Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci NiewidomychPobieranie 2,53 Mb.
Strona21/39
Data24.02.2019
Rozmiar2,53 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i Słabo Widzących
im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego


ul. Struga 86

26-600 Radom
Nr 152
Kontrola problemowa
w zakresie planowania
i realizacja budżetu;

gospodarowanie mieniem


szkoły;

zatrudnianie, zwalnianie,


wypłaty wynagrodzeń
i innych świadczeń.
Przeprowadzona w okresie:

23.09.2008 – 24.10.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Ośrodek jest samorządową oświatową jednostką budżetową, funkcjonującą na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną Ośrodka, w którym w dniu 27 sierpnia 2007 r., błędnie wskazano organ prowadzący Ośrodek.

W zasadach (politykę) rachunkowości nie określono opisu systemu przetwarzania danych oraz nie ustalono systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, o czym stanowi art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 ustawy o rachunkowości. Procedury kontroli finansowej, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. opracowane zostały w oparciu o przepisy obowiązujące w tym zakresie.

Średnie zatrudnienie w 2007 roku w Ośrodku wynosiło 125 osób zatrudnionych na 120,5 etatach. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych oraz związanych z zatrudnieniem. Składkę do ZUS za maj 2007 roku oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 rok do US, przekazano w innych kwotach niż wynikały z prawidłowego obliczenia. Ośrodek dokonał właściwych korekt. Stwierdzone uchybienia w zakresie poprawności rozliczeń z ZUS


i US wskazywały na nieprzestrzeganie przez pracowników pionu finansowo-księgowego jednostki, przepisów w zakresie rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej.

Ośrodek uzyskał dochody budżetowe w łącznej kwocie 688.656,50 zł (113 % planu). Wydatki budżetowe wyniosły 6.916.542,82 zł (91,92% planu). Dochody budżetowe oraz niewykorzystane środki na wydatki przekazane zostały na rachunek bankowy budżetu województwa w terminie określonym w uchwale wydanej w tej sprawie. Dochody własne Ośrodka wyniosły 128.122,47 zł (101 % planu) i pochodziły ze źródeł określonych w art. 22 ustawy o finansach publicznych oraz uchwałach Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 123.866,27 zł (97,89 % planu) i przeznaczone były na cele określone w przepisach prawa.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozliczenia z tytułu umów cywilno-prawnych, z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu prywatnego wydatkowane były zgodnie z przepisami prawa. Stwierdzono, że nie przedkładano do rozliczeń kosztów podróży służbowych biletów na przejazd bądź pisemnych oświadczeń o dokonaniu wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) opracowany został zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Odpis na ZFŚS wyliczony został prawidłowo, przekazany został na rachunek ZFŚS w obowiązujących terminach. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dysponowaniu środkami ZFŚS przez Komisję socjalną Ośrodka.

Obsługę kasy prowadził Główny księgowy Ośrodka, co stało w sprzeczności
z wewnętrznymi zasadami gospodarki kasowej oraz zapisami w ustawie o finansach publicznych.

Ośrodek w 2007 roku przygotował i rozpoczął budowę budynku usługowego (pracownie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku) wraz z zapleczem biurowym i pokojami gościnnymi. Przetargi o udzielenie zamówienia publicznego


w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego inwestycji oraz na wyłonienie wykonawcy zadania budowlanego, a także na wykonanie utwardzenia terenu podwórka wraz z robotami towarzyszącymi przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp). Ośrodek nie przestrzegał warunku określonego w umowie o wstrzymaniu płatności wykonawcy w chwili przekroczenia zapłaty 70 % wartości zamówienia. W wyniku aneksowania umowy Ośrodek zrezygnował z części prac, natomiast w ramach robót dodatkowych Ośrodek przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki,
w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Stwierdzono, iż jedno
z zadań, polegające na karczowaniu drzew nie znajdowało uzasadnienia w przepisach ustawy Pzp, gdyż wykonanie zamówienia podstawowego nie było uzależnione od wykonania zadania dodatkowego. Decyzją Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu, z dnia 18 sierpnia 2008 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie budynku. Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie zadań inwestycyjnych.

Przeprowadzona kontrola dowodów źródłowych wydatków budżetowych na łączną kwotę 1.725.258,48 zł, co stanowiło 24 % wydatków rzeczowych potwierdziła, że obowiązujący w Ośrodku system kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków był przestrzegany, za wyjątkiem opłacenia 3 faktur po terminie oraz stosowania -w kilku przypadkach- klasyfikacji budżetowej wydatków niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Nie stwierdzono uchybień w ewidencjonowaniu i inwentaryzacji majątku Ośrodka, sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych, dysponowania mieniem
w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, zgodności zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.

Wydane w 2006 roku zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane, z zastrzeżeniem utrzymywania na wysokim poziomie nieuregulowanych należności za wyżywienie wychowanków Ośrodka.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 23.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne: 1. Zmienić zapis w statucie poprzez wskazanie Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako organu prowadzącego.

 2. Uzupełnić dokumentację ustalającą zasady (politykę) rachunkowości stosownie do postanowień zawartych
  w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Wewnętrzną dokumentację wprowadzić w formie zarządzenia Dyrektora Ośrodka.

 3. Składki przekazywać do ZUS
  w kwotach wynikających z deklaracji, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy
  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11 poz. 74 ze zm.).

 4. Kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywać do urzędu skarbowego w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

 5. Załączać do rozliczenia kosztów wyjazdów służbowych dowody (bilety, rachunki) potwierdzające przejazd określonym przez pracodawcę środkiem transportu lub w przypadku ich braku składać pisemne oświadczenia
  o dokonaniu wydatku i przyczynach jego nie udokumentowania, zgodnie z § 8a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990 ze zm.).

 6. Zgodnie z zapisami wewnętrznego Zarządzenia nr 7/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej, powierzyć obowiązki kasjera innej osobie, niż Główny księgowy, którego obowiązki i zakres odpowiedzialności wynikające z art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) wykluczają wykonywanie czynności należących do kasjera.

 7. Stosownie do art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy
  o finansach publicznych przestrzegać terminów płatności zobowiązań, nie dopuszczając do powstania odsetek
  z tytułu nieterminowych płatności.

 8. Klasyfikować wydatki budżetowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r.
  w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

 9. Realizować nadzór wynikający z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wewnętrznego Zarządzenia nr 2/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r.
  w sprawie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych
  i zasad wstępnej celowości ponoszonych wydatków.

 10. Zintensyfikować działania zmierzające do zminimalizowania należności z tytułu wyżywienia wychowanków Ośrodka.

 11. Przestrzegać postanowień zawartych
  w umowach z wykonawcami. Wypłat wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywać na warunkach określonych w umowie.

 12. Udzielać zamówień wykonawcom wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Zamówień na roboty dodatkowe udzielać wyłącznie
  w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 5 przywołanej ustawy.

Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
w trakcie podpisywania.64

Medyczna Szkoła Policealna
w Otwocku


ul. Andriollego 90

05-400 Otwock
Nr 153, 154
Kontrola kompleksowa
w zakresie prawidłowości zarządzanie finansami
i majątkiem oraz administrowania szkołą,

prowadzenia spraw kadrowych – zgodność zatrudnienia


z arkuszem organizacji pracy szkoły;

organizacji pracy szkoły – zgodność z przepisami prawa oświatowego.

Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych za 2007 r.

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych za 2007 r.

Przeprowadzone w okresie:

25.03.2008 – 18.04.2008


W toku kontroli ustalono, że:

Szkoła jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Mazowieckiego, kształcącą uczniów w zawodzie technik masażysta, technik usług kosmetycznych oraz terapeuty zajęciowego.

Zasady (polityka) rachunkowości opracowane zostały zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591
ze zm.). Procedury kontroli finansowej stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora Szkoły z dnia 1 września 2005 r. uwzględniały standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszonych w komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. M.F. Nr 7, poz. 58), pomimo, iż powołano się w treści na nieaktualne akty prawne tj. ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) oraz komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 (Dz. Urz. MF. Nr 3, poz. 13).

Obowiązujący w Szkole Regulamin pracy, Regulamin dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, Regulamin wynagradzania pracowników Szkoły, Regulamin nagród


i premii dla pracowników niebędących nauczycielami zostały opracowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Szkoła osiągnęła dochody budżetowe w łącznej kwocie 5.651,70 zł, co stanowiło 94,04% planu. Szkoła nie pobierała przysługującego jej z mocy prawa wynagrodzenia płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa


i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wydatki budżetowe w 2007 roku wyniosły 2.429.823,58 zł, co stanowiło 99,81% planu. Dochody budżetowe oraz niewykorzystane środki na wydatki przekazywane były do budżetu województwa w obowiązujących terminach. Dochody własne Szkoły wyniosły 69.600,82 zł (92,79 % planu), wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 51.597,69 zł (44,39%) planu.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju opałowego przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami w sprawie zamówień publicznych.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia przyznane pracownikom Szkoły zgodne były z przepisami obowiązującymi
w tym zakresie. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane były w obowiązujących terminach. Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowane były zgodnie z uchwałą w tej sprawie.

W oparciu o siedem skontrolowanych rozliczeń kosztów podróży służbowych stwierdzono, że nie przedkładano do rozliczeń biletów na przejazd. W dwóch przypadkach wypłacono pracownikowi niższą kwotę niż wynikało to z prawidłowego wyliczenia kosztów, stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej


z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). Korekty rozliczenia oraz wypłaty (wyrównania) dokonano pod koniec 2007 roku.

W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej skontrolowano wydatki budżetowe oraz wydatki finansowane dochodami własnymi na łączną kwotę 917.893,97 zł, co stanowiło 37,78 % wydatków Szkoły ogółem. Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków oraz realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prowadzeniu gospodarki kasowej, ewidencjonowaniu majątku Szkoły i jego inwentaryzacji.

Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych oraz bilansie Szkoły na dzień 31 grudnia 2007 r. wynikały z zapisów w ewidencji księgowej.

Pozytywnie oceniono działalność statutową Szkoły w zakresie zgodności zatrudnienia
z arkuszem organizacyjnym, organizacji roku szkolnego, szkolnego planu nauczania dla prowadzonych kierunków kształcenia.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

03.07.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Zaktualizować treść Zarządzenia nr 1 Dyrektora Szkoły z dnia 1 września 2005 r., o wykaz obowiązujących aktów prawnych, będących podstawą opracowania dokumentu.

 2. Podróże służbowe krajowe rozliczać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1991 z póz zm.). Załączać do rozliczenia kosztów wyjazdów służbowych bilety określonego przez pracodawcę środka transportu zgodnie z § 8a pkt 3 ww. rozporządzenia.

 3. Pobierać przysługujące płatnikom składek wynagrodzenie, z tytułu wykonywania zadań związanych
  z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.
  Nr 153, poz. 1005). Uzyskane z tego tytuły dochody budżetowe, odprowadzać na rachunek bankowy budżetu województwa.

65

Medyczna Szkoła Policealna
w Radomiu


ul. Kelles-Krauza 3

26-600 Radom
Nr 155
Kontrola problemowa
w zakresie realizacji zadania ujętego w WPI - OŚ/2/2005/MSPRAD/1 pod kątem zamówień publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

22.07.2008 – 02.08.2008
W toku kontroli ustalono, że:

W latach 2005-2006 Szkoła wykorzystała dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych w budynku, siedzibie Medycznej Szkoły Policealnej w ramach zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym OŚ/2/MSPRAD/1 w kwocie 573.000 zł.

Z przekazanych środków sfinansowano trzy zadania:


 1. wykonanie robót malarskich, posadzkowych i wykładzinowych,

 2. modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty malarskie i wykładzinowe w budynku Szkoły,

 3. termomodernizację ścian zewnętrznych oficyny i ściany szczytowej budynku głównego.

Wszystkie postępowania związane z realizacja ww. zadań przeprowadzono
w trybie przetargu nieograniczonego. Stwierdzono, że SIWZ zawierał zapis, iż zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. Jednocześnie Szkoła dopuściła możliwość ograniczenia lub zwiększenie zakresu robót. Wymienione zapisy były wzajemnie sprzeczne, czym mogły utrudnić prawidłowe szacowanie wartości zamówienia oraz sporządzenie ofert przez wykonawców.

Na etapie przygotowawczym do zadania „Roboty malarskie, posadzkowe


i wykładzinowe”, nieprawidłowo wyliczono wartość zamówienia w przeliczeniu na euro. Przyjęto kurs euro 4,2000 zł., natomiast zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 610 z dnia 24 maja 2006 r.) na dzień 5 czerwca 2006 r. średni kurs złotego wynosił 4,3870 zł.

Szkoła zleciła realizację robót polegające na modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu robót malarskich i wykładzinowych za kwotę 213.739,14 zł. Szkoła udzieliła zamówienia na roboty dodatkowe o wartości 32.447,20 zł w tym na odnowienie pokoju nauczycielskiego za wynagrodzeniem w wysokości 6.484,21 zł, co było niezgodne z art. 67 ust. pkt 5 ustawy Pzp.

W postępowaniu na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych oficyny i ściany szczytowej budynku głównego, za wynagrodzeniem w kwocie 158.841,22 zł. Szkoła udzieliła zamówienia na roboty dodatkowe o wartości 5.590,84 zł brutto, w tym celu zapobieżenia dewastacji odnowionych ścian zewnętrznych, na podwyższenie o 1 m zabezpieczenia przeciw graffiti za kwotę 1.477,55 zł.

Udzielenie zamówienia na zabezpieczenie dodatkowej powierzchni było niezgodne z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, gdyż nie wystąpiły okoliczności uzasadniające zakwalifikowanie tej roboty do robót dodatkowych.

Procedury kontroli celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, wprowadzone zostały z uwzględnieniem standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych określonych przez Ministra Finansów w załączniku do Komunikatu nr 13 z dnia 30 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58).

Wydatki poniesione przez Szkołę w 2007 r. wyniosły 547.880,82 zł. Na przykładzie 25 losowo wybranych dowodów księgowych, dokumentujących wydatki na kwotę 29.387,80 zł, stanowiącą 5,3 % wydatków ogółem stwierdzono, że procedury kontroli celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków były przez Szkołę przestrzegane.

Realizację zadania ujętego w WPI-OŚ/2/MSPRAD/1 pn. „Prace adaptacyjno – modernizacyjne w Medycznej Szkole Policealnej w Radomiu” w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r. oceniono pozytywnie, z zastrzeżeniem dotyczącym udzielania zamówień dodatkowych.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

17.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Dokładnie i rzetelnie sporządzać dokumentację przetargową,
  w szczególności w zakresie terminu realizacji oraz opisu przedmiotu zamówienia.

 2. Zamówień dodatkowych udzielać wyłącznie w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 3. W przypadku udzielania zamówień dodatkowych z wykonawcą zawsze zawierać odrębną umowę, określając precyzyjnie przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji.

 4. Ustalać wartość zamówienia stosując obowiązujący w dacie szacowania średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wprowadzony w życie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
w trakcie opracowywania.

66

Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Warszawie


ul. Świętojerska 9

00-236 Warszawa
Nr 156
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości prowadzenie spraw kadrowych – zgodność zatrudnienia
z arkuszem organizacji pracy szkoły;

organizacja pracy szkoły – zgodność z przepisami prawa oświatowego.


Przeprowadzona w okresie:

13.10.2008 – 27.10.2008W toku kontroli ustalono, że:

Zespół został powołany uchwałą nr 101/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego


z dnia 4 lipca 2005 r. Organizację Zespołu określa statut, stanowiący załącznik do ww. uchwały, ujednolicony w treści uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2006 r.

Zasady (polityka) rachunkowości, a także procedury kontroli finansowej obowiązujące


w Zespole, opracowano stosownie do przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. Przeprowadzona kontrola dowodów źródłowych wydatków budżetowych i wydatków finansowanych dochodami własnymi, na łączną kwotę 206.910,81 zł, co stanowiło 9 % wydatków ogółem potwierdziła, że obowiązujący w Zespole system kontroli finansowej
w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków był przestrzegany. Stwierdzono stosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków niezgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym w tej sprawie.

Pomimo, iż w opracowanym Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, nie powołano się na rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie, przyznane i naliczane stawki wynagrodzenia tej grupy pracowników zgodne były


z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, co stwierdzono na podstawie czterech losowo wybranych kart wynagrodzeń (próba 21 %). Akta osobowe pracowników prowadzono stosownie do wymogów prawa. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane były terminowo, w kwotach wynikających z właściwych deklaracji. Zespół nie pobierał przysługującego mu z mocy prawa wynagrodzenia płatnika składek
z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń
z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowane były zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z tej sprawie.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie zgodności zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, organizacji roku szkolnego, realizacji wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz kryteriów naboru do Zespołu w roku szkolnym 2007/2008. Szkolne plany nauczania opracowano w oparciu o „Programy nauczania dla poszczególnych zawodów” zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Klasyfikować wydatki zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

 2. Zaktualizować Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Medycznych Szkół Policealnych z dnia 1 września 2005 r. poprzez wskazanie obowiązującego aktu prawnego będącego podstawą opracowania dokumentu.

 3. Pobierać przysługujące płatnikom składek wynagrodzenie, z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa
  i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa, zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153, poz. 1005). Uzyskane z tego tytułu dochody odprowadzać na rachunek bankowy budżetu województwa.671   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna