stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z prawem.

Na podstawie kontroli 44 faktur dokumentujących zakupy towarów i usług stwierdzono, że wartości pozostałych udzielonych zamówień publicznych w 2007 roku nie przekraczały równowartości kwot 6.000 euro (do dnia 10 czerwca 2007 roku) oraz 14.000 euro (od dnia 11 czerwca 2007 roku). W związku z powyższym w myśl art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosowano cyt. normy prawa.

W wyniku przeprowadzenia kontroli losowo wybranych 55 faktur dokumentujących poniesione wydatki o łącznej wartości 116.186,37 zł, co stanowiło 5,35 % ogólnej kwoty wydatków Biblioteki w 2007 roku stwierdzono, że zbadane dowody księgowe zawierały:


 • adnotacje o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,

 • adnotacje o sprawdzeniu pod względem formalno – rachunkowym,

 • adnotacje o kontroli pod względem celowości, gospodarności i legalności,

 • akceptacje (zatwierdzenia przez osoby upoważnione) wydatku, operacji do realizacji,

 • adnotacje dotyczące podstaw dokonania zakupu.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

22.01.2009 r.

W związku z powyższymi ustaleniami nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.


80

Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów
w Warszawie


ul. Raszyńska 8/10

02-026 Warszawa
Nr 172
Kontrola problemowa
w zakresie realizacji zadania ujętego w WPI - OŚ/1/2006/OEIIZKWAR/1 pod kątem zamówień publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

21.07.2008 – 01.08.2008

W toku kontroli ustalono:

Na podstawie umowy nr 27/ES.SE.III./D/06 z dnia 20 października 2006 r. zawartej


z Województwem Mazowieckim Ośrodek otrzymał dofinansowanie w kwocie 60.000 zł zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie infrastruktury mazowieckiego systemu doskonalenia nauczycieli do realizacji zadań na rzecz społeczeństwa informacyjnego” ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2008, cz. VI - „Oświata”.

W związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie z umową


o dofinansowanie Ośrodek przeprowadził w trybie zapytania o cenę 2 postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:

1. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego – postępowanie przeprowadzono, pomimo iż wartość zamówienia (3.191,25 euro) nie obligowała do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) (zwaną dalej ustawą Pzp),

2. na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego. Stwierdzono, że wśród załączników do protokółu brak było potwierdzenia przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, do czego Ośrodek był zobowiązany na podstawie art. 95 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy Pzp.

Obowiązujące w 2007 r. procedury kontroli finansowej wprowadzone zostały Zarządzeniem Dyrektora z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej i zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo - księgowych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia


2007 r.

Na podstawie analizy dowodów księgowych dokumentujących wydatki na kwotę 591.126,76 zł, stanowiącą 6,9 % wydatków ogółem stwierdzono, że procedury


w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
w 2007 r. były przestrzegane.

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trakcie realizacji zadania ujętego


w WPI-OŚ/1/2006/OEIIZKWAR/1 oraz przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r. oceniono pozytywnie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

31.10.2008 r.81

Wojewódzki Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych
w Warszawie


ul. Ksawerów 8,


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna