Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w WarszawiePobieranie 2.88 Mb.
Strona13/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
w Warszawie


ul. Poznańska 22

00-685 Warszawa
Nr 87, 88, 89, 90
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności
  w aspekcie umów zawartych z NFZ;

 • Przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

Terminowość regulowania zobowiązań wobec ZUS


i PEFRON w 2007 r.
Kontrola problemowa
w zakresie analizy zobowiązań;

analiza wykorzystania kredytów i pożyczek.


Przeprowadzone w okresie:

30.07.2008 – 12.09.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- Podstawy prawne działalności Stacji w 2007 roku stanowiły: Statut zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 35/07 z dnia 19 marca 2007 roku,
w którym dwukrotnie wprowadzono zmiany zatwierdzone Uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/07 z dnia 15 października 2007 roku i Nr 213/07 z dnia 26 listopada 2007 roku. Do dnia 8 marca 2007 roku Regulamin Porządkowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Stacji Nr 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku.
Z dniem 9 marca 2007 roku Dyrektor Stacji Zarządzeniem Nr 10/2007 wprowadził nowy regulamin, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Stacji Nr 5/2007. Powyższe regulaminy opracowano zgodnie z postanowieniami art. 18a ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

- w roku 2007 obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące


22 osoby, ustalone w dniu 5 lipca 2001 roku w oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było niższe od ustalonych norm i wyniosło 18 pielęgniarek. Zgodnie z § 6 cyt. rozporządzenia: „...ustalone minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w zakładzie podlegają stałej kontroli kierownika zakładu...”.

- w zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór 2 lekarzy specjalistów: 1 kardiochirurga i 1 lekarza chorób wewnętrznych.

- czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 2 komórkach organizacyjnych Stacji do 95 dni w Poradni Kardiologicznej.

- wartość wykonanych oraz sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 47.557.541,71 zł. W 2007 roku Stacja z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych, wykonanych usług transportowych i warsztatowych uzyskała przychód


w wysokości 4.479.557,68 zł. W wyniku kontroli dokumentacji finansowej dotyczącej realizacji siedmiu umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na świadczenie powyższych usług oraz czterech faktur dotyczących realizacji odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że ceny pobierane za poszczególne świadczenia były zgodne z cenami określonymi w zawartych umowach oraz cennikach wprowadzonych Zarządzeniami Dyrektora Stacji Nr 4/2007, Nr 7/2007, Nr 39/2007 i Nr 68/2007.

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Stacji nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy


o zakładach opieki zdrowotnej.

- w 2007 roku do Stacji wpłynęły 42 skargi, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzeniem Dyrektora Stacji Nr 86/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje: aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności, środków pieniężnych i innych walorów w Kasie, zapasów materiałowych. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzone różnice inwentaryzacyjne:
w magazynie części zamiennych, niedobory na kwotę 65,60 zł, którą skompensowano
z kwotą nadwyżek, a różnicę w wysokości +1,22 zł ujęto w przychodach nadzwyczajnych, w magazynie gospodarczym, niedobory na kwotę 12,32 zł, którą skompensowano z kwotą nadwyżek, a różnicę w wysokości –12,32 zł przypisano do zwrotu osobie odpowiedzialnej materialnie.

- w wyniku kontroli dokumentów likwidacyjnych LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono, że Stacja w roku 2007 dokonała likwidacji środków trwałych o łącznej wartości początkowej 500.926,32 zł, zamortyzowanych w wysokości 472.163,43 zł,


w tym: 1 kotła centralnego ogrzewania typu KZ-5, nie w pełni zamortyzowanego
o wartości księgowej 2.699,82 zł – odzyskany złom stalowy w ilości 1.035,00 kg odsprzedano do Punktu Skupu Złomu za kwotę 757,62 zł, 75 pozycji sprzętu informatycznego o wartości początkowej 416.232,91 zł, nie w pełni zamortyzowanego
o łącznej wartości księgowej 22.965,51 zł – przekazano do utylizacji, 1 sprężarki, zamortyzowanej w 100%, o wartości początkowej 1.447,88 zł, aparat RTG z ramieniem C, zamortyzowany w 100 %, o wartości początkowej 38.397,10 zł, 1 wywoływarki do obróbki zdjęć RTG, nie w pełni zamortyzowanej, o wartości księgowej 3.097,56 zł. Podstawę ww. likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego. Dokumenty kasacyjne zostały podpisane przez członków Komisji Likwidacyjnej oraz zatwierdzone przez Dyrektora Stacji. Zlikwidowane środki trwałe zostały wyksięgowane z ewidencji majątku dowodami LT. W innym trybie niż kasacja w roku 2007 na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 6 września 2007 roku z Fundacją na rzecz Ratownictwa Lotniczego dokonano nieodpłatnego przekazania zamortyzowanych w 100%: samochodu sanitarnego marki Fiat 125p (rok produkcji 1990), samochodu sanitarnego marki Nysa R (rok produkcji 1990), samochodu marki Renault Traffic T428 (rok produkcji 1991). W związku z „zerową” wartością księgową ww. pojazdów, zgodnie
z postanowieniami § 2 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 22/2003 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego, na dokonanie powyższej darowizny nie wymagana była zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego.

- Stacja w roku 2007 wynajmowała, wydzierżawiała pomieszczenia, powierzchnie


30 podmiotom gospodarczym, w związku z czym osiągnęła przychody w wysokości 794.006,60 zł. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 26,67 % próbie, którą stanowiło
8 umów wynajmu i dzierżawy zawartych w roku 2007 stwierdzono, że Stacja postępowała zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 538/51/03 z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania majątku trwałego.

- W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi stwierdzono, że Stacja w 2007 roku nie opracowała i nie uzyskała decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, czym naruszyła postanowienia art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

W 2007 roku udzielanie zamówień publicznych w Stacji odbywało się w oparciu
o Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku. Powyższy regulamin opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym
w art. 98 ust. 2 cyt. ustawy, ujęto 43 postępowania. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 20,93% próbie, którą stanowiło 9 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:
w postępowaniu „na zakup wielofunkcyjnego zestawu diagnostycznego” nie wezwano wykonawcy, który nie złożył wykazy wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat (dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu) i którego oferta w związku z powyższym została odrzucona, do uzupełnienia brakującego wykazu, czym nie dopełniono obowiązku określonego w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „...zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów [...] do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie...”; kwoty jakie Stacja zamierzała przeznaczyć na realizację dwóch zamówień publicznych określono w wysokościach netto, co było niezgodne z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „...bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia...”.

- W 2007 roku Stacja na podstawie 7 umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymała środki finansowe w formie dotacji „inwestycyjnych”


w łącznej kwocie 1.495.217,99 zł, które zostały wydatkowane w określonych umowami wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Zgodnie
z umowami dla środków finansowych otrzymanych w ramach powyższych dotacji prowadzona była odrębna ewidencja księgowa. W wyniku przeprowadzonych oględzin zakupionego ze środków przedmiotowych dotacji sprzętu i aparatury medycznej (środki trwałe) stwierdzono, że nie oznakowano ich numerami ewidencji inwentarzowej.

W zakresie gospodarki finansowej:

- Zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Stacji ustalił plan finansowy na 2007 rok, który pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Stacji Uchwałą Nr 18/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 roku. Powyższy plan finansowy Decyzjami Dyrektora Stacji został dwukrotnie zmieniony: pierwszą zmianę wprowadzono w dniu 26 października 2007 roku, którą Rada Społeczna Stacji pozytywnie zaopiniowała Uchwałą Nr 31/2007, drugą zmianę wprowadzono w dniu
20 grudnia 2007 roku. Pozytywną opinię w sprawie drugiej zmiany planu finansowego Rada Społeczna Stacji wydała w Uchwale Nr 2/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku, tj. po zakończeniu roku obrachunkowego 2007. Dokonując w powyższy sposób zmiany planu finansowego naruszono „roczny charakter” tego planu wynikający z art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

- W 2007 roku Stacja uzyskała przychody w wysokości 55.056.100,78 zł, tj. o kwotę 627.248,78 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniosła koszty w wysokości 60.148.686,16 zł, tj. o kwotę 734.124,16 zł niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Stacji za rok 2007 zamknął się stratą netto w wysokości 5.217.252,38 zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2007 roku zatwierdzone przez Dyrektora Stacji w dniu 23 kwietnia 2008 roku nie zostało przekazane Zarządowi Województwa Mazowieckiego, czym naruszono postanowienia art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: „...Jednostki,


o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7
[samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej] przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia [...] 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego jednostki...’.

- Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 7.785.695,07 zł. Na wzrost wynagrodzeń pracowniczych w roku 2007 łącznie wydatkowano kwotę 7.894.307,26 zł, z czego 108.612,19 zł z własnych środków.

- W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że z ustalonego odpisu w wysokości 706.929,61 zł na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 706.911,61 zł, tj. niższą o 18,00 zł, dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.). Ponieważ faktyczne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2007 roku było niższe niż zaplanowano dokonano korekty, ustalając wysokość odpisu na kwotę 602.709,77 zł.
W wyniku ww. korekty na rachunku bankowym funduszu pozostała nadwyżka środków w kwocie 104.219,84 zł, która nie została przekazana na podstawowy rachunek Stacji.
W wyjaśnieniach dotyczących nie przekazania ww. kwoty Zastępca Dyrektora Stacji Główny Księgowy podał, m.in., że: „...Niedobór środków na dzień 31.12.2007 r. wynosił 88.485,62 zł. Niedobór powstał przed połączeniem SKTS MEDITRANS I WSPR SPZOZ [...] Kwota korekty w wysokości 104.219,84 zł nie została przelana na rachunek podstawowy z uwagi na fakt, iż nadal pozostawał niedobór środków na koncie ZFŚS...”. Z powyższych wyjaśnień wynika, że na rachunek podstawowy Stacji nie przelano należnych środków przedmiotowej nadwyżki w wysokości 15.734,22 zł.

- Na dzień 31 grudnia 2007 roku Stacja posiadała: zobowiązania w wysokości 7.991.904,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 1.109.051,00 zł, należności w wysokości 7.115.002,00 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 716.584,00 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Stacja prowadziła systematyczne działania windykacyjne należności.

- Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z w 2007 roku przekazano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770),
z wyjątkiem sprawozdań za I kwartał 2007 roku, które przekazano w dniu 25 kwietnia 2007 roku, tj. 11 dni po terminie. W sprawozdaniach o stanie należności Rb-N za poszczególne kwartały 2007 roku wykazano nie objęte zakresem tych sprawozdań stany środków finansowych ZFŚS (na rachunku bankowym i w kasie), które stanowiły wydatki Stacji związane z jej działalnością.

- W 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Stacja odprowadzała składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych w: art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.), art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.


z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), z wyjątkiem jednodniowego opóźnienia w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc czerwiec 2007 roku.

- Stacja w roku 2007 nie naliczała w deklaracjach ZUS P DRA oraz nie potrącała przysługującego płatnikom wynagrodzenia od wypłaconej prawidłowo kwoty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, do czego miała prawo w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), w wysokości 0,1 % określonej


w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 roku
w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz. U. Nr 153, poz. 1005).

- W roku 2007 Stacja zapłaciła odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, kar i opłat w łącznej wysokości 81.742,12 zł, z czego: kwotę 17.883,54 zł stanowiły odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za dostawy towarów


i wykonane usługi, kwotę 14.088,24 zł stanowiły kary i opłaty egzekucyjne, kwotę 49.770,34 zł stanowiły odsetki z tytułu zobowiązań tzw. publiczno – prawnych.

- Wykonując zalecenie pokontrolne skierowane po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2007 procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Dyrektora Stacji Nr 84/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku dostosowano do wymogów określonych w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58).


Na podstawie skontrolowanych 113 faktur dokumentujących wydatki o łącznej wartości 2.931.737,14 zł, co stanowiło 5,26 % wydatków ogółem stwierdzono, że Stacja realizowała kontrolę finansową zgodnie z procedurami.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

27.11.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), przestrzegać ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.

 2. Mając na uwadze gospodarność oraz usprawnienie identyfikacji zakupionych środków trwałych zamieszczać na nich numery inwentarzowe, nadane
  w ewidencji środków trwałych.

 3. Zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) opracować i uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 4. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w szczególności wartości kwot jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówień zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 3 cyt. ustawy określać w wysokościach brutto.

 5. Zmian w rocznym planie finansowym dokonywać na zasadach określonych
  w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w szczególności zachowując „roczny charakter” tego planu.

 6. Zgodnie z postanowieniami art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania planu finansowego za dany rok przedstawiać Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

 7. Zgodnie z postanowieniami ustawy
  z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
  z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.) odpis środków na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazywać w ustalonych wysokościach, a w przypadku sporządzenia korekty odpisu i wystąpienia nadwyżki środków, dokonać przekazania tych środków na rachunek podstawowy Stacji.

 8. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z sporządzać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) oraz przekazywać w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

 9. W myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), naliczać
  w deklaracjach ZUS P DRA oraz potrącać przysługujące płatnikom wynagrodzenie od wypłaconej prawidłowo kwoty świadczeń
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, w wysokości 0,1 % określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek
  z tytułu wykonywania zadań
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153, poz. 1005).

 10. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […]
  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”
  .
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 29.01.2009 r.

25

Samodzielny Specjalistyczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce

Al. Teodora Dunina 1

05-320 Mrozy
Nr 91, 92, 93
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • prawidłowości wykorzystania dotacji
  z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach
  w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

 • działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

 • warunków pobytu pacjenta;

 • opieki pielęgniarskiej
  i lekarskiej;

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna