Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w WarszawiePobieranie 2.88 Mb.
Strona17/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   39

Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Andersa 37

00-159 Warszawa
Nr 114, 115
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

25.04.2008 – 09.05.2008

W zakresie zadań statutowych:

- W 2007 roku obowiązywał Statut, zatwierdzony uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 20/2003 z dnia 24 marca 2003 roku,

- W 2007 roku obowiązywał Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zakładu z dnia 29 grudnia 2004 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Zakładu Nr 3/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku; tekst jednolity ww. Regulaminu wprowadził Dyrektor Zakładu Zarządzeniem Nr 7/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku, Powyższy Regulamin spełniał wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.),

- na dzień 31 grudnia 2007 roku zatrudnionych było ogółem 46 pracowników, w tym: 18 lekarzy oraz 8 pielęgniarek i położnych, nie występowały braki kadrowe lekarzy specjalistów,

- liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych była zgodna z minimalnymi normami, ustalonymi Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Nr 1/06 z dnia 10.01.2006 r., na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314),

- średni czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w dwóch komórkach organizacyjnych Zakładu do 7 dni w Poradni Chirurgii Onkologicznej,

- wartość sfinansowanych przez NFZ świadczeń wg stanu na dzień
31.12.2007 r. wyniosła 1.494.497,72 zł, przychody uzyskane z tytułu odpłatnych świadczeń na rzecz pacjentów indywidualnych wyniosły 61.367,90 zł,

- na terenie Zakładu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej, określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

- w 2007 roku wpłynęła jedna skarga, którą rozpatrzono zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
nr 64, poz. 565).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- w 2007 roku Zakład nie wynajmował i nie wydzierżawiał pomieszczeń,

- zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) w Zakładzie przeprowadzono inwentaryzacje: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów w ewidencji ilościowej, zapasów magazynowych, kasy Zakładu, w wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem faktycznym a ewidencyjnym,

- Zakład prowadził gospodarkę odpadami zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251);

- w 2007 roku dokonano likwidacji 19 pozycji środków trwałych (umorzonych w 100%) o wartości początkowej 14.477,74 zł, podstawą kasacji były orzeczenia techniczne


i wnioski, zlikwidowane środki trwałe zostały zdjęte z ewidencji księgowej roku obrotowego 2007, ponadto dokonano likwidacji 19 pozycji sprzętu podlegającego ewidencji ilościowej,

- w 2007 roku w Zakładzie dokonywano zakupów z pominięciem procedur opisanych


w ustawie Prawo zamówień publicznych, z uwagi na ich wartość nie przekraczającą 6.000 euro, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- w wyniku kontroli przeprowadzonej na 39,28 % próbie, którą stanowiło 11 wybranych zakupów dotyczących realizacji zadań wynikających z umowy dotacji, stwierdzono że Zakład w dniu 4 czerwca 2007 roku zakupił od Firmy „MAR – FOUR” z Łodzi, bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na dyspozycję art. 4 ust. 8 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.): „... Ustawy nie stosuje się do [...] zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 6.000 euro...” sprzęt specjalistyczny, tj.: Mikrotom saneczkowy za kwotę netto 22.300,00 zł, Cieplarkę INCUCELL za kwotę netto 4.900,00 zł i Łaźnię wodną BIO – OPTICA za kwotę netto 4.500,00 zł. Łączna wartość powyższych zakupów przewyższyła kwotę 6.000 euro i wyniosła netto 31.700,00 zł – 7.225 euro. Ww. zakupów sprzętu dokonano z podziałem zamówienia na trzy części, czym naruszono postanowienia art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

W zakresie gospodarki finansowej:

- zaplanowane przez Zakład przychody w wysokości 2.023.606,24 zł zostały wykonane w kwocie 2.010.525,03 zł, a zaplanowane koszty w kwocie 2.023.606,24 zł zostały poniesione w wysokości 1.859.585,60 zł,

- uzyskano dodatni wynik finansowy (zysk) w wysokości – 4.526,25 zł,

- Uchwałą nr 2/2008 z dnia 27 marca 2008 roku Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała bilans Zakładu oraz sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjno – finansowego za 2007 rok,

- środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 28.321,57 zł (po korekcie) zostały przekazane na rachunek ZFŚS w terminach i kwotach, wynikających z postanowień art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.),

- Zakład na wzrost wynagrodzeń wydatkował łącznie kwotę 265.112,38 zł, z czego kwotę 122,14 zł z własnych środków, zaś kwotę 264.990,24 zł ze środków przekazanych przez NFZ na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.),

- stan należności wykazany w sprawozdaniu Rb – N na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 185.681,98 zł – należności wymagalnych Zakład nie posiadał,

- stan zobowiązań wykazany w sprawozdaniu Rb – Z na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 61.963,88 zł – zobowiązań wymagalnych Zakład nie posiadał,

- sprawozdania Rb-N i Rb-Z sporządzone za I kwartał 2007 roku złożono do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z czterodniowym opóźnieniem, sprawozdania Rb-N i Rb-Z za II kwartał 2007 roku złożono z dziewięciodniowym opóźnieniem,

- obowiązujące w 2007 roku procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków spełniają standardy ogłoszone w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 roku


w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58, na podstawie skontrolowanych 7 faktur dokumentujących wydatki o łącznej wartości 90.022,60 zł, co stanowiło 5,08 % wydatków ogółem stwierdzono, że Zakład realizował kontrolę finansową wydatków zgodnie z ww. procedurami,

- otrzymane z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacje zostały wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wyjątkiem dokonania zakupu sprzętu medycznego od firmy „MAR-FOUR” z Łodzi, w przypadku którego stwierdzono dokonanie zakupu sprzętu o łącznej wartości 31.700,00 zł netto, tj. przekraczającej kwotę 6.000 euro, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym § 3 ust. 1 Umowy dotacji, który stanowił, że: „(...)Zakład zobowiązuje się do racjonalnego, zgodnego z postanowieniami umowy gospodarowania przekazanymi środkami finansowymi, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...)”
.

Na wynikające z przeprowadzonej w 2007 roku kontroli zalecenia pokontrolne w liczbie 2, nie wykonano jednego.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

23.07.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

1. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności wartość przedmiotu zamówienia ustalać zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 ust. 1
i przestrzegać art. 32 ust. 2 cyt. ustawy, który stanowi, że: „…zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości…”.

2. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych


w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

3. Na podstawie § 4 ust. 3 umowy dotacji Nr 42/34/ZD.I/D/07 dokonać zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków dotacji w kwocie 34.654,00 zł wraz z należnymi odsetkami, które stanowiły zapłatę za dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego firmie „MAR - FOUR” z Łodzi wybranej w wyniku podziału zamówienia na trzy części, tj.


z naruszeniem art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrotu środków dotacji należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w tej sprawie.


32

Centrum Leczenia Bólu
i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego SPZOZ w Warszawie


ul. Winnicka 10

02-093 Warszawa
Nr 116, 117
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego
Przeprowadzona w okresie:

14.04.2008 – 24.04.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku w Centrum obowiązywał Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 125/06 z dnia 3 lipca 2006 roku;

- Regulamin Porządkowy był zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Centrum z dnia 18 marca 2004 roku;

- minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w 2007 roku wynosiły 4 etaty, stan faktyczny zatrudnienia pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku był zgodny
z opracowanymi minimalnymi normami zatrudnienia;

- w zakresie zatrudniania pozostałej kadry medycznej w 2007 roku Dyrektor Centrum podał m.in., że: „...Centrum nie ma bezwzględnych niedoborów kadrowych. Dla pełnej realizacji kontraktu z NFZ celowe byłoby przyjęcie lekarza neurologa


i anestezjologa...”
;

- średni czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych kształtował się od „realizacji bieżącej” w dwóch komórkach organizacyjnych Centrum do 14 dni


w Poradni Leczenia Bólu;

- przychody uzyskane w roku 2007 z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 155.940,00 zł;

- ceny za świadczenia zdrowotne w dowodach KP „kasa przyjmie” (losowo wybranych) wystawionych na rzecz pacjentów indywidualnych były zgodne z obowiązującym cennikiem;

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Centrum nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- inwentaryzację środków pieniężnych w kasie i aktywów zgromadzonych na rachunkach bankowych przeprowadzono zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy


z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.);

- uzyskane w 2007 roku przychody z tytułu prowadzonej gospodarki mieniem wyniosły 52.969,65 zł;

- zawarte w 2007 roku umowy na wynajem pomieszczeń zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami;

- w trakcie kontroli stwierdzono, że Centrum nie posiadało pozwolenia na wytwarzanie odpadów medycznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.


o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). W dniu 15 kwietnia 2007 roku Centrum wystąpiło do Biura Ochrony Środowiska Miasta St. Warszawy o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów medycznych;

- według rejestru zamówień publicznych w 2007 roku Centrum dokonało jednego zakupu, tj. igieł jednorazowych do akupunktury o wartości 20.832,90 zł brutto.


W związku z wartością przedmiotowego zamówienia, która nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Centrum nie musiało stosować przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zaplanowane przez Centrum przychody w wysokości 1.159.116,05 zł zostały wykonane w kwocie 1.190.028,60 zł, a zaplanowane koszty w kwocie 1.226.142,69 zł zostały poniesione w wysokości 1.225.984,99 zł, wynik finansowy zamknął się stratą netto w wysokości -35.866,39 zł;

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Centrum posiadało należności ogółem w wysokości 106.525,78 zł – należności wymagalnych nie posiadało, stan zobowiązań zamknął się kwotą 31.547,76 zł – zobowiązań wymagalnych Centrum nie posiadało;

- sprawozdania Rb-N i Rb-Z Centrum sporządzało i przekazywało do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz.770);

- w 2007 roku Centrum zapłaciło odsetki w wysokości 6,09 zł.

- Procedury kontroli finansowej Centrum zostały dostosowane do standardów zawartych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58);

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Centrum w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 134.236,80 zł.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację dwóch zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono ich wykonanie.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

30.05.2008r.

W związku z powyższymi ustaleniami nie skierowano zaleceń pokontrolnych.


33

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr J. Psarskiego


Al. Jana Pawła II 120A

07-400 Ostrołęka
Nr 118
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

29.10.2008-03.11.2008
W toku kontroli ustalono:

- W wykonaniu umów: Nr 257/ZP.IS.II./W/Sn13/6/06 z dnia 25 maja 2006 roku oraz Nr 482/ZP.ZS.II./W/Sn14/6/06 z dnia 10 listopada 2006 roku Zespół zgodnie z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) zawarł umowy o pracę z trzema stażystami na czas określony 13 miesięcy.

- W uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie Zespół zawarł 2 umowy zlecenia na pełnienie funkcji koordynatora w zakresie staży podyplomowych z lekarzem zatrudnionym w Zespole.

- Stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

- Zespół realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4 i 7 przedmiotowych umów, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 14 rozliczeń finansowych oraz 10 informacji o zatrudnieniu, z czego 1 rozliczenie finansowe z przyczyn niezależnych od Zespołu przekazano 73 dni po terminie określonym w umowie
Nr 257/ZP.IS.II./W/Sn13/6/06, tj. w dniu 22 czerwca 2006 roku (powyższa umowa została zawarta w dniu 25 maja 2006 roku).

- Zespół na podstawie przedmiotowych umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację staży podyplomowych lekarzy otrzymał środki finansowe w łącznej wysokości 100.004,00 zł, z których wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 99.032,24 zł.

- Środki niewykorzystane w łącznej wysokości 971,76 zł Zespół zwrócił
na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w terminach określonych w przedmiotowych umowach.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

10.12.2008 r.

Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

34

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 37

05-300 Mińsk Mazowiecki

Nr 119


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

Wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.

Przeprowadzona w okresie:

8.10.2008 – 15.10.2008


W toku kontroli ustalono:

W wykonaniu umów Nr Sn12/16/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku,


Nr 490/ZP.ZS.II./W/Sn14/16/06 Zakład zawarł umowy o pracę z czterema stażystami lekarzami na czas określony 13 miesięcy. Z przyczyn określonych w § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia, Zakład przedłużył umowy o pracę z jedną stażystką ponad okres 13 miesięcy.

W uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie Zakład zawarł umowę zlecenia na pełnienie funkcji koordynata w zakresie staży podyplomowych z lekarzem zatrudnionym w Zakładzie.

Stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowego rozporządzeni.

Zakład realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowych umów, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 17 rozliczeń finansowych oraz 12 informacji o zatrudnieniu.

Zakład na podstawie powyżej opisanych umów otrzymał kwotę w wysokości 134.743,79 zł. Z przeznaczeniem na realizację stażu podyplomowego lekarza Zakład wydatkował kwotę w wysokości 133.699,59 zł. Niewykorzystane środki na realizację staży podyplomowych w kwocie 1.044,20 zł zwrócono na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Nieprawidłowości:

- Zakład przekazał do UMWM w Warszawie rozliczenie kompleksowe z umowy
Nr Sn12/16/2005 po terminie określonym w umowie na prowadzenie staży podyplomowych, opóźnienia wynosiło 10 dni.

- Zakład zwrócił z tytułu niewykorzystania środków finansowych w 2006 roku kwotę 168,57 zł po terminie określonym w § 2 ust. 6 pkt 2 umowy Nr Sn 12/16/2005 i bez należnych odsetek w wysokości 0.15 zł liczonych za 3 dni zwłoki.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

27.11..2008 r.

W związku z powyższymi ustaleniami wniesiono o:


 1. ścisłe przestrzeganie zapisów wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych,
  w szczególności dotyczących terminowego:

 • przekazywania rozliczeń kompleksowych z realizacji umów.

 • zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych.

  1. W przypadku przekroczenia terminów umownych przewidzianych na zwrot niewykorzystanych środków finansowych, naliczać i przekazywać ww. środki wraz
   z należnymi odsetkami.35

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP


ul. Czerniakowska 231

00-416 Warszawa
Nr 120
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

Wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

24.04.2008 – 30.04.2008W toku kontroli ustalono:

- W wykonaniu umów Nr 259/ZP.IS.II./W/Sn13/19/06 z dnia 2 czerwca 2006 roku,


Nr 492/ZP.ZS.II./W/Sn14/19/06 z dnia 10 listopada 2006 roku na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy Szpital zgodnie z treścią z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) zawarł umowy o pracę z 21 stażystami na czas określony 13 miesięcy. Stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie
z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi, na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza stomatologa, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

- w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską Szpital zawarł umowy zlecenia


na pełnienie funkcji koordynatorów w zakresie staży podyplomowych lekarzy z trzema lekarzami.

- Szpital realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowych umów


na prowadzenie staży podyplomowych, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 14 rozliczeń finansowych oraz 10 informacji o zatrudnieniu.

- Szpital na podstawie powyżej opisanych umów otrzymał kwotę w wysokości


714.892,48 zł. Z przeznaczeniem na realizację staży podyplomowych lekarzy Szpital wydatkował kwotę w wysokości 714.221,17 zł. Niewykorzystane środki finansowe
w kwocie 671,31 zł Szpital zwrócił na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na:

- nieterminowym przesłaniu do UMWM w Warszawie jednego rozliczenia finansowego, opóźnienie wynosiło 3 dni,

- nieterminowym zwrocie niewykorzystanych środków finansowych w kwocie


126,75 zł, które zostały zwrócone 13 dni po terminie bez należnych odsetek
w wysokości 0,50 zł,

- nieterminowym zwrocie niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 195,23 zł, które zostały zwrócone 2 dni po terminie bez należnych odsetek


w wysokości 0,13 zł).

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.06.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Ściśle przestrzegać zapisów wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych, w szczególności dotyczących terminowego przekazywania sprawozdań finansowych (informacji o zatrudnieniu) oraz terminowego zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych;

 2. W przypadku przekroczenia terminów umownych przewidzianych na zwrot niewykorzystanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych, proszę
  o naliczanie i przekazywanie ww. środków wraz z należnymi odsetkami.36

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa
Nr 121
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

Wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

12.05.2008 – 20.05.2008W toku kontroli ustalono:

- w wykonaniu umów nr Sn12/28/05 z dnia 29 listopada 2005 roku oraz


nr 263/ZP.IS.II./W/Sn13/28/06 z dnia 25 maja 2006 roku na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów Szpital zawarł umowy o pracę
z 42 stażystami, w tym: z 13 stażystami lekarzami zawarto umowy o pracę na czas określony 13 miesięcy oraz z 29 stażystami dentystami zawarto umowy na czas oznaczony 12 miesięcy. Z jedną stażystką Szpital przedłużył umowę
o pracę ponad ustawowy okres 12 miesięcy

- stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi, na podstawie ramowych programów staży podyplomowych lekarza i lekarz dentystów, określonych w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do ww. rozporządzenia.

- w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską Szpital zawarł umowy zlecenie
na pełnienie funkcji koordynatora w zakresie staży podyplomowych lekarzy
i lekarzy dentystów z 3 lekarzami oraz 4 dentystami. Wyznaczeni koordynatorzy posiadali kwalifikacje określone w art. 15 ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

- wyznaczeni koordynatorzy posiadali kwalifikacje określone w art. 15 ust. 3a ustawy


o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

- Szpital realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowych umów


na prowadzenie staży podyplomowych, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 16 rozliczeń finansowych oraz
11 informacji o zatrudnieniu.

- Szpital na podstawie powyżej opisanych umów otrzymał kwotę w wysokości 1.174 856,74 zł. Z przeznaczeniem na realizację staży podyplomowych lekarzy Szpital wydatkował kwotę w wysokości 1.171 375,58 zł zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 3.481,16 zł Szpital zwrócił na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przy czym kwotę 2294,35 zł bez należnych odsetek


w wysokości 6,86 zł.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.06.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Ściśle przestrzegać zapisów wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych, w szczególności dotyczących terminowego zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych.

 2. W przypadku przekroczenia terminów umownych przewidzianych na zwrot niewykorzystanych środków finansowych, proszę o naliczanie
  i przekazywanie ww. środków wraz
  z należnymi odsetkami.

37

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 28


09-402 Płock
Nr 122
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

18.08.2008 – 22.08.2008
W trakcie kontroli ustalono:

- w wykonaniu ww. umów Nr 70/ZP.IS.II./W/Sp13/43/06 z dnia 20 marca 2006 roku oraz Nr 111/ZD.ZS.II./W/Sp13/1/06/07 z dnia 9 marca 2007 roku – dotyczących przekazywania środków na prowadzenie stażu podyplomowego położnej,


Nr 508/ZP.ZS.II./W/Sn14/43/06 z dnia 10 listopada 2006 roku oraz
Nr 110/ZD.ZS.II./W/Sn14/2/06/07 z dnia 9 marca 2007 roku dotyczących przekazywania środków na prowadzenie stażu podyplomowego lekarza zawarł umowy o pracę z 1 stażystka położną na czas określony 12 miesięcy i jednym stażystą lekarzem na czas określony 13 miesięcy.

- w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie Zakład zawarł umowę zlecenie na pełnienie funkcji koordynatora w zakresie stażu podyplomowego z lekarzem, pracownikiem Zakładu, spełniającym wymogi określone w art. 15 ust. 3a ustawy


o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

- funkcję koordynatora stażu podyplomowego położnej powierzono Naczelnej Pielęgniarce Zakładu, która spełniała wymogi określone w § 9 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

- stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi na podstawie Ramowego programu stażu podyplomowego lekarza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa oraz Ramowego programu stażu podyplomowego położnych stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

- Zakład realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowych umów, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 18 rozliczeń finansowych oraz 13 informacji o zatrudnieniu, z czego: 4 rozliczenia finansowe oraz 2 informacje


o zatrudnieniu 3 dni po terminach określonych w umowach; 8 rozliczeń finansowych oraz 5 informacji o zatrudnieniu, z przyczyn niezależnych od Zakładu, m.in. przekazanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych na prowadzenie staży podyplomowych po terminach złożenia ww. sprawozdań
i informacji, z opóźnieniem wynoszącym od 9 do 161 dni.

- Zakład na podstawie przedmiotowych umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację staży podyplomowych lekarza i położnej otrzymał środki finansowe w łącznej wysokości 51.312,30 zł. Zgodnie z przeznaczeniem określonym


w zawartych umowach wydatkowano kwotę 50.034,99 zł. Niewykorzystane środki na realizację staży podyplomowych w kwocie 1.277,31 zł oraz należne odsetki w wysokości 225,00 zł zwrócono na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach 21 i 22 sierpnia 2008 roku, tj. po terminach określonych w § 2
ust. 6 pkt 2 przedmiotowych umów.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 06.10.2008 r..

W związku z powyższymi ustaleniami wniesiono o: • ścisłe przestrzeganie zapisów wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych,
  w szczególności dotyczących terminowego przekazywania sprawozdań finansowych
  i informacji o zatrudnieniu oraz terminowego zwrotu środków finansowych niewykorzystanych na prowadzenie staży podyplomowych.

38

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. dr A. Dobrskiej 1

06-500 Mława
Nr 123
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów; wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

21.10.2008 – 23.10.2008W toku kontroli ustalono:

-W wykonaniu umowy Nr 479/ZP.ZS.II./W/Sn14/2/06 z dnia 10 listopada 2006 roku Zakład zawarł umowę o pracę z jedną stażystką lekarzem na czas określony 13 miesięcy.

- W uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie Zakład zawarł umowę zlecenia na pełnienie funkcji koordynatora w zakresie stażu podyplomowego z lekarzem zatrudnionym w Zakładzie spełniającymi wymogi określone w art. 15 ust. 3a ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 226, poz. 1943 ze zm.).

- Stażystka odbywała staż podyplomowy zgodnie z indywidualnym harmonogramem realizacji stażu opracowanym na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia.

- Zakład realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowej umowy, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 7 rozliczeń finansowych oraz 5 informacji o zatrudnieniu.

- Zakład na podstawie przedmiotowej umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację stażu podyplomowego lekarza otrzymał środki finansowe w łącznej wysokości 34.133,92 zł, które wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Nieprawidłowości: Zakład przekazał 3 rozliczenia finansowe po terminach określonych w umowie Nr 479/ZP.ZS.II./W/Sn14/2/06 – opóźnienia wynosiły od 6 do 34 dni.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 27.11.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostało skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

- Ściśle przestrzegać zapisów wynikających
z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych, w szczególności dotyczących terminowego przekazywania rozliczeń finansowych.


39

Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
ul. Warsztatowa 1
05-800 Pruszków

Nr 125
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

02.09.2008 – 08.09.2008
W toku kontroli ustalono:

W wykonaniu umów Nr Sn12/44/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku,


Nr 509/ZP.ZS.II./W/Sn14/44/06 z dnia 10 listopada 2006 roku oraz
Nr 351/ZD.IS.II./W/Sn12/9/05/07 z dnia 4 września 2007 roku Szpital zgodnie z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) zawarł umowy o pracę z 17 stażystami lekarzami na czas określony 13 miesięcy. Z trzema stażystkami przedłużono umowy o pracę ponad ustawowy okres 13 miesięcy, z przyczyn określonych w § 2 ust. 4 cyt. rozporządzenia.

W uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie Szpital zawarł umowy zlecenia na pełnienie funkcji koordynatorów w zakresie staży podyplomowych z trzema lekarzami spełniającymi wymogi określone w art. 15 ust. 3a ustawy


z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 226, poz. 1943 ze zm.). Stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie
z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa.

Szpital realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowych umów, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 17 rozliczeń finansowych oraz 10 informacji o zatrudnieniu, z czego:

rozliczenie kompleksowe z realizacji umowy Nr 351/ZD.IS.II./W/Sn12/9/05/07
z przyczyn niezależnych od Szpitala, tj. przekazanie środków finansowych na realizację umowy przez Samorząd Województwa Mazowieckiego po terminie złożenia ww. rozliczenia, przekazano z opóźnieniem wynoszącym 18 dni,

10 rozliczeń finansowych i 6 informacji o zatrudnieniu przekazano po terminach określonych w umowach, opóźnienia wyniosły od 1 do 46 dni.

Szpital na podstawie przedmiotowych umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację staży podyplomowych lekarzy otrzymał środki finansowe w łącznej kwocie 561.473,57 zł. Zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach wydatkowano kwotę 555.459,66 zł. Niewykorzystane środki na realizację staży podyplomowych w kwocie 6.013,91 zł zwrócono na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego, z czego:

kwotę 2.915,88 zł, bez należnych odsetek w wysokości 12,00 zł – w dniu


19 stycznia 2007 roku, tj. 14 dni po terminie określonym w § 2 ust. 6 umowy
Nr 509/ZP.ZS.II./W/Sn14/44/06 (5 stycznia 2007 roku),

kwotę 0,07 zł, wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,01 zł – w dniu


29 listopada 2007 roku, tj. 70 dni po terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy
Nr 351/ZD.IS.II./W/Sn12/9/05/07 (20 września 2007 roku),

kwotę 760,70 zł, bez należnych odsetek w wysokości 25,00 zł – w dniu


31 października 2007 roku, tj. 98 dni po terminie określonym w § 2 ust. 6 umowy
Nr Sn12/44/2005 (25 lipca 2007 roku),

kwotę 2.337,26 zł, wraz z błędnie naliczonymi odsetkami w wysokości 716,54 zł –


w dniu 5 września 2008 roku, tj. 973 dni po terminie określonym w § 2 ust. 6 umowy
Nr Sn12/44/2005 (6 stycznia 2006 roku). Za dokonanie zwrotu 973 dni po terminie środków w wysokości 2.337,26 zł kwota należnych odsetek (liczonych jak dla zaległości podatkowych) wynosi 759,00 zł. Szpital nie odprowadził różnicy kwoty należnych odsetek w wysokości 42,46 zł.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 05.11.2008 r.

W wyniku przeprowadzenia ww. kontroli zalecono: 1. Ściśle przestrzegać zapisów wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych,
  w szczególności dotyczących:

 • terminowego przekazywania sprawozdań finansowych i informacji o zatrudnieniu,

 • terminowego zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych.

W przypadku przekroczenia terminów umownych przewidzianych na zwrot niewykorzystanych środków finansowych, proszę o naliczanie
i przekazywanie ww. środków wraz
z należnymi odsetkami.

 1. Dokonać wpłaty – na podstawie § 2 ust. 6 przedmiotowych umów, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, odsetek należnych z tytułu nieterminowego zwrotu środków finansowych niewykorzystanych na realizację staży podyplomowych
  w kwocie łącznej 79,46 zł. Na ww. kwotę składają się następujące wysokości odsetek:

 • 12,00 zł, od kwoty 2.915,88 zł, za opóźnienie w ilości 14 dni (umowa Nr 509/ZP.ZS.II./W/Sn14/44/06),

 • 25,00 zł, od kwoty 760,70 zł, za opóźnienie w ilości 98 dni (umowa Nr Sn12/44/2005),

 • 42,46 zł, stanowiące różnicę pomiędzy wysokością odsetek zapłaconych w dniu 5 września 2008 roku w wysokości 716,54 zł, a kwotą odsetek należnych w wysokości 759,00 zł, od kwoty 2.337,26 zł zwróconej 973 dni po terminie (umowa Nr Sn12/44/2005).40

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa
Nr 126
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów; wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

28.02.2008 – 07.03.2008W toku kontroli ustalono:

- W wykonaniu umów Nr Sn 12/50/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku oraz


Nr 514/ZP.ZS.II./W/Sn14/50/06 z dnia 10 listopada 2006 roku na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy Instytut zawarł umowy o pracę z osiemnastoma stażystami na czas określony 13 miesięcy. Jedna stażystka rozwiązała umowę o pracę z Instytutem
w trakcie realizacji programu stażu, powodem było chęć kontynuowania nauki
w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Z jednią stażystką Instytut wydłużył okres zatrudnienia

- W uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w dniu 1 października 2006 roku Instytut zawarł umowy zlecenia na pełnienie funkcji koordynatora w zakresie staży podyplomowych lekarzy.

- W okresie od dnia 1 października 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku Pani koordynator nadzorowała odbywanie stażu przez siedemnastu stażystów, co było niezgodne z postanowieniami § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa, w którym określono, że: „...koordynator nadzoruje odbywanie stażu przez nie więcej niż 10 stażystów...”.

- Stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi, na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza stomatologa, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia


z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa.

- Instytut realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowych umów na prowadzenie staży podyplomowych, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 16 rozliczeń finansowych oraz


11 informacji o zatrudnieniu.

- Instytut na podstawie przedmiotowych umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w wysokości 588.281,81 zł.


Z przeznaczeniem na realizację staży podyplomowych lekarzy. Na prowadzenie ww. staży podyplomowych Instytut wydatkował kwotę w wysokości 571.445,08 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 16.836,76 zł zwrócono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, z czego: kwotę 15.815,05 zł,
w terminach określonych w przedmiotowych umowach, kwotę 1.021,68 zł, w dniu 11 marca 2008 roku, tj. po terminie określonym w § 2 ust. 6 pkt 1a umowy Nr Sn 12/50/2005 – 5 stycznia 2007 roku. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6 cyt. umowy, od ww. kwoty naliczono i zwrócono należne odsetki w wysokości 146,00 zł.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: • nieterminowym przesłaniu do UMWM w Warszawie jednego rozliczenia finansowego, oraz jednej informacji o zatrudnieniu opóźnienie wynosiło 3 dni,

 • nieterminowym zwrocie kwoty 1021,68 zł,

 • nadzorowaniu przez koordynatora grupy stażystów, która przekraczała dopuszczalną ilość stażystów określoną w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 09.04.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:    1. Ścisłego przestrzegania terminów dokonywania zwrotu środków finansowych niewykorzystanych na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy określonych w zawartych umowach.

    2. Przestrzegania zapisów wynikających
     z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych w zakresie terminowego przekazywania sprawozdań finansowych.

    3. Przestrzegania określonej w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) liczby stażystów objętych nadzorem przez jednego koordynatora – nie więcej niż dziesięciu.


41

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC
ul. Solec 93
00-382 WarszawaKontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

06.06.2008 – 13.06.2008W toku kontroli ustalono:

- w wykonaniu ww. umów Zespół zgodnie z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) zawarł umowy o pracę z 25 stażystami lekarzami na czas określony 13 miesięcy. Z trzema stażystkami Zespół przedłużył umowę o pracę ponad ustawowy okres 13 miesięcy z przyczyn określonych w § 2 ust. 4 cyt. rozporządzenia.

- w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie Zespół zawarł umowy zlecenia na pełnienie funkcji koordynatorów w zakresie staży podyplomowych z dwoma lekarzami spełniającymi wymogi określone w art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 ze zm.). W okresie od dnia 1 października 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku Pan dr n. med. Jacek Bierca – koordynator staży podyplomowych, nadzorował grupę stażystów liczącą 20 osób, tj. przekraczającą dopuszczalną liczbę określoną w § 6 ust. 3 - 10 stażystów

- stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

- Zespół realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowych umów, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 27 rozliczeń finansowych oraz 21 informacji o zatrudnieniu, w tym 16 rozliczeń finansowych i 7 informacji
o zatrudnieniu po terminach określonych w umowach – opóźnienia wynosiły od 2 do
35 dni.

- Zespół na podstawie przedmiotowych umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację staży podyplomowych lekarzy otrzymał środki finansowe w wysokości 842.155,97 zł. Zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach wydatkowano kwotę 824.600,58 zł. Niewykorzystane środki na realizację staży podyplomowych w kwocie 17.555,39 zł zwrócono na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, z czego: • kwotę 8.168,17 zł, w terminach określonych w przedmiotowych umowach,

 • kwotę 1.824,98 zł, bez należnych odsetek w wysokości 3,59 zł – w dniu 12 stycznia 2006 roku, tj. 6 dni po terminie określonym w § 2 ust. 6 pkt 2 umowy Nr Sn 12/47/2005 (6 stycznia 2007 roku),

 • kwotę 3.096,95 zł, bez należnych odsetek w wysokości 27,70 zł – w dniu 10 maja 2007 roku, tj. 29 dni po terminie określonym w § 2 ust. 6 pkt 2 umowy
  Nr Sn12/5/05/2006 (11 kwietnia 2007 roku),

 • kwotę 4.520,29 zł, wraz z błędnie naliczonymi odsetkami w wysokości 55,00 zł – w dniu 18 czerwca 2008 roku, tj. 41 dni po terminie określonym w § 2 ust. 6 pkt 2 umowy Nr 486/ZD.IS.II./W/Sn14/6/06/07 (8 maja 2008 roku). Za dokonanie zwrotu 41 dni po terminie niewykorzystanych środków w wysokości 4.465,29 zł kwota należnych odsetek wynosi 72,70 zł. Zespół nie odprowadził różnicy kwoty należnych odsetek w wysokości 17,70 zł.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 08.10.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne: 1. Ścisłe przestrzegać zapisów wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych,
  w szczególności dotyczących:

 • terminowego przekazywania sprawozdań finansowych i informacji o zatrudnieniu,

 • zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych. W przypadku przekroczenia terminów umownych przewidzianych na zwrot niewykorzystanych środków finansowych, proszę o naliczanie
  i przekazywanie ww. środków wraz
  z należnymi odsetkami.

 1. Prowadzić staże podyplomowe zgodnie
  z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.),w szczególności
  o nie przekraczanie liczby stażystów nadzorowanych przez jednego koordynatora.

 2. Dokonać wpłaty – na podstawie § 2 ust. 6 przedmiotowych umów, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie (numer konta PKO BP S.A. IX Oddział w Warszawie: 49 1020 1097 0000 7902 0129 6722), odsetek należnych z tytułu nieterminowego zwrotu środków finansowych niewykorzystanych na realizację staży podyplomowych w kwocie łącznej 48,99 zł. Na ww. kwotę składają się następujące wysokości odsetek:

 • 3,59 zł, od kwoty 1.824,98 zł, za opóźnienie w ilości 6 dni (umowa Nr Sn 12/47/2005),

 • 27,70 zł, od kwoty 3.096,95 zł, za opóźnienie w ilości 29 dni (umowa
  Nr Sn12/5/05/2006),

 • 17,70 zł, stanowi różnicę pomiędzy wysokością odsetek zapłaconych w dniu 18 czerwca 2008 roku w wysokości 55,00 zł, a kwotą odsetek należnych
  w wysokości 77,70 zł od kwoty 4.465,29 zł, zwróconej 41 dni po terminie (umowa Nr 486/ZD.IS.II./W/Sn14/6/06/07).42

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bródno

ul. Tykocińska 32/34

03-545 Warszawa
Nr 127
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów; wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

18.02.2008 – 22.02.2008W toku kontroli ustalono:

- w wykonaniu umowy Nr 518/ZP.ZS.II/W/Sn14/66/06 z dnia 14 listopada 2006 roku, Nr 452/ZD.ZS.II/W/Sn16/66/07 z dnia 8 listopada 2007 roku na prowadzenie staży podyplomowych stomatologów Zespół zawarł umowy o pracę z trzema stażystami na czas określony 12 miesięcy.

- w dniu 1 października 2006 roku Zespół zawarł umowę zlecenie na pełnienie funkcji koordynatora w zakresie staży podyplomowych lekarzy stomatologów. Wyznaczony koordynator posiadał kwalifikacje określone w art. 15 ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ponadto kandydatura na koordynatora została uzgodniona z Okręgową Izbą Lekarską.

- stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi, na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza stomatologa, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia


z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57 poz. 553 ze zm.).

- Zespół realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 umów na prowadzenie staży podyplomowych, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 8 rozliczeń finansowych oraz 5 informacji o zatrudnieniu, z czego rozliczenie finansowe oraz informacja o zatrudnieniu za II kwartał 2007 roku zostały przekazane jeden dzień po terminie określonym w umowie Nr 518/ZP.ZS.II/W/Sn14/66/06.

- Zespół na podstawie umów: Nr 518/ZP.ZS.II/W/Sn14/66/06 z dnia
14 listopada 2006 roku oraz Nr 452/ZD.ZS.II/W/Sn16/66/07 z dnia 8 listopada 2007 roku z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego otrzymał i wydatkował kwotę
w wysokości 37.953,90 zł, którą w całości wydatkował na realizację staży podyplomowych dentystów.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 10.04.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, skierowano jedno zalecenie pokontrolne dotyczące ścisłego przestrzegania zapisów postanowień wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych,


w szczególności w zakresie terminów przekazywania sprawozdań (informacji
o zatrudnieniu).


43

Szpital Grochowski
im. dr R. Masztaka SPZOZ


ul. Grenadierów 51/59

04-073 Warszawa
Nr 129
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

26.05.2008 – 02.06.2008W toku kontroli ustalono:

- w wykonaniu umów Nr Sn12/42/05, Nr 266/ZP.IS.II.W./Sn13/42/06,


Nr 507/ZP.ZS.II./W/Sn14/42/06 Szpital zgodnie z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza
i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) zawarł umowy o pracę z 12 stażystami lekarzami na czas określony 13 miesięcy. Z jedną stażystką Szpital przedłużył umowę o pracę ponad ustawowy okres 13 miesięcy z przyczyn określonych w § 2 ust. 4 cyt. rozporządzenia.

- w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie Szpital zawarł umowy zlecenia na pełnienie funkcji koordynatorów w zakresie staży podyplomowych z trzema lekarzami spełniającymi wymogi określone w art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 ze zm.). Stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży opracowanymi na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia


w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa.

- Szpital realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4, 7 przedmiotowych umów


na prowadzenie staży podyplomowych, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 24 rozliczeń finansowych oraz 17 informacji o zatrudnieniu.

Nieprawidłowości:

Szpital przekazał do UMWM:

- siedem rozliczeń finansowych oraz cztery informacje o zatrudnieniu po terminach określonych w umowach – opóźnienia wynosiły od 1 do 3 dni,

- dwa rozliczenia kompleksowe dotyczące umów: Nr Sn12/42/05 i Nr 266/ZP.IS.II.W./Sn13/42/06, z przyczyn niezależnych od Szpitala, m.in.: przekazanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środków finansowych na prowadzenie staży podyplomowych w I kwartale 2007 roku po zakończeniu realizacji tych umów, przekazano 4 i 16 dni po terminach.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

04.07.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

Ściśle przestrzegać zapisów wynikających


z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych w szczególności dotyczących terminowego:

 • przekazywania sprawozdań finansowych
  i informacji o zatrudnieniu,

 • zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych. W przypadku przekroczenia terminów umownych przewidzianych na zwrot niewykorzystanych środków finansowych, proszę o naliczanie
  i przekazywanie ww. środków wraz
  z należnymi odsetkami.


44

NZOZ Lecznica Fundacji „Zdrowie”

ul. Niekłańska 4/24

03-924 Warszawa
Nr 131
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

04.08.2008 – 11.08.2008W trakcie kontroli ustalono:

- w wykonaniu ww. umów Nr 268/ZP.IS.II./W/Sn13/79/06 z dnia 23 maja 2006 roku oraz Nr 523/ZP.ZS.II./W/Sn14/79/06 z dnia 14 listopada 2006 roku, dotyczących przekazywania środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy stomatologów Zakład zgodnie z treścią art. 15, ust. 1, pkt 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 ze zm.) zawarł umowy o pracę z 5 stażystami lekarzami stomatologami na czas określony 12 miesięcy,

- w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie Zakład zawarł umowy zlecenia na pełnienie funkcji koordynatora w zakresie staży podyplomowych z lekarzem stomatologiem, pracownikiem Zakładu, spełniającym wymogi określone w art. 15 ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

- stażyści odbywali staże podyplomowe zgodnie z indywidualnymi harmonogramami realizacji staży, opracowanymi na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.),

- Zakład realizując postanowienia § 2 ust. 1, 3, 4 i 7 przedmiotowych umów, przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 13 rozliczeń finansowych oraz 9 informacji o zatrudnieniu, z czego:


 • 3 rozliczenia finansowe i 2 informacje o zatrudnieniu, z przyczyn niezależnych od Zakładu, m.in. przekazanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych na prowadzenie staży podyplomowych po terminach złożenia ww. sprawozdań i informacji, przekazano po terminach określonych w umowach, opóźnienia wyniosły od 30 do 65 dni,

 • rozliczenie za II kwartał 2006 roku umowy Nr 268/ZP.IS.II./W/Sn13/79/06 przekazano 11 dni po terminie określonym w umowie.

- Zakład na podstawie przedmiotowych umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację staży podyplomowych lekarzy stomatologów otrzymał środki finansowe w łącznej wysokości 126.513,28 zł, które w całości wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

10.09.2008 r.

W związku z powyższymi ustaleniami wniesiono o:

- ścisłe przestrzeganie zapisów wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych, w szczególności dotyczących terminowego przekazywania sprawozdań finansowych.45

Gabinet Stomatologiczny IMARI Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Walecznych 57 m. 31

03-926 Warszawa
Nr 132
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości zatrudnienia stażystów;

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych


na realizację staży.
Przeprowadzona w okresie:

04.08.2008 – 11.08.2008W trakcie kontroli ustalono:

- w wykonaniu umowy Nr 530/ZP.ZS.II./W/Sn14/108/06 Gabinet stomatologiczny zgodnie z treścią art. 15, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 roku, Nr 226, poz. 1943) zawarł umowę o pracę z jednym stażystą stomatologiem na czas określony 12 miesięcy.

- w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, wypełniając postanowieniaPobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna