Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2,53 Mb.
Strona1/39
Data24.02.2019
Rozmiar2,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI PLANOWYCH I DORAŹNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI W 2008 ROKU (wg stanu na dzień 9 lutego 2009 r.)

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej, nr z planu kontroli, temat kontroli, termin kontroli

Ustalenia kontroli oraz wyniki postępowania pokontrolnego

Data skierowania wystąpienia pokontrolnego/informacji pokontrolnej, zalecenia pokontrolne

Data skierowania zawiadomienia

1

2

3

4

5

1

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wlkp. 2

06-400 Ciechanów
Nr 1, 2, 3, 4, 5
Kontrola kompleksowa
ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia
  22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały szpitalne
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników
  i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Kontrola problemowa
w zakresie terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS i PFRON
w 2007r.
Przeprowadzone w okresie:

12.05.2008 – 13.06.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku w Szpitalu obowiązywał Statut zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 167/05 z dnia 24 października 2005 roku,

- obowiązujący w 2007 roku Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 101/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku został opracowany zgodnie z postanowieniami art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.),

- zatrudnienia na stanowiskach ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych dokonano na podstawie przeprowadzonych konkursów,

- średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosiło 66,3 %,

- średni czas oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych kształtował się od „realizacji bieżącej” w 54 komórkach organizacyjnych Szpitala do 70 dni w Poradni Alergologicznej dla Dzieci i 65 dni w Poradni Preluksacyjnej,

- wartość sfinansowanych przez NFZ świadczeń w 2007 roku wyniosła 63.429.851,35 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 1.349.308,54 zł,

- z tytułu umów (kontraktów) zawartych z NFZ Szpital osiągnął przychód
w wysokości 63.429.851,35 zł,

- w 2007 roku średni koszt udzielonych świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego pacjenta (w ramach kontraktu z NFZ) wynosił 35.555,37 i był wyższy o 4.961,89 zł od uzyskanego przychodu z NFZ, tj. 30.593,48 zł,

- przychody uzyskane z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wyniosły 1.101.123,76 zł,

- na terenie Szpitala nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

- w 2007 roku w Szpitalu zarejestrowano 9 skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- w 2007 roku zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy o rachunkowości i Zarządzenia Dyrektora Szpitala Nr 26/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje materiałów oraz środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzono następujące różnice:


 • niedobór materiałów w Sekcji Administracji w wysokości 5.469,00 zł,

 • niedobór materiałów w Punkcie Informacyjnym w wysokości 2.000,00 zł,

 • niedobór leków w Aptece Ogólnodostępnej w wysokości 32,49 zł,

 • niedobór leków w Aptece Szpitalnej w wysokości 1.477,09 zł.

Na wniosek Komisji inwentaryzacyjnej ww. niedobory uznano za niezawinione i spisano w koszty działalności Szpitala, z wyjątkiem niedoboru w Sekcji Administracji, który uznano za zawiniony i przypisano do zwrotu osobie materialnie odpowiedzialnej.

W 2007 roku Szpital dokonał:  • likwidacji 18 środków trwałych o łącznej wartości początkowej 1.232.802,23 zł, z czego 8 nie w pełni zamortyzowanych (o łącznej wartości księgowej 31.279,46 zł). Podstawę likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego, ekspertyzy oraz protokóły kasacyjne. Uzyskany w wyniku przeprowadzenia ww. likwidacji złom stalowy sprzedano do punktu skupu złomu za kwotę 228,76 zł;

  • kasacji przedmiotów i wyposażenia o łącznej wartości początkowej 71.841,64 zł. Podstawę likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego;

  • w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych odsprzedaży zamortyzowanych w pełni 6 urządzeń diagnostycznych i 3 pralnic za łączną kwotę 13.000,00 zł. W związku z „zerową” wartością księgową ww. środków trwałych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 22/2003 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego na dokonanie powyższej sprzedaży nie wymagana była zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego.

- 2007 roku Szpital wynajmował pomieszczenia i powierzchnie 36 podmiotom gospodarczym zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego. W wyniku prowadzonego wynajmu powierzchni i pomieszczeń Szpital w 2007 roku osiągnął przychód w wysokości 819.400,50 zł.

- w zakresie prowadzonej przez Szpital gospodarki odpadami, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami w 2007 roku prowadzono na podstawie Decyzji Starosty Ciechanowskiego Nr ROS.I.7644/95/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 31 grudnia 2014 roku. W roku 2007 zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Szpital dokonał opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.440,00 zł.

- w roku 2007 w Szpitalu obowiązywał regulamin „Udzielania zamówień publicznych” wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 27/2005, który Aneksem Nr 1 z dnia 27 grudnia 2007 roku dostosowano do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu
29 lutego 2008 roku, tj. w terminie określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ujęto 58 postępowań. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 17,24% próbie, którą stanowiło 10 postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań wynikających z zawartych umów dotacji stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z prawem, z wyjątkiem:


 • zaniżenia wartości szacunkowej zamówienia na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, tj. ustalenie ww. wartości bez należytej staranności, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę i montaż naświetli dachowych po upływie 227 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, podczas gdy w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określono, że: „...zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy [...] zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień publicznych...”.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z treścią art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Szpitala ustalił plan finansowy na 2007 rok. Powyższy plan finansowy wraz ze zmianą zgodnie z art. 46 pkt 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej Szpitala z dnia 27 lipca 2007 roku. W 2007 roku Szpital uzyskał przychody w wysokości 95.572.709,60 zł, tj. o kwotę 18.683.933,60 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 96.463.246,44 zł, tj. o kwotę 19.574.470,44 zł także wyższą od zaplanowanej, czym naruszono postanowienia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Wynik finansowy Szpitala za 2007 rok zamknął się stratą netto w wysokości 890.536,84 zł. W wyjaśnieniach dotyczących przekroczenia planu kosztów Główna Księgowa Szpitala podała m.in., że: „...Główne przyczyny przekroczeń to: rosnące koszty wynagrodzeń [...] i pochodnych od wynagrodzeń...”.

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że na rachunek ZFŚS przekazano środki finansowe w kwocie 1.175.923,00 zł, tj. o 10.444,00 zł wyższej niż ustalony odpis (1.165.479,00 zł po korekcie), nie dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).

- Szpital w 2007 roku sporządzał i przekazywał kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań i należności Rb-Z i Rb-N do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nie dotrzymując terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770). Opóźnienia w przekazaniu ww. sprawozdań za wszystkie cztery kwartały wynosiły od 1 do 19 dni.- Szpital zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach o stanie zobowiązań
i należności Rb- Z i Rb- N na dzień 31 grudnia 2007 roku posiadał:

  • ogółem zobowiązania w wysokości 17.225.607,30 zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 5.043.246,00 zł,

  • ogółem należności w wysokości 13.026.898,00 zł, z czego należności wymagalne wynosiły 4.744.755,00 zł. Ww. wysokość należności ogółem jest wyższa o 1.927.559,99 zł od wysokości należności wynikających z ewidencji księgowej – 11.099.338,01 zł, w której dokonano korekt w trakcie badania sprawozdania finansowego przeprowadzanego przez biegłego rewidenta. Dokonując zmian w ewidencji księgowej nie sporządzono jednocześnie korekty sprawozdania o stanie należności Rb - N za IV kwartał 2007 roku, czym naruszono postanowienia § 6 ust. 8 rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych: „...w przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej [...] jednostka zobowiązana jest do niezwłocznego sporządzenia oraz przekazania do nadrzędnej jednostki sektora finansów publicznych korekty sprawozdań, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu...”.

- w 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Szpital zapłacił odsetki
w wysokości ogółem 6.390,49 zł, z czego:

 • kwotę 6.387,49 zł stanowiły odsetki z tytułu zaległości w zapłacie za dostawę towarów i wykonane usługi,

 • kwotę 3,00 zł stanowiły odsetki od należności budżetowych.

 • w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Szpital odprowadzał składki na:

 • Fundusz Pracy dotrzymując terminów określonych w art. 107 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.),

 • ubezpieczenie zdrowotne dotrzymując terminów określonych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.),

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dotrzymując terminów określonych w art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia
  13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2007 r.,
  Nr 11, poz. 74 ze zm.) – opóźnienie w przekazaniu jednej składki za miesiąc luty 2007 roku wyniosło 28 dni,

 • ubezpieczenia społeczne nie dotrzymując terminów określonych w art. 47 ust. 1
  pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) – opóźnienie w przekazaniu jednej składki wyniosło dzień.

- obowiązujące w Szpitalu procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków zostały dostosowane do standardów zawartych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 195 faktur dokumentujących poniesione wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 4.683.625,80 zł, co stanowiło 5,1 % wydatków ogółem stwierdzono, że Szpital realizował kontrolę finansową zgodnie z ww. procedurami.

- w 2007 roku Szpital na podstawie ośmiu umów dotacji „inwestycyjnych” zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w łącznej kwocie 5.285.068,55 zł, które zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów.

- w 2007 roku Szpital na podstawie dwóch umów dotacji zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w wysokości 205.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów „Promocja Zdrowia” oraz „Szkoła Promocji Zdrowia”. W związku z realizacją ww. programów Szpital poniósł wydatki w wysokości ogółem 205.008,63 zł, z czego 8,63 zł z własnych środków. Otrzymane środki dotacji Szpital wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, przesyłając w terminach określonych w umowach sprawozdania i rozliczenia końcowe.

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) Dyrektor Szpitala zawarł z funkcjonującymi na terenie Szpitala organizacjami związkowymi porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w okresie od dnia 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku. W wyniku realizacji ww. porozumienia średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wyniósł 24,62 %. Ogółem w 2007 roku Szpital na wzrost wynagrodzeń wydatkował kwotę 13.365.261,95 zł.

- na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) w Szpitalu została przeprowadzona restrukturyzacja. Dnia 30 stycznia 2007 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało pozytywną Decyzję Nr MCZP/IX – R/8035/8-4/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych nie osiągnięto wszystkich celów zakładanych w programie restrukturyzacji, tj.:


 • nie nastąpiła poprawa sytuacji finansowej Szpitala – strata finansowa roku 2007 wynosząca 890.536,84 zł jest wyższa o 737.593,16 zł od straty finansowej roku 2006, która wynosiła 152.943,68 zł,

 • nie doprowadzono do zahamowania „zadłużania się” Szpitala – zobowiązania wymagalne roku 2007 wynoszące 5.043.246,00 zł są wyższe o 2.008.810,36 zł od zobowiązań wymagalnych roku 2006, które wynosiły 3.034.435,64 zł.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację trzynastu zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono, że nie wykonano pięciu zaleceń, tj.:

- w wystawionych na rzecz podmiotów gospodarczych dokumentach finansowych dotyczących zapłaty za udzielone odpłatne świadczenia zdrowotne nie określono rodzaju poszczególnych wykonywanych świadczeń i badań,

- nie zapobieżono powstaniu zobowiązań i zdarzeń prawno gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek,

- nie dokonano stosownych zmian w rocznym planie finansowym,

- dane zawarte w sprawozdaniu o stanie należności Rb – N za IV kwartał 2007 roku nie pokrywały się z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

- nieterminowo przekazywano kwartalne sprawozdania o stanie należności i zobowiązań Rb-N i Rb-Z za wszystkie cztery kwartały 2007 roku.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

27.08.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. w wystawianych na rzecz podmiotów gospodarczych dokumentach finansowych (fakturach VAT) dotyczących odpłatnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) określać szczegółowo rodzaje wykonanych badań zgodnie z obowiązującym „Cennikiem odpłatnych usług medycznych”.

 2. udzielając zamówień publicznych ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w szczególności:

- ogłoszenia o udzielonych zamówieniach publicznych zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 95 ust. 1 cyt. ustawy: „...zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy [...] zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień publicznych...”,

- wartość szacunkową zamówienia ustalać z należytą starannością, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 2. dokonywać zmian w rocznym planie finansowym w zakresie przychodów i kosztów zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 3. zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zaciągać zobowiązań do sfinansowania w danym roku obrachunkowym w wysokościach przekraczających ustalone wartości w planie kosztów.

 4. środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazywać w wysokościach określonych odpisem oraz przestrzegać terminów ich przekazywania określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70 z 1996 r., poz. 335 ze zm.).

 5. w przypadku zmian wprowadzonych w ewidencji księgowej dotyczących stanu faktycznego należności i zobowiązań zgodnie z § 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) niezwłocznie sporządzać i przekazywać korekty kwartalnych sprawozdań o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z.

 6. sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

 7. wypłacać wynagrodzenia z jednoczesnym wykonaniem, wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku terminowego opłacania składek na:

  • ubezpieczenia społeczne zgodnie
   z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14,
   poz. 92).2

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego

w Ostrołęce

Al. Jana Pawła II 120a

07-400 Ostrołęka
Nr 6, 7, 8, 9, 10
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • - zobowiązań wobec pracowników
  i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • - zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

 • działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
  w tym:

- warunków pobytu pacjenta; opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;

- przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2007.

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały
Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

Kontrola problemowa
w zakresie analizy zobowiązań;

analizy wykorzystania kredytów i pożyczek.Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
Przeprowadzone w okresie:

21.03.2008 – 18.04.2008W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych stwierdzono:

- podstawy prawne działalności Zespołu stanowiły:

a)Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 83/02 z dnia 30 września 2002 roku;

b)Regulamin Porządkowy zatwierdzony przez Radę Społeczną Zespołu Nr 9/2000 z dnia 20 czerwca 2000 roku. Ostatnie zmiany do ww. Regulaminu zatwierdziła Rada Społeczna Zespołu Uchwałą Nr 17/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku

- w 2007 roku w Zespole obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych wynoszące 401 etatów, ustalone Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 95/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku. Zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było wyższe od ustalonych norm i wynosiło 432 etaty.

- czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych kształtował się od „realizacji bieżącej” w 24 komórkach organizacyjnych Zespołu do 178 dni w Zakładzie Diagnostyki Inwazyjnej Układu Krążenia i Hemodynamiki, 219 dni w Poradni Kardiologicznej oraz 362 dni w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

-średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wyniósł 66,82%.

- wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 47.180.242,77 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 2.473.503,93 zł.

- w 2007 roku Zespół w związku z funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych poniósł koszty w wysokości 66.362.270,57 zł, tj. o 1.374.962,90 zł wyższe od poniesionych kosztów w roku 2006.

- w 2007 roku w wyniku realizacji 120 umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na wykonywanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz 175 umów zawartych z Ośrodkiem Medycyny Pracy na badania profilaktyczne uzyskano przychód w wysokości 1.624.356,60 zł.

- w 2007 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym opieką długoterminowa objęto 47 pacjentów, uzyskując przychód w wysokości 657.648,59 zł.

- w 2007 roku z tytułu zlecenia innym podmiotom, wyłonionym w drodze przeprowadzonych konkursów ofert wykonania świadczeń zdrowotnych na rzecz Zespołu, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.551.480,60 zł.

- 2007 roku złożono 9 skarg i wniosków, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:- w 2007 roku w Zespole przeprowadzono inwentaryzacje: w zespole magazynów, w magazynie inwestycyjnym i wykonawców, leków w aptece szpitalnej, środków pieniężnych w Kasie Zespołu oraz aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych drogą potwierdzenia sald poszczególnych rachunków bankowych z ewidencją księgową.

- w wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji stwierdzono jedynie niedobór leków w Aptece Szpitalnej na kwotę 173,64 zł, uznany za niezawiniony i który zostały wpisany w koszty Zespołu;

- w wyniku kontroli dokumentów LT stwierdzono, że w 2007 roku Zespół dokonał likwidacji środków trwałych (zamortyzowanych w 100%) o łącznej wartości początkowej 380.702,25 zł oraz odsprzedał środki trwałe niskocenne o wartości początkowej 996,40 zł, za kwotę 1.687,00 zł. Wszystkie zlikwidowane przedmioty zostały wyksięgowane z ewidencji księgowej.

- z tytułu obowiązujących w 2007 roku wynajmu powierzchni użytkowych, w tym


21 umów najmu lokali mieszkalnych Zespół uzyskał przychody w wysokości 1.229.904,73 zł.

- w trakcie kontroli prowadzenia przez Zespół w roku 2007 gospodarki odpadami nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). W 2007 roku w wyniku prowadzonej gospodarki odpadami Zespół poniósł koszty w wysokości 61.664,61 zł.

- Zespół dokonał opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2007 w wysokości 440,00 zł.

- w 2007 roku w Zespole obowiązywał Regulamin udzielania zamówień publicznych dostosowany do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

W zakresie gospodarki finansowej:

- Dyrektor Zespołu ustalił plan finansowy na 2007 rok.

- w 2007 roku Zespół uzyskał przychody w wysokości 65.291.240,65 zł, tj. o kwotę 2.617.540,65 zł wyższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 72.667.567,19 zł, tj. o kwotę 2.780.432,81 zł niższą od zaplanowanej.

- Zespół zakończył rok obrotowy 2007 ujemnym wynikiem finansowym: strata netto - 7.377.442,54 zł.

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Zespół posiadał zobowiązania w wysokości 12.730.364,66 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 1.173,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zespól posiadał należności w wysokości 11.196.671,91 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 3.384.371,59 zł.

- sprawozdanie finansowe o stanie należności Rb – N za II kwartał 2007 roku przekazano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego po terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

- w 2007 roku Zespół nie zapłacił odsetek od nieterminowo realizowanych zobowiązań.

- w Zespole wprowadzono 30% podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2007 środki finansowe na wzrost wynagrodzeń w wysokości 7.658.189,24 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

- ustalony odpis w wysokości 736.396,74 zł przekazano na wyodrębniony rachunek ZFŚS nie dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335
ze zm.).

- w 2007 roku Zespół terminowo odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz PFRON. Z tytułu wykonywania obowiązków „płatnika” z zakresu ubezpieczenia społecznego Zespół otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 473,75 zł.

W zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej, wydatkowania środków dotacji oraz restrukturyzacji:

- w 2007 roku Zespół na podstawie 7 umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w formie dotacji inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.607.796,76 zł. Ww. środki finansowe zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. W 2007 roku Zespół na podstawie umowy nr 3/ZP.ZS.I/D/07 z dnia 9 stycznia 2007 roku zawartej


z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe na łączną kwotę 100.000,00 zł na realizację programu Szkoła Promocji Zdrowia. Otrzymane w ramach ww. umowy środki finansowe zostały wykorzystane w pełnej wysokości oraz zgodnie z przeznaczeniem.

- w wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych Zespół uregulował zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń w wysokości 1.526.423,62 zł oraz nie zalegał z opłatami: składek na rzecz ZUS i PFRON, podatków do Urzędu Skarbowego


i za korzystanie ze środowiska naturalnego.

- obowiązujące w Zespole w roku 2007 Procedury kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków zostały dostosowane do znowelizowanych „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” ogłoszonych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r.


(Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 186 faktur dokumentujących poniesione przez Zespół wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 3.182.085,80 zł, co stanowiło 5,058 % wydatków ogółem stwierdzono, że Zespół realizował kontrolę finansową zgodnie z ww. Procedurami. Zgodnie z postanowieniami art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zespół powinien prowadzić audyt wewnętrzny.
W 2007 roku nie zatrudniono audytora i nie prowadzono ww. audytu.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

16.06.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Kontynuować działania mające na celu radykalne zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

 2. Kontynuować działania zmierzające do zatrudnienia audytora wewnętrznego zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.);

 3. Umowy wynajmu/dzierżawy zawierać zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna