Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona2/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

3

Wojewódzki Szpital Zespolony

w Płocku

ul. Medyczna 19

09-400 Płock
Nr 11, 12, 13, 14, 15
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie zmniejszenia:

  • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

  • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2007.
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały
Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego
Kontrola problemowa w zakresie terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS i PFRON w 2007r.
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu „Szkoła Promocji Zdrowia”
Przeprowadzona w okresie:

02.09.2008 – 14.10.2008W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku obowiązywał Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 124/06 z dnia 3.07.2006 r.,

- w 2007 roku obowiązywał Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 31/06 z dnia 16.05.2006 r., który został zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Szpitala Nr 4/06 z dnia 15.05.2006 r., powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.),

- zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), określono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 24 oddziałach Szpitala wynoszące 553 etaty.
W wyniku szczegółowej analizy stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych ustalono, że na dzień 31 grudnia 2007 roku faktyczne zatrudnienie pielęgniarek było wyższe od ustalonych norm i wyniosło 565,5 etatów, przy czym: w oddziałach laryngologicznym
i dermatologicznym stan zatrudnienia był zgodny z ustalonymi normami, w 8 oddziałach szpitalnych wystąpiła nadwyżka w stanie zatrudnienia, która wyniosła 74,5 etatów, w 14 oddziałach szpitalnych wystąpił niedobór w zatrudnieniu pielęgniarek, który wyniósł 62 etaty.

- średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosiło 65,82 %,

- średni czas oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych kształtował się od realizacji bieżącej dni w 32 komórkach organizacyjnych Szpitala do 304 dni w Poradni Hematologicznej oraz 300 dni w Poradni Chirurgii Naczyniowej,

- wartość sfinansowanych przez NFZ świadczeń wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 75.752.902,29 zł, przychody uzyskane z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wyniosły 2.186.606,12 zł,

- średni koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Zespół w 2007 roku wynosił 133.747,41 zł i był wyższy o kwotę 28.745,45 zł, od przychodu na jedno łóżko uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 105.001,96 zł,

- podmioty wynajmujące pomieszczenia i powierzchnie Zespołu nie prowadziły działalności konkurencyjnej, określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

- Szpital udzielał zamówień na świadczenia zdrowotne na podstawie 46 umów o świadczenie usług zdrowotnych,

- w 2007 roku do Szpitala wpłynęło 7 skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- Zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Szpitala Nr 65/07 z dnia 16 listopada 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje: zapasów magazynowych, leków, środków opatrunkowych i odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzone różnice inwentaryzacyjne: w Magazynie Medycznym, nadwyżki w sprzęcie jednorazowego użytku na kwotę 1.000,50 zł, które uznano za niezawinione i ujęto w ewidencji księgowej, w Aptece Zakładowej, niedobory leków na kwotę 321,37 zł, które skompensowano z kwotą nadwyżek w wysokości 130,74 zł, a różnicę w kwocie – 190,63 zł uznano za niezawinioną i spisano w koszty działalności operacyjnej.

- W roku 2007 dokonano likwidacji (kasacji) środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zamortyzowanych w 100 %, (z wyjątkiem kserokopiarki Panasonic FP-771 zamortyzowanej w 79% oraz spirometru LUNGTEST – 1000 zamortyzowanego w 78%) o łącznej wartości początkowej 2.444.088,83 zł. W trakcie kontroli stwierdzono, że ww. likwidacji dokonano na podstawie orzeczeń stanu technicznego. Wszystkie zlikwidowane środki trwałe zostały zdjęte ze stanu ewidencyjnego w roku 2007.

- W 2007 roku Szpital z tytułu wynajmu i dzierżawy powierzchni lub pomieszczeń 29 podmiotom gospodarczym uzyskał przychody w wysokości 505.925,12 zł. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 100% próbie „umów nowozawartych”, którą stanowiło 5 umów wynajmu zawartych w roku 2007 stwierdzono, że Szpital postępował zgodnie zasadami określonymi w Uchwałach Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

- Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi w roku 2007 prowadzono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WŚR-P-6620/10/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 30 czerwca 2014 roku. W 2007 roku Szpital przekroczył określone w ww. Decyzji dopuszczalne limity wytwarzania odpadów w 4 pozycjach, Powyższym naruszono postanowienia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). W roku 2007 za korzystanie ze środowiska, w terminach określonych w art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) dokonano opłat w wysokości 864,00 zł.

- W roku 2007 w Szpitalu obowiązywał regulamin „Udzielania zamówień publicznych”, który Zarządzeniami Dyrektora Szpitala Nr 5/07 z dnia 19 stycznia 2007 roku oraz Nr 31/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku dostosowano do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.). W rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych przekazanym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ujęto 68 postępowań. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 38,24 % próbie, którą stanowiło 26 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, stwierdzono, następujące uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych: w 11 postępowaniach kwoty jakie Szpital zamierzał przeznaczyć na realizację zamówień określono w wysokościach netto, nie uwzględniających pełnej wysokości podatku VAT, tj. niezgodne z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie gospodarki finansowej:

- Zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Szpitala ustalił plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy zgodnie z art. 46 ust. 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala Uchwałą Nr 7/06 z dnia 30 listopada 2006 roku.

- Ww. plan w roku 2007 został dwukrotnie zmieniony na podstawie Uchwał Rady Społecznej Szpitala Nr 1/07 z dnia 14 maja 2007 roku oraz Nr 8/07 z dnia 29 października 2007 roku. W 2007 roku Szpital uzyskał przychody w wysokości 85.204.397,13 zł, tj. wyższe od zaplanowanych o kwotę 3.060.713,55 zł oraz poniósł koszty w wysokości 100.432.712,40 zł, tj. niższe od zaplanowanych o kwotę 1.949.971,18 zł. Wynik finansowy Szpitala za rok 2007 zamknął się stratą netto w wysokości 15.228.315,27 zł.

- W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że: środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 1.111.816,00 zł przekazano na rachunek ZFŚS nie dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.); z rachunku bankowego ZFŚS w dniu 8 maja 2007 roku dokonano przelewu na rachunek bieżący Szpitala środków w kwocie 300.000,00 zł, czym naruszono postanowienia art. 1 ust. 1 cyt. ustawy. Zwrot ww. środków nastąpił w miesiącach listopadzie i grudniu 2007 roku.

- Na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał: zobowiązania w wysokości 19.333.466,43 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 6.495.013,73 zł; należności w wysokości 14.418.948,35 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 613.113,49 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Szpital prowadził systematyczne działania windykacyjne należności.

- Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb – N i zobowiązań Rb – Z w 2007 roku przekazywano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

- W 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Szpital odprowadzał składki na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dotrzymując terminów określonych w art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.) – opóźnienia dotyczyły przekazania wszystkich 12 składek w łącznej wysokości 314.893,00 zł, ubezpieczenia społeczne nie dotrzymując terminów określonych w art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) – opóźnienia dotyczyły przekazania 4 składek w łącznej wysokości 6.783.812,76 zł.

- W 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Szpital zapłacił odsetki w wysokości 63.236,18 zł, z czego: kwotę 38.741,41 zł stanowiły odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za dostawy towarów i wykonane usługi, kwotę 12.944,77 zł stanowiły odsetki od nieterminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne, kwotę 9.569,00 zł stanowiły odsetki od nieterminowo odprowadzanych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwotę 1.981,00 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty podatku od osób fizycznych za miesiąc lipiec 2007 roku.

- Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) w Szpitalu została przeprowadzona restrukturyzacja. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych Szpital na mocy zawartych ugód dokonał spłaty zobowiązań publiczno – prawnych powstałych przed dniem 31 grudnia 2004 roku w kwocie 3.174.315,26 zł oraz zahamował proces „zadłużania się”, zobowiązania wymagalne roku 2007 wynoszące 6.495.013,73 zł są niższe o 470.567,21 zł od zobowiązań roku 2006, które wyniosły 6.965.580,94 zł.

- Obowiązujące w Szpitalu procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Nr 64/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku dostosowano do wymogów określonych w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 152 faktur dokumentujących wydatki o łącznej wartości 5.716.752,03 zł, co stanowiło 5,22 % wydatków ogółem stwierdzono, że Szpital realizował kontrolę finansową wydatków zgodnie z ww. procedurami.

Wykorzystanie dotacji:

- W 2007 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Szpitalowi środki finansowe w formie dotacji inwestycyjnych w łącznej kwocie 19.256.897,76 zł

- Przekazane w ramach dotacji środki finansowe w 2007 roku zostały wydatkowane w określonych umowami wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem, w nakazanych terminach.

- W 2007 roku Szpital na podstawie umowy dotacji zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł,


z przeznaczeniem na realizację programu: „Szkoła Promocji Zdrowia”, które wydatkowano w pełnej wysokości oraz zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, przesyłając terminowo sprawozdanie i rozliczenie końcowe.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

02.01.2009 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Przestrzegać minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek ustalonych na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111,
  poz. 1314).

 2. Kontynuować działania zmierzające do radykalnego zmniejszenia czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

 3. Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), w szczególności nie przekraczać ustalonych dopuszczalnych limitów wytwarzania odpadów niebezpiecznych.

 4. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w szczególności wartość kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych określać w wysokości brutto uwzględniającej pełną wysokość podatku VAT.

 5. Nie dokonywać przelewów środków finansowych z rachunku funduszu socjalnego na rachunek bieżący Szpitala oraz dotrzymywać terminów i wysokości kwot przekazywanych środków odpisu na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 6. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 1. Wypłacać wynagrodzenia z jednoczesnym wykonaniem, wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku opłacania składek na:

 • ubezpieczenia społeczne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

 • Fundusz Pracy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415),

 • ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.),

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
  2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.).
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano dnia 28.01.2009 r.

4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

ul. Aleksandrowicza 5

26-617 Radom
Nr 16, 17, 18, 19
Kontrola kompleksowa
ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały
Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Kontrola problemowa
w zakresie realizacji programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
Przeprowadzone w okresie:

07.05.2008 – 12.06.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- do dnia 9 września 2007 roku obowiązywał Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 54/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku, od dnia
10 września 2007 roku obowiązuje Statut zatwierdzony Uchwałą Nr 149/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2007 roku;

- Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szpitala


Nr 72 z dnia 11 października 2004 roku zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Szpitala Nr 1/5/2004 z dnia 8 października 2006 roku, w którym w 2007 roku wprowadzono cztery zmiany zatwierdzone Uchwałami Rady Społecznej Szpitala:
Nr 12/12/2007, Nr 7/13/2007, Nr 4/1/2007 i Nr 6/3/2007.

Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.),

- Szpital w 2007 roku nie dotrzymał ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 7 oddziałach, ogółem różnica wyniosła 12 etatów;

- w zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór 9 lekarzy specjalistów

- średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wyniósł 75,34 %;

- średni czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 25 komórkach organizacyjnych Szpitala do 221 dni w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i 155 dni w Poradni Endokrynologicznej;

- wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 78.588.126,37 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 1.618.872,77 zł.

- w wyniku przeprowadzonej analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniających wykorzystanie kadry i obłożenie łóżek stwierdzono, że średni koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Szpital w 2007 roku wyniósł 121.004,92 zł i był wyższy o kwotę 23.999,48 zł od przychodu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w przeliczeniu na jedno łóżko, tj. kwoty 97.005,44 zł.

- przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wyniosły 1.074.172,66 zł;

- w wyniku kontroli dokumentacji rozliczeniowo – finansowej dotyczącej trzech umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz trzech faktur wystawionych za udzielone świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że Szpital pobierał opłaty zgodnie z cenami ustalonymi w umowach i obowiązującym cenniku odpłatnych usług medycznych.

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Szpitala nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej, określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- w 2007 roku do Szpitala wpłynęło 25 skarg (z czego 5 skarg od jednego skarżącego dotyczyło tego samego przedmiotu), które zostały rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- w 2007 roku Szpital z tytułu wynajmu powierzchni lub pomieszczeń podmiotom gospodarczym uzyskał przychody w wysokości 929.431,02 zł. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 12,9% próbie, którą stanowiło 4 losowo wybrane umowy wynajmu stwierdzono, że zawarto je zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego;

- w 2007 roku inwentaryzacja środków trwałych została przeprowadzona zgodnie z ustaleniami czteroletniego planu inwentaryzacji, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 1A z dnia 5 stycznia 2004 roku.
Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szpitala Nr 146 z dnia 19 listopada 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje: zapasów materiałowych i leków znajdujących się w magazynach, oddziałach szpitalnych i w ośrodkach usługowo –medycznych, paliwa w samochodach, środków piorących w Pralni, materiałów opałowych w Kotłowni i Spalarni.

- wszystkie protokóły weryfikacji oraz wnioski w sprawie różnic inwentaryzacyjnych zostały podpisane przez komisję inwentaryzacyjną i zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala. Rozliczenie inwentaryzacji nastąpiło przed dniem bilansowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. Ujęte w inwentaryzacji środki trwałe, wyposażenie i materiały były inwentaryzowane poprzednio w okresach nie przekraczających 4 lat (środki trwałe i wyposażenie) oraz 2 lat w przypadku materiałów, tj. zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.);

- w wyniku kontroli dokumentacji finansowo – księgowej m.in. dokumentów LT, protokołów kasacyjnych i faktur stwierdzono, że w roku 2007 Szpital dokonał likwidacji 5 środków trwałych o łącznej wartości początkowej 83.301,54 zł (zamortyzowanych w 100%) oraz odsprzedaży: 2 zlikwidowanych samochodów marki POLONEZ za łączną kwotę 1.270,00 zł, na podstawie zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego wyrażonej w Uchwale Nr 2630/100/07, 5 agregatów chłodniczych o łącznej wartości początkowej 258.319,40 zł (zamortyzowanych w 70%), za łączną kwotę 20.828,15 zł.

- gospodarkę odpadami w 2007 roku prowadzono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WŚR-R-6620/2/02 z dnia 12 sierpnia 2002 roku, zmienionej decyzją Nr WŚR.V.PS.6620/34/2007 z dnia 2 marca 2007 roku, zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 30 czerwca 2008 roku. Szpital przekroczył określone w ww. decyzji dopuszczalne limity wytwarzania odpadów w 2 pozycjach, tj.:o 15,8 Mg w innych odpadach (kod 180104), o 0,232 Mg w lekach cytotoksycznych i cytostatycznych (kod 180108).Powyższym naruszono postanowienia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

- Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Szpital dokonał opłat środowiskowych za 2007 rok w wysokości ogółem 13.859,14 zł, z czego opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze roku 2007 w wysokości 6.625,58 zł wniesiono w dniu 1 lutego 2007 roku kwotę 1.159,43 zł za emisję gazów oraz w dniu 31 maja 2008 roku kwotę 5.466,15 zł za pobór wody, tj. po terminie określonym w art. 285 ust. 2 cyt. ustawy.

- w wyniku kontroli przeprowadzonej na 15,45 % próbie, którą stanowiło 17 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań wynikających z zawartych umów dotacji inwestycyjnych stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych: umowę o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację dźwigów szpitalnych zawarto przed upływem 7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną. W powyższym postępowaniu złożono jedną ofertę, w związku z czym zawarcie umowy przed określonym terminem nie stanowiło naruszenia zasady uczciwej konkurencji, kwoty jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 14 zamówień publicznych określono w wysokościach netto, co było niezgodne z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „...bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia...”.

- Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Szpitala ustaliła plan finansowy na 2007 rok, który zgodnie z art. 46 ust. 2a ww. ustawy został zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala Uchwałą Nr 4/12/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku. Powyższy plan finansowy Decyzjami Dyrektora Szpitala został trzykrotnie zmieniony: pierwszą zmianę wprowadzono w dniu 20 lipca 2007 roku, którą Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała Uchwałą Nr 1/13/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku, drugą zmianę wprowadzono w dniu 22 października 2007 roku, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną Szpitala Uchwałą Nr 1/3/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, trzecia zmianę wprowadzono w dniu 21 grudnia 2007 roku. Pozytywną opinię w sprawie trzeciej zmiany planu finansowego Rada Społeczna Szpitala wydała w Uchwale Nr 1/6/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku, tj. po zakończeniu roku obrachunkowego 2007. Dokonując w powyższy sposób zmiany planu finansowego naruszono roczny charakter tego planu wynikający z art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

- w 2007 roku Szpital uzyskał przychody w wysokości 106.387.335,72 zł,


tj. o kwotę 335,72 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 115.043.017,21 zł, tj. o kwotę 17,21 zł także wyższą od zaplanowanej, czym naruszono postanowienia art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wynik finansowy Szpitala w roku 2007 zamknął się stratą brutto w wysokości 8.276.397,79 zł.

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 1.460.231,00 zł (po korekcie) zostały przekazane w pełnej kwocie na rachunek ZFŚS, przy czym do dnia 31 maja 2007 roku przekazano 295.083,00 zł, co stanowiło 20,21% równowartości odpisu, czym naruszono postanowienia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.) stanowiącego, że: „...do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów...”.

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał zobowiązania w wysokości 33.259.107,56 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 114.297,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał należności w wysokości 14.434.041,33 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 1.308.115,88 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwania do zapłaty) stwierdzono, że Szpital prowadził systematyczne działania windykacyjne należności.

- kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb – N i zobowiązań Rb – Z w 2007 roku przekazywano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770), z wyjątkiem sprawozdań za I i II kwartał 2007 roku, które przekazano jeden dzień po określonych terminach.

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Szpital zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) terminowo i w należnych wysokościach odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z wyjątkiem 2 składek za miesiące sierpień i wrzesień 2007 roku – opóźnienia wyniosły od 1 do 3 dni.

- w 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Szpital zapłacił odsetki w wysokości ogółem 99.169,81 zł, z czego: kwotę 98.350,81 zł stanowiły odsetki z tytułu zaległości w zapłacie za dostawę towarów i wykonane usługi, kwotę 819,00 zł stanowiły odsetki od nieterminowego opłacenia składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- obowiązujące w Szpitalu procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Dyrektora
Nr 94 z dnia 28 sierpnia 2007 roku dostosowano do wymogów określonych w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 28 faktur dokumentujących wydatki o łącznej wartości 5.776.545,59 zł, co stanowiło 5,1 % wydatków ogółem stwierdzono, że Szpital realizował kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

- w 2007 roku Szpital na podstawie 10 umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego, z których jedna dotyczyła zadań realizowanych przez Rejonową Kolumnę Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Radomiu przed połączeniem, otrzymał środki finansowe w formie dotacji „inwestycyjnych” w łącznej kwocie 6.005.690,33 zł. Ww. środki finansowe zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów.

- w 2007 roku Szpital na podstawie umowy dotacji Nr 5/ZP.ZS.I/D/07 z dnia
9 stycznia 2007 roku zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. Z ww. otrzymanych środków dotacji Szpital wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie kwotę 79.272,21 zł, przesyłając w terminie sprawozdanie i rozliczenie końcowe. Niewykorzystane środki w wysokości 727,79 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 21 grudnia 2007 roku, tj. w terminie określonym w § 6 ust. 2 przedmiotowej umowy (do 31 grudnia 2007 roku).

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) oraz 8 porozumień zawartych po zakończeniu akcji strajkowych, w IV kwartale 2007 roku nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 22 %, z czego średnie miesięczne wynagrodzenie lekarzy wzrosło o 37,62%, a pielęgniarek o 21,15%.

- Szpital na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) przeprowadził restrukturyzację finansową. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych uzyskano, m.in.: umorzenie odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i wykonanych usług w wysokości 335.565,25 zł, umorzenie składek wraz z odsetkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 430.619,25 zł, umorzenie składek wraz z odsetkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy
w kwocie 798.766,30 zł, zmniejszenie zobowiązań wymagalnych z kwoty 6.856.819,41 zł (wg stanu na dzień 31.12.2006 r.) do kwoty 114.297,59 zł
(wg stanu na dzień 31.12.2007 r.), poprawę płynności finansowej Szpitala.

Dnia 18 czerwca 2007 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało pozytywną Decyzję Nr MCZP/IX-R/8035/9-4/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.10.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Zgodnie z postanowieniami § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), sprawować systematyczną kontrolę w zakresie przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, w szczególności w komórkach organizacyjnych Szpitala wykonujących świadczenia zdrowotne.

 2. Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), w szczególności nie przekraczać ustalonych dopuszczalnych limitów wytwarzania odpadów niebezpiecznych.

 3. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosić w terminach określonych w art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.).

 4. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności: umowy na realizację przedmiotów postępowań zawierać w terminach określonych w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy, wartość kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie
  z postanowieniami art. 86 ust. 3 cyt. ustawy określać w wysokości brutto.

 5. Ustalony odpis na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazywać w terminach i wartościach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 6. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 7. Dokonywać zmian w rocznym planie finansowym w zakresie przychodów
  i kosztów zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 8. Zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zaciągać zobowiązań do sfinansowania w danym roku obrachunkowym w wysokościach przekraczających ustalone wartości w planie kosztów.

 9. Wypłacać wynagrodzenia
  z jednoczesnym wykonaniem, wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), Fundusz Pracy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415), ubezpieczenie zdrowotne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92).
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano dnia 29.01.2009 r.

5


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna