Informacje cechowePobieranie 82,13 Kb.
Data30.03.2018
Rozmiar82,13 Kb.

 1. Ogólnopolska Manifestacja Przedsiębiorców Sektora Motoryzacyjnego

Dnia 9 października 2002 r. planowana jest ogólnopolska manifestacja przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, której celem jest wsparcie Rządu RP w zakresie ograniczenia szarej strefy w handlu i usługach motoryzacyjnych.

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która zawiera postulaty środowiska motoryzacyjnego dotyczące ograniczenia patologii w rozliczaniu szkód komunikacyjnych. Manifestacja organizowana jest przez PIM i ZRP.

Termin: 9 października 2002 r. godziny przejazdu: 11.00 - 14.00

Formowanie kolumny: giełda towarowa BRONISZE godz. 10.00.

Koledzy Rzemieślnicy! Wasze wsparcie jest konieczne! Liczymy na szeroki udział!

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 635-04-64.


B. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Dziennik Ustaw Nr 133 zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (poz. 1123), które obowiązywać będzie od 21 września br. Ma ono istotne znaczenie, dla samochodów sprowadzonych z zagranicy, narzuca ono bowiem konieczność dołączenia do wniosku o rejestrację dodatkowego dokumentu "wystawionego przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzającego homologację pojazdu lub silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi przynajmniej w 03 serii poprawek do Regulaminu Nr 83 EKG ONZ lub 02B (w zależności od zakresu stosowania tych regulaminów), albo równoważnych dyrektyw EWG, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów". Wprowadzenie tego punktu oznacza, że w praktyce samochody nieposiadające katalizatora w momencie produkcji, nie będą mogły być zarejestrowane. Dotychczas do rejestracji wystarczał wynik badania technicznego potwierdzający, że samochód spełnia wymagania istniejących norm.
 1. KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Przypominamy mistrzom szkolącym uczniów zawodu o zapisaniu kandydatów na II lub III roku nauki zawodu na kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego. Planowane rozpoczęcie jesiennej edycji kursu druga połowa października 2002 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.10.2002 r


D. KURS PEDAGOGICZNY

Zapraszamy mistrzów szkolących na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu organizowany przez Cech. Przypominamy, że warunkiem spisania umowy o naukę zawodu jest posiadanie kursu pedagogicznego przez mistrza szkolącego już w momencie rejestracji umowy.

Wykłady prowadzone będą wg przedstawionego planu, w godz. od 1700.

Koszt kursu : 500,00 zł /dla grupy 20 osobowej/.

Uczestnicy kursu mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów kursu (60 %) z funduszy PARP. Zgłoszenia przyjmujemy do 10.10.2002 r.


 1. EGZAMINY MISTRZOWSKIE

Zachęcamy właścicieli firm i pracowników do ubiegania się o dyplomy mistrzowskie w rzemiosłach motoryzacyjnych, celem podnoszenia kwalifikacji własnych i personelu, przed Komisją Egzaminacyjną Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Informacje szczegółowe w biurze Cechu.
F. Warszawskie Targi Motoryzacyjne 6-10.11.2002 r.

W dniach 6 – 10 listopada 2002 r. odbędą się Warszawskie Targi Motoryzacyjne w Centrum

Wystawienniczo-Konferencyjnym Expo XXI w Warszawie –Wola.

Patronat branżowy: Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

W ramach targów będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z ofertą producentów samochodów, części zamiennych i akcesoriów samochodowych, tuningu, usług motoryzacyjnych

itp. Wystawie towarzyszyć będą seminaria i imprezy dopełniające. Na uwagę zasługuje SOBOTNIE FORUM WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH – 9.11.2002 r.

/ulotka z programem w załączeniu/. Wstęp bezpłatny.Zapraszamy Członków Cechu do prezentacji swojej firmy na Targach na stoisku Cechu /oferty, wizytówki, materiały reklamowe itp./ Zainteresowane firmy członkowskie popularyzacją swoich usług prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Cechu.
G. www.motoryzacja.home.plinternetowy serwis Cechu

Wszystkie firmy członkowskie prosimy o podanie do Cechu informacji: adresu własnej strony internetowej, adresu e-mail, ewentualnie proponujemy skorzystanie i utworzenie własnej strony /informatyk bezpośrednio w firmie omawia szczegóły/. 


Cech w ramach zapowiadanego wcześniej programu utworzenia serwisu internetowego dla swoich członków proponuje następujące usługi:


1.    Krótka, bezpłatna informacja o firmie.


Na serwerze cechu motoryzacja.home.pl znajduje się krótka informacja o wszystkich firmach-członkach Cechu. Na stronie tej został uruchomiony prosty system wyszukiwania pozwalający na odnalezienie firmy poprzez nazwę, region, adres itp. Informacja o firmie zawiera: Nazwisko właściciela, Nazwę , Dzielnicę, Adres, Telefon, krótką informację o zakresie usług, odwołanie (link) do strony internetowej wskazanej przez klienta (np. własnej istniejącej strony).

2.    Rozbudowana informacja o firmie


Na życzenie klienta na serwerze Cechu umieszczona i utrzymywana będzie informacja o firmie

w postaci systemu stron internetowych (indywidualna strona firmy). Strony te będą mogły zawierać: • Podstawowe informacje

 • Dodatkowe informacje zaproponowane przez klienta

 • Mapkę ułatwiającą dojazd

 • Formę umożliwiającą kontakt z firmą przez e-mail

 • Formę dostępną dla klienta poprzez hasło, umożliwiającą samodzielne umieszczanie na stronie krótkich informacji, ogłoszeń itp.

 • Elementy graficzne (logo firmy, rysunki, zdjęcia)

Opłata wpisowa wynosi jednorazowo : 300,00 zł (brutto).

Możliwa jest również wersja skrócona /mniejsza zawartość stron/ : 150,00 zł (brutto).

W ramach tej opłaty wygląd i zawartość strony zostaną omówione z klientem, strona zostanie utworzona, umieszczona na serwerze motoryzacja.home.pl, włączona w system wyszukiwarki oraz utrzymywana przez okres 1 roku. Opłata za utrzymanie strony przez następny rok oraz kolejne lata będzie odczuwalnie niższa od wpisowego i zależała będzie od liczby firm uczestniczących w serwisie. Możliwe będzie wprowadzanie poprawek i zmian na stronach firm.
H. Informacja o zmianach w przepisach BHP

W 2002 r. ogłoszono szereg istotnych nowych przepisów i zmian w istniejących przepisach dotyczących dziedziny BHP. nowości: • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 120 poz. 1021 szczegółowo wyjaśniono, jakie urządzenia podlegają obecnie pod działalność Urzędu Dozoru Technicznego, przepis ten powinien znać każdy właściciel warsztatu technicznego. Jest on jednoznaczny i szczegółowy nie wymaga objaśnień jedynie należy stosować się do jego treści.

 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 91 poz. 811 - zamieszczono zmiany dotyczące podstawowych przepisów bhp zamieszczonych w treści Dz. U. Nr 129 poz. 844

z 1997 r., wyjaśniono pojęcie odzieży ochronnej i roboczej, szczegółowo opisano gdzie i jak należy oznakowywać drogi i przejścia i wyjaśniono może nawet zbyt dokładnie szereg pojęć dotychczas będących przedmiotem sporów, dotyczą one podstawowego wyposażenia stanowisk pracy.

 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 127 poz. 1091- wprowadzono zmiany dotyczące prac wzbronionych młodocianym, zmiany te dotyczą prac ”w hałasie i drganiach”- zakaz zatrudniania młodocianych przy natężeniu dźwięku przekraczającym 80 dB, przy narażeniu na dźwięki infradźwiękowe ( niskiej poniżej 50 hz częstotliwości) zakaz ten dotyczy poziomu powyżej 86 dB oraz podano tabelę ograniczeń dotyczących dźwięków wysokiej częstotliwości (ultradźwięków).
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 132 poz. 1115 - nowy wykaz chorób zawodowych i pełny sposób postępowania w razie stwierdzenia lub podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej, w tym samym Dzienniku Ustaw pod poz. 1121 podano wzory dokumentacji niezbędnej do sporządzenia w tych przypadkach.

 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 129 poz. 1108 podano nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące ścieków.

 • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 135 poz. 1141 - nowe bardzo ważne zmiany Kodeksu Pracy.

/Wszystkie numery Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich dostępne dla członków w biurze Cechu bieżące, jak i z lat ubiegłych/.


Inspektor BHP Andrzej Osiecki udziela indywidualnych konsultacji członkom

w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00 w biurze Cechu.
I. Zmiany w przepisach kodeksu pracy zostały wprowadzone na mocy ustawy z 26.07.2002 r. (Dz.U. Nr 135, poz.1146) i wejdą w życie w 2 różnych terminach, a mianowicie: 29.11.2002 r. i z dniem 01.01.2003 r. Jednocześnie dokonano nowelizacji ustawy z 28.12.1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które wejdą w życie od 01.07.2003 r. oraz w ustawie z 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu socjalnym, która wejdzie w życie z dniem 01.01.2003 r.

Jeżeli chodzi o kodeks pracy, to 29.11.2002 r. wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają:

 • możliwość zatrudnienia na czas nieobecności pracownika przebywającego np. na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, odbywającego służbę wojskową innego pracownika na czas określony (umowa na zastępstwo),


 • wolne dni na poszukiwanie pracy będą przysługiwały tylko wówczas, gdy wypowiedzenie umowy zostanie dokonane przez pracodawcę (nie będzie, zatem przysługiwało, gdy wypowiedzenie złoży pracownik).

Przypominamy, że w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia przysługują 2 dni na poszukiwanie pracy, zaś w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia 3 dni,

 • regulaminy pracy i wynagrodzenia będą obowiązywały w zakładach zatrudniających, co najmniej 20 pracowników,


 • zakłady zatrudniające mniej niż 20 pracowników warunki pracy i wynagrodzenia, sposób potwierdzenia przez pracowników przybycia do pracy winny określać w umowie o pracę,

 • natomiast służbę bhp będzie musiał powołać pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników (obecnie powyżej 10 pracowników),

 • wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby przyjmowane ponownie do pracy na postawie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą i na to samo stanowisko lub inne stanowisko o takich samych warunkach pracy (dotyczy to także przeszkolenia w zakresie bhp),

 • pracodawca będzie również zwolniony z obowiązku wydawania świadectwa pracy, gdy pracownik jest nadal zatrudniony u tego samego pracodawcy na umowę na czas określony, chyba, że pracownik zażąda wydania świadectwa, • przerwa w pracy do 15 minut nadal będzie wliczana do czasu pracy, natomiast pracodawca może także wprowadzić jedną przerwę w wymiarze do 60 minut przeznaczoną dla spożycia posiłku lub dla załatwienia spraw osobistych, która jednak nie będzie wliczana do czasu pracy (tzw. przerwa na lunch),

 • pracownica zatrudniona na tzw. zastępstwo, gdy zajdzie w ciążę nie będzie mogła skorzystać z przedłużenia umowy do dnia porodu,

 • nie będzie natomiast dopuszczalne zastępowanie umowy o pracę, umową cywilnoprawną przy zachowaniu dotychczasowych warunków przewidzianych w umowie o pracę,

 • do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej będzie możliwe zawieranie umów na czas określony bez ograniczenia, że trzecia umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony,

 • odprawa pośmiertna nie będzie przysługiwała członkowi rodziny zmarłego pracownika (małżonkowi i dzieciom spełniającym warunki do renty rodzinnej), jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową nie będzie niższe od odprawy, jeżeli odszkodowanie będzie niższe, należy wypłacić różnicę między tymi świadczeniami,

 • pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek, aby w okresie, w którym mogłaby korzystać z takiego urlopu miała możliwość zatrudnienia w połowie pełnego wymiaru czasu u danego pracodawcy, który obowiązany jest wniosek uwzględnić,

 • młodocianemu uczęszczającemu do szkoły, który w okresie ferii szkolnych nie nabył prawa do urlopu pracodawca może na wniosek ucznia udzielić zaliczkowo urlopu w tym okresie,

 • obowiązek zawiadomienia inspektora pracy oraz inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności został wydłużony z 14 do 30 dni,

 • zawiadomienie w w/w terminie inspektora pracy oraz inspektora sanitarnego o zmianie miejsca, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, będzie obowiązywać wówczas, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Z dniem 1 stycznia 2003 r. wejdą w życie przepisy kodeksu pracy przewidujące, że: • pracodawca będzie płacił choremu pracownikowi wynagrodzenie za 33 dni choroby (obecnie za 35 dni),

 • za pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego trwającego do 6 dni pracownik nie otrzyma wynagrodzenia (nie dotyczy to okresu ciąży i choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub choroby zawodowej),

 • za pracę w godzinach nadliczbowych będzie przysługiwało wynagrodzenie wyższe o 50%, a w niedziele i święta o 100% ,

 • bardzo istotne zmiany wprowadzono w zasadach udzielania urlopów wypoczynkowych przy zachowaniu dotychczasowego wymiaru:

 • 18 dni po roku pracy

 • 20 dni po 6 latach pracy

 • 26 dni po10 latach pracy i tak:

 • nowym rozwiązaniem jest właśnie wprowadzenie jednodniowego urlopu na czas nagłych niedyspozycji pracownika, który będzie można wziąć maksymalnie 4 razy w roku. Udzielenie urlopu jest obowiązkowe, z tym, że również pracownik ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o wzięciu urlopu najpóźniej w dniu nieobecności – urlop ten wliczony jest do należnego urlopu wypoczynkowego,

 • w okresie wypowiedzenia pracownik jest obowiązany wykorzystać należny mu urlop, o ile pracodawca udzieli mu takiego urlopu,


 • jednoznacznie przesądzono, że zarówno w przypadku, gdy pracownik zmienia pracodawcę w trakcie roku kalendarzowego, jak i wówczas, gdy podejmuje on pracę u innego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego przysługuje urlop proporcjonalny,

 • zasada proporcjonalności urlopu obowiązuje także w stosunku do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy po trwającym, co najmniej 1 miesięcznym okresie:

 • urlopu bezpłatnego

 • urlopu wychowawczego

 • odbywania zasadniczej służby wojskowej albo ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia

 • tymczasowego aresztowania

 • odbywania kary pozbawienia wolności

 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.


II. Zmiany w ustawie o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładów pracy zostały, uchwalone

przez Sejm 26.07.2002 r. i wejdą w życie od 1 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 135 poz.1146).

Polegają one w szczególności na:


 • wprowadzeniu stosowania ustawy o zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych do zakładów zatrudniających, co najmniej 20 pracowników ,

 • uzależnieniu wysokości odprawy od stażu pracy w danym zakładzie pracy (obecnie uwzględnia się cały staż pracy),

 • w przypadku rozwiązania umowy po 1 lipca 2003 r. wysokość odprawy wyniesie:

 • 1 miesięczne wynagrodzenie – przy zatrudnieniu w danej firmie mniej niż 2 lata,

 • 2 miesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu 2 i więcej lat,

 • 3 miesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu ponad 8 lat.

Przypominamy, że w/w odprawa przysługuje wówczas, gdy wyłączną przyczyną rozwiązania umowy o pracę stanowią przyczyny ekonomiczne, organizacyjne, produkcyjne lub technologiczne.

Odprawa nie przysługuje jednak pracownikowi, który: • nabył prawo do emerytury lub renty, albo, który jest zatrudniony w innym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku z-dach łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • rozpoczynającemu oraz prowadzącemu działalność gospodarczą na własny rachunek,

 • prowadzącemu gospodarstwo rolne o pow. powyżej 5 ha przeliczeniowych albo gospodarstwo stanowiące dział specjalny produkcji rolnej, z którego wysokość podatku przekracza wysokość podatku z 5 ha przeliczeniowych.


III. Nowe zasady tworzenia funduszu socjalnego i wypłaty premii urlopowej zostały wprowadzone przez Sejm 27.07.2002 r. (Dz.U. Nr 135, poz.1146) i wejdą w życie od 1 stycznia 2003 roku. Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego od 1 stycznia 2003 r. będzie ciążył na pracodawcach zatrudniających na dzień 1 stycznia danego roku 20 pracowników. Zakład zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wypłaca świadczenia urlopowe pracownikom korzystającym, co najmniej z 14 dniowego urlopu, które nie mogą przekraczać odpisu podstawowego.

Wypłatę świadczenia urlopowego będzie można zaniechać po uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników. Ponadto należy zaznaczyć, że nowela do ustawy zakazuje finansowania z funduszu socjalnego wypoczynku za granicą.


IV. Sprawy ZUS-owskie.
1. Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za m-ce IX, X i XI 2002 r. wyliczone od kwoty 1.237,17 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2002 r. wynoszącego 2.061,95 zł) nie mogą być niższe od kwoty:

 • emerytalna - 19,52% - 241,50 zł

 • rentowa - 13% - 160,83 zł

 • chorobowa - 2,45% - 30,31 zł

 • wypadkowa - 1,62% - 20,04 zł

razem: 452,68 zł
2. Składka zdrowotna (7,75%) za rzemieślnika i osoby współpracujące wynosi 95,88 zł.

3. Składka na Fundusz Pracy (2,45%) wynosi 30,31 zł.

4. Limit dochodów nie powodujących zmniejszenia emerytury lub renty od 01.09.2002 r. wynosi 1.443,40 zł, (M.P. 36/2002 r.).

 1. Zasiłek przedemerytalny od 01.09.2002 r. wynosi 597,90 zł, zaś świadczenie przedemerytalne od 01.09.2002 r. wynosi 797,20 zł.

 2. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.09.2002 r. do 28.02.2003 r. wynosi 498,20 zł (M.P. 35/2002 r).

 3. Wysokość zasiłku pogrzebowego od 01.09.2002 r. wynosi 4.123,90 zł.

 4. Od 01.06.2002 r. najniższe świadczenia emerytalno - rentowe wynoszą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 532,91 zł,

 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 409,92 zł.

 1. Dodatki do emerytur i rent od 01.06.2002 r. wynoszą:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 136,64 zł

 • dodatek dla sieroty zupełnej – 256,83 zł


V. Sprawy uczniowskie.
1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za IX, X i XI 2002 r. wyliczone od kwoty

2.061,95 zł (przeciętnego wynagrodzenia za II kw.2002 r.) nie może być niższe od kwoty:

 • I rok nauki 4% - 82,48 zł

 • II rok nauki 5% - 103,10 zł

 • III rok nauki 6% - 123,72 zł

Najniższe wynagrodzenie wynosi nadal 760,00 zł (brutto).
2. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą o rzemiośle zakłady rzemieślnicze

szkolące uczniów młodocianych mają obowiązek przynależeć do organizacji rzemieślniczej od

13.02.2002 r.

3. W związku ze zmianami zapisów ustawy o rzemiośle straciła moc prawną Uchwała 44/90

Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie przygotowania zawodowego osób pełnoletnich w

zakładach rzemieślniczych, w związku z tym nasze organizacje rzemieślnicze nie mogą już

rejestrować umów o naukę zawodu z uczniami pełnoletnimi.4. W związku ze zmianą klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego będącą podstawą do

określenia zawodów, w których można szkolić uczniów (Dz.U. Nr 63, poz. 571 z 2002 r.) Cechynie będą mogły spisywać umów w takich zawodach jak lakiernik pojazdowy i wulkanizator. Ponieważ zawęża to drastycznie możliwość szkolenia uczniów Izba Rzemieślnicza na wniosek Cechu wystąpiła do Związku Rzemiosła Polskiego o zmianę przepisów w tym względzie.

5. Ulgi dla absolwentów podejmujących działalność gospodarczą (Dz.U.Nr 112, z 2002 r. poz. 975) obowiązują od 04.08.2002 r. i polegają na:

 • zwolnieniu absolwentów z obowiązku opłacania składek emerytalnych przez okres 1 roku od dnia podjęcia działalności,

 • zwolnienie to przyznawane będzie na wniosek złożony przez zainteresowanego w ZUS,

 • absolwent, który składa wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA obowiązany jest wpisać kod tytułu ubezpieczenia 0550XX (Dz.U. Nr 120, poz. 1027).


VI. Sprawy podatkowe.

 1. Kryteria techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące określa Rozp. Ministra Finansów, (Dz.U. Nr 108, z 2002 r. poz. 948), a mianowicie: • wydłużono z 6 do 12 m-cy termin przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu technicznego kas rejestrujących (nie dokonywanie tego przeglądu pozbawia podatnika ulgi w podatku VAT),

 • miesięczny raport fiskalny winien być sporządzony w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym,

 • sprzedaż za pomocą kasy musi być tak jak dotychczas potwierdzona wydrukiem paragonu fiskalnego, albo – co jest nowością – fakturą VAT, którą będzie się drukować za pomocą tej kasy. Wydruk faktury powinien być połączony z zarejestrowaniem przez kasę tej operacji w pamięci fiskalnej. Zarówno na paragonie, fakturze, jak i na dobowym raporcie fiskalnym umieszczana będzie dodatkowa informacja „numer kontrolny”. Obowiązek ten nie będzie obejmować kas nabytych do 31 grudnia 2002 r., które nie posiadają funkcji generowania numeru kontrolnego.

2. Utrata zwolnienia z VAT w świetle orzecznictwa NSA.

Zgodnie z wyrokiem NSA Sygn. Akt III S.A. 937/01 podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego w celu wyliczenia limitu, po przekroczeniu, którego staje się płatnikiem VAT musi ustawowy limit (obecnie 10 tys. EURO) dzielić przez liczbę dni kalendarzowych i mnożyć przez liczbę dni prowadzonej sprzedaży od daty rozpoczęcia do końca roku, a nie przez liczbę miesięcy.3. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące kosztów uzyskania przychodów.

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26.04.2002 r. Nr PB 3-8214-99/WK/02 zajęło stanowisko, że wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego zarówno w charakterze obligatoryjnego jak i fakultatywnym są zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia.

Natomiast stosownie do pisma Min. Fin. z dnia 10.06.2002 r. podatnik może również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu korzystania z pomocy firm doradczych w trakcie postępowania podatkowego i sądowego.

4. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów

o osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 141,poz.1183 z 2002 r.) wchodzą w życie z dniem

1 stycznia 2003 r. i w szczególności polegają na:


 • objęciu w 2003 r. ryczałtem ewidencjonowanym podatników, których przychody w 2002 r. (bez VAT) nie przekroczą 250.000 EURO,

 • wprowadzenie możliwości opodatkowania ryczałtem ze sprzedaży ewidencjonowanej przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, przy czym stawka podatku uzależniona jest od wielkości przychodu z tego tytułu i wynosi:

 • 8,5% o ile wielkość przychodów w roku podatkowym nie przekracza 4.000 euro,

 • 20% od nadwyżki ponad 4000 euro od miesiąca następującego po m-cu, w którym nastąpiło przekroczenie.

 • objęciu opodatkowaniem w wysokości 17% przychodów z usług wymienionych w załączniku Nr 2 do w/w ustawy, których wykonywanie dotychczas wyłączało z ryczałtu, a w szczególności usług pośrednictwa (w sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli oraz części i akcesoriów do nich, w handlu hurtowym usług parkingowych, usług konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących),

 • utrzymaniu dotychczasowych stawek 8,5%, 5,5% i 3% i tak:

a) 8,5% • od działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • przychodów uzyskanych z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • otrzymanych odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiału powierzonego przez zamawiającego,

 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu.

b) 5,5% • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

c) 3%

 • z działalności gastronomicznej z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

 • z działalności usługowej w zakresie handlu,

 • z odsetek na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością, różnic kursowych, otrzymywanych kar umownych,

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Zmianie uległy również zasady opłacania ryczałtu ewidencjonowanego, a mianowicie:

 • podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy (2002) nie przekroczyły 25000 euro zamiast comiesięcznego opłacania ryczałtu mogą wpłacać go do 20-go następnego miesiąca po upływie kwartału,

 • jednocześnie podatnicy ci obowiązani są do 20 stycznia roku podatkowego (2003) zawiadomić o tej formie opłacania ryczałtu urząd skarbowy (wg miejsca zamieszkania),

 • podatnik, który w kolejnym roku w dalszym ciągu wybierze ryczałt nie będzie musiał składać w urzędzie skarbowym oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania (dotychczas należało to zrobić do 20-go stycznia),

 • w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku, którzy nie złożą oświadczenia o wyborze formy opodatkowania uważać się będzie, że ich działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych,

 • zwiększono kary za nie prowadzenie ewidencji ryczałtu lub prowadzenie jej w sposób nie pozwalający na uznanie jako dowód w postępowaniu podatkowym z 20% nie zaewidencjonowanego przychodu lub ustalonego w sposób szacunkowy do pięciokrotności stawek właściwych dla danego rodzaju działalności nie więcej niż 75% nie zaewidencjonowanego przychodu,

 • objęto ryczałtem wolne zawody jak lekarzy, położne, techników dentystycz., tłumaczy–stawka 20%.

5. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1182) wejdą

w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i polegają na: • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu składek na rzecz Cechu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku, a dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników – do wysokości 15% najniższego wynagrodzenia za pracę. Członkowie Cechu szkolący uczniów i obowiązkowo należący do Cechu mogą odliczać składki cechowe od dochodu (w ryczałcie ewidencjonowanym od przychodu) w pełnej wysokości stosownie do art. 23 pkt. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 11 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy będą mogły być opodatkowane również według zasad ogólnych z tym, że podatnik będzie mógł wybrać formę opodatkowania między zasadami ogólnymi a ryczałtem do 20 stycznia (dotyczy to osób nieprowadzących działalności gospodarczej),

 • osoby pełniące funkcje w Zarządach, Komisji Rewizyjnej i w innych komisjach będą mogły korzystać ze zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości przysługującej pracownikom (w 2003 r. – 99,96 zł),

 • sprzedaż składników majątkowych, wyłączonych wcześniej z działalności gospodarczej, będzie powodować powstawanie przychodu do opodatkowania z tej działalności, np. samochodu będącego środkiem trwałym firmy, wycofanego z ewidencji środków trwałych,

 • do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się nieodpłatnych świadczeń z tytułu korzystania z usług informacyjno – doradczych świadczonych przez punkty konsultacyjne w ramach rządowego programu wspierania dla msp.

 • zwolnienie diet i innych należności za czas podróży służbowej z podatku dochodowego będzie przysługiwało tylko pracownikom, • zwolniono z podatku przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe.

Zmiany objęły również przepisy dotyczące amortyzacji, i tak:

 • odpisów amortyzacyjnych będzie można dokonywać nie tylko, co miesiąc, co kwartał, ale również raz w roku,

 • amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych będzie można dokonywać od 01.10.2002 r. w wysokości 30% już w pierwszym roku użytkowania (dotyczy to środków trwałych zaliczonych do grupy 3 – 6 klasyfikacji Środków trwałych),

 • w przypadku przyspieszonej amortyzacji np. komputerów amortyzację będzie można stosować już od miesiąca, w którym wprowadza się środek trwały do ewidencji, a nie dopiero od następnego roku podatkowego,

 • wydatek na ulepszenie środka trwałego, który spowoduje podwyższenie jego wartości musi przekroczyć 3500 zł.

Sprecyzowano również przepisy dotyczące daty powstania przychodu, a mianowicie:

 • w przypadku podatników VAT prowadzących księgę przychodów i rozchodów – będzie to dzień wystawienia faktury lub dzień, w którym powinna być wystawiona,

 • w przypadku eksportu – data wywozu przedmiotu eksportu poza granicę określona w dokumencie celnym,

 • w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu składników związanych z działalnością gospodarczą za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym należności z tych umów stają się wymagalne.

Ponadto, na uwagę zasługuje skrócenie z 15 marca do 31 stycznia terminu na sporządzenie i przekazanie pracownikowi i urzędowi skarbowemu – informacji PIT-11, PIT-8b i PIT-8c. (od dochodów za 2003 r.)

Nowością jest również wprowadzenie możliwości stosowania uproszczonej formy płacenia zaliczek na podatek dochodowy z działalności gospodarczej bez obowiązku składania deklaracji, w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej. Podstawą obliczania zaliczek ma być podatek wykazywany w zeznaniu rocznym sprzed roku lub 2 lat, jeżeli w roku poprzedzającym podatnik nie wykazał podatku.6. Karta podatkowa stosownie do ustawy z 27.07.2002 r. Dz.U. Nr 141, poz.1183 z 2002 r.) może

być opłacana w szerszym zakresie, a mianowicie: • przez podatników handlu detalicznego artykułami nie żywnościowymi z wyjątkiem handlu środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych i motocyklami oraz paliwami silnikowymi,

 • w przypadku podatników prowadzących działalność w różnym zakresie łączny stan zatrudnienia nie będzie mógł przekroczyć stanu zatrudnienia dla działalności gdzie będzie on najwyższy (obecnie decyduje stan zatrudnienia w rzemiośle, gdzie on jest najniższy),

 • ponadto przedłużono na lata 2003 – 2005 przepis umożliwiający zwiększenie stanu zatrudnienia nie więcej niż o 3 pracowników bez utraty warunków do opłacania karty podatkowej,

 • wydłużono z 31 grudnia do 20 stycznia termin do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,

 • przerwę w prowadzeniu działalności należy zgłosić w urzędzie skarbowym najpóźniej w dniu rozpoczęcia przerwy i w dniu poprzedzającym dzień zakończenia przerwy.

7. Zmiany w ustawie o VAT (Dz.U. Nr 153 z 2002 r., poz. 1272) dotyczą tzw. małych podatników,

przez których rozumie się podatnika VAT, którego: • łączna wartość towarów podlegających opodatkowaniu poza importem (w tym z usług komisu) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 800.000 euro,

 • dla świadczonych usługi pośrednictwa, agencyjne kwota ta wynosi 30.000 euro.

Mały podatnik będzie mógł korzystać z dwóch uproszczonych metod rozliczeń z fiskusem:

 • metody kasowej z kwartalnym rozliczeniem podatku,

 • bądź metody kwartalnego rozliczenia.

Przy metodzie kasowej obowiązek podatkowy, a zatem i konieczności zapłaty podatku będzie powstawał dopiero z chwilą otrzymania zapłaty za sprzedane towary i usługi, nie później jednak niż 90

dnia od wydania towaru lub wykonania usługi (w przypadku importu wystarcza zapłata kwoty podatku wynikająca z dokumentu celnego).


Ponadto zapłata będzie musiała być dokonana bezpośrednio na rzecz kontrahenta (bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku bankowego).

Jednocześnie obniżenie podatku należnego o podatek naliczony będzie możliwe dopiero po zapłacie całej należności za zakupione towary i usługi.

Podatnik, który wybierze metodę kasową będzie rozliczał się z podatku i składał deklarację VAT nie jak dotychczas, co miesiąc, ale co kwartał (tylko 4 razy do roku).

Natomiast przy metodzie kwartalnego rozliczenia bez jednoczesnego stosowania metody kasowej w składanej deklaracji VAT-7 będą ujmowane przychody wynikające z faktur, za które podatnik nie otrzyma zapłaty do końca kwartału, ale równocześnie i te zakupy podatnika, które nie zostały przez niego w tym okresie opłacone.

Zawiadomienie o wyborze kasowej metody lub kwartalnego rozliczenia (bez stosowania metody kasowej) należy złożyć do końca ostatniego dnia miesiąca poprzedniego kwartału, a zaliczki płacić i deklaracje składać do 25-go następnego miesiąca po upływie kwartału.

Zarówno z metody kasowej jak i kwartalnego rozliczenia bez metody kasowej będzie można zrezygnować po upływie 4 kwartałów, za które rozliczano się kwartalnie.

Jednocześnie informujemy, że podatnicy rozpoczynający działalność nie będą musieli składać na druku VAT oświadczenia, że wybierają zwolnienia z VAT, ponieważ przewidują, że ich przychody w proporcji do prowadzonej sprzedaży przekroczą 10.000 euro, gdyż takie zwolnienie będzie im przysługiwało automatycznie z mocy prawa (oczywiście po przekroczeniu wyliczonego proporcjonalnie obrotu będą zobowiązani płacić VAT).

Oświadczenie będą musieli natomiast złożyć podatnicy, którzy zrezygnują z przysługującego im zwolnienia i zechcą płacić VAT, mimo że takiego obowiązku nie mają.Natomiast w Dzienniku Ustaw Nr 155 z 2002 r. opublikowano rozp. Min. Fin z 20.09.2002 r., które przewiduje, że wystawiane przez małych podatników faktury VAT powinny zawierać dodatkowe elementy (w stosunku do zwykłych faktur) oznaczone „FAKTURA VAT –MP”), a także podawać termin płatności należności określonej fakturze. Ponadto w/wym. rozporządzenie przewiduje, że jeżeli mały podatnik przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzyma część zapłaty zobowiązany będzie wystawić fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania części zapłaty ( w takim przypadku faktura będzie musiała również zawierać oznaczenie „FAKTURA VAT – MP”). Jeżeli podatnik zrezygnuje z przysługującego mu zwolnienia z VAT będzie mógł skorzystać ze zwolnienia po upływie trzech lat od daty rezygnacji (obecnie podatnik rezygnujący raz z przysługującego zwolnienia musiał płacić VAT przez cały czas).

 1. Zmiany w nadawaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zostały wprowadzone przez ustawę z 05.06.2002 r. (Dz.U. Nr 126 z 2002 r.) i polegają na:

 • obowiązku dołączenia do zgłoszenia identyfikacyjnego urzędowo poświadczonych lub uwierzytelnionych dokumentów jak:

 • tytułu prawnego do lokalu (umowa, najmu, podnajmu, prawa własności)

 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

 • wpis do KRS, umowę spółki (dotyczy spółek jawnych, spółek z o.o.),

 • rozszerzono obowiązek uzyskiwania numeru identyfikacji podatkowej na osoby uzyskujące wyłącznie dochody z umów zlecenia i o dzieło (za pośrednictwem płatnika),

 • płatnik obowiązany jest przekazać podatnikowi formularz zgłoszeniowy w ciągu 7 dni, a nie jak dotychczas w ciągu 30 dni od potrącenia zaliczki,

 • podatnicy (rzemieślnicy) mają na aktualizację danych nie 30 dni jak dotychczas, ale 14 dni,

 • wyraźnie zapisano, że w razie przekształcenia spółki cywilnej w handlową i spółki handlowej w inną spółkę handlową, NIP przechodzi na następną (dotyczy to także spółek cywilnych, które po osiągnięciu w ciągu 2 kolejnych lat przychodów netto (bez VAT) 400.000 euro po zarejestrowaniu w KRS stają się spółkami jawnymi.


VII. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych od 27.06.2002 r. do 28.08.2002 r.

23%, a od 29.08.2002 r. do 25.09.2002 r. – 21%, a od 26.09.2002 r. - 20%,

zaś odsetki ustawowe od 25.07.2002 r. – 16% (Dz.U. Nr 117/2002).
VIII. Limit kilometrów od 01.04.2002 r. wynosi nadal:

 • dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900cm3 - 0,4690 zł.

 • dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900cm3 - 0,7519 zł.UWAGA !

Cech prosi wszystkich członków o zgłaszanie się do biura Cechu celem uaktualnienia danych dotyczących prowadzonej działalności i terminowe opłacanie składek członkowskich

/w załączeniu przekazy pocztowe/.

Jednocześnie będzie można uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia związane ze sprawami poruszonymi w komunikacie.
Radca prawny udziela indywidualnych porad członkom Cechu w każdy poniedziałek

w godz. 1430 – 1530 w biurze Cechu.
Dyżur Starszego Cechu: w każdą środa godz. 1200 – 1400.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna