Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona14/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

18.02.2008 – 17.03.2008
W toku kontroli ustalono:

W 2007 roku podstawy prawne działalności Zespołu stanowiły:

Statut zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego
Nr 935/114/2000 z dnia 29 listopada 2000 roku, znowelizowany Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 169/05 z dnia 24 października 2005 roku, Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 13/2003 z dnia 5 maja 2003 roku. Ostatnie zmiany do ww. Regulaminu zatwierdziła Rada Społeczna Zespołu Uchwałą Nr 61/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku. Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

- W 2007 roku w Zespole obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek


i położnych wynoszące 59 etatów, ustalone Zarządzeniem Dyrektora Zespołu
Nr 16/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 roku na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było wyższe od ustalonych norm i wynosiło 60,25 etatów.

- Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych kształtował się od „realizacji bieżącej” w 7 komórkach organizacyjnych Zespołu do 140 dni w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym oraz 520 dni w Oddziale Rehabilitacyjnym. Średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosił 93,6%.

- Wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 8.231.461,97 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 865,80 zł. W 2007 roku Zespół w związku
z funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych poniósł koszty w wysokości 10.892.136,73 zł, tj. o 1.374.962,90 zł wyższe od poniesionych kosztów w roku 2006.

- Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Zespół mógł: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…”. W 2007 roku w wyniku realizacji 7 umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na wykonywanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskano przychód w wysokości 91.798,04 zł. W 2007 roku w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym opieką długoterminowa objęto 63 pacjentów, uzyskując przychód w wysokości 833.146,19 zł.

- W 2007 roku z tytułu zlecenia innym podmiotom wykonania świadczeń zdrowotnych na rzecz Zespołu, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 439.096,60 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 592) ww. podmioty wyłoniono w drodze przeprowadzonych konkursów ofert.

- W wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Zespołu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- W 2007 roku złożono jedną skargę, która została rozpatrzona zgodnie
z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

- Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Zespołu Nr 29/2007 przeprowadzono inwentaryzacje wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku środków pieniężnych w Kasie Zespołu. Stan faktyczny środków pieniężnych
w Kasie wynosił 9.014,13 zł i był zgodny z ewidencją księgową oraz raportem kasowym Nr RK/GL/061/12/07. W 2007 roku nie przeprowadzono kasacji (likwidacji) środków trwałych. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie „przetargu ofertowego” dokonano odsprzedaży (zbycia) samochodu marki POLONEZ Track (rok produkcji 2000) za kwotę 6.235,00 zł.

- Na podstawie obowiązujących w 2007 roku dwóch umów wynajmu powierzchni użytkowych oraz 31 umów najmu lokali mieszkalnych Zespół uzyskał przychody


w wysokości 73.063,12 zł. W wyniku kontroli umów wynajmu powierzchni użytkowych stwierdzono, iż zostały one zawarte zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku
i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

- W trakcie kontroli prowadzenia przez Zespół w roku 2007 gospodarki odpadami nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami w 2007 roku prowadzono na podstawie Decyzji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2004 roku, zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 31 grudnia 2012 roku. W 2007 roku


w wyniku prowadzonej gospodarki odpadami Zespół poniósł koszty w wysokości 16.880,89 zł.

- Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska


(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Zespół dokonał opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2007 w wysokości 3.929,98 zł.

- W 2007 roku w Zespole obowiązywał Regulamin udzielania zamówień publicznych dostosowany do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.). W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ujęto


12 postępowań. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 75% próbie, którą stanowiło
9 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań wynikających z zawartych umów dotacji stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych,
z wyjątkiem zawarcia umowy „Na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Inwestycji: [czterech]” przed upływem 7 dniowego terminu określonego
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną.

- Zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Zespołu ustaliła plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy wraz ze zmianami zgodnie z art. 46 ust. 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany Uchwałami Rady Społecznej Zespołu Nr 47/2007, Nr 53/2007 oraz 57/2007. W 2007 roku Zespół uzyskał przychody w wysokości 10.148.998,22 zł, tj.


o kwotę 22.345,96 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 10.893.416,15 zł, tj. o kwotę 49.498,15 zł także wyższą od zaplanowanej.

- Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zespół posiadał zobowiązania w wysokości 1.355.598,74 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 776,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zespól posiadał należności w wysokości 1.099.726,25 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 2.916,79 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwania do zapłaty) stwierdzono, że Zespół prowadził systematyczne działania windykacyjne należności.

- Sprawozdania finansowe o stanie należności Rb – N i zobowiązań Rb – Z za I, II oraz III kwartał 2007 roku przekazano po terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).
Z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań za dostawy towarów i wykonane usługi w 2007 roku Zespół zapłacił odsetki w kwocie 278,00 zł.

- Przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2007 środki finansowe na wzrost wynagrodzeń w wysokości 1.474.497,46 zł wydatkowano zgodnie


z przeznaczeniem.

- W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że ustalony odpis w wysokości 153.049,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek ZFŚS nie dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

- Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że w 2007 roku Zespół terminowo odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz PFRON. Z tytułu wykonywania obowiązków „płatnika” z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego Zespół otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 74,32 zł.

- W 2007 roku Zespół na podstawie 10 umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w formie dotacji w łącznej kwocie 2.699.774,86 zł. Ww. środki finansowe zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie


z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów.

- Obowiązujące w Zespole w roku 2007 Procedury kontroli finansowej zostały dostosowane do znowelizowanych „Standardów ” ogłoszonych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 25 faktur dokumentujących poniesione przez Zespół wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 531.611,35 zł, co stanowiło 5,14 % wydatków ogółem stwierdzono, że Zespół realizował kontrolę finansową wydatków.

- W wyniku kontroli sprawdzającej realizację dziewięciu zaleceń pokontrolnych, wynikających z kontroli przeprowadzonej w 2006 roku stwierdzono nie wykonanie czterech zaleceń, tj.: nie doprowadzono do skrócenia terminu oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, nie wyeliminowano zdarzeń prawno – gospodarczych, których skutkiem była zapłata odsetek w wysokości 278,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, zaciągnięto zobowiązania w wysokościach przekraczających ustalone wartości w planie finansowym w zakresie kosztów, nie przestrzegano terminów przekazywania ustalonego na 2007 rok odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

07.05.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Kontynuować działania mające na celu radykalne zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

 2. Umowy z wybranymi wykonawcami na realizacje przedmiotów postępowań zawierać w terminach określonych w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 3. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […]
  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
  .

 4. Zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zaciągać zobowiązań w danym roku obrachunkowym w wysokościach przekraczających ustalone wartości
  w planie kosztów.

 5. Przestrzegać terminów przekazywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).26

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Gruźlicy
w Otwocku


ul. Narutowicza 80

05-400 Otwock
Nr 94, 95,96
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

06.05.2008 – 02.06.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku obowiązywał Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/01 z dnia 26 listopada 2001 roku, w którym Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 121/06 z dnia 3 lipca 2006 roku wprowadzono zmiany dotyczące struktury organizacyjnej,

- Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Zespołu Nr 22/2007


z dnia 27 listopada 2007 roku, ogłoszony jako tekst jednolity Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 27/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku spełniał postanowienia art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 ze zm.),

- w roku 2007 obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, według których Centrum powinno zatrudniać pielęgniarki na minimum 241 etatach. Postanowienia zawarte w minimalnych normach nie zostały spełnione, na dzień


31 grudnia 2007 roku Centrum zatrudniało 231 pielęgniarek na 226,32 etatu,

- w zakresie pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór


2 lekarzy specjalistów: anestezjologa i psychiatry,

- średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosiło 89,80 %, najniższe zanotowano w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 40,90%.

- średni czas oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych kształtował się od realizacji bieżącej w 3 komórkach organizacyjnych do 10 dni w Oddziale chorób płuc
i gruźlicy i poradni chorób płuc i gruźlicy,

- wartość sfinansowanych przez NFZ świadczeń wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 27.642.236,00 zł, przy nie sfinansowanych w 2007 roku ,,nadwykonaniach”


w wysokości 109.266,78 zł. W wyniku zawartych z NFZ trzech ugód nadwykonania 2007 roku zostały sfinansowane w 2008 roku w kwocie łącznej 102.548,47 zł,

- przychody uzyskane z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych i pracodawców wyniosły 200.429,00 zł, z czego 17.641,50 od pacjentów indywidualnych,

- średni roczny koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Centrum w 2007 roku wynosił 75.405,47 zł i był wyższy o kwotę 6.722,67 zł, od przychodu na jedno łóżko uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia,

- średni roczny koszt poniesiony na jednego zatrudnionego wynosił 94.089,27 zł i był wyższy od uzyskanego przychodu o kwotę 8.154,06 zł,

- podmioty wynajmujące pomieszczenia i powierzchnie Zespołu nie prowadziły działalności konkurencyjnej, określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

- Zasady postępowania w sprawie skarg i wniosków zostały określone w ,,Regulaminie składania skarg i wniosków” – wprowadzonym Zarządzeniem Nr 25/2004 Dyrektora Centrum z dnia 31 grudnia 2004 roku. W roku 2007 nie odnotowano w ewidencji wpływu żadnej skargi.,

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- uzyskane przychody z obowiązujących w 2007 roku 13 umów zawartych na wynajem


i dzierżawę majątku trwałego z podmiotami gospodarczymi wyniosły 393.765,51 zł
w zawartej w roku 2007 1 umowie dzierżawy na dzierżawę pomieszczeń pralni, nie stwierdzono uchybień,

- Centrum prowadziło gospodarkę odpadami zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Otwockiego Nr 41/2004 z dnia 10 maja oraz 307/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 roku.

- na podstawie zawartych umów Centrum przekazywało odpady podmiotom gospodarczym wyłonionym w drodze przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ponosząc wydatki w kwocie 81.986,73zł oraz przychody
w kwocie 5.558,00zł.

- Centrum w roku 2007 poniosło wydatki z tytułu korzystania ze środowiska


w wysokości 8.742,00 zł,

- inwentaryzacja środków trwałych i materiałów została przeprowadzona


w dniach od 07.12.2007 roku do 19.12.2007 roku wg stanu na dzień 30.11.2007 roku zgodnie z postanowieniami art.26 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz.694 ze zm.), stwierdzając zgodność stanu faktycznego z ewidencją oraz środków farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych wg stanu na dzień 28.11.2007 roku; w wyniku której stwierdzono niedobór w wysokości 2.171,58 zł decyzją dyrektora Centrum z dnia 14.12.2007 roku uznany za niezawiniony.

- inwentaryzacji gotówki i innych walorów w Kasie Centrum dokonano w dniu


31 grudnia 2007 roku, zgodnie z ewidencją księgową oraz raportem kasowym Nr 81/07 w kasie nie było środków pieniężnych. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych wynosił 1.965.018,89 zł i był zgodny z ostatnimi wyciągami bankowymi.

- w roku 2007 Centrum dokonało: likwidacji 25 środków trwałych zamortyzowanych


w 100% o łącznej wartości początkowej 925.411,60 zł. Podstawę likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego, ekspertyzy oraz protokóły kasacyjne. Uzyskany
w wyniku przeprowadzenia ww. kasacji złom stalowy w ilości 600 kg sprzedano do punktu skupu złomu za kwotę 732,00 zł; kasacji przedmiotów i wyposażenia o łącznej wartości początkowej 81.875,19 zł. Podstawę likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego; odsprzedaży drobnego wyposażenia po cenach ewidencyjnych za kwotę
277,21 zł, odsprzedaży zamortyzowanego w pełni spirometru za kwotę 1.200,00 zł; rozbiórki 4 budynków (magazyny, wiaty) o łącznej wartości początkowej 62.739,00 zł, na podstawie Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku
Nr 223/06 z dnia 8 grudnia 2006 roku; nieodpłatnego przekazania 2 budynków Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie, na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 826/35/07 i Nr 1320/57/07; zwrotu
2 budynków mieszkalnych prawowitej właścicielce, na podstawie postanowienia Sądu dla Warszawy Mokotów I Wydział Cywilny z dnia 4 września 1997 roku. Ww. środki trwałe na podstawie dowodów LT i PK zostały zdjęte ze stanu ewidencyjnego roku 2007.

- w 2007 roku w Centrum obowiązywał „Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Centrum


Nr 5/2005 z dnia 24 marca 2005 roku, który Zarządzeniem Nr 11a/5/2007 z dnia
15 czerwca 2007 roku dostosowano do znowelizowanych postanowień ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

- w prowadzonym rejestrze zamówień publicznych w 2007 roku ujęto 40 postępowań, z czego 6 postępowań unieważniono. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 15 % próbie, którą stanowiło 6 wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań wynikających z zawartych umów dotacji stwierdzono, następujące uchybienia i nieprawidłowości: • w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego Centrum (zamawiający) bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości netto, co było niezgodne z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. „...bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia...”,

 • dwa ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych przekazano do publikacji
  w Biuletynie Zamówień Publicznych, po upływie 18 i 49 dni od daty zawarcia umów na realizację przedmiotu zamówień, w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określono, że: „...zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy [...] zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień publicznych...”.

W zakresie gospodarki finansowej:

- z godnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Centrum ustalił plan finansowy na 2007 rok, który na podstawie art. 46 ust. 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej Centrum


Nr 4/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku. Decyzją Dyrektora Centrum do powyższego planu wprowadzono zmianę w dniu 30 grudnia 2007 roku. Pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany Rada Społeczna Centrum wydała w Uchwale Nr 17 z dnia 22 lutego 2008 roku, tj. po zakończeniu roku obrachunkowego 2007. Dokonując w powyższy sposób zmiany planu finansowego naruszono roczny charakter tego planu wynikający
z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). W 2007 roku Centrum uzyskało przychody
w wysokości 40.489.008,63 zł, tj. o kwotę 7.233,56 zł niższą od zaplanowanej oraz poniosło koszty w wysokości 37.074.740,05 zł, tj. o kwotę 9.102,95 zł także niższą od zaplanowanej. Za rok 2007 Centrum uzyskało dodatni wynik finansowy w wysokości 3.359.211,57 zł.

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 253.444,97zł (po korekcie) zostały przekazane na rachunek ZFŚS


w terminach i kwotach zgodnych z postanowieniami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).

- 2007 roku w Centrum obowiązywało 21 umów zleceń i umów o dzieło,


z których trzy zawarto z pracownikami etatowymi Centrum. W trakcie kontroli umów zleceń zawartych z pracownikami Centrum stwierdzono, że nie zawierały one zapisów zakazujących wykonywania zadań zleconych w podstawowym czasie pracy, a w jednej
z nich zakres prac zleconych pokrywał się z zakresem obowiązków wynikających
z zawartej umowy o pracę, czym naruszono postanowienia art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych stanowiącego, że: „…wydatki publiczne powinny być dokonywane [...] z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów…”.

- wypełniając postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) Centrum sporządzało i terminowo przekazywało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwartalne sprawozdania


o stanie zobowiązań i należności Rb-Z i Rb-N. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N za IV kwartały 2007 roku wyniosły 4.845.135,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 241.894,00 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Centrum prowadziło systematyczne działania windykacyjne należności. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z za IV kwartały 2007 roku wyniosły 3.101.106,00 zł, zobowiązania wymagalne wynosiły 1.915.799,00 zł, z czego kwotę 1.797.359,00 zł stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw
i usług, 118.440,00 zł stanowiły zobowiązania z tytułu nie odprowadzenia należnych składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od lipca do października 2007 roku. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Decyzją znak WWO/67926/E/W/2008/IB z dnia 27 lutego 2008 roku odroczył spłatę ww. zobowiązań wraz z naliczonymi odsetkami
w wysokości 3.149,00 zł do dnia 28 marca 2009 roku.

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Centrum odprowadzało składki na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dotrzymując terminów określonych w art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy


z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.) – opóźnienia w przekazaniu
3 składek wyniosły od 18 do 78 dni, ubezpieczenia społeczne nie dotrzymując terminów określonych w art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) – opóźnienia dotyczyły przekazania 5 składek.

- w 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Centrum zapłaciło odsetki


w wysokości 40.211,88 zł, z czego: kwotę 1.424,00 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat na rzecz PFRON, kwotę 19.374,88 zł stanowiły odsetki od nieterminowego opłacenia składek na rzecz ZUS, kwotę 19.413,16 zł stanowiły odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań z tytułu dostaw i wykonanych usług.

- obowiązujące w Centrum procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków opracowano zgodnie ze standardami określonymi w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 27 faktur dokumentujących poniesione wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 1.933.141,35 zł, co stanowiło 5,22 % wydatków ogółem stwierdzono, że Centrum realizowało kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

23.07.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Przestrzegać minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek ustalonych na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111,
  poz. 1314).

 2. Umowy o dzieło i zlecenia zawierać wyłącznie w przypadkach, kiedy ich przedmiot nie może być zrealizowany przez pracowników Centrum
  w ramach obowiązków wynikających
  z zawartych umów o pracę, tj. ściśle przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stanowiącego, że: „…wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy
  i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów…”.


 3. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności:

 • ogłoszenia o udzielonych zamówieniach publicznych zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 95 ust. 1 cyt. ustawy: „...zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy [...] zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień publicznych...”,

 • wartość kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych określać w wysokości brutto.

 1. Zmian w rocznym planie finansowym dokonywać na zasadach określonych
  w art. 34 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności zachowując „roczny charakter” tego planu.

 2. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […]
  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 3. Wypłacać wynagrodzenia
  z jednoczesnym wykonaniem, wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku terminowego opłacania składek na:

 • ubezpieczenia społeczne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia
  13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
  z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92).
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 10.12.2008 r.

27


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna