Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/WarszawyPobieranie 2,53 Mb.
Strona10/39
Data24.02.2019
Rozmiar2,53 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy


05-462 Wiązowna – Zagórze
Nr 73, 74, 75
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

11.02.2008 – 11.03.2008W toku kontroli ustalono:

W 2007 roku podstawy prawne działalności Centrum stanowiły: • Statut zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego
  Nr 1022/117/2000 z dnia 20 grudnia 2000 roku,

 • Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Centrum
  Nr 10/2005 z dnia 9 grudnia 2005 roku.

Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

W roku 2007 w Centrum obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 130 etatów, opracowane zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było niższe o 0,5 etatu od ustalonych norm i wynosiło 129,5 etatów. W zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór lekarzy psychiatrów dzieci


i młodzieży w ilości 12,5 etatów oraz lekarza neurologa – 1 etat.

Czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 20 komórkach organizacyjnych Centrum do 65 dni w I Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie oraz 90 dni w Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej. Średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wyniósł 83,26%.

Wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 14.904.790,22 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 230.225,70 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały


w aspekcie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniających wykorzystanie kadry i obłożenie łóżek stwierdzono, że średni koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Centrum w 2007 roku wyniósł 52.408,29 zł i był o 16.844,34 zł wyższy od przychodu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w przeliczeniu na jedno łóżko, tj. kwoty 35.563,95 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Centrum mogło: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…” Przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w 2007 roku wyniosły 187.642,30 zł.

W wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Centrum nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej. W 2007 roku do Centrum nie wpłynęła żadna skarga.

W 2007 roku Centrum wynajmowało (wydzierżawiało) majątek trwały (pomieszczenia, powierzchnie) 21 podmiotom gospodarczym, w wyniku czego osiągnęło przychód


w wysokości 611.944,98 zł. Umowy na wynajem (dzierżawę) powierzchni
i pomieszczeń zawarto zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczących wynajmu.

Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.) i na podstawie Zarządzenia Dyrektora Centrum Nr 48/2007 i Nr 55/2007 przeprowadzono inwentaryzacje:

 • materiałów zgromadzonych w magazynach Budowlanym i Podręcznym Szpitala
  w Zagórzu oraz w Magazynie Podręcznym Szpitala w Garwolinie,

 • leków i materiałów medycznych znajdujących się w Aptece Szpitala w Zagórzu,

 • środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania w Kasie,

 • środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności.

W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzono jedynie niedobór leków
w Aptece Centrum na kwotę 29,42 zł, który na podstawie Decyzji Komisji Inwentaryzacyjnej z dnia 15 stycznia 2008 roku został uznany za niezawiniony i ujęty
w koszty działalności roku 2007.

W 2007 roku Centrum przeznaczyło do likwidacji 14 środków trwałych (zamortyzowanych w 100%) o wartości początkowej 67.542,19 zł oraz wyposażenie


o wartości początkowej 15.234,32 zł. Ww. środki trwałe i wyposażenie przeniesiono do ewidencji pozabilansowej, a ostateczny termin fizycznej likwidacji przesunięto do dnia 31 lipca 2008 roku (Szpital w Garwolinie i Józefowie) oraz 31 października 2008 roku (Szpital w Zagórzu).

W zakresie prowadzonej przez Centrum gospodarki odpadami, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach


(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Centrum posiada dwie decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez okres 10 lat, tj. Starosty Powiatu Otwockiego Nr 71/2002z dnia 20 listopada 2002 roku dotyczącą Szpitala w Zagórzu i Starosty Powiatu Garwolińskiego Nr RŚ 7624-92/2001/02 z dnia 21 sierpnia 2002 roku dotyczącą Szpitala w Garwolinie.

W 2007 roku w Centrum obowiązywały wprowadzane Zarządzeniami Dyrektora Centrum regulaminy „Udzielania zamówień publicznych” oraz „Pracy Komisji Przetargowej”, które opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.).


W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 lutego 2008 roku, tj. w terminie określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ujęto 33 postępowania. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 39,39% próbie, którą stanowiło 13 losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań wynikających z zawartych umów dotacji stwierdzono, następujące uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • nie przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych dwóch ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, tj. na zakup dźwigu i na rozbudowę Hostelu, czym naruszono postanowienia art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • w postępowaniu prowadzonym w trybie „z wolnej ręki” na zakup systemu do elektromiografii, nie sporządzono protokółu z przeprowadzonych negocjacji
  z wykonawcą oraz w protokóle postępowania nie zamieszczono informacji
  o wartości zamówienia w euro.

Zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Centrum ustaliła plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy wraz ze zmianą zgodnie z art. 46 ust. 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany Uchwałami Rady Społecznej Centrum Nr 2/2007 z dnia 14 lutego 2007 roku oraz 12/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku.

W 2007 roku Centrum uzyskało przychody w wysokości 21.375.083,76, tj. o kwotę 2.678.416,24 zł niższą od zaplanowanej oraz poniosło koszty 23.861.533,56 zł, tj.


o kwotę 187.566,44 zł także niższą od zaplanowanej.

W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 477.125,00 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS w terminach i kwotach zgodnych z postanowieniami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.). Zakres udzielonych świadczeń socjalnych był zgodny z ustaleniami obowiązującego regulaminu „Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”, wprowadzonego Zarządzeniem


Dyrektora Centrum Nr 122/05 z dnia 1 czerwca 2005 roku. Ww. regulamin nie określa szczegółowych zasad przyznawania ulgowych świadczeń socjalnych, czym nie spełnia postanowień art. 8 ust. 1 cyt. ustawy.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Centrum posiadało:  • zobowiązania w wysokości 4.435.082,84 zł, w tym zobowiązania wymagalne
   w kwocie 1.085.999,92 zł,

  • należności w wysokości 3.062.149,03 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 95.638,99 zł.

Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb – N i zobowiązań Rb – Z w 2007 roku przekazywano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770),
z wyjątkiem sprawozdań za III kwartał 2007 roku, które przekazano w dniu 15 października 2007 roku, tj. dzień po określonym terminie.

Z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań za dostawy towarów i wykonane usługi w 2007 roku Centrum zapłaciło odsetki w kwocie 1.207,30 zł.

W 2007 roku Centrum nie dokonało wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 163.672,00 zł, czym nie spełniło obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

W 2007 roku Centrum na podstawie dwunastu umów dotacji zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymało środki finansowe w łącznej kwocie 2.098.241,00 zł, które zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach


i asortymentach wynikających z zawartych umów.

Obowiązujące w Centrum procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków opracowano zgodnie ze standardami określonymi w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 149 faktur dokumentujących poniesione przez Centrum wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 1.240.176,99 zł, co stanowiło 5,02% wydatków ogółem stwierdzono, że Centrum realizowało kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) w Centrum została przeprowadzona restrukturyzacja. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych Centrum osiągnęło cele zakładane w programie restrukturyzacji:


 • nie posiada zobowiązań wymagalnych publiczno prawnych,

 • uregulowało zalegle zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Dnia 21 listopada 2007 roku Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego wydał pozytywną Decyzję MCZP/IX – R/8035/50 – 4/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację ośmiu zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono nie wykonanie trzech zaleceń, tj.: • nie wyeliminowano zdarzeń prawno – gospodarczych, których skutkiem była zapłata odsetek w wysokości 1.207,30 zł z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań,

 • nie dotrzymano terminu przekazania kwartalnych sprawozdań o stanie należności
  i zobowiązań Rb-N i Rb- Z za III kwartał 2007 roku,

 • nie dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 163.672,00 zł.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

14.05.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku
  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. ,Nr 70, poz. 335 ze zm.) w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określić szczegółowe zasady przyznawania ulgowych świadczeń socjalnych.

 2. Zintensyfikować działania zmierzające do zatrudnienia brakujących lekarzy
  o specjalizacji psychiatra dzieci
  i młodzieży oraz neurologa.

 3. Udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności ogłoszenia
  o udzieleniu zamówień publicznych zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z postanowieniami art. 95 ust. 1 cyt. ustawy: „...zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy [...] zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień publicznych...”.

 4. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „ … Wydatki publiczne powinny być dokonywane […]
  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”
  .

 5. Wynagrodzenia wypłacać
  z jednoczesnym wykonaniem wynikającego z ustawy szczególnej obowiązku opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14 poz. 92).

 6. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 24.06.2008 r.


20

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Płocku


ul. Kolegialna 19

09-402 Płock
Nr 76, 77
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca
  2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • prawidłowości wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej
  w ramach ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych. procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników
  i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2007 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Przeprowadzone w okresie:

23.06.2008 – 24.07.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku podstawy prawne działalności Ośrodka stanowiły: Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 168/05 z dnia 24 października 2005 roku, Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Nr 10/2004 Rady Społecznej
z dnia 15 września 2004 roku. Powyższy Regulamin został opracowany zgodnie
z postanowieniami art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

- na dzień 31 grudnia 2007 roku w Ośrodku zatrudnione były ogółem 197 osoby na 179,83 etatach. W oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia


21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314),
w Ośrodku ustalono minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 28 etatów. Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było niższe od ustalonych norm i wynosiło 25,9 etatów.

- w zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór 12 lekarzy specjalistów, w tym: 7 lekarzy medycyny pracy, 2 laryngologów,


1 neurologa, 1 okulisty oraz 1 lekarza chorób wewnętrznych.

- czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 4 Poradniach Ośrodka do 102 dni w Poradni Okulistycznej w Płocku i 57 dni w Poradni Okulistycznej w Radomiu.

- wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 272.692,80 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 1.639,04 zł.

- zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Ośrodek mógł: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…”. Przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w roku 2007 wyniosły 2.771.061,17 zł. W wyniku kontroli dokumentacji rozliczeniowo – finansowej dotyczącej 5 umów zawartych


z podmiotami gospodarczymi na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz pięciu faktur wystawionych za udzielone świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że Ośrodek pobierał opłaty zgodnie
z cenami ustalonymi w umowach i cennikach odpłatnych usług medycznych wprowadzonych Zarządzeniami Dyrektora Ośrodka Nr 14/2006 i Nr 56/2007.

- w 2007 roku z tytułu zlecenia innym podmiotom wykonania świadczeń zdrowotnych na rzecz Ośrodka poniesiono wydatki w łącznej wysokości 234.018,90 zł. Wszystkie 25 umowy zlecające wykonanie usług medycznych zawarto po przeprowadzeniu konkursu ofert, tj. zgodnie z postanowieniami § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592). Spośród ww. umów 5 zawarto na czas nieokreślony, czym naruszono postanowienia art. 35 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej: „...umowę o udzielenie zamówienia zawiera się na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub na czas określony....”.

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Ośrodka nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej, określonej
w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- w 2007 roku do Ośrodka wpłynęły 4 skargi, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- ewidencja środków trwałych w Ośrodku w 2007 roku prowadzona była zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317). Ostatnią inwentaryzację środków trwałych w Ośrodku przeprowadzono w roku 2005. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) kolejna inwentaryzacja środków trwałych powinna zostać przeprowadzona w 2009 roku. W 2007 roku zgodnie z postanowieniami art. 26 cyt. ustawy i Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Nr 63 z dnia 27 grudnia 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje składników majątkowych, środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania w kasie. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.

- w 2007 roku Ośrodek wynajmował pomieszczenia i powierzchnie 10 podmiotom gospodarczym, w wyniku czego osiągnął przychód w wysokości 121.397,38 zł. Ww. umowy zawarto zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

- w trakcie kontroli prowadzenia przez Ośrodek w roku 2007 gospodarki odpadami, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). W dniu 23 lipca 2004 roku Prezydent Miasta Płocka Decyzją WGK.II.7660/78/04 zatwierdził program gospodarki odpadami oraz zezwolił na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez okres 10 lat, tj. do dnia 23 lipca 2014 roku. W wyniku realizacji postanowień ww. Decyzji zawarto umowy, których przedmiotem był odbiór, transport i unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych. Z tytułu realizacji ww. umów Ośrodek poniósł koszty w wysokości 2.608,32 zł.

- na podstawie przedłożonego wykazu opłat za korzystanie ze środowiska


w roku 2007 ustalono, że ich półroczna wysokość nie przekroczyła kwoty stawki granicznej wynoszącej 400,00 zł, w związku z powyższym zgodnie z postanowieniami art. 289 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie wniesiono opłat za korzystanie ze środowiska.

- w roku 2007 w Ośrodku obowiązywał regulamin „Udzielania zamówień publicznych” wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 39/2004, który Aneksem Nr 1 z dnia


19 czerwca 2007 roku dostosowano do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W prowadzonym rejestrze zamówień publicznych w 2007 roku ujęto 42 postępowania, w tym 7 unieważnionych oraz 1 przesunięte na rok 2008. W wyniku kontroli 41 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, tj. wszystkich postępowań wszczętych w roku 2007 stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych przesłano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z treścią art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Ośrodka ustaliła plan finansowy na 2007 rok, który na podstawie art. 46 ust. 2a ww. ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Ośrodka Uchwałą nr 3/2007 z dnia


13 lutego 2007 roku. W powyższym planie wprowadzono dwukrotnie zmiany, które pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Ośrodka Uchwałami Nr 14/2007 z dnia
6 czerwca 2007 roku oraz Nr 19/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku. W 2007 roku Ośrodek uzyskał przychody w wysokości 18.530.671,82 zł, tj. o kwotę 108.528,18 zł niższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 18.463.509,82 zł, tj. o kwotę 168.421,72 zł także niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Ośrodka za rok 2007 zamknął się zyskiem netto w wysokości 64.865,00 zł. Rada Społeczna Ośrodka Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z realizacji planu finansowego za rok 2007.

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że środki finansowe ustalone odpisem w wysokości 169.692,74 zł (po korekcie) przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS, dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

- na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zobowiązań Ośrodka zamknął się kwotą 826.948,38 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Ośrodek posiadał należności w wysokości 263.079,81 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 45.641,80 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Ośrodek prowadził systematyczne działania windykacyjne należności.

- Ośrodek w 2007 roku sporządzał i przekazywał kwartalne sprawozdania


o stanie zobowiązań i należności Rb-Z i Rb-N do Departamentu Skarbu
i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotrzymując terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

- Ośrodek w 2007 roku nie zapłacił odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań.

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Ośrodek odprowadzał należne składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych w: art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.), art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.).

- w 2007 roku Ośrodek otrzymał wynagrodzenia z tytułu wykonywania zadań


z ubezpieczenia społecznego wysokości 116,71 zł oraz z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 3.070,00 zł.

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w roku 2007 Ośrodkowi środki finansowe w wysokości 48.529,14 zł. Ww. środki zgodnie z porozumieniem zawartym ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie Ośrodka w całości przeznaczono na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, tj. lekarzy i pielęgniarek.

- w 2007 roku Ośrodek na podstawie umowy zawartej w dniu 31 stycznia 2007 roku
z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe dotacji
w łącznej kwocie 3.887.500,00 zł, z przeznaczeniem: „...na organizowanie realizacji
i realizację zadań z zakresu medycyny pracy w 2007 roku określonych w art. 21 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 125 poz. 1317).
Ww. środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem oraz rozliczone w terminie określonym w umowie.

- obowiązujące w Ośrodku procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Nr 28/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku dostosowano do wymogów określonych


w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 40 faktur dokumentujących poniesione w roku 2007 wydatki o łącznej wartości 336.941,57 zł, co stanowiło 5,15 % wydatków ogółem stwierdzono, że Ośrodek realizował kontrolę finansową wydatków zgodnie z ww. procedurami.

- w wyniku kontroli sprawdzającej realizację jednego zalecenia pokontrolnego, wynikającego z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej, stwierdzono jego wykonanie, tj. ustalono i wprowadzono do stosowania cennik odpłatnych świadczeń medycznych udzielanych na rzecz podmiotów gospodarczych.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

06.10.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Kontynuować działania mające na celu radykalne zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych, w szczególności z zakresu okulistyki.

 2. Ściśle przestrzegać norm zatrudnienia pielęgniarek ustalonych na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
  w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314).

 3. Umowy zlecające wykonanie usług medycznych na rzecz Ośrodka zgodnie
  z postanowieniami art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.) zawierać: „...na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub na czas określony....”.211   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna