Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona12/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39

ul. B-pa Świrskiego 38

08-110 Siedlce
Nr 84, 85, 86
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności
  w aspekcie umów zawartych z NFZ;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

17.06.2008 – 01.08.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku podstawy prawne działalności Meditransu stanowiły: Statut zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 676/153/01 z dnia 8 sierpnia 2001 roku, do którego zostały wprowadzone zmiany zatwierdzone Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 138/07 z dnia 10 września 2007 roku. Regulamin Porządkowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Meditransu Nr 10/2002 z dnia 9 czerwca 2002 roku, wprowadzony do stosowania z dniem 12 czerwca 2002 roku, po zatwierdzeniu Uchwałą Rady Społecznej Meditransu Nr 7/02 z dnia 11 czerwca 2002 roku. Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.);

- w 2007 roku w Meditransie obowiązywał Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2006 z dnia 14 marca 2006 roku. W powyższym Regulaminie na podstawie postanowień Rozdziału IV: „Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej” ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Zarządzeniem Dyrektora Nr 29/2007 z dniem 1 stycznia 2008 roku ustalono następujący czas pracy: pracowników obsługi, technicznych i gospodarczych w wymiarze nie przekraczającym


8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin na tydzień, w pięciodniowym tygodniu pracy,
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; kierowców karetek w równoważnych normach czasu pracy, nie przekraczających 12 godzin na dobę oraz równoważonych czasem wolnym od pracy w innym dniu tygodnia lub skróconym czasem pracy
w niektóre dni tygodnia, z zachowaniem 40 godzinnej tygodniowej normy
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, pozostałych pracowników w wymiarze nie przekraczającym 7 godzin i 35 minut na dobę, przeciętnie 37 godzin 55 minut tygodniowo, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

- w roku 2007 w Meditransie nie ustalono minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek. Realizując zalecenie pokontrolne oraz wypełniając dyspozycję § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314) ww. normy ustalono i wprowadzono w roku 2008 Zarządzeniem Dyrektora Meditransu Nr 10/2008.

- wartość wykonanych oraz sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 9.348.876,64 zł. W 2007 roku Meditrans z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych, wykonanych usług transportowych i warsztatowych uzyskał przychód w wysokości 3.307.836,53 zł. W wyniku kontroli dokumentacji finansowej dotyczącej realizacji siedmiu umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na świadczenie usług transportu sanitarnego oraz pięciu faktur dotyczących realizacji ww. świadczeń na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że ceny pobierane za poszczególne świadczenia były zgodne z cenami określonymi w cenniku wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Meditransu Nr 7/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku.

- w I połowie 2008 roku przez 3 lekarzy, pracowników Meditransu prowadzone były szkolenia wewnętrzne, m.in. z zakresu czynności ratunkowych. W wyniku ukończeniu ww. szkoleń 20 pracowników, w związku z brakiem lekarzy objęło funkcje kierowników Podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Za pełnienie ww. funkcji przydzielono dodatki kierownicze w wysokości od 4,00 do 7 zł brutto za każdą godzinę pracy.

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Meditransu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- w 2007 roku do Meditransu wpłynęły 2 skargi, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Meditransu Nr 27/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku w Meditransie przeprowadzono inwentaryzacje: zapasów leków i pozostałych materiałów medycznych, gotówki, stanu należności, kredytów, pożyczek oraz środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości dokonano korekty kosztów zwiększając ich wysokość o kwotę 3.706,89 zł, tj. o wartość zapasów leków i pozostałych materiałów medycznych odpisanych w koszty w momencie zakupu.

- w wyniku kontroli dokumentów LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono, że Meditrans: w roku 2007 dokonał likwidacji 20 środków trwałych, w tym:


9 pojazdów samochodowych, zamortyzowanych w 100%, o łącznej wartości początkowej 311.884,69 zł, 7 stanowisk komputerowych, zamortyzowanych w 100%,
o łącznej wartości początkowej 55.849,27 zł, 1 sprężarki, zamortyzowanej w 100%,
o wartości początkowej 1.447,88, 2 wiat, zamortyzowanych w 100%, o łącznej wartości początkowej 2.466,33 zł, budynku „dozorcówki”, nie w pełni zamortyzowanego,
o wartości księgowej 4,12 zł. w I półroczu roku 2008 dokonał likwidacji 7 pojazdów samochodowych marki Polonez zamortyzowanych w 100%, o wartości początkowej
226.691,44 zł.

- podstawę ww. likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego. Dokumenty kasacyjne zostały podpisane przez członków Komisji Likwidacyjnej oraz zatwierdzone przez Dyrektora Meditransu. Wszystkie zlikwidowane pojazdy samochodowe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zostały odsprzedane za łączną kwotę 12.610,00 zł. W związku z „zerową” wartością księgową ww. pojazdów, zgodnie


z postanowieniami § 2 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 22/2003 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego, na dokonanie powyższych sprzedaży nie wymagana była zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego.

- Meditrans w roku 2007 i I połowie roku 2008 wynajmował, wydzierżawiał pomieszczenia, powierzchnie oraz pojazdy samochodowe 45 podmiotom gospodarczym, w wyniku czego osiągnął przychody w wysokościach: 155.619,82 zł, w roku 2007, 105.550,41 zł, w I połowie roku 2008.

- w wyniku kontroli przeprowadzonej na próbach stanowiących 12 umów wynajmu zawartych w roku 2007 oraz 11 umów wynajmu zawartych w roku 2008 stwierdzono, że zawarto je zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania majątku trwałego.

- w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi stwierdzono, że Meditrans w 2007 roku nie opracował i nie uzyskał decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, czym naruszył postanowienia art. 17 ust. 1 ustawy z dnia


27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251 ze zm.). Realizując zalecenie pokontrolne Meditrans uzyskał w dniu 11 kwietnia 2008 roku Decyzję Prezydenta Miasta Siedlce GK.ROŚ.7660-14/08 zatwierdzającą programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Na podstawie przedłożonego wykazu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2007 ustalono, że półroczne ich wysokości wyniosły odpowiednio 243,35 zł i 206,31 zł, tj. nie przekroczyły kwoty stawki granicznej wynoszącej 400,00 zł za każde półrocze,
w związku z powyższym zgodnie z postanowieniami art. 289 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie wniesiono opłat za korzystanie ze środowiska.

- podstawowe zadania statutowe, tj. wyjazdowe świadczenie usług medycznych


z zakresu ratownictwa medycznego oraz transport medyczny Meditrans realizował dysponując: 57 pojazdami samochodowymi w roku 2007, którymi wykonano 11061 wyjazdów, 52 pojazdami samochodowymi w I połowie 2008 roku, którymi wykonano 5369 wyjazdów.

- w wyniku kontroli 36 losowo wybranych kart drogowych z 2007 roku oraz z I połowy 2008 roku stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia: we wszystkich 36 kartach drogowych w rubryce „Skąd – dokąd” nie określono szczegółowo (precyzyjnie) trasy przejazdu samochodu, najczęściej stosowano ogólne zapisy: „Siedlce – miasto”, „ASO – miasto”, „Siedlce – Warszawa”, które nie mogły stanowić podstawy do prawidłowej weryfikacji zapisów dotyczących ilości przejechanych kilometrów oraz zużycia paliwa, z zapisu w karcie drogowej nr 6120 z dn. 13.09.2007 r. wynika, że samochód marki MERCEDES nr rej. W2302B w dniu 16 września 2007 roku powinien przejechać trasę Olsztyn – Siedlce (powrót o godz. 19.00), natomiast z zapisu dotyczącego tankowania ww. pojazdu wynika, że w dniu 16 września 2007 roku o godz. 15.15 został on zatankowany w Warszawie, z zapisu w karcie drogowej nr 7571 z dn. 30.10.2007 r. wynika, że Pan Leszek Szpakowski Dyrektor Meditransu, jednocześnie kierowca samochodu marki Skoda Oktawia nr. rej. WS 25407 wykorzystywał ww. pojazd na trasie: „Siedlce – miasto – Sokołów – Siedlce” w dniu 1 listopada 2007 roku


w godz. od 7.00 do 15.00, tj. w dniu ustawowo wolnym od pracy „Święto Zmarłych”,
z zapisów w karcie drogowej Nr 2179 z dn. 05.02.2008 r. dotyczącej eksploatacji samochodu marki MERCEDES VITO nr. rej. WS35904 i w karcie Nr 2153
z dn.28.01.2008 r. dotyczącej eksploatacji samochodu marki Skoda Oktavia nr rej. WS 25407 wynika, że Dyrektor Meditransu, jednocześnie kierowca ww. samochodów,
w tym samym czasie wykorzystywał obydwa samochody, tj. w dniu 5 lutego 2008 roku w godz. od 7.00 do 15.00. z zapisu w karcie drogowej Nr 5882 z dn. 14.04.2008 r., dotyczącej eksploatacji samochodu marki Seat Altea wynika że kierowca, którym był Dyrektor Meditransu przejechał 970 km zużywając 54 l oleju napędowego, podczas gdy przy obowiązującej wówczas normie 9,5l/100 km zużycie paliwa powinno wynieść 92,15 l, z zapisu w karcie drogowej Nr 7581 z dn. 19.05.2008 r. dotyczącej eksploatacji samochodu marki Seat Altea wynika, że kierowca, którym był Dyrektor Meditransu przejechał ww. samochodem w dniu 19 maja 2008 roku 402 km zużywając jedynie 1 l oleju napędowego, tankowanie w ilości 50 l oleju napędowego nastąpiło w dniu
20 maja 2008 roku.

- w wyjaśnieniach dotyczących ww. nieprawidłowości Dyrektor Meditransu podał, m.in., że: „...karta drogowa nr 9114 [...] pomyłkowo wpisano przyjazd na godz. 15.00. [...] Błędne zapisy nie zostały zweryfikowane przez pracownika odpowiedzialnego za rozliczenie kart drogowych [...] w karcie drogowej nr 7571 wpis w dniu 01.11.2007 jest oczywistą pomyłką pisarską (dzień wolny od pracy) winno być 04.11.2007 r. [także dzień wolny od pracy – niedziela] karta drogowa nr 2153 [...] w dniu 05.02.2008 r. przekazano samochód marki Skoda Oktavia nr rej. WS 25407 do Stacji Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim. Osobą przekazującą i jednocześnie kierowcą tego pojazdu był Kierownik Działu Technicznego, którego nazwisko winno być wpisane


w karcie drogowej. Omyłkowo wpisano nazwisko Szpakowski
[ww. Skoda Oktavia przekazana została przedstawicielowi Stacji z Mińska Mazowieckiego w dniu 05.02.2008 r., ale w mieście Siedlce, co potwierdza stan licznika kilometrów wskazany w Protokóle Przekazania, tj. 88405 – stan zgodny ze stanem licznika wskazanym
w przedmiotowej karcie drogowej] Karta drogowa 5882 z dn. 14.04.2008 r. W dniu 14.04.2008 r. odbierany był pojazd marki Seat Altea nr rej. WS 37455 z salonu Kometa z Warszawy. W zbiorniku tego samochodu znajdowała się pewna ilość paliwa ok. 15 litrów. Paliwo to nie było uwzględnione przy rozliczeniu karty drogowej...”.

- w wyniku kontroli losowo wybranych zleceń napraw realizowanych przez Pracownię Radiotechniczną (Dział Łączności Radiowej i Nadzoru Energetycznego) w miesiącu maju 2008 roku stwierdzono, że w powyższych zleceniach nie wskazywano godzin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz szczegółowego opisu wykonanych robót. Koszty działalności ww. pracowni przewyższały uzyskane przychody i wyniosły: 163.774,93 zł w 2007 roku, przy uzyskanych przychodach w wysokości 7.732,08 zł, 74.489,69 zł w I połowie 2008 roku, przy uzyskanych przychodach w wysokości 3.782,00 zł.

- w wyjaśnieniach dotyczących ww. różnic pomiędzy wysokością przychodów i kosztów Kierownik Działu Łączności Radiowej i Nadzoru Energetycznego Meditransu podał m.in., że: „...z uwagi na to, że przychody uzyskiwane przez DŁR i NE (miesięczne-roczne) nie uwzględniają prac wykonywanych na rzecz „RM-MEDITRANS”, przez to są niższe od kosztów ponoszonych za dane okresy...”.

-w 2007 roku oraz w I połowie 2008 roku udzielanie zamówień publicznych


w Meditransie odbywało się w oparciu o: Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Meditransu Nr 25/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku, który nie został dostosowany do znowelizowanych postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Regulamin Pracy Komisji Przetargowych wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Meditransu Nr 5/2008 z dnia 5 lutego 2008 roku.

- w sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ujęto 9 postępowań. W Dziale III ww. sprawozdania, tj. w zamówieniach


o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (211.000 euro)
błędnie wykazano postępowanie na dostawę oleju napędowego i benzyny o wartości 143.676,77 euro, czym naruszono postanowienia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 ze zm.).

- w wyniku kontroli 7 losowo wybranych postępowań o udzielenia zamówień publicznych, 6 z roku 2007 i 1 z I połowy roku 2008, stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości: w trzech protokółach postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie zawarto informacji o wykonawcach, cenach i wybranych ofertach, czym nie spełniono wymogów określonych w art. 96 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo zamówień publicznych, trzy kwoty jakie Meditrans zamierzał przeznaczyć na realizację zamówień określono w wysokościach netto, co było niezgodne z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowę o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kompleksu budynków SRM w Sokołowie Podlaskim” zawarto w dniu przekazania informacji o wyborze oferty, tj. przed upływem 7 dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszając tym samym cyt. normę prawną. W powyższym postępowaniu złożono jedną ofertę,


w związku z czym zawarcie umowy przed określonym terminem nie stanowiło naruszenia zasady uczciwej konkurencji;

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Meditransu ustalił plan finansowy na 2007 rok, który pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Meditransu Uchwałą Nr 2/II-RS/2007 z dnia 30 marca 2007 roku. Do ww. planu wprowadzono korektę, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną Meditransu Uchwałą Nr 9/II-RS/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku.

- w 2007 roku Meditrans uzyskał przychody w wysokości 13.934.644,34 zł zł, tj.


o kwotę 166.036,98 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 13.759.613,46 zł, tj. o kwotę 82,07 zł niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Meditransu za rok 2007 zamknął się zyskiem netto w wysokości 167.901,88 zł.

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem po korekcie w wysokości 96.294,53 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS


w terminachi kwotach zgodnych z postanowieniami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Meidtrans posiadał: zobowiązania w wysokości 333.514,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 10.245,00 zł, należności


w wysokości 575.119,00 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 56.070,00 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwania do zapłaty) stwierdzono, że Meidtrans prowadził systematyczne działania windykacyjne należności.

- kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb – N i zobowiązań Rb – Z w 2007 roku przekazywano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770),


z wyjątkiem sprawozdań za III kwartał 2007 roku, które przekazano jeden dzień po terminie. W sprawozdaniach o stanie należności Rb-N za poszczególne kwartały 2007 roku nie wykazano stanu gotówki w kasie oraz środków pieniężnych na rachunku bankowym. W wyjaśnieniach dotyczących nie wykazania ww. danych Główna Księgowa Meditransu podała, m.in., że: „...z uwagi na brak właściwej wykładni
z zakresu prezentacji danych nie wykazano stanu gotówki oraz środków pieniężnych na rachunkach
[...] w trakcie kontroli zostałam poinstruowana o konieczności wykazywania tych pozycji zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów NZ/W-8/MO/0657-103/2007/4056 z dnia 11 września 2007 roku...”.

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Meditrans odprowadzał składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych w: art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej


i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.), art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.).

- w roku 2007 Meditrans nie zapłacił odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.

- obowiązujące w Meditransie procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Dyrektora Nr 22 z dnia 2 października 2007 roku dostosowano do wymogów określonych
w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 80 faktur dokumentujących wydatki o łącznej wartości 1.994.957,85 zł, co stanowiło 12,24 % wydatków ogółem stwierdzono, że Meditrans realizował kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

- w 2007 roku Meditrans na podstawie 7 umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w formie dotacji „inwestycyjnych” w łącznej kwocie 2.747.000,00 zł. Ww. środki finansowe zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie


z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Samochody sanitarne wraz
z wyposażeniem zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów.

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 1.248.569,86 zł. Na wzrost wynagrodzeń pracowniczych w roku 2007 łącznie wydatkowano kwotę 1.288.817,49 zł, z czego 40.247,63 zł z własnych środków. W wyniku podziału ww. środków w 2007 roku nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 17,60%. W I połowie roku 2008 w wyniku podpisania z każdym pracownikiem indywidualnych porozumień – aneksów do umów


o pracę, nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia o kolejne 10,29%.

- w wyniku kontroli sprawdzającej realizację ośmiu zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonych w roku 2007 kontroli kompleksowej i problemowej stwierdzono, nie wykonanie jednego zalecenia, tj. nie dostosowano postanowień „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” do znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

17.12.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostało skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Opracować i ściśle przestrzegać zasad dotyczących racjonalnego wykorzystania pojazdów samochodowych oraz kosztów ich eksploatacji, które zapewnią dokonywanie wydatków środków publicznych w sposób celowy
  i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
  z danych nakładów, tj. zgodnie
  z postanowieniami art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 2. Dostosować Regulamin udzielaniu zamówień publicznych” do znowelizowanych postanowień ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i na bieżąco monitorować zmiany przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

 1. W rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wykazywać dane zgodnie z postanowieniami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 98 ust. 4 cyt. ustawy, tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu
  o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 741, poz. 1762).

 2. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

 • postępowania o udzielenie zamówień publicznych dokumentować zgodnie
  z postanowieniami art. 96 ust. 1 pkt 3-5 cyt. ustawy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463),

 • umowy na realizację przedmiotów postępowań zawierać w terminach określonych w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy,

 • wartość kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych określać w wysokości brutto.

  1. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z sporządzać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) oraz przekazywać w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

  2. W myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
   z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), naliczać w deklaracjach ZUS P DRA oraz potrącać przysługujące płatnikom wynagrodzenie od wypłaconej prawidłowo kwoty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w wysokości 0,1 % określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153, poz. 1005).

  3. Na podstawie § 4 ust. 3 umowy dotacji Nr 101/ZD.IN/D/07 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia dokonać zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków dotacji w łącznej kwocie 470.182,34 zł, które stanowiły zapłatę za roboty budowlane, związane z adaptacją budynku byłej „noclegowni” na Ambulatorium Pomocy Doraźnej przez Zakład Budowlany Z. Sitkowski – R. Czap z Mińska Mazowieckiego, który został wybrany z naruszeniem przepisów określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, zwrotu środków należy dokonać wraz
   z należnymi odsetkami ustawowymi, naliczonymi od następnego dnia po dniu wymagalności (tj. od 15. dnia od daty otrzymania niniejszego wystąpienia).


Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano dnia 28.01.2009 r.


24


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna