Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w PłockuPobieranie 2,53 Mb.
Strona11/39
Data24.02.2019
Rozmiar2,53 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
w Płocku


ul. Gwardii Ludowej 5

09-400 Płock
Nr 78, 79, 80
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • Przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa:
- w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007;

- w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.


w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

07.05.2008 – 06.06.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie regulacji organizacyjno-prawnych stwierdzono, że:

W 2007 roku podstawy prawne funkcjonowania Stacji stanowiły:

- Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego


Nr 60/2004 z dnia 7 czerwca 2004 roku, zmieniony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 156/06 z dnia 4 września 2006 roku,

- Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Stacji Nr 15/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku, Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

W zakresie zadań statutowych:

- w oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku


w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), w Stacji ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i pielęgniarzy wynoszące 50,5 etatów. Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek i pielęgniarzy na dzień 31 grudnia 2007 roku było wyższe o 4 etaty od ustalonych norm i wynosiło 54,5 etatów.

- w 2007 roku świadczeń zdrowotnych udzielało: dwanaście zespołów ratownictwa medycznego – 7 zespołów reanimacyjnych „R”, 4 zespoły wypadkowe „W”, 1 zespół neonatologiczny „N”,5 ambulatoriów ogólnych,

- w 2007 roku w Stacji obowiązywało 185 umów zleceń i umów o dzieło,
z czego z pracownikami etatowymi Stacji zawarto 34 umowy zlecenia. Zadania będące przedmiotem umów zleceń zawartych z pracownikami etatowymi nie pokrywały się
z zadaniami określonymi w zawartych umowach o pracę.

- wartość wykonanych oraz sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 15.889.840,45 zł,

- w 2007 roku Stacja z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych, wykonanych usług transportowych i warsztatowych na rzecz pacjentów indywidualnych i podmiotów gospodarczych uzyskała przychód w wysokości 1.545.259,07 zł. Opłaty za wykonane ww. świadczenia i usługi pobierane były w wysokościach ustalonych w „Cenniku za odpłatne usługi medyczne, transportowe oraz warsztatowe”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Stacji Nr 23/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku, w którym Aneksami Nr 1 z dnia 19 stycznia 2007 roku i Nr 2 z dnia 12 czerwca 2007 roku dwukrotnie zmieniono wysokości opłat za poszczególne świadczenia.

- w trakcie kontroli stwierdzono, że podmioty wynajmujące pomieszczenia


i powierzchnie Stacji nie prowadziły działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- w roku 2007 w Stacji zarejestrowano 12 skarg, które rozpatrzono zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz „Regulaminem rozpatrywania skarg i wniosków”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Stacji Nr 3/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- w 2007 roku Stacja wynajmowała pomieszczenia i powierzchnie na podstawie 33 umów najmu, w wyniku czego uzyskała przychód w wysokości 158.672,19 zł. Wszystkie umowy zostały zawarte zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego. Opłaty z tytułu najmu od poszczególnych najemców pobierane były w wysokościach zgodnych z zawartymi umowami,

- w zakresie prowadzonej przez Stację gospodarki odpadami w roku 2007 nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami prowadzono na podstawie Decyzji – pozwoleń wydanych przez właściwe organy tj.: Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Płockiego, Starostę Sierpeckiego i Starostę Gostynińskiego, zezwalających na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez okres 10 lat, tj. do 2015 i 2017 roku,

- zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Stacji Nr 25/2007 w dniu 31 grudnia 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje gotówki i innych walorów w Kasach Stacji w Płocku, Sierpcu i Gostyninie. Stan faktyczny środków pieniężnych był zgodny z ewidencją księgową oraz raportami kasowymi Nr 37/2007 (Płock), Nr 12/2007 (Sierpc i Gostynin).

- w roku 2007 Stacja dokonała: likwidacji środków trwałych zamortyzowanych w 100% o łącznej wartości początkowej 28.047,76 zł. Podstawę likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego, ekspertyzy oraz protokóły kasacyjne; kasacji przedmiotów


i wyposażenia o łącznej wartości początkowej 13.934,00 zł. Podstawę likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego; sprzedaży zamortyzowanych w pełni 3 środków trwałych (ambulansów sanitarnych) w drodze przeprowadzonych przetargów nieograniczonych.
W związku z „zerową” wartością księgową ww. ambulansów zgodnie
z postanowieniami § 2 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 22/2003 z dnia 24 marca 2003 roku na dokonanie powyższej sprzedaży nie wymagana była zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego. Łączny przychód ze sprzedaży ww. ambulansów wyniósł 10.780,00 zł.

- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Dyrektor Stacji Zarządzeniem Nr 11/06


z dnia 1 sierpnia 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 11/07/A określił procedury udzielania zamówień publicznych. W 2007 roku przeprowadzono jedenaście postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W wyniku kontroli ww. postępowań stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z prawem. Roczne sprawozdanie
o udzielonych zamówieniach publicznych przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 lutego 2008 roku tj. przed upływem terminu określonego w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Stacji ustalił plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy Decyzjami Dyrektora Stacji został dwukrotnie zmieniony: pierwszą zmianę wprowadzono w miesiącu czerwcu 2007 roku, którą pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Stacji Uchwałą Nr 23/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku, drugą zmianę wprowadzono w miesiącu grudniu 2007 roku. Pozytywną opinię w sprawie ww. zmiany Rada Społeczna Stacji wydała w Uchwale Nr 31/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

- w 2007 roku Stacja uzyskała przychody w wysokości 23.124.399,00 zł, tj. o kwotę 4.929,00 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniosła koszty w wysokości 23.535.039,00 zł, tj. o kwotę 167.939,00 zł także wyższą od zaplanowanej, czym naruszyła postanowienia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Wynik finansowy Stacji za rok 2007 zamknął się zyskiem netto w wysokości 201.027,90 zł. Uchwałą Nr 34/2008 z dnia 19 marca 2008 roku Rada Społeczna Stacji pozytywnie zaopiniowała wykonanie planu rzeczowo finansowego za rok 2007.

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 190.805,90 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS w terminach i kwotach zgodnych z postanowieniami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Stacja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a stan zobowiązań bieżących Stacji zamknął się kwotą 2.351.323,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Stacja posiadała należności ogółem w wysokości 1.219.757,00 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 208.065,00 zł. Stacja prowadziła systematyczne działania windykacyjne należności, w wyniku których do dnia 3 czerwca 2008 roku stan należności wymagalnych zmniejszono do kwoty 5.660,00 zł.

- kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb – N i zobowiązań Rb – Z w 2007 roku przekazywano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770),
z wyjątkiem sprawozdań za I kwartał 2007 roku, które przekazano w dniu 24 kwietnia 2007 roku, tj. 77 dni po określonym terminie.

- na podstawie zapisów w ewidencji księgowej prowadzonej na koncie 751 „odsetki zapłacone” ustalono, że w 2007 roku Stacja zapłaciła odsetki w wysokości 8,43 zł, które powstały w wyniku nieterminowego rozliczenia środków dotacji otrzymanych w 2006 roku od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- obowiązujące w Stacji procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków opracowano zgodnie ze standardami określonymi w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 27 faktur dokumentujących poniesione wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 1.127.873,83 zł, co stanowiło 5,01 % wydatków ogółem stwierdzono, że Stacja realizowała kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

W 2007 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Stacji środki finansowe w formie dotacji w łącznej wysokości 5.005.329,14 zł.. Z ww. środków dotacji Stacja wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach kwotę 4.998.039,34 zł, przesyłając w terminach sprawozdania i rozliczenia końcowe. Środki


w wysokości 7.289,80 zł, pochodzące z tytułu zapłaty przez wykonawcę kary umownej za opóźnienie w dostawie inkubatora, zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 6 września 2007 roku, tj.
w terminie określonym w § 4 umowy dotacji Nr 162/49/ZD.I/D/07. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów. Zgodnie z umowami dla środków finansowych otrzymanych w ramach powyższych dotacji była prowadzona odrębna ewidencja księgowa.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78,
poz. 684 ze zm.) w Stacji została przeprowadzona restrukturyzacja. Podstawę restrukturyzacji stanowiła Umowa Pożyczki zawarta pomiędzy Stacją
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego opiewająca na kwotę 366.682,79 zł. Z ww. kwoty Stacja zgodnie z przeznaczeniem określonym w przedmiotowej umowie uregulowała zobowiązania z tytułu roszczeń pracowników oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej kwocie 364.732,95 zł (różnica w wysokości 1.949,84 zł stanowiła opłatę prowizyjną związaną z udzieleniem ww. pożyczki).
W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych Stacja osiągnęła cele zakładane
w programie restrukturyzacji, tj.:

- całkowicie zaspokoiła roszczenia pracownicze w łącznej kwocie 331.773,48 zł,

- uregulowała zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w łącznej kwocie 32.959,48 zł, zmniejszając stan zobowiązań wymagalnych do „zera”,

- osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości 201.027,90 zł,

- zahamowała proces „zadłużania się”.

W dniu 21 listopada 2006 roku Stacja otrzymała pozytywną Decyzję


Nr MCZP/IX–R/8035/87-5/05 Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego
o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) Dyrektor Stacji w dniu 5 marca 2007 roku zawarł ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie Stacji „Porozumienie


w sprawie podwyżek wynagrodzeń”.
W wyniku realizacji powyższego porozumienia
w roku 2007 nastąpił wzrost miesięcznych wynagrodzeń od 19% w grupie zawodowej sanitariuszy i pielęgniarek koordynujących do 30% w grupie lekarzy etatowych.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację ośmiu zaleceń pokontrolnych


z kontroli przeprowadzonej w 2007 roku stwierdzono niewykonanie dwóch zaleceń tj.:

- przekroczono o kwotę 167.939,00 zł plan finansowy na rok 2007 w zakresie kosztów, czym naruszono treść art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

- kwartalne sprawozdania o stanie należności i zobowiązań Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2007 roku przekazano 77 dni po terminie określonym w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

23.07.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostało skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku


o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) nie zaciągać zobowiązań do sfinansowania w danym roku obrachunkowym w wysokościach przekraczających ustalone wartości
w planie kosztów.

2. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać


w terminach określonych
w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113,
poz. 770).

22

SPZOZ „MEDITRANS Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

ul. Kościuszki 49

07-410 Ostrołęka
Nr 81, 82, 83
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności
  w aspekcie umów zawartych z NFZ.

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

05.08.2008 – 15.09.2008

W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych stwierdzono:

- podstawy prawne działalności Meditransu stanowiły:

- Statut (tekst jednolity) zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 113/06 z dnia 3 lipca 2006 roku,

- Regulamin Porządkowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Meditransu Nr 19/2002
z dnia 24 maja 2002 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr 7/02 Rady Społecznej Meditransu.

W 2007 roku w Meditransie ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 11 etatów. Aneksem nr 1 z dnia 22 października 2007 roku ustalono nowe minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w ilości 9,8 etatu. Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 11 etatów (11 pielęgniarek).

Wartość wykonanych oraz sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła
6.354.561,98 zł.

W 2007 roku Meditrans z tytułu wykonanych usług transportowych uzyskał przychód


w wysokości 2.890.317,01 zł.

W wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Meditransu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

W 2007 roku w prowadzonej przez Meditrans ewidencji skarg wniosków nie odnotowano żadnej skargi bądź wniosku.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:-W wyniku przeprowadzonych w 2007 roku w Meditransie inwentaryzacji niedoborów lub nadwyżek nie stwierdzono.

- W wyniku kontroli dokumentów LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono, że Meditrans w roku 2007 dokonał likwidacji 14 środków trwałych (pojazdów samochodowych) zamortyzowanych w 100%, o łącznej wartości początkowej 468.300,61 zł. Podstawę ww. likwidacji stanowiły protokóły oceny stanu technicznego pojazdów. Zlikwidowane środki trwałe zostały wyksięgowane z ewidencji majątku dowodami LT.

- W wyniku kontroli przeprowadzonej na 66,66 % próbie, co stanowiło 6 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych:
w czterech postępowaniach nie zamieszczono ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszono postanowienia art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sześciu postępowaniach szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w wysokości brutto, tj. niezgodnie
z postanowieniami art.32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Meditrans w roku 2007 wynajmował/wydzierżawiał pomieszczenia i powierzchnie 30 podmiotom gospodarczym, w związku z czym w 2007 roku osiągnął przychód


w wysokości 179.062,05 zł. W wyniku kontroli ośmiu umów zawartych w 2007 roku stwierdzono, że cztery umowy na wynajem pomieszczeń (garaży) o powierzchni 18 m² (każdy) w budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Makowie Mazowieckim zostały zawarte bez przeprowadzenia postępowań przetargowych, wymaganych postanowieniami § 3
ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

- W zakresie prowadzonej przez Meditrans gospodarki odpadami nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

W zakresie gospodarki finansowej oraz procedur kontroli finansowej:

- Zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Meditransu ustalił plan finansowy na 2007 rok, który pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Meditransu Uchwałą Nr 5/207 z dnia 7 maja 2007 roku. Ostatnie zmiany do ww. planu wprowadzono bez uzyskania pozytywnej opinii (uchwały) Rady Społecznej Meditransu.

- W 2007 roku Meditrans uzyskał przychody w wysokości 9.851.926,74 zł zł, tj. o kwotę 138.868,26 zł niższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 9.872.500,70 zł, tj. o kwotę 95.294,30 zł niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Meditransu za rok 2007 zamknął się stratą netto w wysokości 44.109,24 zł.

- W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 67.800,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS, dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.


o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

- Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb – N i zobowiązań Rb – Z w 2007 roku przekazywano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,

- W 2007 roku Meditrans od wynagrodzeń pracowników w ustawowych terminach odprowadzał składki na:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,

- Obowiązujące w Meditransie procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Aneksem nr 2 z dnia 20 października 2007 do Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2004 z dnia 8 stycznia 2007 roku dostosowano do wymogów określonych w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,

W zakresie wydatkowania środków dotacji oraz podwyżek wynagrodzeń dla pracowników:

- Przekazane w ramach dotacji środki finansowe zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Zgodnie
z umowami dla środków finansowych otrzymanych w ramach powyższych dotacji prowadzona była odrębna ewidencja księgowa.

- Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Meditransowi w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 1.108.351,93 zł, którą wykorzystano zgodnie


z przeznaczeniem.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

10.12.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Umowy wynajmu zawierać po przeprowadzeniu przetargu na zasadach określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 roku w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

 2. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w szczególności:

 • wartość szacunkową zamówienia określać w wysokości netto zgonie
  z postanowieniami art. 32. ust. 1 cyt. ustawy,

 • w myśl art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą zamieszczać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 46 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
  z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.) wszystkie zmiany planu finansowego przedstawiać do zaopiniowania Radzie Społecznej Meditransu, do zadań której należy m.in.: „...przedstawianie kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej wniosków i opinii
  w sprawach
  [...] planu finansowego...”.23

RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
w Siedlcach
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna