Informacja zmiana nieokreśloności (nieznajomości ) stanu wiedzy o przedmiocie (przez zainteresowanego nim) po uzyskaniu o nim: wiadomości, dokonaniu obserwacjiPobieranie 265,19 Kb.
Strona1/2
Data23.10.2017
Rozmiar265,19 Kb.
  1   2

Opracował mgr Piotr Czerpak na podstawie wykładów dr hab. inż.. Edward Kołodziński prof. UWM


 1. Informacja - zmiana nieokreśloności (nieznajomości ) stanu wiedzy o przedmiocie (przez zainteresowanego nim) po uzyskaniu o nim: wiadomości, dokonaniu obserwacji, uzyskaniu danych itp.


Warunkiem koniecznym uzyskania informacji z danej jest jej zinterpretowanie.
Stopień nieokreśloności przedmiotu naszego zainteresowania określa się za pomocą entropii informacyjnej.

Jeżeli zakres zmienności stanów przedmiotu naszego zainteresowania jest dyskretny, to miara entropii informacyjnej ma postać:H(X) = -Σi pi log2 pi.


 1. System zbiór wzajemnie bezpośrednio powiązanych elementów ( obiektów), wyodrębnionych z otoczenia ze względu na określony cel ich działania – zadania do realizacji . Powiązania między elementami systemu tworzą jego strukturę.

Przykłady systemów: uczelnia, stołówka, komputer, sieć komputerowa itp.
Otoczenie systemu – zbiór obiektów nie należących do systemu, które mają wpływ na działanie systemu lub funkcjonowanie systemu ma wpływ na ich działanie.

Przykłady: jeżeli sklep będziemy rozpatrywać jako system, to parking stanowi jego otoczenie. Również bankomaty przy sklepie wchodzą w skład otoczenia.
System informacyjny (SI) - to system, którego celem działania jest dostarczanie odbiorcy informacji, użytecznej do jego działania.

Przykłady SI: system monitorowania bezpieczeństwa obiektu, telewizja itp.

System informatyczny - to system informacyjny lub informacyjno- decyzyjny w którym zastosowano komputery.

Przykłady: system rekrutacji na UWM, system finansowo-księgowy itp

 1. Modelem systemu nazywamy ilościową i jakościową reprezentację systemu na innej bazie materialnej niż występuje on w rzeczywistości, ujmującą podstawowe cechy systemu, istotne ze względu na zamierzony cel badań.

Modelowanie - proces opracowywania modelu.

Rodzaje modeli systemów: • modele fizyczne (materialne);

 • modele symboliczne.


Modele fizyczne są to układy (systemy), których działanie odwzorowuje działanie rzeczywistego systemu przez wykorzystanie innych wielkości fizycznych w innej skali.
Model symboliczny – opis wyodrębnionej rzeczywistości w określonym języku formalnym.

Przykłady: plan miasta, rysunek techniczny obrabiarki, elementu roweru itp.

Model matematyczny – symboliczny model wyodrębnionej rzeczywistości, który zawiera ilościowe i jakościowe związki między cechami tej rzeczywistości, istotnymi z punktu widzenia celu jego opracowywania. Może być wyrażany za pomocą: wzorów, zestawień itp.


 1. Algorytm

 • w języku potocznym algorytmem określamy zwykle przepis wykonywania czynności, w wyniku których osiągnie się zamierzony cel;

 • w dziedzinie naszych zainteresowań - algorytm, to przepis przekształcania danych, w celu zrealizowania zadania, np.

- wyznaczenia największego wspólnego podzielnika dwóch liczb;

- wyznaczenia pierwiastków równania kwadratowego,

- itp.

W procesie wyznaczania rozwiązania zadania według ustalonego algorytmu wyróżniamy:

- dane początkowe - dane wyjściowe do obliczeń, które mamy przekształcać (krok po kroku) według algorytmu,

wyniki pośrednie – uzyskiwane w kolejnych iteracjach (krokach) obliczeniowych,

- wynik końcowy - wyznaczone rozwiązanie zadania poszukiwany wynik.

Oprogramowanie – zespół programów, wraz z ich dokumentacją, o określonym przeznaczeniu, np.:

Inżynieria – umiejętność projektowania i realizacji projektów, np. budowli, systemów, urządzeń itp.
Inżynieria systemów informatycznych– to dziedzina inżynierii, która obejmuje wszystkie aspekty (nie tylko techniczne) procesu tworzenia SI , we wszystkich fazach cyklu jego życia .
Inżynieria SI jest więc wiedzą empiryczną a nie nauką teoretyczną. Jej metody, techniki i narzędzia powstają i są rozwijane w oparciu doświadczenia projektowe i weryfikowane przez tysiące ośrodków podczas praktycznego ich stosowania.

Inżynieria SI:

 • obejmuje wszystkie fazy cyklu życia SI;

 • oprogramowanie traktuje jako produkt, który ma spełniać potrzeby techniczne, ekonomiczne lub społeczne.
 1. Warstwy infrastruktury informatycznej organizacji:

 • infrastruktury sprzętowej- sieć komputerowa, drukarki itp.;

 • oprogramowania podstawowego- systemy operacyjne, systemy bazodanowe, systemy kompilatory języków itp.;

 • oprogramowania aplikacyjnego - systemy pracy biurowej, systemy wspomagania zarządzaniem klasy ERP (np. SAP, Oracle Applications itp.) itp. 1. Podstawowe zasady informatyzacji organizacji:

 • Kierunkowa zasada uszczegółowiania wprowadzania informatyzacji:

Strategia  Program  Projekt

 • Kierunkowa zasada ustalania komponentów składowych przy informatyzacji organizacji:

Oprogramowanie aplikacyjne  Oprogramowanie podstawowe  Infrastruktura sprzętowa

 • Kierunkowa zasada wzrostu udziału zasobów ludzkich organizacji w pracach nad jej informatyzacją:

Oprogramowanie aplikacyjne  Oprogramowanie podstawowe  Infrastruktura sprzętowa

 • Kierunkowa zasada korzyści (w tym efektów ekonomicznych) z informatyzacji

organizacji :

Oprogramowanie aplikacyjne  Oprogramowanie podstawowe  Infrastruktura sprzętowa • Kierunkowa zasada wzrostu kosztów informatyzacji organizacji

Oprogramowanie aplikacyjne  Oprogramowanie podstawowe  Infrastruktura sprzętowa

 • Zasada wdrażania gotowej aplikacji SI:

Strukturę i zasady funkcjonowania organizacji dostosowujemy do jej modelu przyjętego przy opracowywaniu wdrażanej aplikacji użytkowej SI;

 • Zasada przedsięwzięcia wytwórczo – wdrożeniowego

Struktura i zasady funkcjonowania organizacji nie ulegają zmianie, projekt zaczynamy od analizy wymagań użytkownika – dopasowanie SI do specyfiki organizacji.

 1. Fazy przedsięwzięcia wdrożeniowego gotowej aplikacji SI:

 1. analiza przedwdrożeniowa:

 • opracowanie modelu funkcjonowania informatyzowanej organizacji lub jej dziedziny problemowej;

 • analiza potrzeb użytkownika i definicja wymagań funkcjonalnych wobec SI;

 • analiza infrastruktury informatycznej organizacji;

 • wstępna definicja projektu wdrożeniowego; 1. wybór rozwiązania informatycznego i negocjacje z dostawcą tego rozwiązania:

 • przygotowanie zapytania ofertowego (najlepiej w postaci formularzy);

 • wypełnienie formularzy przez oferentów;

 • analiza i ocena ofert przez zamawiającego;

 • negocjacje merytoryczne i handlowe; 1. wdrożenie rozwiązania informatycznego:

 • przygotowanie organizacyjne;

 • projektowanie wdrożenia;

 • realizacja wdrożenia SI;

 • uruchomienie funkcjonowania SI;

 • testowanie SI. 1. Podstawowe fazy cyklu życia SI :

 • określania wymagań, w której określane są cele oraz szczegółowe wymagania wobec tworzonego systemu,

 • projektowania (ang. design), w której powstaje szczegółowy projekt systemu spełniającego ustalone wcześniej wymagania,

 • implementacji/kodowania (ang. implementation/coding) oraz testowania modułów, w której projekt zostaje zaimplementowany w konkretnym środowisku programistycznym oraz wykonywane są testy poszczególnych modułów,

 • testowania, w której następuje integracja poszczególnych modułów połączona z testowaniem poszczególnych podsystemów oraz całego SI,

 • konserwacji, w której oprogramowanie jest wykorzystywane przez użytkownika (ów), a producent dokonuje konserwacji SI (a przede wszystkim oprogramowania) – wykonuje modyfikacje polegające na usuwaniu błędów, zmianach i rozszerzaniu funkcji systemu;

 1. Dodatkowe fazy cyklu życia SI (nakładają się na wymienione powyżej fazy podstawowe) :

 • strategiczna (ang. strategy) wykonywana przed formalnym podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia. W tej fazie podejmowane są decyzje strategiczne odnośnie podejmowania przedsięwzięcia projektowego: zakresu, kosztów, czasu realizacji itp.

 • analizy (ang. analysis), w której budowany jest logiczny model systemu,

 • dokumentacji, w której wytwarzana jest dokumentacja użytkownika. Opracowywanie dokumentacji przebiega równolegle z produkcją oprogramowania. Faza ta praktycznie rozpoczyna się już w trakcie określania wymagań. Sugeruje się nawet, że podręcznik użytkownika dla przyszłego systemu jest dobrym dokumentem opisującym wymagania. Ostatnie uaktualnienia w dokumentacji dokonywane są w fazie instalacji.

 • instalacji, w której następuje przekazanie systemu użytkownikowi.

 1. Kryteria powodzenia przedsięwzięcia informatycznego, to:

 • zmieścić się w zaplanowanym budżecie;

 • zmieścić się w zaplanowanych ramach czasowych;

 • zaspokoić potrzeby zamawiającego – wyrażone w „Wymaganiach …”. 1. Podstawowi udziałowcy przedsięwzięcia informatycznego:

 • Zamawiający – ma potrzeby;

 • Analityk systemu – identyfikuje potrzeby (problem Zamawiającego) i „zamienia” je na wymagania – formułuje problem do rozwiązania w postaci „Wymagań na ….”;

 • Projektant – rozwiązuje problem. Rozwiązanie przedstawia w postaci „Projektu ……”;

 • Programista – opracowuje projekt oprogramowania i wykonuje jego implementację;

 • Zespół oceny jakości (testerzy) – ocenia zgodność właściwości funkcjonalnych wytworzonego systemu z wymaganiami zawartymi w „Wymaganiach na ….”;

 • Zespół wdrożeniowy – instaluje system, przeprowadza szkolenie administratora i użytkowników, przeprowadza badania kwalifikacyjne systemu, wspomaga uruchomienie eksploatacyjne systemu. 1. Wielkości charakteryzujące każde przedsięwzięcie informatyczne.

W realizacji każdego przedsięwzięcia, w tym informatycznego, występują trzy wzajemnie zależne wielkości je charakteryzujące :

 • zakres – określony przez wymagania;

 • koszt ;

 • czas.

Koszt i czas przedsięwzięcia projektowego kształtuje się poprzez wymagania.

 1. Ustalanie wymagań na SI, opracowywany dla organizacji, realizujemy w dwóch etapach:

 1. opracowujemy model biznesowy organizacji –środowiska funkcjonowania SI;

 2. opracowujemy model systemowy SI, na który składają się:

 • model struktury SI,

 • model dynamiki SI. 1. Trudności określania wymagań na system:

 • nieokreśloność oczekiwań „klienta”,

 • „klient”= zamawiający +użytkownik+ „płatnik” – każdy z nich ma inne cele,

 • wielu użytkowników o różnych oczekiwaniach,

 • niejednoznaczność terminologiczna,

 • różne poziomy wiedzy o dziedzinie problemu,

 • różne poziomy uświadomienia potrzeb i następstw ich zaspokojenia u „klientów”. 1. Modelowanie obiektowe polega na:

 1. modelowanie obiektów:

 • wyodrębnieniu obiektów w środowisku,

 • opisaniu struktury obiektów,

 • opisaniu dynamiki działania obiektów,

 1. grupowaniu obiektów o tych samych właściwościach w klasy,

 2. modelowanie klas obiektów:

 • opisaniu struktury i powiązań klas obiektów,

 • opisaniu dynamiki współdziałania klas podczas funkcjonowania systemu.

Obiekt –byt z dziedziny (rzecz, pojęcie) mający tożsamość, stan i zachowanie.

Klasa – abstrakcja, wzorzec obiektów o jednakowej charakterystyce.

Operacje, metody, komunikaty - operacja na obiekcie jest wykonywana przy pomocy jednej z jej metod po wysłaniu komunikatu do obiektu.
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna