Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” SPZOZ w WarszawiePobieranie 2,53 Mb.
Strona16/39
Data24.02.2019
Rozmiar2,53 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   39

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” SPZOZ
w Warszawie


ul. Górczewska 89

01-401 Warszawa
Nr 107, 108, 109
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek i ilość udzielonych porad;

 • Przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r.
  o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

19.08.2008 – 30.09.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych stwierdzono:

- W 2007 roku podstawy prawne działalności Centrum stanowiły: Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 372/86/2000 z dnia 13 czerwca 2000 roku, do dnia 22 maja 2007 roku Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Centrum Nr 25a/2003, od dnia 23 maja 2007 roku Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Centrum Nr 1/2007. Powyższy regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

- W oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku


w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), w Centrum ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 159 etatów. Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było wyższe od ustalonych norm i wyniosło 162,58 etatów (179 pielęgniarek).

- Czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się: w zakresie lecznictwa szpitalnego od przyjęć w dniu zgłoszenia


w Zakładzie Anestezjologii i Opieki Medycznej do 10 miesięcy w Zakładzie Rehabilitacji, w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego od „realizacji bieżącej” w 7 poradniach do 3 miesięcy w Poradni Endokrynologicznej.

- Wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 19.471.485,18 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 430.143,02 zł.

- W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów w aspekcie umów zawartych
z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniających wykorzystanie kadry i obłożenie łóżek stwierdzono, że koszt „osobodnia” ponoszony przez Centrum w 2007 roku wyniósł 286,12 zł i był wyższy o 30,10 zł od przychodu uzyskanego z NFZ w wysokości
256,02 zł.

- Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Centrum mogło: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…”. Przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w 2007 roku wyniosły 8.732.820,14 zł. W wyniku kontroli dokumentacji rozliczeniowo – finansowej dotyczącej pięciu umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz dziesięciu faktur wystawionych za udzielone odpłatne świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że Centrum pobierało opłaty zgodnie z cenami ustalonymi w umowach i obowiązującym cenniku odpłatnych usług medycznych.

- W wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Centrum nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej
w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- W 2007 roku w Centrum zarejestrowano 11 skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- Zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzeń Dyrektora Centrum Nr 35/2000 z dnia 24 października 2000 roku i Nr 27/2003 z dnia 28 października 2003 roku przeprowadzono inwentaryzacje: środków trwałych, aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności, środków pieniężnych i innych walorów w Kasie, zapasów materiałowych. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzone różnice inwentaryzacyjne: w Aptece Ogólnodostępnej, niedobory leków na kwotę 2.195,31 zł, które skompensowano z kwotą nadwyżek w wysokości 1.962,71 zł, a różnicę w kwocie – 232,60 zł uznano za niezawinioną i spisano w koszty działalności operacyjnej, w Aptece Zakładowej, niedobory leków na kwotę 644,49 zł, które skompensowano z kwotą nadwyżek
w wysokości 642,56 zł, a różnicę w kwocie –1,93 zł uznano za niezawinioną i spisano
w koszty działalności operacyjnej.

- Na podstawie dokumentów LT i protokółów kasacyjnych stwierdzono, że


w 2007 roku dokonano likwidacji (kasacji) środków trwałych zamortyzowanych w 100 % o łącznej wartości początkowej 160.931,87zł. Zlikwidowane środki trwałe zostały wyksięgowane z ewidencji majątku dowodami LT. Uzyskany z przeprowadzonych likwidacji złom odsprzedano za łączną kwotę 539,85 zł.

- W 2007 roku Centrum z tytułu wynajmu lub dzierżawy powierzchni 45 podmiotom gospodarczym uzyskało przychody w wysokości 388.460,01 zł. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 100% próbie „umów nowozawartych”, którą stanowiło 5 umów wynajmu zawartych w roku 2007 stwierdzono, że Centrum postępowało zgodnie zasadami określonymi w Uchwałach Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej


i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

- W zakresie prowadzonej przez Centrum gospodarki odpadami niebezpiecznymi nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami w roku 2007 prowadzono na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 396/OŚ-P/2003 zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 31 marca 2009 roku. Na podstawie przedłożonego wykazu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2007 ustalono, że ich półroczna wysokość nie przekroczyła kwoty stawki granicznej wynoszącej 400,00 zł, w związku


z powyższym zgodnie z postanowieniami art. 289 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie wniesiono opłat za korzystanie ze środowiska.

- W roku 2007 w Centrum obowiązywał regulamin „Udzielania zamówień publicznych”, który Zarządzeniem Dyrektora Nr 22 z dnia 12 września 2007 roku dostosowano do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.). W rocznym sprawozdaniu


o udzielonych zamówieniach publicznych przekazanym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ujęto 37 postępowań. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 51,35 % próbie, którą stanowiło 19 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, stwierdzono następujące uchybienia
i nieprawidłowości: wszystkie osoby biorące udział w przedmiotowych postępowaniach oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z tych postępowań złożyli przed otwarciem ofert, podczas gdy ww. oświadczenia winny być złożone, wówczas kiedy juz wiadomo, którzy wykonawcy przystąpili do zamówienia, kwoty jakie Centrum zamierzało przeznaczyć na realizację 8 zamówień publicznych określono w wysokościach netto, co było niezgodne z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „...bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia...” ,ogłoszenia o udzieleniu 7 zamówień publicznych przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, po upływie od 29 do 47 dni od daty zawarcia umów na ich realizację, podczas gdy w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określono, że: „...zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy [...] zamieszcza ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień publicznych...”.

W zakresie gospodarki finansowej oraz procedur kontroli finansowej:

- Zgodnie z treścią art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Centrum ustalił plan finansowy na 2007 rok, który zgodnie z art. 46 pkt 2a ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Centrum Opinią Nr 16/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku. Ww. plan w roku 2007 został dwukrotnie zmieniony na podstawie pozytywnych Opinii Rady Społecznej Centrum
Nr 2/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku oraz Nr 8/2007 z dnia 11 października 2007 roku. W 2007 roku Centrum uzyskało przychody w wysokości 35.847.644,10 zł, tj. niższe od zaplanowanych o kwotę 987.210,72 zł oraz poniosło koszty w wysokości 36.458.374,67 zł, tj. także niższe od zaplanowanych o kwotę 679.324,33 zł. Wynik finansowy Centrum za rok 2007 zamknął się stratą netto w wysokości 298.882,61 zł.

- W 2007 roku w Centrum obowiązywało 87 umów zleceń i umów o dzieło,


z czego 17 umów zawarto z pracownikami Centrum. W trakcie kontroli
17 umów zleceń zawartych z pracownikami etatowymi Centrum stwierdzono, że nie zawierały one zapisów zakazujących wykonywania zadań zleconych w podstawowym czasie pracy, określonym w Regulaminie Pracy Centrum, czym niewyczerpano w pełni postanowienia art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowiącego, że: „…wydatki publiczne powinny być dokonywane [...] z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów…”.

- W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone pierwotnym odpisem w wysokości 436.614,15 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS w terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.). Ponieważ faktyczne zatrudnienie było niższe niż zaplanowano, w dniu 27 grudnia 2007 roku dokonano korekty, ustalając wysokość odpisu na kwotę 402.381,26 zł. W wyniku ww. korekty na rachunku bankowym funduszu pozostała nadwyżka środków w kwocie 34.232,89 zł, która nie została przekazana na podstawowy rachunek Centrum.

- Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zobowiązań Centrum zamknął się kwotą 7.805.705,53 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W 2007 roku Centrum nie zapłaciło odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Centrum posiadało należności w wysokości 3.377.720,51 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 138.172,19 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Centrum prowadziło systematyczne działania windykacyjne należności.

- Centrum w 2007 roku sporządzało i przekazywało kwartalne sprawozdania


o stanie zobowiązań i należności Rb-Z i Rb-N do Departamentu Skarbu
i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotrzymując terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770), z wyjątkiem sprawozdań za I kwartał 2007 roku, które przekazano w dniu 25 kwietnia 2007 roku, tj. 11 dni po terminie.

- W 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Centrum odprowadzało należne składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych w: art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej


i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.), art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.).

- Obowiązujące w Centrum procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Dyrektora


Nr 28/2006 z dnia 11 października 2006 roku dostosowano do wymogów określonych
w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 311 faktur dokumentujących wydatki o łącznej wartości 1.750.790,45 zł, co stanowiło 5,01 % wydatków ogółem stwierdzono, że Centrum realizowało kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

- Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2007 przekazał Centrum środki finansowe na podwyżki płac pracowników w wysokości 3.827.585,06 zł, z których na wzrost wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.797.865,00 zł. W sprawie postępowania z niewydatkowanymi na wzrost wynagrodzeń środkami


w kwocie 29.720,06 zł Centrum prowadzi rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku 2007 nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
w przeliczeniu na jeden etat o 350,00 zł.

- Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) w Centrum została przeprowadzona restrukturyzacja. Podstawę restrukturyzacji stanowiła umowa pożyczki Nr 1/U/PZOZ/2005/WA z dnia 28 lipca 2005 roku zawarta pomiędzy Centrum a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie zawartej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał pożyczkę w kwocie 4.044.312,28 zł, z czego kwota 19.827,84 zł stanowiła opłatę prowizyjną. Z powyższych środków w całości sfinansowano roszczenia pracowników wynikające z ustawy „203”. W wyniku realizacji ww. celu określonego w programie restrukturyzacji w dniu 19 października 2007 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało pozytywną Decyzję Nr MCZP/IX–R/8035/11-3/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Wykorzystanie środków dotacji:

W 2007 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Centrum środki finansowe w formie dotacji „inwestycyjnych” w łącznej kwocie 1.645.927,44 zł, w tym:

- 280.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej”, na podstawie umowy Nr 249/ZP.IS.I/D/06 z dnia 12 czerwca 2006 roku – środki niewygasające,

- 318.860,00 zł, z przeznaczeniem na.: „Zakup mammografu”, na podstawie umowy Nr 422/101ZP.I./D/06 z dnia 4 października 2006 roku – środki niewygasające,

- 700.000,00 zł z przeznaczeniem na: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”, na podstawie umowy Nr 34/32/ZD.I/D/07 z dnia 28 lutego 2007 roku,

- 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na:: „Zakup urządzenia dozującego środki dezynfekujące do basenu rehabilitacyjnego”, na podstawie umowy
Nr 122/45/ZD/I/D/07 z dnia 22 marca 2007 roku,

- 360.780,37 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Modernizacja poradni przy ul. Górczewskiej 89 i ul. Pawińskiego 2” na podstawie umowy Nr 88/ZD.IN./D/07 z dnia 16 kwietnia 2007 roku.

Powyższe środki zostały wydatkowane w określonych umowami wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach
i asortymentach wynikających z zawartych umów. Zgodnie z umowami dla środków finansowych otrzymanych w ramach przedmiotowych dotacji była prowadzona odrębna ewidencja księgowa.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację trzech zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono pełne wykonanie dwóch oraz częściowe wykonanie jednego zalecenia, tj.: nie doprowadzono do radykalnego skrócenia terminu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

27.11.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

 1. Kontynuować działania mające na celu zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych, w szczególności z zakresu rehabilitacji i endokrynologii.

 2. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w szczególności:

 • wartości kwot jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówień zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 3 cyt. ustawy określać
  w wysokościach brutto,

 • oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składać po otwarciu ofert,

 • w myśl art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą zamieszczać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.) w przypadku sporządzenia korekty odpisu na ZFŚS
  i wystąpienia nadwyżki środków na rachunku funduszu, ww. nadwyżkę przekazać na rachunek podstawowy Centrum.

 2. W umowach zleceniach i o dzieło zawieranych z pracownikami Centrum określać, że przedmiot umowy może być realizowany wyłącznie poza godzinami pracy określonymi w Regulaminie Pracy, tj. ściśle przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stanowiącego, że: „…wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
  z danych nakładów…”.
30

Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkól Wyższych „PALMA”
w Warszawie


ul. Mochnackiego 10

02-042 Warszawa
Nr 110, 111, 112, 113
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek i ilość udzielonych porad;

 • Przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

  • zobowiązań wobec pracowników
   i zobowiązań cywilnoprawnych,

  • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Kontrola problemowa
w zakresie terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS i PFRON
w 2007 r.
Przeprowadzone w okresie:

16.06.2008 – 18.07.2008
W trakcie kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku podstawy prawne działalności Zakładu stanowiły: Statut z roku 2006 zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 219/06 oraz Statut
z 2007 roku zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 136/07
z dnia 10 września 2007 roku; do dnia 28 października 2007 roku Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Nr 1/5/2001, od dnia 29 października 2007 roku Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Zakładu Nr 2/2007. Powyższe regulaminy opracowano zgodnie z postanowieniami art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.);

- w oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku


w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), w Zakładzie ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 36 etatów. Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było niższe o 0,75 etatu od ustalonych norm i wynosiło 35,25 etatów. W zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór 11 lekarzy specjalistów, w tym:
3 stomatologów, 2 ginekologów, 1 kardiologa, 1 okulisty, 1 lekarza medycyny pracy oraz 3 lekarzy chorób wewnętrznych;

- średni czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 18 komórkach organizacyjnych Zakładu do 120 dni w Poradni Kardiologicznej oraz do 207 dni w Poradni Urologicznej;

- wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 7.304.777,59 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 37.939,24 zł;

- w wyniku przeprowadzonej analizy kosztów w aspekcie umów zawartych


z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniających wykorzystanie kadry i obłożenie łóżek stwierdzono, że roczny koszt utrzymania jednego łóżka szpitalnego ponoszony przez Zakład w 2007 roku wyniósł 41.258,00 zł i był wyższy o 10.836,50 zł od przychodu na jedno łóżko uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 30.421,50 zł;

- zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Zakład mógł: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…”. Przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w roku 2007 wyniosły 1.138.905,80 zł.


W wyniku kontroli dokumentacji rozliczeniowo – finansowej dotyczącej trzynastu umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz jedenastu faktur wystawionych za udzielone świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że Zakład pobierał opłaty zgodnie
z cenami ustalonymi w umowach i obowiązującym cenniku odpłatnych usług medycznych;

- w 2007 roku z tytułu zlecenia innym podmiotom wykonania świadczeń zdrowotnych na rzecz Zakładu, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 613.786,25 zł. Spośród 37 umów zlecających wykonanie usług medycznych na rzecz Zakładu w 2007 roku 36 zawarto bez przeprowadzenia konkursu ofert, czym naruszono postanowienia § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592);

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Zakładu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej, określonej w art. 1 ust. 5 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej;

- w 2007 roku do Zakładu wpłynęły 3 skargi, które zostały rozpatrzone zgodnie


z „Instrukcją w sprawie zasad organizacji przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”, wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora Zakładu nr 7/2005 oraz postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- w 2007 roku Zakład prowadził działalność w obiektach nie będących jego własnością ponosząc koszty związane z ich wynajęciem w wysokości 237.677,76 zł.
W wyjaśnieniach dotyczących wynajmu pomieszczeń przez Zakład innym podmiotom Dyrektor Zakładu podał, m.in., że: „...w 2007 roku Zakład nie podnajmował powierzchni w najmowanych obiektach i nie uzyskał przychodów z tego tytułu...;.

- zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r.


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Zakładu Nr 9/07 w roku 2007 przeprowadzono inwentaryzacje: aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności, środków pieniężnych
i innych walorów w Kasie, środków farmaceutycznych w Dziale Farmacji Szpitalnej, materiałów w Magazynie Gospodarczym i Technicznym. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzono niedobór leków na kwotę 278,09 zł w Dziale Farmacji Szpitalnej (wynikający z przeterminowania się leków), który uznano za niezawiniony
i spisano w koszty działalności Zakładu.;

- na podstawie dokumentów LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono,


że w 2007 roku dokonano likwidacji (kasacji) 5 środków trwałych zamortyzowanych
w 100 % o łącznej wartości początkowej 6.444,36 zł oraz przedmiotów nietrwałych
o wartości początkowej 6.973,48 zł. Zlikwidowane środki trwałe zostały wyksięgowane z ewidencji majątku dowodami LT;

- w zakresie prowadzonej przez Zakład gospodarki odpadami, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami w 2007 roku prowadzono na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 594/OŚ/04 z dnia 22 lipca 2004 roku, zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez okres 10 lat, tj. do dnia 30 czerwca 2014 roku;

- w roku 2007 w Zakładzie obowiązywał regulamin „Udzielania zamówień publicznych”, który Zarządzeniem Nr 3 z dnia 13 czerwca 2007 roku dostosowano do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 6 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ujęto 9 postępowań. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 55,55% próbie, którą stanowiło 5 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych: jednego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego nie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszono postanowienia art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dwie umowy o udzielenie zamówień publicznych zawarto przed upływem 7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną. W powyższych postępowaniach złożono po jednej ofercie, w związku z czym zawarcie umów przed określonym terminem nie stanowiło naruszenia zasady uczciwej konkurencji; kwoty jakie Zakład zamierzał przeznaczyć na realizację dwóch zamówień publicznych określono
w wysokościach netto, co było niezgodne z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „...bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia...”.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Zakładu ustalił plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy na podstawie art. 46 ust. 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Zakładu Uchwałą Nr 4/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku. W 2007 roku Zakład uzyskał przychody w wysokości 9.138.328,70 zł, tj. o kwotę 338.328,70 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 9.420.833,31 zł, tj. o kwotę 525.833,31 zł także wyższą od zaplanowanej, czym naruszono postanowienia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Wynik finansowy Zakładu za 2007 rok zamknął się stratą netto
w wysokości 13.212,39 zł;

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 139.195,80 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS, dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.


o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.);

- na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zobowiązań Zakładu zamknął się kwotą 1.790.318,59 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 12.262,00 zł.


Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zakład posiadał należności w wysokości 1.053.166,17 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 44.525,00 zł;

- kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb – N i zobowiązań Rb – Z w 2007 roku przekazywano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770),


z wyjątkiem sprawozdań za I kwartał 2007 roku, które przekazano w dniu 27 kwietnia 2007 roku, tj. 13 dni po terminie;

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Zakład odprowadzał: składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminach określonych w art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,


poz. 776 ze. zm.), z wyjątkiem 3 składek za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2007 roku; składki na ubezpieczenia społeczne w terminie określonym w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.); składki na ubezpieczenie zdrowotne w terminie określonym w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.);

- w 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Zakład zapłacił odsetki


w wysokości 430,57 zł, z czego: kwotę 241,57 zł stanowiły odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za dostawy towarów i wykonane usługi; kwotę 189,00 zł stanowiły odsetki od nieterminowo przekazanych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2007 roku.

- w 2007 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Zakładowi środki finansowe w formie dotacji w łącznej kwocie 86.100,00 zł, w tym: 57.000,00 zł,


z przeznaczeniem na: „Zakup unitów stomatologicznych”, na podstawie umowy
Nr 299/169/ZD.IS.I/D/07 z dnia 30 lipca 2007 roku; 29.100,00 zł, z przeznaczeniem na: „Zakup sterylizatorów stomatologicznych”, na podstawie umowy Nr 300/170/ZD.IS.I/D/07 z dnia 30 lipca 2007 roku. Przekazane w ramach dotacji ww. środki finansowe zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie
z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów. Zgodnie z umowami dla środków finansowych otrzymanych w ramach powyższych dotacji prowadzona była odrębna ewidencja księgowa.

- obowiązujące w Zakładzie procedury dotyczące kontroli finansowej


w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Aneksem Nr 1
z dnia 15 września 2006 roku do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2005 dostosowano do wymogów określonych w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 33 faktur dokumentujących poniesione w roku 2007 wydatki o łącznej wartości 461.887,47 zł, co stanowiło 5,02 % wydatków ogółem stwierdzono, że Zakład realizował kontrolę finansową wydatków zgodnie z ww. procedurami.

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia w 2007 roku przekazał Zakładowi środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 761.054,15 zł, którą wykorzystano zgodnie


z przeznaczeniem. Zakład na wzrost wynagrodzeń wydatkował łącznie kwotę 843.577,71 zł, z czego 82.523,56 zł z własnych środków. W wyniku powyższych działań nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na jeden etat o 355,71 zł.;

- na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) w Zakładzie została przeprowadzona restrukturyzacja finansowa. Podstawę restrukturyzacji stanowiła Umowa Pożyczki zawarta pomiędzy Zakładem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego opiewająca na kwotę 1.179.556,63 zł. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych Zakład osiągnął cele zakładane w programie restrukturyzacji, tj.: uregulował w całości zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń w wysokości 1.040.761,66 zł, uregulował należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 138.794,97 zł; zmniejszył stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2006 o kwotę 118.334,10 zł – wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku Zakład posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 12.262,00 zł; uzyskał korzystniejszy wynik finansowy niż w roku 2006 o kwotę 63.265,91 zł; zahamował proces „zadłużania się”. Dnia 12 listopada 2007 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało pozytywną Decyzję Nr MCZP/IX-R/8035/47-4/05
o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

- w wyniku kontroli sprawdzającej realizację siedmiu zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono częściową realizację dwóch i nie wykonanie trzech zaleceń, tj.: działania Zakładu nie doprowadziły do skrócenia terminu oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej (termin oczekiwania 120 dni), kwartalne sprawozdania


o stanie należności i zobowiązań Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2007 roku przekazano 13 dni po terminie określonym w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, nie zapobieżono powstaniu zobowiązań i zdarzeń prawno gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, nie dokonano zmiany planu finansowego zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 2 pkt. 2
i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zaciągnięto zobowiązania przekraczające wysokości ustalone w planie finansowym w zakresie kosztów.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.10.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

 1. ściśle przestrzegać norm zatrudnienia pielęgniarek ustalonych na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314).;

 2. zgodnie z treścią § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
  z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) zawarcie umowy zlecającej wykonywanie usług medycznych na rzecz Zakładu poprzedzać konkursem ofert.

 3. kontynuować działania mające na celu radykalne zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych, w szczególności z zakresu kardiologii i urologii.

 4. udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności: umowy na realizację przedmiotów postępowań zawierać w terminach określonych w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy, ogłoszenia
  o udzielonych zamówieniach publicznych zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 95 ust. 1 cyt. ustawy, wartość kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych określać w wysokości brutto.

 5. kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 6. dokonywać stosownych zmian
  w rocznym planie finansowym na zasadach określonych w art. 34 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 7. zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zaciągać zobowiązań do sfinansowania
  w danym roku obrachunkowym
  w wysokościach przekraczających ustalone wartości w planie kosztów.

 8. nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek.

 9. ściśle przestrzegać terminu przekazywania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określonego w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92).

311   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   39


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna