InformacjaPobieranie 0,61 Mb.
Strona1/4
Data28.10.2017
Rozmiar0,61 Mb.
  1   2   3   4

INFORMACJA Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY REGNÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU  1. DANE OGÓLNEBudżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr IV/21 /11 i opracowany na podstawie :

-wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,

-na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,

-na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

-na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym,

-na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2010 rok.
Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2011 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych, oraz zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

W wyniku wyżej wymienionych korekt plan dochodów po zmianach na 30.06.2011r wynosi 5.649.030,09zł natomiast wykonanie dochodów 3.438.205,87zł co stanowi 60,86%.
Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 30.06.2011r. wynosi 5.115.881,01zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 2.616.767,92zł

tj. 51,15 %.
Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 30.06.2011roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i wynosi 821.437,95zł.

1.Wykonane dochody - 3.438.205,87

2.Wykonane wydatki - 2.616.767,92

3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) = 821.437,95


Dane ogólne z wykonania budżetu za I Półrocze2011 roku przestawia załącznik Nr 1

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za I Półrocze 2011 roku jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z w załącznikiem Nr 4.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 30 czerwca 2011 roku po dokonanych zmianach wynoszą -5.649.030,09zł natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie – 3.438.205,87zł tj. 60,86%. w tym :-dochody bieżące na plan 4.800.530,09 otrzymano kwotę 2.709.805,87 tj.56,45%

-dochody majątkowe na plan 848.500,00 otrzymano kwotę 728.400,00 tj.85,85%


z tego przypada na:

Rozdział 1. Subwencje ogólne na plan 2.692.619,00 zł wpłynęło 1.554.322,00 zł tj.57,73% w tym :

- Subwencja oświatowa na plan 1.802.759,00 zł wykonano 1.109.392,00 zł tj.61,54 %

- Subwencja wyrównawcza dla UG na plan 889.860,00 zł wpłynęło 444.930,00 zł tj.50,00%
Rozdział 2. Dotacje ogółem wynoszą

na plan 1.763.394,01 otrzymano 1.351.617,51 tj. 76,65%

1.Dochody bieżące:
1) § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

na plan 113.900,00 wpłynęło 113.900,00 tj.100% i dotyczy

Dz.852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na płatność ze środków europejskich na dofinansowanie projektu systemowego,, Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów”
2) § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

na plan 6.030,00 wpłynęło 6.030,00 tj.100% i dotyczy

DZ.852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu krajowego na dofinansowanie projektu systemowego,, Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów”
3)§ 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 750.398,01 otrzymano 423.866,51 tj.56,49%

w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 82.061,01 otrzymano 82.061,01 tj. 100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Otrzymaną dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.


DZ.750 Administracja publiczna - na plan 35.931 ,00 wpłynęło 23.464,00 tj.65,30 %

i dotyczyRozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 27.013,00 wpłynęło 14.546,00 tj.53,85%

z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności , dowodów osobistych, koszt transportu dowodów osobistych i akcje kurierską..Rozdział 75056 Spis powszechny i inne na plan 8.918,00 wpłynęło 8.918,00 tj. 100%

z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych dotyczących powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku.DZ.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 307,00 wpłynęło 203,50 tj.66,29%

z przeznaczeniem na :


Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

na plan 207,00 wpłynęło 103,50 tj.50 %

na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

na plan 100,00 wpłynęło 100,00tj100%

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów w wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010roku.


DZ.852 Pomoc społeczna - na plan 632.099,00 otrzymano kwotę 318.138,00 tj.50,33%

z przeznaczeniem naRozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 631.537,00 otrzymano 317.856,00 tj.:50,33 %

dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 562,00 wpłynęło 282,00 tj.50,18%

z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.


4) § 2030 dotacje na dofinansowanie własnych zadań gmin

na plan 139.566,00 otrzymano 80.321,00 tj.57,55%

DZ.852 Pomoc społeczna na plan 129.382,00 otrzymano 70.137,00 tj.54,21%

w tym:


Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

na plan 2.974,00 wpłynęło 1.145,00 tj.38,50%

dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.


Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

na plan 14.686,00 wpłynęło 9.062,00 tj.61,71%

Wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.


Rozdz. 85216 Zasiłki stałe na plan 42.596,00 wpłynęło 14.548,00 tj.34,15 %
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

na plan 48.950,00 wpłynęło 26.404,00 tj.53,94%

dotację przeznaczono na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie .


Rozdz.85295 Pozostała działalność

na plan 20.176,00 wykonanie 18.978,00 tj.94,06%

na dofinansowanie realizacji Programu


- wydawanie posiłków.
DZ.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 10.184,00 wpłynęło 10.184,00 tj.100%

i dotyczyRozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym2.Dochody majątkowe- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

na plan 727.500,00 wpłynęło 727.500,00 tj.100% i dotyczy

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2010 r.,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:
DZ.600 Transport i łączność na plan 26.000,00 wpłynęło 0,00

z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych we wsi Rylsk Duży.


Dotację otrzymamy w II półroczu z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 3. Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy:

z tytułu podatków i opłat lokalnych , odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 1.193.017,08

wpłynęło 532.266,36 tj. 44,62%

w tym:

-dochody bieżące na plan 1.098.017,08 wpłynęło 531.366,36 tj.48,39%

-dochody majątkowe na plan 95.000,00 wpłynęło 900,00 tj. 0,95%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco :


DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 90.500,00 wpłynęło 666,37 tj. 0,74%
Rozdział 01095 Pozostała działalność

w którym zaplanowane są dochody majątkowe dotyczące sprzedaży działek gminnych

oraz wpływy dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie w wysokości 666,37.


Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ


na plan 6.750,00 otrzymano 3.312,93 tj.49,08%

Są to dochody bieżące z których przypada na :

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

są to wpływy zaległości opłaty stałej wraz z odsetkami 57,50,

wpływy zaległości za wodę oraz ścieki 209,83,

wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni 322,40,

wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni 2.723,20,
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 52.898,08

otrzymano 26.387,37 tj.49,88%

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

są to dochody bieżące otrzymane z czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych / NZOZ, Telekomunikacji, Polkomtel, Apteka, Lecznica Zwierząt, Gabinet stomatologiczny oraz od osób fizycznych/ wraz z odsetkami .


Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 17.274,00 Wpłynęło 1.381,20 tj8,00%

Na dochody bieżące otrzymane w tym dziale składają się:


Rozdz.75023 Urzędy gmin

wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych w Urzędzie Gminy otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 13,61% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

na plan 973.573,00 wpłynęło 468.002,23 tj. 48,07%

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 6.000,00 wpłynęło 1.855,00 tj.30,92%

są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej otrzymane z Urzędu Skarbowego.


Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na plan 100.265,00 wpłynęło 51.692,00 tj.51,56%

Są to:


-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 50.297,00,

-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 243,00,

-wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 1.152,00.
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 492.182,00 otrzymano 253.072,47 tj.51,42%

w tym:


-wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 73.814,00,

-wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 116.692,77,

-wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 4.019,00,

-wpływy podatku od środków transportowych 44.348,80,

-wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 1.155,00,

-wpływy z opłaty targowej 50,00,

-podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 11.890,00,

- wpływy kosztów upomnień 630,63,- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od osb. fiz 472,27.
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 7.400,00 wpłynęło 4.128,00 tj.55,78%

w tym:


-wpływy z opłaty skarbowej 4.094,00,

-wpływy z innych opłat lokalnych 34,00.


Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 367.726,00 otrzymano 157.254,76 tj.42,76%

w tym:


-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 155.824,00

otrzymane z Ministerstwa Finansów,

-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.430,76

wpływy z Urzędów Skarbowych.


Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 12.829,00 wykonano 3.724,70 tj.29,03%
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

-dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków na rachunkach bankowych.


Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 3.000,00

otrzymano 2.467,45 tj.82,25%

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów .


Dz.851 OCHRONA ZDROWIA na plan 22.575,00

wpłynęło 17.954,95 tj.79,53%

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 2.199,00


wpłynęło 2.631,98 tj.119,69%

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 2.199,00,- wpłynęło 2.316,73 tj.105,35%
są to dochody bieżące dotyczące wpływu należności z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymanych od komornika oraz od gmin w wysokości 1.620,02,

z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych ,zgodnie z decyzją GOPS kwota 58,01,

oraz dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku rodzinnego zgodnie z wydaną decyzją GOPS- 638,70.
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 0,00 wykonanie 291,85,-

są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.


Rozdz. 85295 Pozostała działalność na plan 0 ,00 wykonano 23,40,-

są to dochody bieżące dotyczące wpływy z kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego GOPS –POKL.


DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
na plan 11.419,00 wpłynęło 5.737,18 tj.50,24%

Dochody majątkowe w Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na plan 5.000,00 otrzymano 900,00 tj. 18,00%

dotyczą wpłat ludności na budowę oczyszczalni przydomowych II etap .


Dochody bieżące w Rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 5.000,00 wpłynęło 3.134,38 tj. 62,69% dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 1.419,00 wykonanie 1.702,80 tj.120%

Są to dochody bieżące dotyczące wpływu kary pieniężnej od osób fizycznych w wysokości 1.419,00

oraz od osób prawnych 283,80.
Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 03 grudnia 2009r Nr XXVIII/134/09 oraz z dnia 05 marca 2010r Nr XXXI/150/10 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2010r wynoszą 99.596,90 zł w tym :

- podatek od nieruchomości w kwocie 79.078,00,

-podatek od środków transportowych 20.518,90.
Ponadto na dzień 30 czerwca 2011r.Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 63.133,74zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą :

-dostawy wody z opłatą stałą wraz z pozostałymi odsetkami 47,60,

-czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych wraz z odsetkami 303,25,

-podatek od nieruchomości 27.068,91,

-podatek rolny 5.286,35,

-podatek leśny 198,00,

-podatek od środków transport. 2.453,00,

-należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 27.771,63,

-należności z Urzędu Skarbowego 5,00.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli .

W przypadku nie ściągalności należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

III.WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za I półrocze 2011 roku stanowią 51,15% planowanych wydatków i wynoszą 2.616.767,92 natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 5.115.881,01.


Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące ogółem : na plan 4.688.081,01 wykonano 2.445.752,72 tj.52,17%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 2.495.517,33

wydatkowano 1.249.937,03 tj.50,09 %

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 958.985,68

Wydatkowano 600.676,05 tj.62,64

-dług publiczny - plan 105.000,00

Wydatkowano 55.533,92 tj. 52,89%

- dotacje - plan 106.020,00

Wydatkowano 58.849,75 tj.55,51%

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 888.558,00

Wydatkowano 443.276,85 tj.49,89%

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

- plan 134.000,00

Wydatkowano 37.479,12 tj.27,97%.
2. Wydatki majątkowe plan 427.800,00 wykonanie 171.015,20 tj.39,98%

w tym:


-wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 5.000,00 wykonano 0,00 tj.0%

-wydatki inwestycyjne na plan 422.800,00 wykonano 171.015,20 tj.40,45%

(w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 42.842,00 wydatkowano 42.832,02 tj.99,98%).
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 269.241,01


wydatkowano 199.600,48 tj.74,13%

w tym:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 51.600,00

Wydatkowano 51.305,99 tj.99,43%

na wydatki inwestycyjne budowę sieci wodociągowej we wsi Rylsk wraz z inwentaryzacją.


Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 4.300,00

Wydatkowano 2.252,70 tj.52,39%

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.


Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

na plan 280,00 wydatkowano 279,48 tj99,81

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych, zapłata fry za wyłączenie gruntów rolnych.


Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 213.061,01

Wydatkowano 145.762,31 tj.68,41%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 84.101,31

1)wynagrodzeń z pochodnymi za wykonanie czynności związanych 1.302,33

z wypłatą podatku akcyzowego.

2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82.798,98 w tym:

-zakup druków, papieru do sprzętu drukarskiego 182,41,

-wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 80.451,97,

-przesyłki listowe oraz opłata za pobyt zwierząt w schronisku 2.164,60.


Wydatki inwestycyjne na plan 126.000,00 wydatkowano 61.661,00 tj.48,94%

Z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań, wykup działek pod zbiornik retencyjny oraz zapłacenie za akty notarialne.Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

na plan 11.670,00

wykonano 6.186,28 tj.53,01%


są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych :

Rozdział 40002 Dostarczanie wody na plan 10.194,00 wykonanie 4.710,28 tj.46,21%
- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych 1.389,23,


/Annosław, Rylsk, Rylsk D, Sławków, Kazimierzów, Regnów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/

-opłaty za pobór wody /wg wykazów zawierających informację o ilości 2.726,46,

i jakości wody, faktury za dozór techniczny


-ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 594,59.
Rozdział 40095 Pozostała działalność na plan 1.476,00 wykonanie 1.476,00 tj.100%

z przeznaczeniem na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla gminy Regnów.


Dz.600 Transport i łączność na plan 255.500,00

wydatkowano 65.417,85 tj. 25,60%

Na wydatki w tym dziale składa się :Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 59.439,95 w tym:

1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3.000,00

umowa zlecenie za nadzór nad robotami drogowymi,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.439,95 z tego:

-zakup paliwa i oleju do odśnieżarki, koszy przy przystankach autobus. 893,63,

-remonty dróg gminnych, przebudowa , profilowanie dróg, 28.253,10,

-opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, 27.293,22

akty notarialne dotyczące przekazania działek pod drogi gminne, odśnieżanie
i posypywanie dróg gminnych.
Wydatki inwestycyjne na plan 188.000,00 wydatkowano kwotę 5.977,90 tj. 3,18%

z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy w miejscowościach:


-droga Rylsk Mały wydatkowano kwotę 5.953,20

na zakup żwiru.

-droga Rylsk Duży /dług.1.100m/ – wydatkowano 24,70 na wypisy z rejestru gruntów .

Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.


.Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 33.360,00

wydatkowano 19.263,39 tj. 57,74%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 19.263,39 na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

w tym:


-zakup materiałów –płyty pilśniowej 135,75,

- zakup energii 1.877,07,

-przegląd techniczny , konserwacja pieca c.o, przeróbka kanalizacji 13.956,57

w budynkach będących własnością UG /Ośrodek Zdrowia/, zapłacenie faktur za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości, akt notarialny.

-czynsz za wynajem pomieszczeń 1.200,00,

-podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 2.094,00.Dz.710 Działalność usługowa na plan 34.790,00

wykonanie 11.327,10 tj.32,56%

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

- w/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia za opracowanie i wykonanie projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy 7.000,00,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na 4.327,10.

ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrysy z rejestru gruntów dotyczące planu zagosp. przestrzennego.


W ramach środków planowanych z zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki dotyczące administracji samorządowej, Rady gminy, promowania gminy , zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

Dz.750 Administracja publiczna na plan 983.801,00

wykorzystano 533.938,05 tj.54,27%

Na wydatki bieżące składają się:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 27.013,00

wydatkowano 13.408,28 tj.49,64%

Wydatki bieżące w kwocie 13.408,28 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych z przeznaczeniem na :

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.700,18

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.708,10 w tym:

-prenumerata czasopism, zakup art.biurowych, druki,papier ksero 152,67,

-przesyłki listowe, nadzór nad systemem SELWIN, asysta techniczna 558,70,

-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne 100,00,

-delegacje pracowników w tym /odbiór dowodów osobistych / 187,23,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 409,50,

- szkolenia pracowników 300,00.
Kwoty wydatkowane pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone .
Rozdział 75022 Rady gmin na plan 29.800,00

wydatkowano 16.583,38 tj.55,65%

z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyły się 4 sesje Rady Gminy , oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 15.234,20

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zakup artykułów spożywczych 889,18

czasopism,

- szkolenia radnych 460,00.Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 882.770,00

wydatkowano 470.325,97 tj.53,28%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące

w tym:

1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 379.750,27nagrody jubileuszowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,5 etatów/ oraz umowy zlec. 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 1.105,81

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89.469,89 z tego:

-zakup materiałów i wyposażenia 16.955,00

zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, prenumerata czasopism , publikacje, prasa, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania ,telefonu,

-opłata za energię elektryczną 4.336,87,
-zakup usług remontowych /naprawa komputera, naprawy maszyn biurowych, 2.162,72

naprawa samochodu służbowego, kserokopiarki,odkurzacza/,

-zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 100,00,

-Zakup usług pozostałych 37.119,14

obsługa prawna, obsługa informatyczna, przesyłki listowe, prowizje bankowe, ,wykonanie pieczątek

abonament radiowy, przewóz osób, monitoring, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, sprawdzenie stanu technicznego kominów, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowań w UG (Budżet,Płace,Podatki ,Selwin, asysta techniczna USC, BIP),


-opłata za usługi internetowe 697,27,

-opłata za rozmowy komórkowe 586,18,

-opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.971,23,

-delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie 3.354,65,

samochodu własnego do celów służbowych

-ubezpieczenie budynków i mienia 1.991,33,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.769,09,

- szkolenia pracowników 9.426,41,

4)Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 5.000,00

Wydatkowano 0,00

Planuje się zakup zestawu komputerowego w II półroczu.


Rozdział 75056 Spis powszechny i inne na plan 8.918,00 wydatkowano 6.041,40 tj.67,74%

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1) wynagrodzenia i pochodne tj.: umowy zlecenia związane z PSLiM 2011 1.289,47,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek spisowy dla lidera 4.628,19,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 123,74 w tym:

-zakup materiałów papierniczych 23,74,

- zakup energii 50,00,

- rozmowy telefoniczne 50,00,

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie

Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 roku.


Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 5.000,00

Wykonanie 1.421,52 tj.28,43%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj.

-zakup materiałów i nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach promujących gminę 800,13,

-wyjazdy w ramach promocji gminy 621,39.


Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 30.300,00

wykonanie 26.157,50 tj.86,33%

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące :


1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 1.620,00,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.537,50 z tego:

-zakup artykułów przemysłowych, części i paliwa do kosiarki, prenumerata 698,30,

-zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności 23.839,20

do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej ,ZGW, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, Krainy Rawki .
Dz.751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa na plan 307,00

Wykonanie 69,87 tj.22,76%

Wydatkowane kwoty pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą :


Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

na plan 207,00 wydatkowano 69,87 tj.33,75%

W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.


Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

na plan 100,00 wydatkowano 0,00

Z przeznaczeniem na : niszczenie dokumentów z w/w wyborów .Wydatki bieżące zostaną poniesione w II półroczu.Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


na plan 31.744,00

wykonano 10.026,53 tj.31,59 %

Wydatki dotyczą zadań bieżących z przeznaczeniem na :Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 22.644,00

wydatkowano 10.026,53 tj.44,28%

to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej w tym na :

1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 792,40,

(ekwiwalent za udział w szkoleniu drużyny strażackiej)

2)wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi/umowa konserwatora OSP/ 1.968,76,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.265,37 z tego:

-zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, 630,00,

-zapłatę rachunków za energię elektryczną oraz wodę 2.834,32,

-zakup usług remontowych (wymiana okna) 781,05,

-badania lekarskie drużyny strażackiej 300,00,

-zapłata za kursy obsługi piły spalinowej dla strażaków 1.200,00,

-ubezpieczenie pojazdu i drużyny straży 1.520,00,


Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 9.100,00 wydatkowano 0,00

Nie poniesiono wydatków bieżących w tym rozdziale.DZ.756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 53.553,00


wydatkowano 24.052,09 tj.44,91%

Rozdz.75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące :

1)wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów 21.001,00,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.051,09 z tego:

-zakup druków i materiałów biurowych, prenumeraty, papieru ksero, tonerów 727,12,

-zapłatę za przesyłki listowe 1.887,59,

-za delegacje pracowników 61,23,

-szkolenia pracowników referatu podatkowego 375,15,Dz.757 Obsługa długu publicznego na plan 105.000,00

Wykonanie 55.533,92 tj.52,89%


Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego

Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki bieżące w BS Biała Rawska, ING Bank Śląski, BS Aleksandrów Łódzki oraz BGK o/ Łódź.


Dz.801 Oświata i wychowanie na plan 1.931.241,00

wykonanie 992.556,85 tj.51,39%

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas ,,0” i pozostałej działalności.
W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 1.174.942,00

Wydatkowano 609.172,49 tj.51,85%

Wydatki bieżące to kwota 600.972,49 na utrzymanie szkoły a w szczególności :
1)świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, odzież ochronna i środki czystości dla pracowników 25.508,89,

2)wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne 440.522,01


dla nauczycieli 11,50 etatu + obsługa 4 etaty, umowa zlecenia,
3)wydatki związane z realizacja zadań statutowych 134.941,59 w tym;

-zakup środków czystości i artykuły przemysłowe, etylina do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki ,prasa, prenumerata czasopism, tonery, świadectwa szkolne 81.616,23,


- zakup pomocy dydaktycznych(piłki treningowe, zestaw do skoku w dal) 1.835,93,
-opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 7.461,46,
-usługi remontowe, naprawa ksero, kosiarki, pieca co 1.525,70,
-badania lekarskie pracowników 150,00,
-wydatki poniesione na zakup usług pozostałych 9.735,56,

wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sport., prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, przegląd hydratów p.poż. i pieca co, opłaty za zawody sportowe,


-opłata za korzystanie z Internetu 190,32,

-opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 452,16,

- delegacje pracowników 304,47,

- ubezpieczenie budynków i mienia 1.966,40,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.240,16,

-szkolenia pracowników 463,20,4)Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 8.200,00

Wydatkowano 8.200,00 tj.100%

Z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) do koszenia trawy.Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 122.481,00

wydatkowano 64.664,59 tj.52,80%

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco :
1)świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 3.830,99,

2)wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56.702,15

dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 nauczycieli, nagroda jubileuszowa

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.131,45

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 5.680,00 wydatkowano 1.929,75 tj.33,97 %

z przeznaczenie na wydatki bieżące dotyczące przekazanej dotacji na pokrycie kosztów kształcenia dziecka z terenu Gminy Regnów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2b i 2c).


Rozdział 80110 Gimnazja na plan 501.231,00

wydatkowano 253.239,36 tj.50,52%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. kwota 253.239,36 w tym:


1) świadczenia na rzecz osób fizycznych( dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 12.169,42

odzież ochrona i środki czystości dla pracowników,

2)wynagrodzenia wraz z pochodnymi , dodatkowe wynagrodzenia roczne 209.902,40

dla nauczycieli 8,9 etatu + obsługa 1 etat,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.167,54 z tego:
-zakup materiałów i wyposażenia 1.727,45,

zakup śr.czystości, zakup artykułów przemysłowych, zakup świadectw szkolnych i dzienników, druki, materiały biurowych, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, blaty do taboretów, tonery

-zakup energii i fry za zużycie wody 3.730,75,

-zakup usług remontowych naprawa ksero, kosiarki, pieca co 762,86,
-zakup usług pozostałych 5.664,17,

wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe, licencje oprogramowania, opłaty za zawody sportowe, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przegląd pieców co, monitoring

-opłata za korzystanie z Internetu 90,63,

-opłata za korzystanie z telefonii stacjonarnej 226,08,

-delegacje służbowe 638,35,

-ubezpieczenie komputerów, budynków 915,68,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.304,97,

- szkolenia dla pracowników 106,60.Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 104.320,00

wykonano 51.667,48 tj.49,53%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują :

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP i Gim.


Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.742,00

wydatkowano 4.800,00 tj.40,88%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na kursy kwalifikacyjne i szkolenia pedagogiczne, dokształcanie dla nauczycieli SP i Gimnazjum zgodnie z ustawą o systemie oświaty .


Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 10.845,00

Wykorzystano 7.083,18 tj.65,31%
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych , obejmują świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela.
Dz.851 Ochrona zdrowia na plan 26.415,00

wykorzystano 10.579,34 tj.40,05%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 22.575,00

Wykonano 8.659,34 tj.38,36%

Który obejmują wydatki bieżące w kwocie 8.659,34 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:


1)wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 5.896,64
diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, umowa zlecenie-prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.762,70 z tego:

-zakup pakietu edukacyjnego oraz art.spożywczych dla dzieci 962,70,

z rodzin patologicznych, poradnika dla GKRPA,zakup papieru ksero,

-prelekcja i program profilaktyczny, opłaty i zaliczki na biegłych sądowych 1.700,00,

-rozmowy telefoniczne 100,00.Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 3.840,00

wydatkowano 1.920,00 tj.50%

z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia

- rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/
Dz.852 Pomoc społeczna na plan 1.080.235,00

wykonanie 505.712,52 tj.46,82%
Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.000,-

Wydano 0,00

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Planuje się wydatki bieżące w II półroczu.


Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 633.736,00

zrealizowano 316.645,77 tj.49,96%

Wydatki bieżące kwota 316.645,77

to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zrealizowane wydatki obejmują:


1)świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 303.632,96 w tym:

-wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 289.557,80,

- fundusz alimentacyjny 14.020,00,

- zakup środków czystości dla pracowników (herbata, mydło, ręcznik) 55,16,

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.460,37,

3) Wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 3.552,44 w tym:

- artykuły biurowe, książki, znaczki pocztowe, 203,20,

- prowizje bankowe, nadzór informatyczny ,zakup licencji 1.713,33,

- abonament internetowy 73,00,

- za rozmowy telefoniczne 100,00,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 409,50,

- odsetki od zwrotu zasiłku rodzinnego z 2010 roku zgodnie z decyzją GOPS 58,01,

- szkolenia pracowników 356,70,

- zwrot dotacji dotyczącej zwrotu zasiłku rodzinnego z 2010 roku 638,70

zgodnie z decyzją GOPS.Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w centrum integracji społecznej
na plan 4.136,00

wydatkowano 1.378,80 tj. 33,34%

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 1.144,80,

oraz od świadczeń pielęgnacyjnych 234,00.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

na plan 29.686,00

wykonanie 12.686,39 tj. 42,74%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 12.686,39 w tym:

-zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia, z innych przyczyn, z tytułu długotrwałej 7.941,39,


- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności 4.745,00.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 50.326,00

wykonanie 17.602,71 tj.34,98%

Wydatki bieżące na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 8 osób.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 14.082,16 oraz ze środków własnych 3.520,55.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 142.758,00

wykonanie 73.633,92 tj. 51,58%
Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na wydatki bieżące kwota 73.633,92
w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki czystości dla pracowników (herbata, mydło, ręczniki) 148,94,

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65.127,25

/2,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie ,


3) wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 8.357,73 w tym:

-zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, paliwa 2.635,37,

do samochodu służbowego Fiat Panda, prenumerata czasopism,

-zakup usług remontowych samochodu 388,01,

- badania lekarskie pracowników 40,00,

- prowizja bankowa, wykonanie pieczątek 450,76,

- opłata za Internet 149,00,

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 467,75,

- ubezpieczenie samochodu służbowego (polisa) 1.347,00,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.051,84,

- podatek od nieruchomości 148,00,

- szkolenia pracowników 680,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 26.404,00 natomiast ze środków własnych kwotę 47.229,92 tj. 64,14%.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 32.987,00

wykonano 12.152,14 tj. 36,84 %

Zatrudnione są 3 opiekunki w tym: jedna na ½ etatu oraz dwie na umowie zlecenia, które pomagają osobom samotnym nie mających opieki.

Wydatki bieżące dotyczą:

1) świadczeń na rzecz osób fizycznych(zakupu środków BHP dla pracowników herbata, mydło, ręczniki) 47,05, 2) wynagrodzeń i pochodnych, umowa zlecenie 11.558,12

3) wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 546,97 w tym:

-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 184.606,00

wykonanie 71.612,79 tj. 38,79%
z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych(dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych, korzystało 85 dzieci w ramach realizacji programu ‘’Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ kwota 29.219,31.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne wydatkowano 15.835,00, natomiast kwota 13.384,31 to środki własne stanowiące 45,81 % poniesionych wydatków na dożywianie.
2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych dotyczące zapłaty za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej na kwotę 4.914,36,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych to kwota 37.479,12 z przeznaczeniem na: realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pt. ,,Program aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Regnów „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w tym:

-wynagrodzenia i pochodne 20.894,73,

-zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, biurka, biletów 5.009,05

-prowizje bankowe, wykonanie plakatów, szkolenia, wyjazdy dla uczestniczek programu, aktualizacja zakładki internetowej 8.860,00,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 615,34,

-zasiłki dla osób biorących udział w projekcie jako wkład własny na kwotę 2.100,00.
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 1.500,00

Wydatkowano 1.500,00 tj.100%

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dotację przekazano zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie działalności Klubu Pracy .


Dz.854. Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 61.109,00

Wykonano 28.892,00 tj.47,28%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne na plan 40.925,00

Wydatkowano 13.842,41 tj. 33,82%

Są to wydatki bieżące wykorzystane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole i Gimnazjum zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych .
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 20.184,00

Wydatkowano 15.049,59 tj.74,56%

Z przeznaczeniem na :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 80% tj. 10.183,67, środki własne stanowią 20%wydatkowanej kwoty tj. 4.865,92.


Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Na plan 79.142,00

Wydatkowano 45.457,53 tj.57,44%

Z przeznaczeniem na :Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 5.000,00

wydatkowano 559,99tj.11,20%

są to wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni przydomowych II etap.


Rozdział 90003 Oczyszczenie miast i wsi na plan 1.000,00

Wydatkowano 0,00

Nie poniesiono wydatków bieżących w tym rozdziale.


Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg na plan 65.844,00

Wydatkowano 43.406,54 tj.65,92%

W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

-faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 31.990,45,

-zakup materiałów oświetleniowych na wymianę zużytych 3.716,09,

-ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy 7.700,00

oraz prace kontrolno-pomiarowe oświetlenia ulicznego . .


Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 7.298,00

Wydatkowano 1.491,00 tj.20,43%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące zakupu kwiatów 72,00,

oraz zapłata kary do WIOŚ w Łodzi za niedokonanie analizy wód popłócznych do ziemi. Karą obciążono firmę , która nie dokonała powyższej analizy. 1.419,00.
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 142.273,00

Wydatkowano 99.154,12 tj.69,69%
Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 18.273,00

wydatkowano 9.843,80 tj.53,87%

z przeznaczeniem na:

-zapłacenie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi 9.843,80

/ nauka gry na instrumentach dętych za okres 6 m-cy po 1.500,- wg zawartej umowy/.Rozdział 92116 Biblioteki na plan 80.000,00

wydano 46.000,00 tj.57,50%

wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury :Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 44.000,00 wydatkowano 43.310,32 tj.98,43%

z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 42.842,00 wydatkowano 42.832,02 tj.99,98%

z przeznaczeniem na ,,Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk Duży” zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-20013 oraz za nadzór inwestorski

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 478,30.
Dz.926 Kultura fizyczna i sport na plan 15.000,00

wydano 7.500,00 tj.50,00%

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatkowana kwota 7.500,00 to dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów.


Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2011 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 897.494,04 i odsetek w kwocie 55.533,92 co daje razem 953.027,96 tj. 16,87 % planowanych dochodów bez wyłączeń środków unijnych .Natomiast po wyłączeniu wynosi 3,99% , a zgodnie z art.169 ust.1 o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% dochodów i dotyczą:

-kredytów zaciągniętych w BS Biała Rawska O/Regnów w - 149.994,00 + 46.953,21 odsetki

- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski - 20.000,04 + 4.870,43 odsetki

-pożyczka zaciągnięta w BGK oddz. w Łodzi - 727.500,00 + 3.710,28 odsetki
Przychody ogółem wynoszą plan 534.339,00

wykonanie 364.805,43 tj.68,27%

w tym:

- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 286.002,00

- wolne środki z lat ubiegłych 78.803,43

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 30.06.2011 r.


Dług Gminy /kredyty i pożyczki / na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 1.914.023,88 co stanowi 33,88% planowanych dochodów, a zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych dopuszczalne jest 60%, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2006 roku w BS Biała Rawska O/ Regnów kwota 19.998,00

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2007 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 348.014,00

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2008 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 550.010,00

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2009 roku w ING Bank Śląski O/w Łodzi kwota 139.999,88

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 570.000,00

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS Aleksandrów Łódzki kwota 286.002,00

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W budżecie na 2011 rok z wieloletnich programów realizowane jest zadanie,, Budowa zbiornika retencyjnego w Regnowie „.Realizacja zadania jest kontynuowane od 2007 roku. Dotychczas wykonano następujące prace związane z przygotowaniem inwestycji: podział działek, wycenę działek, wykup gruntów, wypłatę odszkodowań. Przewiduje się że wydatki na w/w inwestycje będą do 2012 roku, natomiast budowa zbiornika będzie realizowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.


VII. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3

Gmina Regnów w I półroczu 2011 roku realizuje następujące programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:1.Tytuł operacji ,,Program aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Regnów

W ramach wydatków bieżących podpisano aneks z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi do umowy NR UDA-POKL.07.01.01-10-149/10-01 w dniu 28 marca 2011 roku na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy ,w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 119.930,00,- oraz wkład własny kwota 14.070,00. Zrealizowano do dnia 30 czerwca wydatki na kwotę 37.479,12 tj.27,97. Środki na finansowanie projektu przyznawane są corocznie.


2. Tytuł operacji ,,Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk Duży”.

W ramach wydatków majątkowych została podpisana umowa przyznania pomocy Nr 00284-6930-UM0540019/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 26 kwietnia 2011 z Samorządem Województwa Łódzkiego w Łodzi na kwotę 24.375,93,- oraz wkład własny 18.466,07. wydatkowano 42.832,02 tj.99,98% . Po zakończeniu inwestycji m-cu czerwcu został złożony wniosek o płatność.


VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku przestrzegano przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Załącznik Nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.

TREŚĆ

Plan po zmianach


Wykonanie

%

I.
DOCHODY OGÓŁEM

z tego:

-dochody bieżące

-dochody majątkowe

5.649.030,09
4.800.530,09

848.500,00

3.438.205,87
2.709.805,87

728.400,00

60,86
56,45

85,85

1.

Dochody własne

-dochody bieżące

-dochody majątkowe

1.193.017,08 1.098.017,08 95.000,00

532.266,36 531.366,36

900,00

44,62

48,39

0,95

2.
Dotacje ogółem

w tym: dochody bieżące

-§ 2007 i 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej
-§ 2030dotacje otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących zleconych gminom
Dochody majątkowe

- § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

-§ 6207 otacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich


1.763.394,01
119.930,00

750.398,01


139.566,00


26.000,00


727.500,00

1.351.617,51
119.930,00

423.866,51


80.321,00


0,00
727.500,0076,65
100

56,49

57,55

100
3.

Subwencje ogółem

w tym: dochody bieżące

  • oświatowa

  • wyrównawcza UG

2.692.619,00
1.802.759,00

889.860,001.554.322,00
1.109.392,00

444.930,0057,73
61,54

50


II.

WYDATKI OGÓŁEM

5.115.881,01

2.616.767,92

51,15
Z tego :

1.wydatki majątkowe

2.wydatki bieżące

427.800,00

4.688.081,01


171.015,20

2.445.752,72

39,98


52,17


  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna