Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


§ 4 ust. 1 przedmiotowej umowy czynności koordynatora stażu podyplomowego wykonywała osobiście właścicielka GabinetuPobieranie 2.88 Mb.
Strona18/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39
§ 4 ust. 1 przedmiotowej umowy czynności koordynatora stażu podyplomowego wykonywała osobiście właścicielka Gabinetu.

- stażysta odbywał staż podyplomowy zgodnie z indywidualnym harmonogramem realizacji stażu, opracowanym na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia


z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.).

- Gabinet realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowej umowy, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 6 rozliczeń finansowych oraz 4 informacje o zatrudnieniu, z czego 3 rozliczenia finansowe po terminach określonych w umowie – opóźnienia wyniosły od 4 do 116 dni.

- Gabinet zgodnie z kalkulacją środków zawartą w Załącznikach Nr 1 i Nr 1a do umowy Nr 530/ZP.ZS.II./W/Sn14/108/06, na realizację stażu podyplomowego lekarza stomatologa otrzymał środki finansowe w łącznej wysokości 25.425,48 zł, które
w całości wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem określonym w ww. umowie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

16.09.2008 r.

W związku z powyższymi ustaleniami wniesiono o:

- ścisłe przestrzeganie zapisów wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych, w szczególności dotyczących terminowego przekazywania sprawozdań finansowych.46

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

Rynek St. Miasta 20

00-272 Warszawa
Nr 133, 134
Kontrola sprawdzająca stopień realizacji wniosków pokontrolnych zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym NIK (pismo nr KNO-41103-1/2007 z dnia
08.10.2007 r.), m.in.:

- przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i zapasów oraz zgromadzonych muzealiów i zbiorów bibliotecznych,

- terminowe przeprowadzanie przeglądów sprzętu p.poż. oraz przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- realizowanie wydatków ze środków publicznych


w granicach kwot określonych w planie,

- opracowanie


i wprowadzenie zasad polityki rachunkowości odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie
o rachunkowości,

- uregulowanie stanu prawnego posiadanego księgozbiorów tzw. „depozytu paryskiego”.


Kontrola problemowa
w zakresie spraw organizacyjno-kadrowe; zasady wynagradzania pracowników (w tym: zawieranie umów
o dzieło i umów zleceń
z pracownikami jednostki).

Kontrola inwestycji – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność


i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, rzetelność rozliczania efektów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przeprowadzone w okresie:

26.05.2008 – 31.07.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Muzeum jest instytucją kultury prowadzoną wspólnie, na podstawie umowy zawartej w dniu 13 września 2005 r. przez Ministra Kultury i Województwo Mazowieckie, funkcjonującą na podstawie statutu nadanego uchwałą nr 118/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2005 r. W dokumentacji Muzeum znajdują się dwa egzemplarze statutu, każdy podpisany wyłącznie przez jedną stronę umowy.

Spośród pięciu wydanych przez NIK zaleceń pokontrolnych, dwa zalecenia zrealizowano, w stosunku do trzech zaleceń Muzeum podjęło działania (inwentaryzacja, skontrum, spis muzealiów i ich rozliczenie; opracowanie zasad (polityki) rachunkowości; plan finansowy), lecz zalecenia nie zostały zrealizowane w pełni. Podjęte przez Muzeum działania – pomimo stwierdzonych nieprawidłowości - oceniono pozytywnie.

Regulamin wynagradzania niezgodny był z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Skutkowało to wypłatą wyższych wynagrodzeń zasadniczych oraz wypłatą wyższych dodatków funkcyjnych.
W aktach osobowych pracownika brak było zaświadczenia lekarskiego, oraz określonego na piśmie zakresu czynności. Przedmiotami dziewięciu umów cywilnoprawnych, zawartych w IV kwartale 2007 roku z pracownikami Muzeum, były prace tożsame z obowiązkami pracownika wynikającymi z umowy o pracę. Prowadzenie spraw organizacyjno-kadrowych w Muzeum oceniono negatywnie, tym bardziej, iż kolejne kontrole potwierdzają występowanie nieprawidłowości w tym zakresie.

Na zadania związane z adaptacją i remontem oraz przygotowaniem ekspozycji przyszłego muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/Radomia, Muzeum wydatkowało w 2006 roku kwotę 1.028.739,34 zł, w 2007 roku kwotę 1.523.829,54 zł. Projektant Inwentaryzacji budowlanej wraz z projektem modernizacji [..] przedłożył 100 dni po wyznaczonym terminie niekompletną i nie uzgodnioną z właściwymi organami dokumentację. Naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzono przy wyłonieniu Wykonawca generalnego remontu pałacyku, w zakresie: trzykrotnego przedłużania terminu składania ofert i ich otwarcia, terminu wniesienia wadium oraz terminu związania ofertą; nie przechowywania w aktach sprawy „ubezpieczeniowej gwarancji bankowej zapłaty wadium” jednego z oferentów; braku ogłoszeń o wyborze oferty oraz o zawarciu umowy. Termin zakończenia prac remontowych pałacyku, przekładano dwukrotnie. Z analizy dokumentacji inwestycji wynika, iż wprowadzono w trakcie realizacji robót szereg zmian do zakresu umowy tj. zrezygnowano z części prac, zamieniano materiały, realizowano niezgodnie z projektem. Dziennik budowy prowadzony był nierzetelnie i niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury wydanym w tej sprawie. Projekt konserwatorski sztukaterii powierzono temu samemu wykonawcy, który realizował inwentaryzację obiektu. Dokonana ocena stanu sztukaterii była sprzeczna z oceną, wydaną dwa lata wcześniej. Projektant wykonał dokumentację w mniejszej ilości egzemplarzy niż wynikało to z postanowień umowy. Nie stwierdzono uchybień przy wyłonieniu wykonawcy renowacji sztukaterii wewnętrznej,


z zastrzeżeniem braku ogłoszenia o wyborze oferty oraz o zawarciu umowy na roboty dodatkowe. Roboty te nie znajdowały uzasadnienia, gdyż to wykonawcy generalnego remontu zlecono wykonanie tynków wewnętrznych. Projekt techniczny wraz z koniecznymi uzgodnieniami modernizacji technologii kotłowni złożony został z 14. dniowym opóźnieniem. Niekompletna, wykonana nierzetelnie i niezgodnie z przepisami oraz niezgodnie z umową dokumentacja projektowa wraz z oceną stanu technicznego pałacyku miała wpływ na przebieg całej realizacji zadania, spowodowała poniesienie dodatkowych kosztów na wykonanie zarówno dokumentacji jak i prac. W Protokóle końcowym odbioru inwestycji Wojewódzki Konserwator Zabytków wniósł uwagi i zalecił wykonanie prac dodatkowych, pozwalający zachować charakter zabytkowy pałacyku z przeznaczeniem na cele muzealne. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu wniosła sprzeciw co do możliwości użytkowania obiektu.

Zadania pn. zakup wyposażenia do cateringu, inwentaryzacja szaty roślinnej na terenie zespołu pałacowo-parkowego we Wsoli, wykonanie map, koncepcja stawu na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza, zakup usługi badania geologicznego gruntu, ekspertyza techniczna konstrukcji witrażu zostały zrealizowane bez zastrzeżeń.

Nieprawidłowości przy realizacji zadań dotyczących organizacji przyszłej ekspozycji w pałacyku we Wsoli dotyczyły: wydatkowania kwoty 5.500 zł na projekt Scenariusz stałej wystawy przyszłego Muzeum Witolda Gombrowicza, który został opracowany w roku poprzedzającym podpisanie umowy o dzieło oraz umowy o dofinansowanie zadania; uchybieniu art. 71 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przy zleceniu konserwacji mebli zabytkowych; przechowywania zakupionych mebli zabytkowych o wartości 50.000 zł niezgodnie z zasadami dot. przechowywania muzealiów; nieracjonalnego wydatkowania kwoty 30.000 zł ze środków dofinansowania zadania na kolejne Opracowanie projektu aranżacji wnętrz pałacu we Wsoli. Ponadto Muzeum naruszyło warunki umowy o dofinansowanie zadania Ochrona fizyczna [..], poprzez zapłatę Wykonawcy kwoty 9.000 zł za usługę wykonaną po okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie. Muzeum nie dokonywało odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków pokrytych dotacjami. Działania Muzeum w zakresie realizacji zadania „Rekonstrukcja i kapitalny remont dworku Witolda Gombrowicza we Wsoli”, oceniono negatywnie.

W Muzeum nie opracowano procedur kontroli finansowej uwzględniających standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Na podstawie skontrolowanych dowodów źródłowych za 2007 roku na łączną kwotę 886.545,35 zł, co stanowiło 14% wydatków ogółem, stwierdzono, iż w Muzeum nie przestrzegano ww. procedur: dowody nie zawierały podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), nie wskazywano miesiąca ujęcia dowodu w tych księgach, część faktur i rachunków nie zawierała informacji o sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym potwierdzonych podpisami osób odpowiedzialnych merytorycznie, Głównego Księgowego i Dyrektora Muzeum oraz nie były zatwierdzone do wypłaty. Na części dowodów nie zawarto informacji o wpisaniu sprzętu do ksiąg inwentarzowych. Muzeum zapłaciło odsetki od nieterminowych płatności w łącznej kwocie 2.306,91 zł. Realizację procedur kontroli finansowej oceniono negatywnie.Wystąpienie pokontrolne w trakcie podpisywania.

Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
w trakcie opracowywania.

47

Państwowe Muzeum Etnograficzne

w Warszawie

ul. Kredytowa 1

00-056 Warszawa
Nr 135
Kontrola sprawdzająca
w zakresie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 02.10.2007 r. (KO.FN.I.JK.0913/12/07), m.in.: 

 • zaciąganie zobowiązań jedynie w ramach ustalonego planu finansowego

 • przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych

 • obciążenie wykonawcy zadania „Modernizacja parteru i II piętra Muzeum” karą umowną za nieterminowe wykonanie zadania

 • przestrzeganie terminów płatności zobowiązań.

Przeprowadzona w okresie:

21.02.2008 – 07.03.2008


W toku kontroli ustalono, że:

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr RIK/23/99. Muzeum funkcjonuje na podstawie statutu nadanego uchwałą nr 159/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2007 r.

Stwierdzono, iż na dziewięć zaleceń podlegających realizacji, zrealizowano pięć zaleceń pokontrolnych, czterech zaleceń nie zrealizowano:

Przekroczono koszty ponad wysokości ustalone w planie finansowym,


w przypadku kosztów za usługi obce (101%), co niezgodne jest z wymogami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Przeprowadzono pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”. W oparciu o dokumentację z przeprowadzonych postępowań stwierdzono nieprawidłowości:

- brak protokołów postępowania z trzech przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, co niezgodne było z art. 96 ust. 1 ustawy pzp,

- w jednym postępowaniu członkowie komisji przetargowej nie złożyli oświadczeń


o niepodleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czym naruszono z art. 17 ust. 2 ustawy pzp,

- w jednym przypadku brak było potwierdzenia o zawiadomieniu oferentów


o unieważnieniu przetargu, co niezgodne było z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy pzp,

- w jednym przypadku brak było potwierdzenia o zamieszczeniu ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Muzeum, co było niezgodne z art. 40 ust. 1 ustawy pzp,

- w jednym przypadku nie zamieszczono ogłoszenia o zamówieniu na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, czym naruszono - obowiązujący wówczas - art. 4a ust. 2 ustawy pzp,

- w jednym przypadku nie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, czym naruszono z art. 95 ust. 1 ustawy pzp,

- określono przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez wskazanie marki i modelu samochodu, stanowiącego przedmiot zamówienia publicznego, czym naruszono z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy pzp,

- dokonano zmiany - na wniosek wykonawcy zadania - warunków umowy w stosunku do treści oferty (siwz), na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zamianę materiałów na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, czym naruszono art. 144 ust 1 ustawy pzp.

Ponadto stwierdzono, iż realizując zadanie polegające na modernizacji instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, wykonanie robót powierzono wykonawcy wyłonionemu w trybie przetargowym, a także część robót, -
o równoważnym zakresie prac - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 14.000 euro, zlecono do wykonania wykonawcy, którego ofertę uprzednio odrzucono oraz wykluczono z postępowania o udzielnie zamówienia na ww. zadanie.

Fakturę wystawioną przez Wykonawcę zadania opłacono trzynaście dni po wyznaczonym terminie płatności.

Sprawozdania budżetowe sporządzono niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770), wykazując dane nie wynikające z ewidencji księgowej.

Wyniki obecnej kontroli wykazały iż w dalszym ciągu w Muzeum występują nieprawidłowości przy realizacji zamówień na dostawy i roboty budowlane, których zakup należy dokonywać w oparciu o przepisy ustawy z dnia


29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), a także nieprawidłowości dotyczące sporządzania sprawozdań budżetowych.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 09.05.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne: 1. Nie przekraczać kosztów ponad wysokości ustalone w planie finansowym, stosownie do wymogów art. 36 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 2. Dokonując zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane bezwzględnie przestrzegać ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) oraz wewnętrznych uregulowań Muzeum dotyczących udzielania zamówień.

 3. Stosownie do art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przestrzegać terminów płatności zobowiązań, nie dopuszczając do powstania odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

 4. Sprawozdania sporządzać na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych, rzetelnie
  i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz na formularzach wg ustalonego wzoru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 5. Realizować wydane w formie wystąpienia pokontrolnego zalecenia pokontrolne, które zrównane są z poleceniami służbowymi przełożonych. Na mocy art. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracownik jest obowiązany [..] stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę. Niewykonanie polecenia służbowego może skutkować nałożeniem na pracownika kar przewidzianych przepisami przywołanej powyżej ustawy.Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 21.05.2008 r.


48

Muzeum im. Jacka Malczewskiego

w Radomiu

Rynek 11

26-600 Radom
Nr 136
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji (w szczególności realizacji zadania pn.: „Restauracja XIX-wiecznej zabudowy – skrzydła południowego Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”) – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, rzetelność rozliczania efektów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

15.05.2008 – 11.06.2008Realizowane przez Muzeum zadanie pn. „Restauracja XIX-wiecznej zabudowy – Skrzydła Południowego Muzeum” było dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej w dniu 24.05.2006 r. umowy nr 151/KP.III./D/06.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość wszystkich 4 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych w związku z realizowaną inwestycją.

W przypadku postępowania na wykonanie robót budowlanych – I etap stwierdzono, że Muzeum nie odrzuciło oferty firmy POLWAR INWESTYCJE Sp. z o.o., która nie była zgodna z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co było niezgodne
z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 03.08.2006 r. Muzeum zawarło umowę nr 6/2006 z firmą „RO.SA.-BUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Roman Jan Saczywko, z wynagrodzeniem w formie kwoty ryczałtowej


w wysokości 1.067.243,88 zł (brutto). W trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych o wartości 147.955,26 zł brutto, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy. Muzeum nie dokumentowało przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą w formie pisemnej, co było niezgodne z art. 68 ust. 1oraz z art. 9 ust. 1, ustawy Pzp. W związku z udzieleniem wykonawcy zamówienia na roboty dodatkowe, wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co było niezgodne z art. 68 ust. 2 ustawy Pzp.

Stwierdzono, że Muzeum uznało za robotę dodatkową robotę wymienioną w protokóle konieczności nr 4 z dnia 20.10.2006 r., polegającą na wykonaniu uzupełnienia murów po wykutych ościeżnicach drzwiowych i okiennych o wartości 7.465,30 zł, podczas gdy roboty te były przewidziane w kosztorysie ofertowym.

Takie działanie Muzeum było niezgodne z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, oraz z § 16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Muzeum określiło precyzyjnie sposób obliczania ceny oraz zawarło zapis, że ,,Cena ofertowa brutto jest ceną ofertową wykonawcy i jako ryczałtowa nie podlega zmianom”. Wobec powyższych zapisów zapłacona wykonawcy kwota 7.465,30 zł podlega zwrotowi, gdyż zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi świadczenie nienależne. Jest również nienależnie przez Muzeum pobranym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem zadania pn. „Restauracja XIX-wiecznej zabudowy – Skrzydła Południowego Muzeum”.

W trakcie realizacji robót budowlanych, Muzeum zaniechało wykonania niektórych robót, co świadczy o nieprawidłowym planowaniu procesu inwestycyjnego i technologii wykonywania robót budowlanych. W zamian za zaniechane roboty Muzeum udzieliło temu samemu wykonawcy, zamówienia na wykonanie robót tynkarskich i glazurniczych o wartości 22.242,04 zł, stanowiącej równowartość robót zaniechanych. Udzielenie zamówienia na roboty zamienne stanowiło naruszenie art. 140 ust. 1 ustawy Pzp.


Z uwagi fakt, iż prace te nie były niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego,
a ich realizację przewidywał zamawiający w następnym etapie inwestycji, nie mógł on udzielić tego zamówienia w trybie z wolnej ręki w myśl art. 67. ust. 1 pkt ustawy Pzp.

W postępowaniu na roboty budowlane przy rekonstrukcji XIX – wiecznej zabudowy skrzydła południowego Muzeum – II etap nie stwierdzono nieprawidłowości.

Muzeum z wybranym wykonawcą firmą ,,DACH-BUD” Zakład Budowlano-Remontowy s.c. Janusz Gregorczyk i Marian Pietrasik umowę nr 2/2007, z wynagrodzeniem wykonawcy 948.644,48 zł brutto.

Wszystkie roboty określone w 5 protokółach odbioru częściowego zostały odebrane bez udziału Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co było wymagane w Decyzji 616/R/07 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

W postępowaniu na wykonanie projektu aranżacji wnętrz skrzydła południowego oraz zagospodarowania dziedzińca Muzeum nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykonawca firma „Elżanowski” Elżanowski Rafał wykonał przedmiot umowy za ceną ofertową 61.610 zł brutto.

W postępowania na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego wyposażenia elektronicznego do skrzydła południowego Muzeum nie stwierdzono nieprawidłowości. Muzeum dokonało odbioru przedmiotu umowy nr 3/ZP/2007 z dnia 31.10.2007 r. zawartej z wykonawcą za cenę 166.843,54 zł.

Rozliczenia wykorzystania dotacji w latach 2006 – 2007, Muzeum złożyło
z zachowaniem terminów. W 2006 r. Muzeum wykorzystało 633.403,33 zł, a w 2007 r. wykorzystało 2.291.050,96 zł. Otrzymany od Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT w kwocie 146.024,40 zł, Muzeum przekazało na rachunek Województwa Mazowieckiego. Środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem autorskim, inwestorskim


i konserwatorskim. Wykonawcy dotrzymali umownych terminów realizacji przedmiotów umów. Odbioru końcowego robót dokonywano komisyjnie, przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dokumentacje powykonawczą Muzeum przekazało do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Kwota wydatków poniesionych przez Muzeum w 2007 r. zamknęła się sumą


4.579.852,54 zł. Wszystkie skontrolowane dowody księgowe na kwotę 647.821,34 zł (stanowiącą 7,06% wydatków ogółem) zawierały informację
o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, gospodarności i celowości oraz o zatwierdzeniu wydatku do realizacji.

Działania Muzeum w zakresie terminowości realizacji inwestycji, rzetelności


i kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej, prawidłowości dokumentowania procesów inwestycji, rzetelności rozliczania efektów inwestycji oceniono pozytywnie z zastrzeżeniem dotyczącym dokonywania odbioru robót.

Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości oceniono zadowalająco.

Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r., z uwagi na dokonanie płatności nienależnego świadczenia oceniono zadowalająco.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

24.09.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. W zakresie zamówień publicznych:

 • dokonywać rzetelnej oceny złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz odrzucać oferty, jeżeli ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),

 • w przypadku udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki, wraz
  z zaproszeniem do negocjacji przekazywać informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
  w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz żądać od wybranego wykonawcy najpóźniej wraz z zawarciem umowy
  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

 • udzielać zamówień dodatkowych, wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 1. Przestrzegać zapisu umowy zawieranej z Województwem Mazowieckim
  o udzielaniu zamówień zgodnie
  z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Niezwłocznie wystąpić do wykonawcy firmy P.P.H.U.,,RO.SA.-BUD” Roman Jan Saczywko o zwrot kwoty 7.465,30 zł, stanowiącej świadczenie nienależne,
  w myśl art. 632 § 1 w zw. z art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego.

 3. Dokonać korekty rozliczenia umowy nr 151/KP.III./D/06 z dnia 24.05.2006 r. oraz zwrotu kwoty 7.465,30 zł wraz
  z odsetkami na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z § 6 tej umowy.

 4. Przebieg procesu realizacji zadania inwestycyjnego planować z zachowaniem należytej staranności.

 5. Nie dokonywać podwyższenia ustalonego w umowie z wykonawcą wynagrodzenia ryczałtowego, o czym stanowi art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

 6. Dokonywać odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniach wydawanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.


49

Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc
Nr 137
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji
(w szczególności realizacji zadania pn.: „Budowa
i modernizacja kompleksu muzealno-wystawienniczego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”) – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność
i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, rzetelność rozliczania efektów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

31.03.2008 – 18.04.2008W toku kontroli ustalono, że:

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną pod nr RIK/20/99


do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Muzeum funkcjonuje na podstawie statutu nadanego uchwałą nr 536/LII/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 1999 r. Muzeum nie posiadało treści uchwały nr 312/83/2000 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie zmian w statutach niektórych muzeów, zgodnie
z którą, na mocy zapisu w § 1 pkt 3 dokonano zmian w części statutu regulującej zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Muzeum.

W Muzeum opracowano dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej, a także określono zasady i tryb postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych stosownie do przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

Na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Muzeum otrzymało w 2007 roku środki na dofinansowanie następujących zadań:


 • na podstawie umowy nr 44/KP.I./D/07 zawartej w dniu 23 marca 2007 r. (wraz
  z aneksami) na zadanie inwestycyjne Budowa kompleksu muzealno – wystawienniczego na terenie Muzeum, kwotę 7.749.070 zł;

 • na podstawie umowy nr 8/KP.III./D/07 zawartej w dniu 9 marca 2007 r. (wraz
  z aneksem) na zadanie Przeniesienie na teren skansenu zabytkowego kościoła ze wsi Drążdżewo, kwotę 702.535,29 zł;

 • na podstawie umowy nr 47/KP.I./D/07 zawartej w dniu 28 marca 2007 r. (wraz
  z aneksem) na zadanie Rekonstrukcja obory i drewnianej stodoły z Czermna, kwotę 319.174,99 zł

 • na podstawie umowy nr 107KP.I./D/07 zawartej w dniu 20 sierpnia 2007 r. na zadanie Dostawa i montaż mebli dla Muzeum, kwotę 400.000 zł.

Wykonawca inwestycji, Budowa kompleksu muzealno – wystawienniczego
na terenie Muzeum
, która została rozpoczęta w 2005 roku, wyłoniony został
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W celu kontynuacji budowy, w 2007 roku Muzeum przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia
z wolnej ręki. W ramach realizacji zadania, w 2007 roku wykonano m.in. prace
w amfiteatrze, budynku garażowym, budynku konserwatorsko-renowacyjnym, budynku wystawienniczo-oświatowym, budynku portierni, stajni, a także wykonano nowe nawierzchnie dróg i placów na terenie Muzeum, przeprowadzono zewnętrzne prace sieci wodno-kanalizacyjnej. Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycją sprawowany był zgodnie z umowami zawartymi w 2006 roku.

Wykonawca zadania Przeniesienie na teren skansenu zabytkowego kościoła ze wsi Drążdżewo, wyłoniony został w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Celem zadania było przeniesienie kościoła uznanego za zabytek i wpisanego do rejestru (RIK) pod nr 509/62/36. Z wykonawcą zadania, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, zawarto w dniu 9 listopada 2007 r. umowę


o wykonanie prac dodatkowych, gdyż po rozpoczęciu prac stwierdzono, iż stan elementów drewnianych kościoła był w gorszym stanie niż zakładał projekt. Nadzór autorski nad pracami sprawowany był zgodnie z umową zawartą w 2006 roku.
Z wykonawcą nadzoru inwestorskiego zawarto umowę w 2007 roku.

W celu wyboru wykonawcy zadań Rekonstrukcja drewnianej stodoły z Czermna oraz Rekonstrukcja obory z Czermna, Muzeum przeprowadziło dwa odrębne postępowania


o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą obu zadań był ten sam oferent, który jako jedyny złożył ofertę. Prace zostały wykonane w oparciu o projekt architektoniczny wykonany przez pracownię architektoniczną, za który wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty stanowiącej próg, od którego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z preliminarzem wydatków, stanowiącym załącznik do umowy


o dofinansowanie, zadanie Wyposażenie pomieszczeń biurowych i pracowni
w kompleksie muzealno – wystawienniczym”
realizowane było poprzez zakup mebli wraz z montażem, zakup sprzętu telewizyjnego, audiowizualnego, fotograficznego, kamer, projektorów, ekranów, fotokopiarki, kiosku multimedialnego, zakup sprzętu do pracowni konserwatorskiej oraz zakup i montaż dekoracji okien. Dostawca mebli został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie zadań zgodnie z treścią protokółów odbioru robót/towarów wraz z wystawionymi fakturami oraz stosownie do preliminarzy załączonych do umów
o dofinansowanie.

W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków rzeczowych skontrolowano dowody źródłowe wydatków na łączną kwotę 10.013.234,72 zł, co stanowiło 52,94% wydatków rzeczowych.

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz realizację procedur kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych
i dokonywania wydatków.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

07.07.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostało skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

- Przechowywać w dokumentacji Muzeum akty prawne określające organizację Muzeum, w tym uchwałę nr 312/83/2000 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie zmian w statutach niektórych muzeów.
50

Muzeum Romantyzmu

w Opinogórze

ul. Z Krasińskiego 9

06-406 Opinogóra
Nr 138
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji
(w szczególności realizacji zadania pn.: „Budowa - rewitalizacja Dworu z funkcją muzealną wraz z ogrodzeniem terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - I etap, w ramach tworzenia Mazowieckiego Ośrodka Romantyzmu Polskiego
w Opinogórze”) – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, rzetelność rozliczania efektów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

30.07.2008 – 08.08.2008
W toku kontroli ustalono, że:

W 2007 r. na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Muzeum otrzymało 4.500.455,20 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Realizację inwestycji Budowa – rewitalizacja Dworu z funkcją muzealną na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum rozpoczęto w 2005 r. W trakcie realizacji budowy do umowy podstawowej Muzeum zawarło 4 aneksy na wykonanie robót zamiennych, co skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia. Stwierdzono, że roboty zamienne o których mowa w 3 aneksach zostały wykonane przed dokonaniem stosownych zmian w umowie podstawowej. Zlecenie robót budowlanych w formie innej niż pisemna stoi w sprzeczności z brzmieniem art. 77 § 1 w związku art. 648 § 1 ustawy Kodeks cywilny oraz z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu, w którym aneksami zmieniono umowę podstawową, Muzeum zawarło


z wykonawcą robót 5 umów o roboty dodatkowe na łączną kwotę 59.691,75 zł netto. Stwierdzono, że wszystkie roboty dodatkowe objęte tymi umowami zostały wykonane przed ich zawarciem.

Udzielenie zamówień dodatkowych nastąpiło z pominięciem procedur przewidzianych w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zawarcie umowy na roboty budowlane w innej formie niż pisemna było niezgodne z art. 648 § 1 ustawy Kodeks cywilny oraz art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. Roboty dodatkowe na łączną kwotę 72.823,92 zł brutto zostały odebrane protokolarnie.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, sprawowany był przez inspektorów posiadających uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z wpisem w dzienniku budowy roboty budowlane zostały wykonane terminowo.

W 2007 r. w ramach zadania Budowa – rewitalizacja Dworu z funkcją muzealną na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum, realizowano jeszcze 3 inwestycje: 1. rewaloryzację terenu Zespołu Parkowego w związku z rewitalizacją Dworu
  z funkcją muzealną,

 2. wykonanie i instalację sieci teleinformatycznej oraz dostawę i montaż sprzętu komputerowego w budowanym budynku Dworu, z równoczesnym uwzględnieniem sąsiadujących budynków Zameczku i Oficyny Dworskiej,

 3. wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie „dźwigu osobowego
  (8 osób/630 kg)” w budowanym budynku Dworu.

1. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdził projekt rewaloryzacji terenu parku w Opinogórze oraz udzielił pozwolenia na wykonywanie prac rewaloryzacyjnych. Wykonanie prac powierzono firmie Przedsiębiorstwo Kamieniarskie ,,WOLSKI” Kazimierz Wolski. W trakcie wykonywania robót wystąpiła konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego. Roboty dodatkowe oraz zamówienie podstawowe o łącznej wartości 820.473,41 zł wykonano w terminie.

2. Inwestycję polegającą na wykonaniu i instalacji sieci teleinformatycznej oraz dostawie i montażu sprzętu komputerowego w budowanym budynku Dworu z uwzględnieniem sąsiadujących budynków Zameczku i Oficyny Dworskiej realizowała firma 4 Studio Sp. z o. o. za wynagrodzeniem w wysokości 238.152,70 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Dostawę, montażu i uruchomienie „dźwigu osobowego (8 osób/630 kg)”
w wykonywanym budynku Dworu zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Dźwigowa za wynagrodzeniem w wysokości 119.560 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach realizacji zadań Zakup działek Muzeum zakupiło od Gminy Opinogóra Górna 2 nieruchomości gruntowe położone w m. Opinogóra Górna: 1. działka nr 43/1 o pow. 6.605 m² za kwotę 46.604 zł,

 2. działki nr 38/1, 40 i 41/5 o łącznej powierzchni 8.468 m2 za kwotę 109.968,90 zł.

W ramach realizacji zadania Wyposażenie magazynu muzealnego w system regałów dokonano zakupu zestawu regałów przesuwnych (model Kompakt) wraz z montażem. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Biurotechnika” S.A. został wybrany w trybie zapytanie o cenę zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia wyniosła 97.234,00 zł, z czego kwotę 17.234,00 zł Muzeum pokryło ze środków własnych.

W celu realizacji zadania Opracowanie projektu oranżerii z przeznaczeniem na salę koncertową z jednoczesnym zagospodarowaniem sąsiedniej sklepionej piwnicy zawarło umowę z wykonawcą Płockie Pracownie Projektowe, architekt Janusz Łabuz – Pracowania Architektoniczna na kwotę 73.200 zł. W dniu zawarcia umowy wartość zamówienia nie przekraczała równowartości 14.000 euro, wobec czego nie stosowano przepisów ustawy Pzp. Dokumentacja projektowa złożona do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie została zatwierdzona, ze względu na konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych. Dotychczas wykonawcy zapłacono kwotę 48.800 zł, z czego 8.800 zł Muzeum pokryło ze środków własnych.

W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków skontrolowano dowody księgowe na łączną kwotę 4.654.617,32 zł, co stanowiło 75,27 % wydatków ogółem poniesionych w 2007 r. Dowody finansowe były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym, zawierały adnotację o zastosowanym trybie przetargowym oraz były zatwierdzone do zapłaty. Środki dofinansowania zostały wydatkowane zgodnie z treścią umów zawartych z Województwem Mazowieckim oraz w terminach określonych
w umowach, sprawozdania finansowo-rzeczowe zostały złożone w terminach określonych w umowach o dotację.

Ocena: Wydatkowanie środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz realizację procedur kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych


i dokonywania wydatków w 2007 r. oceniono pozytywnie, z zastrzeżeniami dotyczącym udzielania zamówień dodatkowych.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

19.12.2008

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:


 1. Zamówień na roboty dodatkowe udzielać z zachowaniem procedur określonych w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Wykonywanie robót budowlanych,
  w szczególności robót zamiennych
  i dodatkowych zlecać do realizacji
  z zachowaniem formy pisemnej umowy, zgodnie z art. 648 § 1 ustawy Kodeks Cywilny i art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


51

Muzeum Wsi Radomskiej

w Radomiu

ul. Szydłowiecka 30

26-600 Radom
Nr 139
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji
(w szczególności realizacji zadania pn.: „Zdarzyło się kiedyś nad wodą ... - budowa trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej - I etap”) – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność
i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, rzetelność rozliczania efektów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

15.05.2008 – 11.06.2008W toku kontroli ustalono, że:

W 2007 r. Muzeum realizowało 2 zadania inwestycyjne: 1. „Zdarzyło się kiedyś nad wodą ... – budowa trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu” – etap I,

 2. ,,Rekonstrukcja murowanej obory z Alojzowa”.

W związku z realizacją zadania „Zdarzyło się kiedyś nad wodą…” w 2007 r. Muzeum wykorzystało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego:

 • zgodnie z umową nr 84/KP.I./D/07 z dnia 01.06.2007 r. – 1.963.167,29 zł,

 • zgodnie z aneksem nr 2 do umowy 48/KP.III./D/06 z dnia 24.03.2006 r. – 994.338 zł,

 • zgodnie z aneksem nr 2 do umowy nr 179/KP.III./D/06 z dnia 12.09.2006 r. – 899.754 zł.

Do umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych firmą P.P.H.U. ,,RO.SA.-BUD” Roman Jan Saczywko zawarto aneks nr 1/2006, którym zmieniono termin zakończenia prac. Realizując przedmiot umowy w 2006 r. sporządzono 17, a w 2007 r. 5 protokółów konieczności. Dokonywanie zmian w trakcie realizacji prac świadczy o niestarannym zaplanowaniu procesu realizacji inwestycji.

Ten sam wykonawca wykonywał roboty obejmujące: budowę: parkingu, kanalizacji odwodnieniowej i deszczowej oraz ogrodzenia i oświetlenia parkingu, oraz budynku ,,Kasy biletów” i budynku hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody. Wymienione prace miały zostać zrealizowane do dnia 15.12.2006 r., z tym że zakończenie budowy parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i budynku ,,Kasy biletów” przewidziano na dzień 30.06.2007 r. z możliwością zmiany. Ustalony termin realizacji zamówienia ulegał 4-krotnie przedłużeniu. W trakcie realizacji robót w 2006 r. sporządzono 2, a w 2007 r. 13 protokółów konieczności. W dniu 10.09.2007 r. Muzeum zawarło z wykonawcą umowę na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych oraz ustalenie robót zaniechanych. Ostatecznego odbioru robót, stanowiących zamówienie podstawowe wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi dokonano w dniu 08.10.2007 r.

Roboty budowlane polegające na wykonaniu części ogrodzenia zewnętrznego
i ogrodzenia placu magazynowego o wartości 345.800 zł, zlecono Zakładowi Materiałów Budowlanych. W trakcie realizacji robót zmieniono zakres zamówienia.

W celu wykonania prac nie ujętych w umowie podstawowej, Muzeum zawarło umowę na roboty dodatkowe o wartości 42.446,24 zł oraz zmieniło termin zakończenia prac, co było niezgodne z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ warunkiem udzielenia zamówienia jest m. in. wystąpienie sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, co w analizowanym przypadku nie miało miejsca.

W ramach zadania „Zdarzyło się kiedyś nad wodą ...” Muzeum udzieliło firmie MELBUD s. c. zamówienia na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Ciągi piesze i placyki rekreacyjne na terenie skansenu bartniczo-pszczelarskiego”. Muzeum udzieliło ww. wykonawcy zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. W trakcie prac zmieniono sposób wykonania przedmiotu umowy, co skutkowało wzrostem wartości robót, które przekroczyło kwotę 14.000 euro. Brak należytej staranności w trakcie określania przedmiotu zamówienia spowodował, że nie udzielono zamówienia w trybie ustawowym, do czego zobowiązuje art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Inspektorzy nadzoru uczestniczący w wykonywaniu zadania „Zdarzyło się kiedyś nad wodą…”, nie dokonywali wpisów w Dzienniku budowy, co było niezgodne z § 10 w związku z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia


(Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Na realizację zadania ,,Rekonstrukcja murowanej obory z Alojzowa” Muzeum ze środków Województwa Mazowieckiego miało przyznaną dotację w kwocie 111.400 zł. W 2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektu zabytkowego obory z Alojzowa, który sporządziła firma ARBIS Pracownia Projektowa wykorzystano 3.400 zł.

Inwestycje realizowało zgodnie z dokumentacją projektowo–budowlaną, wartość zamówień podstawowych, dodatkowych i zaniechanych szacowano na podstawie kosztorysów. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Muzeum uzyskało decyzje pozwolenia na budowę oraz inne wymagane przepisami dokumenty. Kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru posiadali wymagane uprawnienia. Odbiorów wykonanych robót, usług lub dostaw wynikających z umów dokonywano komisyjnie i potwierdzano protokółami odbioru. Po zakończeniu realizacji inwestycji wykonawcy przekazywali Muzeum dokumentację budowlaną powykonawczą. Otrzymane środki finansowe wydatkowano terminowo.

Wydatki poniesione w 2007 r. wyniosły 3.625.994,73 zł. Na przykładzie 52 losowo wybranych dowodów księgowych na kwotę 273.528,13 zł, stanowiącą 7,54 % wydatków ogółem stwierdzono, że wszystkie zbadane dowody księgowe zawierały informacje o przeprowadzeniu kontroli pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, celowości i trybie zamówienia publicznego. Zatwierdzenia wydatku dokonały osoby upoważnione.

Działania Muzeum w zakresie realizacji inwestycji i wydatkowania przekazanych przez Województwo Mazowieckie środków dotacji na inwestycje w 2007 r., z uwagi na:


 • udzielenie zamówienia w trybie wynikającym z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, pomimo braku spełniania wszystkich przesłanek,

 • niedokładnego określania przedmiotów zamówień, co skutkowało koniecznością wykonania licznych robót dodatkowych oraz przesunięciem terminów zakończenia realizacji,

 • brak rzetelności prowadzenia dokumentacji budowlanej oceniono zadowalająco.

Przestrzeganie obowiązujących w Muzeum procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r. oceniam pozytywnie.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

14.11.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:


 1. Egzekwować dokonywanie w Dzienniku budowy wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania inwestycji, w sposób zapewniający odtworzenie kolejności tych zdarzeń i okoliczności, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

 2. Planować z zachowaniem należytej staranności przebieg procesu realizacji zadania inwestycyjnego oraz nie dopuszczać do wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych, o ile nie jest to podyktowane sytuacją, której nie można było przewidzieć.

 3. Udzielać zamówień dodatkowych wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

52

Muzeum Azji i Pacyfiku

w Warszawie

ul. Solec 24

00-403 Warszawa
Nr 140
Kontrola kompleksowa
w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych;

prawidłowości dokonywania wydatków; prawidłowości


i terminowości rozliczeń zobowiązań, rzetelności dokumentowania
i rejestrowania operacji finansowych;

kontrola: wynagrodzeń, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, wydatków.


Przeprowadzona w okresie:

25.03.2008 – 14.04.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr RIK/8/99, działającą na podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą nr 650/LVI/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 1999 r., zmienionego uchwałą nr 312/83/2000 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2000 r.

Opracowane w Muzeum zasady (polityka) rachunkowości nie wyczerpują postanowień zawartych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Nowoopracowane procedury nadzoru, wprowadzone Zarządzeniem nr 3/2008 Dyrektora Muzeum z dnia 5 marca 2008 r., nie uwzględniają standardów kontroli finansowej określonych w komunikacie nr 13 Ministra Finansów
z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. U. MF Nr 7, poz. 58).

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum niezgodny był z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r.


w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446 ze zm.); w dwóch przypadkach płace zasadnicze określone w umowach wyższe były od stawek określonych w regulaminie wynagradzania. Na podstawie kontroli akt osobowych stwierdzono, iż w trzech przypadkach zakres czynności
i obowiązków pracowników nie został zaktualizowany, pomimo zmiany zajmowanego stanowiska; zakres czynności i obowiązków Głównego księgowego oraz osoby pełniącej obowiązki kasjera ustalony został na podstawie nieobowiązujących obecnie aktów prawnych.

W 2007 roku Muzeum osiągnęło przychody w kwocie 2.610.717,13 zł (102,09% planu) w tym dotacja podmiotowa wyniosła 2.027.740 zł; koszty Muzeum wyniosły 2.411.126,88 zł (98,15% planu). W strukturze kosztów, wynagrodzenia wraz


z pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 77,3% ogółu kosztów. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT, składki ZUS oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzane były w obowiązujących terminach w kwotach wynikających z właściwych deklaracji. Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożona została 67 dni po terminie określonym w art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Muzeum nie obniżało kwoty podatku należnego o podatek naliczony, co przysługiwało Muzeum na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Muzeum nie pobierało przysługującego mu z mocy prawa wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych
z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rozliczenia z tytułu podróży służbowych oraz zawartych umów cywilnoprawnych prowadzone były zgodnie z przepisami obowiązującymi z tym zakresie. Stwierdzono, iż kwoty ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych za kwiecień i maj 2007roku, wyliczono niezgodnie (zaniżono)
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków skontrolowano dowody źródłowe wydatków na łączną kwotę 164.817,11 zł, tj. 6,75 % wydatków ogółem. Dowody finansowe sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. Zobowiązania Muzeum regulowane były terminowo. Muzeum nie miało obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), gdyż wartość wydatków wg grup rodzajowych nie przekraczała kwot stanowiących próg określony


w art. 4 pkt 8 ustawy.

Stwierdzono nieprawidłowości w naliczaniu i gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, ponadto Regulamin funduszu zawierał zapisy niezgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

Inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono w 2006 roku. W zarządzeniu powołującym jej przeprowadzenie nie ustalono według stanu na jaki dzień spis zostanie rozliczony; spisu dokonano w terminie późniejszym, niż określono w zarządzeniu.
W wyniku spisu z natury środków trwałych różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej, ewidencjonowania majątku Muzeum, w tym muzealiów, przeprowadzenia kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych, przeprowadzenia i rozliczenia skontrum zbiorów bibliotecznych, sprawozdawczości finansowej.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

20.07.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

 1. Opracować zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z art. 10 ustawy
  z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
  Nr 76, poz. 694 ze zm.).

 2. Opracować procedury kontroli finansowej, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
  o finansach publicznych (Dz. U.
  Nr 249, poz. 2104 ze zm.) biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej ogłoszone w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r.
  w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”
  (Dz. U. MF Nr 7, poz. 58).

 3. Opracować Regulamin wynagradzania stosownie do ustaleń zawartych
  w rozporządzeniu Ministra Kultury
  i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r.
  w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
  w instytucjach kultury prowadzących
  w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U.
  Nr 45, poz. 446 ze zm.).

 4. Opracowywać w formie pisemnej zakresy obowiązków pracowników stosownie do zajmowanego stanowiska.

 5. Deklarację roczną wpłat
  na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  składać w terminie określonym w art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

 6. Pobierać przysługujące płatnikom wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 24 grudnia 2002 r.
  w sprawie wynagrodzenia płatników
  i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U.
  Nr 240, poz. 2065).

 7. Pobierać przysługujące płatnikom składek wynagrodzenie, z tytułu wykonywania zadań związanych
  z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości
  i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.
  Nr 153, poz. 1005).

 8. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, odliczać od należnego podatku od towarów i usług przysługujący na mocy art. 86 ustawy
  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek naliczony.

 9. Zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dokonywać na zasadach określonych
  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
  (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). Wypłacić pracownikowi należną kwotę.

 10. W regulaminie gospodarowania ZFŚS wyeliminować zapisy sprzeczne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
  z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 11. Wysokość odpisu na ZFŚS ustalać według zasad określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 ze zm.).

 12. Wysokość udzielanych świadczeń
  z Funduszu uzależniać wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania
  z Funduszu, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) oraz wewnętrznego regulaminu.

13. W aktach wewnętrznych dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji określać według stanu na jaki dzień spis zostanie rozliczony, dochowując terminów określonych w art. 26 ust. 1 i 3 ustawy
o rachunkowości.53

Państwowe Muzeum Archeologiczne

w Warszawie

ul. Długa 52,

00-241 Warszawa, skr. 69
Nr 141
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:

 • „Wymiana poszycia dachowego
  w oddziale PMA
  w Rybnie”

 • „Prace remontowo-konserwatorskie portalu kamiennego
  i bramy głównej Arsenału.

Przeprowadzona w okresie:

19.06.2008 – 11.07.2008W toku kontroli ustalono, że:

W dniu 28.02.2007 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum zawarto umowę Nr 31/KP.III./D/07 o dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana poszycia dachowego w oddziale PMA w Rybnie” na kwotę 230.000 zł,

Stwierdzono, że Muzeum wymagało spełniania warunków udziału
w postępowaniu od każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie, co było niezgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Umowę zawarto w dniu 27.08.2007 r., tj. po 4 dniach od dnia zawiadomienia, co było niezgodne z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

Stwierdzono, że w zawartej z wykonawcą umowie określono termin wykonania robót do dnia 19.11.2007 r., pomimo iż w specyfikacji wymagano zakończenia robót do dnia 16.11.2007 r. Dokonanie zmiany w umowie terminu realizacji zadania było niezgodne
z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp.

W związku z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Muzeum dokonało zmiany materiału poszyciowego na blachę cynkowo – tytanową.

Muzeum wydatkowało na realizacje zadania łącznie 366.675,01 zł, z czego 230.000 zł stanowiła kwota otrzymanej dotacji z Województwa Mazowieckiego.

W związku z pokryciem dachu pałacu w Rybnie innym materiałem niż blachodachówka, Muzeum nie dokonało zmian umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim, co było niezgodne z § 10 pkt. 1 ww. umowy, w myśl którego „wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”.

W dniu 13 marca 2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum zawarto umowę Nr 67/KP.III./D/06 o dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł zadania pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie portalu kamiennego i bramy głównej Arsenału”, realizowanego w terminie od kwietnia 2006 r. do listopada 2007 r. (po zmianie).

Województwo Mazowieckie przekazało Muzeum kwotę 60.000 zł tytułem dotacji,


z której w 2006 r. Muzeum wykorzystało 7.600 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostała kwota 52.400 zł stanowiła wydatki nie wygasające.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.08.2007 r. Muzeum zawarło z wykonawcą firmą POLWAR INWESTYCJE dwie umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. umowę nr 3210/RZ-8-1/2007 na renowację portalu kamiennego i bramy głównej Arsenału na kwotę 72.284,54 zł brutto.

 2. umowę nr 3210/RZ-8-2/2007 na renowację elewacji skrzydła południowego Arsenału, strona północna i południowa na kwotę 447.420,70 zł brutto.

Podczas analizy postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Roboty budowlane objęte umową 3210/RZ-8-1/2007 zostały zrealizowane terminowo i odebrane komisyjnie w dniu 22.11.2007 r. Do dnia 14.12.2007 r. Muzeum wydatkowało łączną kwotę 74.084,54 zł, z czego 52.400 zł stanowiła kwota dotacji, pozostałą kwotę 21.684,54 zł Muzeum pokryło ze środków własnych.

Działania Muzeum w zakresie wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację wymienionych zadań inwestycyjnych oraz przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r. oceniono pozytywnie z zastrzeżeniami dotyczącymi niezachowania formy pisemnej przy zmianie postanowień umowy zawartej


z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

09.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:


 1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, określać warunki udziału
  w postępowaniu w taki sposób, by nie utrudniać uczciwej konkurencji, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

 2. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierać w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Dokonywanie zmian w umowach
  o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim w formie pisemnej,

 4. W umowach z wykonawcami
  o zamówienie publiczne zawierać zapisy zgodne z treścią oferty, stosownie do art.140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


54

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

w Radomiu

ul. Mikołaja Kopernika 1

26-600 Radom
Nr 142
Kontrola kompleksowa
w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych;

prawidłowość dokonywania wydatków; prawidłowość


i terminowość rozliczeń zobowiązań, rzetelność dokumentowania
i rejestrowania operacji finansowych;

kontrola: wynagrodzeń, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, wydatków.


Przeprowadzona w okresie:

28.08.2008 – 26.09.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Centrum jest samorządową instytucją kultury, funkcjonującą na podstawie statutu nadanego uchwałą nr 219/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. Obecnie, we współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM), trwają prace nad uzgodnieniem treści Regulaminu organizacyjnego. Przyjęte w Centrum zasady wyceny, ewidencji i amortyzacji środków trwałych niezgodne są z definicją środków trwałych określoną w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz częścią I załącznika do rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Obowiązujący w Centrum Regulamin wynagradzania niezgodny był w rozporządzeniem w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących


w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Centrum zatrudnia pracowników na stanowiskach, jakich nie uwzględniono w tabeli zaszeregowania stanowisk pracy, będącej załącznikiem do Regulaminu. Prywatne wyjścia w godzinach służbowych nie były odnotowywane w kartach czasu pracy, prowadzonych indywidualnie dla każdego pracownika. W Zarządzeniu Dyrektora w sprawie zasad dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, nie określono maksymalnej kwoty partycypacji pracodawcy
w kosztach ich zakupu. Na dokumencie Plan finansowy na 2007 rok nie określono daty dokonania ostatecznego zatwierdzenia rocznego planu finansowego. Dyrektor Centrum ustalił wysokość opłaty za wstęp do Centrum w wysokości 1 zł. Koszty rodzajowe Podatki i pozostałe koszty przekroczone zostały o 42 zł w stosunku do planu (o 0,38%). Centrum nie pobierało przysługującego mu z mocy prawa wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Regulamin ZFŚS dopuszczał dofinansowanie imprez okolicznościowych, co niezgodne jest z uregulowaniami zawartymi w art. 2 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Naliczony na dzień 31 maja 2007 r. odpis na ZFŚS został przekazany na rachunek bankowy w kwocie stanowiącej 69% kwoty ogółem; koszty prowadzenia rachunku bankowego ZFŚS obciążyły działalność Funduszu. Podatek od nieruchomości za styczeń 2007 roku, odprowadzony został 3 dni po terminie określonym w art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna