Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” SPZOZ w Konstancinie-JeziornejPobieranie 2.88 Mb.
Strona15/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39

Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” SPZOZ
w Konstancinie-Jeziornej


ul. Wierzejewskiego 12

05-511 Konstancin - Jeziorna
Nr 100, 101, 102, 103
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

Terminowość regulowania zobowiązań wobec ZUS


i PFRON w 2007r.
Kontrola problemowa
w zakresie analizy zobowiązań;

analiza wykorzystania kredytów i pożyczek.


Przeprowadzone w okresie:

03.04.2008 – 30.04.2008W toku kontroli ustalono:

W zakresie regulacji organizacyjno-prawnych stwierdzono, że w 2007 roku


w Centrum obowiązywał Regulamin Porządkowy ustalony przez Dyrektora
i zatwierdzony przez Radę Społeczną Centrum Uchwałą Nr 21 z dnia 21 czerwca 2006 roku.

W zakresie zadań statutowych:

- Centrum ustaliło minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Centrum nie przestrzegało opracowanych norm zatrudnienia pielęgniarek, zatrudniając 205 pielęgniarek (w etatach) na dzień 31 grudnia 2007 roku, mniej niż w ustalonych minimalnych normach zatrudnienia wynoszących 235 etatów.

- średni czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne udzielane przez Centrum w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 2 komórkach organizacyjnych Centrum do 180 dni na Oddziale Neuroortopedii i 150 dni w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci i Poradni Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dzieci,

- z tytułu realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Centrum uzyskało przychód w wysokości 33.567.748,63 zł, przy nie sfinansowanych nadwykonaniach
w wysokości 193.801,17 zł.

- z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych


i podmiotów gospodarczych w 2007 roku wyniosły 137.534,40 zł. Za udzielone odpłatne świadczenia zdrowotne Centrum pobierało opłaty zgodnie z cenami ustalonymi
w umowach i obowiązujących cennikach odpłatnych usług medycznych.

- na terenie Centrum nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- inwentaryzacje w 2007 roku, Centrum przeprowadziło zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy


z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.),

- w 2007 roku Centrum dokonało likwidacji 107 pozycji środków trwałych


i innych składników majątku zamortyzowanych w 100% o łącznej wartości początkowej 554.687,79 zł. Wszystkie zlikwidowane przedmioty zostały zdjęte ze stanu księgowego w 2007 roku. Do przeprowadzonych kasacji dołączono orzeczenia o stanie technicznym. Uzyskany z przeprowadzonych likwidacji złom w ilości 882 kg odsprzedano do punktu skupu złomu za łączną kwotę 401,40 zł.

- w 2007 roku Centrum wynajmowało pomieszczenia i powierzchnie


24 podmiotom gospodarczym zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego,
z wyjątkiem wynajmu (użyczenia) pomieszczeń Zespołowi Szkół Specjalnych, z którym nie zawarto stosownej umowy, z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń w roku 2007 Centrum osiągnęło przychód w wysokości 819.400,50 zł.

- w zakresie prowadzonej przez Centrum gospodarki odpadami, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach


(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami w 2007 roku prowadzono na podstawie Decyzji Starosty Piaseczyńskiego Nr 8/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku, zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 31 grudnia 2016 roku.

- w roku 2007 w Centrum obowiązywał regulaminy „Udzielania zamówień publicznych”, który Zarządzeniem Nr 33 A z dnia 5 lipca 2007 roku dostosowano do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 marca 2008 roku, tj. 20 dni po terminie określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ujęto 86 postępowań. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 19,77 % próbie, którą stanowiło 13 wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań wynikających z zawartych umów dotacji stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie


z prawem.

W zakresie gospodarki finansowej:

- w 2007 roku Centrum uzyskało przychody w wysokości 52.545.878,57 zł, tj. o kwotę 1.569.878,57 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniosło koszty w wysokości 49.006.588,57 zł, tj. o kwotę 2.030.588,57 zł także wyższą od zaplanowanej, czym naruszono postanowienia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

- wynik finansowy Centrum za 2007 rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 3.528.846,00 zł.

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustalono, że Dyrektor Centrum w dniu 26 kwietnia 2006 roku na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) zawarł ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie Centrum „Porozumienie”, w którym ustalono zawieszenie naliczania
i odprowadzania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2006 – 2008.

- na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zobowiązań Centrum zamknął się kwotą 41.715.716,39 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 4.333.343,75 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Centrum posiadało należności w wysokości 10.413.158,98 zł,


w tym należności wymagalne w wysokości 2.730.122,95 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Centrum prowadziło systematyczne działania windykacyjne należności.

- w wyniku kontroli prawidłowości sporządzania i terminowości przekazywania ww. sprawozdań w roku 2007 ustalono, że: sprawozdania za I i III kwartał 2007 roku sporządzono i przekazano tylko w formie elektronicznej, czym naruszono postanowienia § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia:, nie dotrzymano terminów przekazania sprawozdań za I, II, i III kwartał 2007 roku określonych w cyt. rozporządzeniu, opóźnienia wynosiły od 1 do 4 dni.

- w 2007 roku Centrum nie odprowadzało składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czym nie wypełniło obowiązku określonego w art. 21 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Centrum odprowadzało składki na: ubezpieczenie społeczne nie dotrzymując terminów określonych w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) – opóźnienia w przekazaniu 11 składek wynosiły od 1 do 36 dni, Fundusz Pracy nie dotrzymując terminów określonych w art. 107 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) – opóźnienia w przekazaniu 11 składek wynosiły od 1 do 23 dni, ubezpieczenie zdrowotne nie dotrzymując terminów określonych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) – opóźnienia wynosiły od 1 do 23 dni.

- w 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Centrum zapłaciło odsetki
w wysokości ogółem 60.502,39 zł, z czego: kwotę 5.594,22 zł stanowiły odsetki z tytułu zaległości w zapłacie za dostawę towarów i wykonane usługi, kwotę 54.908,17 zł stanowiły odsetki od zobowiązań tzw. „publicznoprawnych”, z czego 51.675,00 zł stanowiły odsetki zapłacone na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Centrum w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 6.319.428,34 zł. Centrum na wzrost wynagrodzeń wydatkowało kwotę 6.441.990,76 zł,


z czego 122.562,42 zł z własnych środków. W wyniku powyższych działań nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 27 %.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78,
poz. 684 ze zm.) w Centrum została przeprowadzona restrukturyzacja. Dnia 28 listopada 2006 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało pozytywną Decyzję Nr MCZP/IX-R/8035/51-3/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych osiągnięto cele zakładane
w programie restrukturyzacji, tj.: zmniejszono stan zobowiązań w stosunku do roku 2006 o kwotę 4.078.681,55 zł (z 45.794.397,94 zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku do 41.715.716,39 zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku), osiągnięto dodatni wynik finansowy netto w wysokości 3.528.846,00 zł, zahamowano proces „zadłużania się” Centrum.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

27.06.2008r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

 1. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 2. Zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zaciągać zobowiązań do sfinansowania w danym roku obrachunkowym w wysokościach przekraczających ustalone wartości w planie kosztów.

 3. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 4. Wypłacać wynagrodzenia z jednoczesnym wykonaniem, wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku opłacania składek na:

 • ubezpieczenie społeczne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

 • Fundusz Pracy zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415),

 • ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.),

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92).

 1. Przestrzegać minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek ustalonych na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314).

 2. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych przekazywać w terminie określonym w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)

 3. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2014/80/07 „..w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych...” zintensyfikować działania zmierzające do zawarcia przedmiotowej umowy z Zespołem Szkół Specjalnych.Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 23.11.2008 r.

28

Wojewódzkie Centrum Stomatologii SPZOZ
w Warszawie


ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa
Nr 104, 105, 106
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry i ilość udzielonych porad;

 • Przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

05.08.2008 – 16.09.2008
W 2007 roku podstawy prawne działalności Centrum stanowiły:

W zakresie zadań statutowych:

- Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 111/06 z dnia 3 lipca 2006 roku,

- Regulamin Porządkowy ustalony zarządzeniem Dyrektora Centrum Nr 24/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, wprowadzony do stosowania po zatwierdzeniu przez Radę Społeczną Centrum Uchwałą Nr 2/2005 z dnia 7 lutego 2005 roku. Powyższy regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

- średni czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 3 komórkach organizacyjnych Centrum do 536 dni w Poradni Ortodoncji i do 310 dni w Poradni Protetyki Stomatologicznej. W 2007 roku w Centrum nie wystąpił brak lekarzy stomatologów.

- wartość wykonanych oraz sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 7.690.901,37 zł. Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Centrum mogło: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…”. Przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń stomatologicznych w roku 2007 wyniosły ogółem 8.897.998,63 zł, z czego kwotę 8.897.098,63 zł stanowiły przychody z tytuły wykonanych świadczeń stomatologicznych komercyjnych na rzecz pacjentów indywidualnych, a kwotę 900,00 zł stanowiły przychody z tytułu realizacji umowy na świadczenie odpłatnych usług stomatologicznych zawartej z podmiotem gospodarczym. Wysokość opłat za usługi stomatologiczne świadczone przez poszczególne Poradnie Centrum ustalono w 5 cennikach: „...dla pacjentów leczonych poza kontraktem zawartym z NFZ...” obowiązujących od dnia 1 marca 2006 roku.

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Centrum nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- w 2007 roku do Centrum wpłynęło 10 skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzeń Dyrektora Centrum Nr 13/2007, Nr 14/2007 i 15/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku przeprowadzono inwentaryzację materiałów w magazynach Centrum, w wyniku której stwierdzono niedobór w Magazynie Leków, który po skompensowaniu z kwotą nadwyżek wyniósł 104,51 zł. Powyższy niedobór uznany został za zawiniony,
a kosztami obciążono osoby odpowiedzialne materialnie.

- na podstawie dokumentów likwidacyjnych LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono, że w 2007 roku Centrum dokonało likwidacji urządzenia wentylacyjnego zamortyzowanego w 100% o wartości początkowej 25.460,00 zł. Zlikwidowany środek trwały wyksięgowano ze stanu ewidencyjnego w roku 2007. Ww. likwidację przeprowadzono w związku z modernizacją systemu wentylacyjnego. Dokumenty kasacyjne zostały podpisane przez członków Komisji Likwidacyjnej oraz zatwierdzone przez Dyrektora Centrum. W wyniku sprzedaży złomu uzyskanego z przeprowadzenia ww. kasacji Centrum uzyskało przychód w wysokości 7.204,10 zł. W innym trybie niż kasacja w 2007 roku Centrum nie dokonało zbycia środków trwałych.

- w 2007 roku Centrum na podstawie zawartych umów wynajmowało pomieszczenia
i powierzchnie 8 podmiotom gospodarczym, w związku z czym osiągnęło przychód
w wysokości 171.798,22 zł. Powyższe umowy zawarto zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego, z wyjątkiem jednej, którą zawarto na czas dłuższy niż 1 rok, bez wymaganej zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego. W wyjaśnieniach dotyczących zawarcia ww. umowy Zastępca Dyrektora Centrum ds. Administracyjno – Inwestycyjnych podała m.in., że: „...Umowa z Firmą „Darex” została zawarta na okres od 04.05.2006 r. do 31.12.2006 r., Aneksem Nr 1 z dnia 15.11.2006 r. została przedłużona do 21.12.2007 r. Powyższa umowa została rozwiązana z dniem 30.04.2007 r., faktyczny czas obowiązywania umowy nie przekroczył jednego roku...”

- w zakresie prowadzonej przez Centrum gospodarki odpadami niebezpiecznymi, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami w 2007 roku prowadzono na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 775/OŚ/2004 z dnia 24 września 2004 roku, zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez okres 10 lat, tj. do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Na podstawie przedłożonego wykazu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2007 ustalono, że półroczna ich wysokość nie przekroczyła kwoty stawki granicznej wynoszącej 400,00 zł, w związku z powyższym zgodnie


z postanowieniami art. 289 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie wniesiono opłat za korzystanie ze środowiska.

- w roku 2007 w Centrum obowiązywały regulaminy „Udzielania zamówień publicznych” oraz „Pracy Komisji Przetargowej”, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Centrum Nr 6/2006 z dnia 8 marca 2006 roku, których treść nie odpowiadała postanowieniom obowiązującej w roku 2007 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Realizując zalecenie pokontrolne wynikające z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2007 powyższe regulaminy dostosowano do obowiązujących przepisów prawa Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku. W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu


28 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ujęto 23 postępowania. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 26,09 % próbie, którą stanowiło 6 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych stwierdzono, następujące uchybienia i nieprawidłowości: wartości szacunkowe dwóch zamówień publicznych określono w wysokościach brutto, co było niezgodne z postanowieniami art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, kwoty jakie Centrum zamierzało przeznaczyć na realizację czterech zamówień publicznych określono w wysokościach netto, co było niezgodne
z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dwóch ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych nie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, czym nie spełniono obowiązku określonego w art. 95 ust. 1 ww. ustawy.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z treścią art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Centrum ustalił plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy wraz ze zmianą zgodnie
z art. 46 pkt 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej Centrum z dnia 28 sierpnia 2007 roku. W 2007 roku Centrum uzyskało przychody w wysokości 17.922.390,00 zł, tj. o kwotę 402.390,00 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniosło koszty w wysokości 17.855.267,45 zł, tj. o kwotę 342.267,45 zł także wyższą od zaplanowanej, czym naruszyło postanowienia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem (po dwóch korektach) w wysokości 167.222,71 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS, dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy


z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Centrum posiadało: zobowiązania w wysokości 1.852.106,02 zł, zobowiązań wymagalnych nie posiadało, należności


w wysokości 1.120.261,09 zł, należności wymagalnych nie posiadało.
Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Centrum prowadziło systematyczne działania windykacyjne należności.

- w 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Centrum zapłaciło odsetki


w wysokości ogółem 93,50 zł, z czego: kwotę 27,00 zł stanowiły odsetki od nieterminowego dokonania zwrotu niewykorzystanych środków na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy stomatologów w ramach realizacji umowy Nr Sn/10/7/04/2005, kwotę 66,50 zł stanowiły odsetki z tytułu rozliczenia za lata 2004 – 2007 kontraktów zawartych z NFZ.

- Centrum w 2007 roku sporządzało i przekazywało kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań i należności Rb-Z i Rb-N do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotrzymując terminów określonych


w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

- w 2007 roku w Centrum obowiązywało 209 umów zleceń i umów o dzieło,


z czego 75 umów zawarto z pracownikami Centrum. W trakcie kontroli 15 umów zleceń zawartych z pracownikami etatowymi Centrum stwierdzono, że nie zawierały one zapisów zakazujących wykonywania zadań zleconych w podstawowym czasie pracy, a 5 umów zlecających prowadzenie wykładów zrealizowano w podstawowym czasie pracy określonym w Regulaminie Pracy Centrum, czym naruszono postanowienia art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowiącego, że: „…wydatki publiczne powinny być dokonywane [...] z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów…”.

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Centrum odprowadzało należne składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych w: art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej


i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.), art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.).

- Centrum nie naliczało w deklaracjach ZUS P DRA oraz nie potrącało przysługującego płatnikom wynagrodzenia od wypłaconej prawidłowo kwoty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, do czego miało prawo w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.


z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), w wysokości 0,1 % określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie wysokości
i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153,
poz. 1005).

- w 2007 roku Centrum na podstawie 8 umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymało środki finansowe w formie dotacji „inwestycyjnych”


w łącznej kwocie 3.877.726,92 zł. Ww. środki finansowe zostały wydatkowane
w określonych umowami wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Sprzęt
i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów.

- obowiązujące w Centrum procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Dyrektora Nr 18/2006 z dnia 19 września 2006 roku dostosowano do wymogów określonych


w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 29 faktur dokumentujących wydatki o łącznej wartości 847.351,31 zł, co stanowiło 5,09 % wydatków ogółem stwierdzono, że Centrum realizowało kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Centrum w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac dla pracowników w kwocie 1.672.948,03 zł. Centrum na wzrost wynagrodzeń wydatkowało kwotę 1.747.172,22 zł,


z czego z własnych środków 74.224,19 zł. W wyniku powyższych działań nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego „białego personelu” o 19,68 %. Pozostałym pracownikom nie objętym ww. podwyżką, m.in. administracyjnym
i technicznym zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Regulaminu wynagradzania wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Centrum Nr 12/2005, w roku 2007 wypłacono dodatki miesięczne w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do powyższego regulaminu w 2007 roku pracownikom Centrum wypłacono premie miesięczne w wysokości do 150% wynagrodzenia zasadniczego,
z wyjątkiem premii wypłaconej w miesiącu grudniu 2007 roku głównemu specjaliście ds. statystyki medycznej i rozliczeń, której wysokość wyniosła 12.500,00 zł, co stanowiło 500% wynagrodzenia zasadniczego. W wyniku kontroli list płac pracowników administracji i dyrekcji Centrum z roku 2007 ustalono, że: Głowna Księgowa Centrum pobierała wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.000,00 zł miesięcznie, podczas gdy w Regulaminie Wynagradzania miesięczne wynagrodzenie na ww. stanowisku określono w wysokości od 1.600,00 zł do 4.350,00 zł, główny specjalista ds. statystyki medycznej
i rozliczeń pobierał dodatek funkcyjny w wysokości 625,00 zł miesięcznie, tj. niezgodnie z Regulaminem Wynagradzania, w którym na ww. stanowisku nie przewidziano dodatku funkcyjnego.

- w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2007 w dniu


19 października 2007 roku do Centrum skierowane zostało wystąpienie pokontrolne znak: KO.ZE.I.ŁS.0913-37/07 zawierające siedem zaleceń pokontrolnych. Dyrektor Centrum nie udzielił informacji o sposobie realizacji ww. zaleceń, czym nie dopełnił obowiązku określonego w § 21 ust. 6 Regulaminu Kontroli. W wyniku kontroli sprawdzającej realizację ww. zaleceń stwierdzono pełną realizacje pięciu oraz nie wykonanie dwóch, tj.: nie doprowadzono do skrócenia terminu oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń stomatologicznych przez Poradnie Ortodoncji i Protetyki Stomatologicznej, nie zapobieżono powstaniu zobowiązań skutkujących zapłatą odsetek w wysokości 93,50 zł.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

31.10.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:


 1. Kontynuować działania mające na celu radykalne zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń stomatologicznych,
  w szczególności z zakresu ortodoncji
  i protetyki.

 2. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności:

- wartość szacunkową zamówienia określać
w wysokości netto zgonie z postanowieniami art. 32. ust. 1 cyt. ustawy,

- wartość kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych określać w wysokości brutto, 1. w myśl art. 95 ust. 1 ww. ustawy niezwłocznie po zawarciu umowy
  z wykonawcą zamieszczać ogłoszenie
  o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 2. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „…wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 3. Zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zaciągać zobowiązań do sfinansowania
  w danym roku obrachunkowym
  w wysokościach przekraczających ustalone wartości w planie kosztów.

 4. W umowach zleceniach i o dzieło zawieranych z pracownikami Centrum określać, że przedmiot umowy może być realizowany wyłącznie poza godzinami pracy określonymi w Regulaminie Pracy, tj. ściśle przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowiącego, że: „…wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów…”.

 5. Wypłat wszelkich wynagrodzeń dokonywać w wysokościach zgodnych, ustalonych w Regulaminie Wynagradzania.

 6. W myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), naliczać
  w deklaracjach ZUS P DRA oraz potrącać przysługujące płatnikom wynagrodzenie od wypłaconej prawidłowo kwoty świadczeń
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w wysokości 0,1 % określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek
  z tytułu wykonywania zadań
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.
  Nr 153, poz. 1005).


29


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna