Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 rokuPobieranie 4,49 Mb.
Strona9/12
Data14.02.2018
Rozmiar4,49 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Źródło: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie
W roku 2011 powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydały 33 226 orzeczenia
o niepełnosprawności, w tym:

 • dla osób po 16 roku życia wydano 28 784 orzeczeń,

 • dla osób do 16 roku życia wydano 4 442 orzeczenia.

Koszt prowadzenia powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności wyniósł w 2011 r. 3 288 619,00 zł.


Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie (druga instancja) rozpatruje odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zespół Wojewódzki w 2011 roku wydał 2 451 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym:

 • dla osób po 16 roku życia wydano 2148 orzeczeń,

 • dla osób do 16 roku życia wydano 303 orzeczenia.

Koszt prowadzenia Wojewódzkiego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniósł w 2011 r. 422 000 zł.
Ogółem na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przeznaczono w 2011 roku kwotę 3 710 619 zł.

5. ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych Województwo Zachodniopomorskie realizuje głównie


na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Znaczący udział w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych miała realizacja wielu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obok projektów konkursowych
i indywidualnych PO KL umożliwia realizację projektów systemowych, które realizowały w województwie powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
UM WZ.
5.1. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ (ROPS).
Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 r. ROPS realizował z poniższych źródeł:
1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

2) Budżet Województwa Zachodniopomorskiego,

3) Europejski Fundusz Społeczny.
5.1.1. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 r. otrzymał z PFRON kwotę 5 871 761 zł, wyliczoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2011 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizował poniższe zadania:


 1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
  z potrzebami osób niepełnosprawnych,

 2. dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej,

 3. zadania realizowane na zlecenie samorządu województwa przez fundacje oraz organizacje pozarządowe.    1. DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI, W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Pomimo odpowiednich zapisów w ustawie Prawo budowlane wiele obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w naszym województwie jest wciąż niedostosowanych do potrzeb tej grupy osób. Sytuacja ta uniemożliwia im samodzielne funkcjonowanie, prowadzenie aktywnego życia i wpływa


na izolację tej grupy społecznej.
Realizacja powyższego zadania obejmuje dofinansowanie kosztu wykonania robót budowlanych, materiałów budowlanych, zakupu i montażu urządzeń, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Dofinansowanie otrzymują podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
W 2011 r. w ramach tego zadania zawarto 11 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 2 929 619,21 zł. Zestawienie podmiotów przedstawia poniższa tabela.
Tabela 13. Szczegółowy podział środków PFRON na roboty budowlane.Dofinansowany podmiot

Kwota dofinansowania

Przedmiot dofinansowania

Szpital Uzdrowiskowy

"WILLA FORTUNA"


SP ZOZ w Kołobrzegu

124 340,00

dostosowanie ośrodka rehabilitacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową szybu windowego
i montażem windy

Sanatorium Uzdrowiskowe "Wistom" w Kołobrzegu

100 000,00

budowa basenu uzdrowiskowego na terenie Sanatorium

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach

603 500,00

rozbudowa budynku Stowarzyszenia w Nowielinie
z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim

500 410,49

budowa ośrodka do prowadzenia rehabilitacji społecznej
i zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Stargardzie Szczecińskim

Stowarzyszenie

"DOM Z SERCEM" w Trzcińsku Zdrój73 154,72

modernizacją pomieszczeń sanitarno-higienicznych i remontem korytarza budynku domu pomocy społecznej

Gmina Miasto Szczecin

293 750,00

modernizacja budynku Gimnazjum Publicznego z oddziałami integracyjnymi w Szczecinie.

Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa

na Głębokim w Szczecinie196 000,00

rozbudowa budynku szkoły podstawowej z klasami integracyjnymi wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Gmina Miasto Szczecin

400 000,00

modernizacja przystani wioślarskiej w Szczecinie przy ul. Heyki 4 z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w tym sportowców niepełnosprawnych

GWAREK" s.c
w Międzywodziu

253 464,00

modernizacja Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego

SOPHIA Rehabilitacja -Wypoczynek-Turystyka

Zofia Starybrat w Sarbinowie100 000,00

polepszeniem warunków zakwaterowania osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynków Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego

SP ZZOZ
w Stargardzie Szczecińskim

285 000,00

remont kapitalny i modernizacja III piętra Oddziału Rehabilitacji SP ZOZ w Stargardzie Szczecińskim

RAZEM

2 929 619,21

x

Źródło: Opracowanie własne ROPS

Efekty dofinansowania robót budowlanych mają odzwierciedlenie w poprawie pod względem architektonicznym dostępności pomieszczeń i obiektów, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych. Dostosowane obiekty zapewniają m.in. bezpieczną komunikację, dostosowane pomieszczenia dydaktyczne, rehabilitacyjne oraz poprawę warunków higieniczno-sanitarnych. Dzięki takiej formie pomocy obiekty służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych zyskują możliwość przyjmowania i rehabilitowania większej liczby osób niepełnosprawnych.
    1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.

Główne źródło finansowania działania zakładów aktywności zawodowej (zaz) stanowią środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Województwa (do poziomu max 90%) oraz środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (min.10% kosztów). W 2011 r. działanie zakładów aktywności zawodowej dofinansowano środkami PFRON w kwocie 1 708 882 zł, w tym:

- ZAZ „Centralna Kuchnia” w Stargardzie Szczecińskim 829 416 (245 000 zł z budżetu Województwa),

- ZAZ w Kołobrzegu 879 466 zł (242 000 zł z budżetu Województwa).


W dwóch działających na terenie naszego województwa zakładach zatrudnienie znalazło 96 osób niepełnosprawnych. Prowadzona przez zaz-y działalność zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności,
co znajduje wyraz zarówno w gospodarczym, jak i społecznym wymiarze działania tych placówek.

    1. ZADANIA ZLECANE FUNDACJOM ORAZ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM.

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w formie wsparcia lub powierzenia i odbywa się


w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych uchwałą Zarządu Województwa na zasadach i w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozdysponował


na powyższe zadanie środki finansowe w kwocie 296 781,00 zł. Dofinansowanie przeznaczono na realizację zadań pn.:

 1. „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
  i zawodowego” (I konkurs- 46 781,00 zł, II konkurs- 120 005,34 zł),

 2. „Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” ( 129 994,66 zł ).


Tabela 14. Zestawienie podmiotów, którym przyznano dotację w 2011 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.


Lp.


Nazwa beneficjentaKwota dotacji w zł

Efekty udzielonego dofinansowania

działania

liczba osób objętych działaniami

1.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu

41 381,00

- trening autoprezentacji,

- konferencja i zajęcia warsztatowe,

- promocja projektu,

- wystawa zdjęć,

- III gala stylu - impreza modowa,
w której modelkami były osoby niepełnosprawne.


201 osób konferencja,
245 gości na II gali stylu

2.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach

5 400,00

„Festiwal słońca”- przegląd małych form scenicznych,
w roli aktorów osoby niepełnosprawne.

10 grup teatralnych
(160 niepełnosprawnych aktorów)

3.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu

22 000,00

„Różnorodni w Europie”- spotkanie

z kulturą państw europejskich (Włochy):

- spotkania edukacyjne z Włochem

- zajęcia warsztatowe - kulinarne, ceramiczne, plastyczne,

- impreza o charakterze integracyjnym prezentująca prace uczestników projektu.


65 niepełnosprawnych osób

4.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”

w Szczecinie13 771,22

- zajęcia plastyczne
w oceanarium,


- plebiscyt na najpiękniejszy rysunek powiązany z wystawą prac

62 uczestników (osoby niepełnosprawne)

5.

Akademickie Stowarzyszenie VERUM

we Wrocławiu23 500,00

wydanie Magazynu Studentów Szczeciński SEMESTR, promującego aktywność osób niepełnosprawnych poprzez publikacje artykułów

magazyn wydany
w nakładzie 15 000 egzemplarzy dotarł
do ok. 49 800 odbiorców

6.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie

9 680,00

-zaję - zajęcia z zakresu teatroterapii,

- zajęcia warsztatowe, wyjazdy do teatru, wystawienie spektaklu pn. „Piękna i Bestia”25 dorosłych osób
w wieku 18-65 lat, w tym
6 kobiet i 19 mężczyzn

7.


Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas”

w Bornem Sulinowie19 390,00

- „Randki ze sztuką”- działania skierowane na sztukę filmową
i literaturę poprzez::


- utworzenie przy DPS Domowego Klubu Filmowego,

- wyjazdy a projekcje filmowe do DKF-u w kinie w Szczecinku,

- stworzenie wypożyczalni audionooków i rozwoju Klubu Miłośników Słowa

111 beneficjentów

8.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim

31 664,12

Mikołajki na sportowo - zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych.

200 uczestników,
200 kibiców

9.


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA”

w Szczecinie5 720,00

- zajęcia i przedstawienia w ramach „Iskierkowej Akademii Sztuki”

- zajęcia w ramach warsztatów teatralnych

- 6 spektakli muzycznych

- 2 spektakle teatralne

odbiorcy przedstawień
ok. 34 dzieci, warsztaty teatralne 10 dzieci, warsztaty taneczne
8 osób

10.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK”

w Barlinku18 106,56

- zajęcia warsztatowe

- impreza kulturalno- edukacyjno-integracyjna - koncert o charakterze przedstawienia taneczno- teatralnego

350 gości na imprezie,

54 dzieci niepełnosprawnych


(od 3 do 18 lat.),
156 dzieci zdrowych
(od 4 do 18 lat)

11.


Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie

18 160,00

- cykl zajęć teatralnych dla osób niepełnosprawnych słuchowo,

- wystawienie przedstawienia
w wykonaniu niesłyszących aktorów „Teatru-3”,

- zorganizowanie spotkania integracyjnego młodzieży niesłyszącej- spotkania integracyjne w terenowych ośrodkach.

12 niepełnosprawnych aktorów, 200 osób widownia, w imprezach brało udział 116 osób niepełnosprawnych słuchowo

12.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach

46 809,00

- impreza kulturalna,

- wyjazdy do teatru,

- zajęcia z hipoterapii,

- zoorganizowanie Balu Mikołajkowego

35 dorosłych osób, hipoterapia 11 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wyjazd

38 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, bal mikołajkowy 49 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie


i 35 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

13.


Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech”
w Wałczu

23 422,00

Rozgrywki sportowe dla osób poruszających się na wózkach oraz konferencja pt. „Dokręcone szczyty…”

25 osób poruszających się na wózkach,
300 kibiców, konferencja 100 osób

14.

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” w Kołobrzegu

17 777,10

Sportowe zawody integracyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

144 dzieci i młodzieży, uczestnicy zawodów
od 18 do 60 roku życia

RAZEM

296 781,00

X

X

Źródło: opracowanie własne

5.1.2. ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z WŁASNEGO BUDŻETU.

5.1.2.1. KONKURSY OFERT REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ.
Zgodnie z Programem współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 oraz Wojewódzkim Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2007-2015 Samorząd Województwa ogłosił dwa konkursy, w których beneficjentami były osoby niepełnosprawne:
1. „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i miejsko-wiejskich” - działania programowe w ramach tego konkursu skierowane były
do dzieci w wieku do 6 roku życia z wrodzoną niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży i dorosłych
z niepełnosprawnością nabytą wskutek choroby lub zdarzenia losowego, rodzin osób niepełnosprawnych oraz instytucji pracujących z tymi osobami. Realizacja zadania polegała m.in. na:
- ustaleniu wielospecjalistycznej diagnozy lekarskiej, psychologicznej, pedagogicznej,

- opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych i kompleksowych programów rehabilitacyjno-terapeutycznych,

- szkoleniu pracowników medycznych, socjalnych, pedagogów, psychologów w zakresie wykrywania uszkodzeń i szybkiego reagowania,

- organizowaniu i prowadzeniu grup środowiskowego wsparcia.


Ogólny koszt dotacji udzielonej 13 organizacjom pozarządowym na realizację zadań realizowanych
w ramach tego programu wynosił 380 000,00 zł.

Tabela 15. Zestawienie podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Województwa na realizację zadań w ramach konkursu „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.”


Lp.


Nazwa beneficjenta

Kwota dotacji

w zł


Efekty udzielonego dofinansowania

działania

liczba osób objętych działaniami

1.


Stowarzyszenie Kobiet

Po Chorobie Raka Piersi „Anna”

w Świnoujściu


13 200,00

- indywidualna i grupowa terapia psychologiczna kobiet oraz ich rodzin,

- kompleksowa terapia przeciwobrzękowa (masaż


i drenaż limfatyczny),

- gimnastyka rehabilitacyjna na sali

i basenie


60 kobiet


2.


Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

21 150,00

- ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy psychologiczno - pedagogicznej,

- opracowanie i wdrażanie indywidualnych


i kompleksowych programów rehabilitacyjno

terapeutycznych,

- konsultacje logopedyczne,

- wsparcie i psychoedukacja rodziców17 dzieci

3.


Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski

w Szczecinie73 130,00

- wczesna rehabilitacja dzieci do 6 r. ż.

w warunkach domowych,

- wczesna diagnoza i rehabilitacja dzieci

do 6 r. ż. prowadzona w Zachodniopomorskim Centrum Rehabilitacji i Edukacji,

- wczesna rehabilitacja dzieci nowo przyjętych
w wieku 7 – 16 lat oraz młodzieży i osób dorosłych,

- wsparcie i psychoedukacja rodziców,

- szkolenia pedagogów, nauczycieli

i terapeutów,40 dzieci i młodzieży,

155 osób dorosłych,

68 nauczycieli

i pedagogów

4.


Polski Związek Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci

i Młodzieży oraz Osób Dorosłych


z Uszkodzonym Słuchem

w Szczecinie66 650,00

- rehabilitacja dzieci do 6 r. ż. w środowisku domowym,

- pedagogizacja środowiska rodzinnego,

- diagnoza i rehabilitacja dzieci w warunkach poradnianych,

- wydanie folderu informacyjnego.
49 dzieci
5.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo„Tęcza”

w Szczecinie44 600,00

- ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy lekarskiej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,

- opracowanie i wdrażanie indywidualnych

i kompleksowych programów rehabilitacyjno-

terapeutycznych,

- wsparcie i psychoedukacja rodziców

163 dzieci6.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom
20 000,00

- terapia zabawą,

- terapia biofeedback


20 dzieci


7.


Stowarzyszenie Amazonek „Agata”
w Szczecinie

7 160,00

- drenaż limfatyczny przeciwobrzękowy,

- indywidualna i grupowa terapia psychologiczna kobiet po mastektomii,

- muzykoterapia,

140 kobiet


8.


Stowarzyszenie Rodzin

i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA” w Szczecinie29 590,00

- ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,

- opracowanie i wdrażanie indywidualnych


i kompleksowych programów rehabilitacyjno-

terapeutycznych,

- wsparcie i psychoedukacja rodziców,

- szkolenie dla przyszłych lekarzy,20 dzieci,

25 studentów

9.


Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka” w Stargardzie Szczecińskim

22 620,00


- drenaż i masaż limfatyczny przeciwobrzękowy,

- gimnastyka rehabilitacyjna na sali i w terenie,

- indywidualna i grupowa terapia psychologiczna kobiet po mastektomii,

- wyjazd integracyjno - rehabilitacyjny,

- organizacja VII Powiatowego Tygodnia Walki
z Rakiem,

- organizacja 2-dniowego spotkania szkoleniowo - integracyjnego dla ochotniczek oraz liderek20 kobiet

10.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Kamieniu Pomorskim

25 000,00

- ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy lekarskiej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,

- opracowanie i wdrażanie indywidualnych


i kompleksowych programów rehabilitacyjno-

terapeutycznych,

- wsparcie i psychoedukacja rodziców

17 dzieci


11.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Koszalinie

24 390,00

- ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy lekarskiej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,

- opracowanie i wdrażanie indywidualnych


i kompleksowych programów rehabilitacyjno

terapeutycznych,

- wsparcie i psychoedukacja rodziców

9 dzieci

12.


Stowarzyszenie Kobiet

z Problemami Onkologicznymi


„Lila-Róż”

w Nowogardzie12 510,00

- indywidualna i grupowa terapia psychologiczna kobiet oraz ich rodzin,

- kompleksowa terapia przeciwobrzękowa (masaż


i drenaż limfatyczny),

- gimnastyka rehabilitacyjna na sali23 kobiety


13.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” w Barlinku

20 000,00


- konsultacje wielospecjalistyczne w Punkcie Diagnostyczno - Konsultacyjnym,

- opracowanie i wdrażanie indywidualnych

i kompleksowych programów rehabilitacyjno-terapeutycznych,

- wsparcie i psychoedukacja rodziców


20 dzieciRAZEM

380 000,00

X

864

Źródło: Opracowanie własne

2. ”Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej” - działania w ramach tego konkursu adresowane były
do rodzin i osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadania polegała m.in. na:


- organizowaniu pomocy doradczej, edukacyjnej, terapeutycznej,

- organizowaniu i prowadzeniu grup środowiskowego wsparcia,

- tworzeniu grup samopomocowych i wspierających aktywność i samodzielność,

- zorganizowaniu warsztatów i szkoleń zakresie metod skutecznego rozwiązywania problemów.


Ogólny koszt dotacji udzielonej 4 organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na realizację zadań realizowanych w ramach tego programu wynosił 61 040,00 zł.

Tabela 16. Zestawienie podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, którym przyznano dotację na realizację zadań w ramach konkursu „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.”

Lp.


Nazwa beneficjenta

Kwota dotacji

w zł


Efekty udzielonego dofinansowania

działania

liczba osób objętych działaniami

1.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło


w Pyrzycach

13 280,00

- szkolenia z doradcą zawodowym, psychologiem
i kosmetyczką,

- wyjazd do teatru,

- uroczysta kolacja podsumowująca szkolenia

10 kobiet


2.


Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

17 700,00

- badanie możliwości i kompetencji zawodowych,

- wyjazdy do miejsc aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

- zajęcia praktyczne w pracowniach warsztatowych,

- wyjścia do miejsc użyteczności publicznej,

- warsztaty interpersonalne,

- praktyka zawodowa,


21 osób


3.


Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych

w Szczecinie19 560,00

- warsztaty z doradcą zawodowym, finansowym, psychologiem i prawnikiem,

- wykłady i ćwiczenia oraz sesje indywidualne


z wizażystą – stylistą,

- warsztaty z zakresu fotografii, filmowania

i montażu,

- egzamin czeladniczy


12 osób

4.


Polskie Towarzystwo Walki

z Kalectwem Oddział Wojewódzki

w Szczecinie


10 500,00

szkolenia z instruktorem bhp, doradcą zawodowym, biznesowym, prawnikiem i instruktorami ogrodnictwa

8 osób


RAZEM

61 040,00

X

51

Źródło: Opracowanie własne

5.1.2.2. DOTACJA W RAMACH PROCEDURY UPROSZCZONEJ – MAŁY GRANT.

W ramach uproszczonej procedury udzielania dotacji, bez trybu konkursowego, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie na kwotę dotacji 1792,00 zł zlecona została realizacja zadania publicznego pn.: „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”.5.1.2.3. OPINIOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW UPRAWNIONYCH
DO PRZYJMOWANIA GRUP TURNUSOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W ramach realizacji tego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pozyskał informacje
o standardzie ośrodków mieszczących się na terenie województwa zachodniopomorskiego, dokonano oceny warunków sanitarnohigienicznych, oceny możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności, oceny zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji. Stwierdzono warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz inne uznane za istotne informacje o ośrodku. Realizacja powyższego zadania
z roku na rok przyczynia się do podejmowania w każdym niemal ośrodku prac, które poprawiają warunki pobytu osobom niepełnosprawnym. W 2011 r. wpłynęło 75 wniosków o wydanie opinii, z czego 49 uzyskało opinię pozytywną.
5.1.2.4. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zrealizował szkolenie pn. „Zróżnicowane formy pomocy i wsparcia środowiskowego z zastosowaniem strategii poznawczo - behawioralnych” adresowane do osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi w jednostkach pomocy i integracji społecznej. W szkoleniu uczestniczyło 47 pracowników wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, rodzinnych placówek opiekuńczo – wychowawczych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej i organizacji pozarządowych.  

Celem głównym szkolenia było przekazanie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych związanych z nurtem  terapii poznawczo – behawioralnych. Program szkolenia obejmował następującą tematykę:

 

1)   wyjaśnienie co to jest terapia poznawczo – behawioralna,2)   rozpoznawanie własnych myśli automatycznych i zniekształceń poznawczych,

3)   pracę z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, obraz kliniczny, przebieg i leczenie ADHD,

4)   odróżnianie objawów ADHD od celowych zachowań niepożądanych,

5)   techniki zmiany zachowań,

6)   założenia terapii motywacyjnej.


   1. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Działania związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych realizowane były także w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Profesjonalne kadry – lepsze jutro”, który jest współfinansowany ze środków EFS.

W 2011 r. zorganizowano na terenie województwa wielkoformatową kampanię społeczną pn.: „Wszystko
o niepełnosprawnych
”,  która realizowana była w trzynastu miastach regionu: Szczecinie, Koszalinie, Białogardzie, Świnoujściu, Stargardzie Szczecińskim, Darłowie, Karlinie, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Międzyzdrojach, Płotach, Pyrzycach i Trzebiatowie. W ramach kampanii prezentowane były jednocześnie trzy różne kreacje billboardowi, symbolizujące poszczególne sfery życia związane z umysłem, ciałem
i uczuciami.                       

Kreacje z billboardów wykorzystane zostały także w pozostałych elementach kampanii: stronie internetowej, stronie na Facebooku, plakatach, ulotkach oraz spocie emitowanym w kinie Helios. Celem kampanii społecznej „Wszystko o niepełnosprawnych” była  zmiana w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością


i uznanie ich, jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.  

Kampania została poprzedzona konferencją pod hasłem „Niepełnosprawni dają z siebie wszystko. Daj im tylko szansę”. Zamierzeniem konferencji było przedstawienie osób z niepełnosprawnością jako liderów życia społecznego, odnoszących sukcesy w różnych sferach życia, m.in. w sporcie, kulturze, życiu zawodowym i rodzinnym. Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć dotyczących niepełnosprawności, ukazująca te osoby w kontekście ich pasji, talentów i sukcesów. W ramach kampanii pokazywana była również wystawa fotografii w 10 miastach powiatowych województwa zachodniopomorskiego: Szczecinie, Policach, Białogardzie, Świnoujściu, Koszalinie, Kołobrzegu, Goleniowie, Wałczu, Szczecinku i Stargardzie Szczecińskim. Zdjęcia przedstawiały osoby niepełnosprawne w kontekście pełnoprawnych obywateli życia społecznego, odnoszących sukcesy w życiu rodzinnym, zawodowym, sportowym.

Koszt ww. działań wyniósł 206 640,00 zł.
Ponadto działające w strukturze ROPS Obserwatorium Integracji Społecznej opracowało raport „Osoby niepełnosprawne w województwie zachodniopomorskim”.
5.2. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY WDRAŻANIA I ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są w ramach 7. osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, działanie 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych. Celem działania 7.4 jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,


a co za tym idzie umożliwienie osobom niepełnosprawnym równego uczestnictwa w życiu społecznym, w szczególności zawodowym. W ramach tego działania realizowane są dwa projekty, które polegają
na budowie lub przebudowie wraz z wyposażeniem obiektów infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

1. Celem głównym projektu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie „Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej” jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury rynku pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Efektem inwestycji będzie umożliwienie osobom niepełnosprawnym równego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Realizacja celu głównego będzie możliwa dzięki utworzeniu i wyposażeniu, wielowydziałowego Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej (tworzącego
175 nowych miejsc pracy, w tym 127 dla osób z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) - jako formy zatrudnienia chronionego oraz rehabilitacji społeczno – zawodowej osób
z niepełnosprawnością.

Okres realizacji projektu: lipiec 2011 – czerwiec 2013 r.

Całkowita wartość projektu: 16 172 836,00 PLN.

Źródła finansowania projektu:

- kwota dofinansowania: 13 746 495,80 PLN (100% EFRR),

- wkład własny: 2 425 852,20 PLN (krajowy wkład publiczny – inne ogółem).
Tabela 17. Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu projektu „Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wskaźniki produktu


Nazwa wskaźnika

jednostka

Planowane wartości do osiągnięcia do roku 2013

Powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów infrastruktury osób niepełnosprawnych

m2

2379,80

Liczba nabytych nowych środków trwałych

szt.

989


Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika

jednostka

Planowane wartości do osiągnięcia do roku 2018

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z powstałej infrastruktury

osoby

635

Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektu

etaty

175

w tym dla osób niepełnosprawnych

etaty

127


2. Celem projektu Powiatu Szczecineckiego „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości” jest zwiększenie dostępności do zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych oraz stworzenie możliwości pracy osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie infrastruktury skierowanej do osób niepełnosprawnych. Ponadto modernizacja Centrum Rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane pozwoliła na prowadzenie
w Centrum skoordynowanej, kompleksowej, wielospecjalistycznej rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne, której celem jest utrzymanie na rynku pracy osób poddawanych rehabilitacji (w 90% posiadających stopień niepełnosprawności). W ramach projektu powstało 20 miejsc dla chorych na SM oraz 6 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Projekt przyczynił się do zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych poddawanych rehabilitacji, tak by utrzymać je na rynku pracy oraz dać nowe możliwości pracy osobom niepełnosprawnym w samym ośrodku. Ponadto została wybudowana nowa przestrzeń dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 705,35 m2.
Nazwa Wnioskodawcy: Powiat Szczecinecki.
Okres realizacji: sierpień 2010 – luty 2011 r. (projekt zakończony).
Całkowita wartość projektu: 2 100 000,00 PLN.
Źródła finansowania projektu:
- kwota dofinansowania:
1 575 000,00 PLN (100% EFRR),
- wkład własny:
525 000,00 PLN (środki własne i pożyczki JST, inne niż z budżetu państwa i z funduszy celowych)

Tabela 18. Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu projektu „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika

jednostka

Planowane wartości do osiągnięcia do roku 2010

Powierzchnia użytkowa przebudowanych obiektów infrastruktury osób niepełnosprawnych

m2

705,35

Kubatura przebudowanych obiektów infrastruktury osób niepełnosprawnych

m3

1249,90


Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika

jednostka

Planowane wartości do osiągnięcia do roku 2015

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z powstałej infrastruktury

osoby

1200

Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektu: w tym dla osób niepełnosprawnych

etaty

6

3. Jednocześnie w ramach poddziałania 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne
i ponadgimnazjalne
w ramach RPO WZ realizowany jest projekt, który swym zakresem obejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Powiat Goleniowski realizuje projekt „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie”
, którego celem jest podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznej infrastruktury edukacyjno-rewalidacyjnej dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Goleniowskiego. Efektem inwestycji będzie stworzenie nowoczesnej placówki oświatowo-rehabilitacyjnej w pełni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową i umysłową. Inwestycja przyczyni się do powstania nowej, doskonale zorganizowanej placówki oświatowo-rewalidacyjno rehabilitacyjnej, umożliwiającej podnoszenie jakości i standardów kształcenia uczniów. Zajęcia przysposabiające do pracy uczniów PCER umożliwią rozwijanie kwalifikacji techniczno-zawodowych (zajęcia z zakresu przysposobienia do pracy w zawodach deficytowych np. ogrodnik, pomoc kuchenna). Dodatkowo zakres zajęć obejmie podniesienie poziomu funkcjonowania osobistego i społecznego, m.in. na zajęciach kształcących kreatywność. Projekt w każdym z pięciu lat (od roku 2013) obejmie grupę104 uczniów korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej. Również liczba uczniów niepełnosprawnych korzystających z wybudowanych obiektów w każdym roku nie będzie mniejsza niż 104. Ponadto, w wyniku przeprowadzenia projektu powstanie minimum jedno nowe miejsce pracy, a w każdym roku po wybudowaniu obiektu (w okresie minimum 5 lat) liczba uczniów korzystających z wybudowanych sal dydaktycznych nie będzie mniejsza niż 104.

Nazwa Wnioskodawcy Powiat Goleniowski.

Okres realizacji: październik 2010 – wrzesień 2012 r.

Całkowita wartość projektu: 13 916 435,49 PLN.

Źródła finansowania projektu:

- dofinansowanie: 6 958 217,74 PLN

- wkład własny Beneficjenta: 6 985 217,75 PLN (środki własne i pożyczki JST, inne niż z budżetu państwa i z funduszy celowych).

Tabela 19. Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu projektu „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika

jednostka

Planowane wartości do osiągnięcia do roku 2012

Liczba zakupionych środków dydaktycznych

szt.

264

Liczba zakupionych zestawów komputerowych

szt.

20

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej
w tym: przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

szt.

1

Powierzchnia wybudowanych sal dydaktycznych

m2

1657,51


Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika

jednostka

Planowane wartości do osiągnięcia do roku 2017

Liczba uczniów korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej

osoby

520

Liczba uczniów niepełnosprawnych korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej

osoby

520

Liczba nowych miejsc pracy

etaty

1

Liczba uczniów korzystających z wybudowanych sal dydaktycznych

osoby

520


5.3. OŚRODEK TEATRALNY KANA W SZCZECINIE.
W ramach zapewnienia dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, Ośrodek dostosowywał pomieszczenia Teatru Kana dla osób niepełnosprawnych. W ramach przystosowania wykonane zostały prace budowlane - likwidacja barier i progów w teatrze. Koszt prac budowlanych wynosił 10 105, 00 zł. Źródła finansowania pochodziły ze środków własnych OT Kana.
W ramach zapewnienia dostępu do dóbr i usług ośrodek planuje zakupić schodołaz/transporter schodowy dla osób niepełnosprawnych.


  1. ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE.

Zamek Książąt Pomorskich wszechstronnie wspiera oraz czynnie włącza się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych: • umożliwia, po wcześniejszym uzgodnieniu, nieodpłatne zwiedzanie zamkowych dziedzińców, wystaw czasowych i stałych grupom osób niepełnosprawnych, wszelkim organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne i zajmującym się nimi,

 • udostępnia miejsca parkingowe na parkingu Zamkowym (przy wieży widokowej) na czas koncertów odbywających się w Zamku,

 • Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej znajduje się na parterze i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W 2011 roku miały miejsce następujące imprezy i działania dedykowane między innymi osobom niepełnosprawnym:


Wystawy:
Pasja i Miłość – po raz 4 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie gościła Wystawa Stowarzyszenia Twórców Niepełnosprawnych „Nasza Galeria” towarzysząca 8. Europejski Festiwalowi Filmowemu Integracja „Ty i ja” w Koszalinie.

Wystawa ilustrowała przewodni temat ubiegłorocznego Festiwalu, czyli pokazywała w unikalny malarski sposób temat pasji i miłości. Zaprezentowano bogactwo technik malarskich, m.in.: olej na płótnie, akwarele na papierze, akryl na płótnie lub na płycie, kolaże, grafiki i rysunki tuszem. Eksponowano prace następujących twórców niepełnosprawnych: Jagi Ward, Jerzego Klechy, Beaty Kołaciak, Teresy Urbańskiej, Marii Jolanty Jarzyny, Agnieszki Kołodziejczak, Andrzeja Spałka, Bogdana Grzywy, Barbary Nożewskiej, Jacka Markunasa, Krzysztofa Mikosia, Krystyny Matusiak, Jerzego Zachary, Józefy Ziuty Pawlik, Stefana Workerta, Ryszarda Szymanowskiego i Mariusza Petniaka.

Wystawa dostępna była od 19 sierpnia do 4 września 2011 r.

Wystawa finansowana z budżetu Zamku Książąt Pomorskich w kwocie 345,64.


Mój brat, moja siostra – wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”, zorganizowana z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Wystawa podejmowała temat rodzeństwa dzieci z zespołem downa – relacji w rodzinie, społecznego kontekstu i wyzwań stojących zarówno przed niepełnosprawnymi, jak i zdrowymi członkami rodziny.

Wernisaż odbył się w dniu 20 marca o godzinie 11.00 w holu sali Anny Jagiellonki. Uroczystość uświetnił recital zespołu Sotto Voce (wystawa była wydarzeniem jednodniowym).1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna