Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 rokuPobieranie 4,49 Mb.
Strona7/12
Data14.02.2018
Rozmiar4,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.


  1. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE KURATORIUM OŚWIATY
    W OBSZARZE DYDAKTYKI, WYCHOWANIA I OPIEKI MAJĄCE NA CELU WDRAŻANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO AKTYWNEGO ŻYCIA, A TAKŻE DO ZAPEWNIENIA POMOCY DOSTOSOWANEJ DO RZECZYWISTYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z ICH NIEPEŁNO-SPRAWNOŚCI.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty wykonuje, zgodnie z art. 31 – 32a ustawy z dnia


7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w imieniu wojewody zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ww. ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa. Poniżej przedstawiamy informacje Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.
W obecnym stanie prawnym wynikającym z zapisów § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009r., Nr 168 poz.1324 ) - § 6  formami nadzoru pedagogicznego są:
1) ewaluacja;

2) kontrola;3) wspomaganie.
W obszarze ewaluacji sporządzono m.in. raporty z ewaluacji szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi lub prowadzących klasy specjalne.

Z raportu ewaluacji problemowej Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi
w Szczecinie
wynika, że wszyscy pracownicy szkoły, łącznie z pracownikami niepedagogicznymi,
a także uczniowie z danej klasy są zapoznawani z  sytuacją ucznia niepełnosprawnego.
Dla ucznia niepełnosprawnego kontakt z rówieśnikami jest nie do przecenienia. Nauczyciele są otwarci i odpowiednio przygotowani, wspierają uczniów w każdym momencie (np.: wykorzystanie dyktafonu na lekcji, kontakt nauczyciela z uczniem przez Internet); stały i wspierający kontakt pedagoga i psychologa z uczniami i rodzicami. Przyjazna atmosfera wprowadzana przez nauczyciela przekłada się na atmosferę między uczniami, którzy pomagają sobie. Rodzice akceptują koncepcję pracy szkoły i są pełni uznania dla dyrektora szkoły, który ma zawsze czas dla każdego ucznia
i rodzica i dotyczy to wszystkich potrzebujących, nie tylko niepełnosprawnych. W opinii społeczności szkolnej współpraca uczniów zdrowych i niepełnosprawnych daje obopólne korzyści. Uczniowie uczą się wzajemnej tolerancji, empatii i otwartości na drugiego człowieka, a mało liczne klasy sprzyjają dobremu poznaniu się i autentycznej integracji, która jest najważniejszym założeniem koncepcji pracy szkoły. Według dyrektora oferta edukacyjna liceum uwzględnia kompetencje potrzebne na rynku pracy poprzez: rzetelne przygotowywanie do egzaminu maturalnego: dodatkowe konsultacje maturalne, cykl egzaminów próbnych ustnych i pisemnych; ponadto diagnozowanie finalne, cząstkowe i wstępne; dodatkowe godziny z matematyki w klasach maturalnych; cykl zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz pomagających pokonywać trudności szkolne i wyrównywać szanse edukacyjne. Młodzi ludzie są dobrze przygotowani do życia dzięki zajęciom z psychologii i pedagogiki.
Szkoła przygotowuje do wyboru dalszej drogi kształcenia i  podjęcia pracy (preorientacja zawodowa). W liceum uczniowie zdobywają kompetencje przedmiotowe i ponadprzedmiotowe potrzebne na rynku pracy: umiejętność negocjowania, komunikacji interpersonalnej, analizowania i rozwiązywania problemów, współpracy w zespole, korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz kompetencje językowe dotyczące języka ojczystego i języków obcych. Młodzież ma dobry poziom umiejętności społecznych, uczestniczy w wolontariacie i akcjach charytatywnych. Uczniowie kształtują swoją osobowość w relacjach z innymi. Służą temu działania prospołeczne: "Zakręcona Akcja", akcje Mikołajkowe, akcje na rzecz bezdomnych oraz innych szkół („Iskierka Radości”), itp. Szczególnie trudne jest kształtowanie tych kompetencji u uczniów niepełnosprawnych. Szkoła współpracuje z poradnią, która wykonuje testy, prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne, umożliwia szukanie zawodu we współpracy z rodzicami. Zdaniem nauczycieli będzie to przygotowanie do wejścia w dorosłość i dokonywanie odpowiedzialnych wyborów: samopoznanie, autoprezentacja, świadome podejmowanie decyzji (poznanie mocnych i słabych stron), możliwość korzystania z różnych źródeł informacji, wykorzystywanie technologii informacyjnej, umiejętność współdziałania, negocjacji, umiejętność pisania dokumentacji również w języku obcym.
W czasie wywiadu grupowego z partnerami i samorządem respondenci wskazali na właściwe przygotowywanie młodzieży pod kątem dobrej komunikacji w językach obcych, realizacji programów
i zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych. Szkoła kształtuje otwartość na drugiego człowieka, pomoc słabszym, niepełnosprawnym. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Akademos”, Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym oraz szczecińskimi szkołami wyższymi, aby jak najlepiej przygotować uczniów do wyboru właściwego zawodu. W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, co znajduje potwierdzenie w opiniach wszystkich respondentów. Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły wynika, że do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie uczęszczało w 2011 r. 61 osób niepełnosprawnych, 13 osób korzystało z nauczania indywidualnego, w  tym 10 posiadało także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkoła wdrażała program adaptacyjny uczniów klas I, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna. Okres adaptacyjny uczniów w nowej szkole był tak organizowany, aby uczniowie dobrze i bezpiecznie czuli się w nowym środowisku, o czym świadczą badania ankietowe wśród uczniów i ich rodziców przeprowadzane
w ramach ewaluacji wewnętrznej. We wszystkich pierwszych klasach prowadzone były zajęcia
z przedmiotu psychologia-integracja. Szkoła podejmowała działania na rzecz ograniczenia wpływu czynników środowiskowych na rozwój kariery edukacyjnej ucznia: zapewnia opiekę wychowawcy, pedagoga, psychologa, socjoterapeuty; współpracowała z miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie i policją; poszukiwała doraźnego wsparcia finansowego, np.: poprzez radę rodziców; pracę komisji ds. pomocy materialnej, która pilotuje wnioski o stypendia; brała udział w programach zewnętrznych, np. „Skrzydła”; mobilizowała i nakłaniała rodziców do współpracy w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i nauki; zapewniała pomoc w odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu zaległości, zakupie podręczników; indywidualizowała proces nauczania (metody, formy, warunki). Dla wszystkich uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w ramach zintegrowanych działań nauczycieli
i innych specjalistów, opracowywała i wdrożyła programy edukacyjno-terapeutyczne, które podlegały ewaluacji w ciągu roku szkolnego.
W  liceum organizowane były zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne dla uczniów niepełnosprawnych i/lub zwolnionych z wychowania fizycznego, zajęcia rewalidacyjne z  tyflopedagogiem, surdopedagogiem, pedagogiem rewalidacyjnym, zajęcia z pedagogiem i psychologiem oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Prowadzone były ponadto zajęcia rozwijające myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię, myślenie matematyczne; wprowadzane są nowe metody i techniki uczenia się, Racjonalna Terapia Zachowania, Program profilaktyczny dla młodzieży nieśmiałej i wycofanej pt. „Spełniamy nasze marzenia”, Program profilaktyczny dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym pt. „Szukamy celów, sensu
i atrakcji”; realizowane były warsztaty dla uczniów, np.: „Rola wartości w życiu człowieka”, „Poznajemy niepełnosprawność - jak rozumieć siebie nawzajem”, „Zasady pierwszej pomocy medycznej”, „Różnorodność źródłem bogactwa i inspiracji”, „Jak być przewodnikiem osoby niewidomej?” Idea integracji prowadziła do włączania osób niepełnosprawnych w dodatkowe działania na rzecz środowiska lokalnego, działania dydaktyczne i artystyczne (np. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej, Program Edukacji Filmowej, prezentacja talentów); działania społeczne, charytatywne i wolontariat. Edukacja uczniów niepełnosprawnych opierała się o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, indywidualne sprawdziany (np. większa czcionka, zmiana ilości pytań) oraz indywidualne wymagania na oceny dopuszczające. Praktykowany był nielosowy przydział uczniów do grup, nadawanie określonej roli w grupie. Uczniowie niepełnosprawni otrzymywali dodatkowe wsparcie w trakcie lekcji od swojego opiekuna (ucznia asystenta) oraz w ramach rówieśniczej pomocy koleżeńskiej. Licealiści byli motywowani do pełnego wykorzystywania swoich możliwości poprzez propagowanie sukcesów uczniów, którym się powiodło, głównie tych, którzy musieli pokonać pewne trudności i ograniczenia. 
Z raportu ewaluacji Przedszkola nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie wynika, że opracowano i wdrożono program korygowania rozwoju dziewczynki niepełnosprawnej ruchowo
z uwzględnieniem pracy rehabilitacyjnej; usystematyzowanie działań wobec wszystkich dzieci, a szczególnie z deficytami we współpracy z Ośrodkiem Rewalidacyjno- Edukacyjno -Wychowawczym, Stowarzyszeniem "Bratek", Stowarzyszeniem Kiwanis Klub Kobieta 2000, Polskim Związkiem Głuchych (w Przedszkolu mieści się Punkt Konsultacyjny dla Dzieci z Wadami Słuchu); modyfikowano plany pracy nauczycieli i ustalano wnioski do dalszej pracy; prowadzono zajęcia wyrównawcze
i korekcyjno-kompensacyjne; rozpoznawano potrzeby dzieci i przewidywano ich osiągnięcia; rodzice brali udział w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, logopedycznych, dogoterapii, ogólnych zajęciach w grupie, uczyli się metod pracy z dziećmi i kontynuowali je w domu, zapewniając dzieciom ciągłość działań. Zgodnie z życzeniem rodziców w przedszkolu prowadzone były działania rozwijające zainteresowania dzieci np: artystyczne, plastyczne, muzyczne, przyrodnicze. Przedszkole zapewniało dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednią bazę, środki dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny.
Z raportu ewaluacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowogardzie, która prowadzi klasy specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wynika, że nauczyciele przedmiotów opracowują wyniki w zespołach przedmiotowych pracując nad podniesieniem jakości kształcenia. 2/3 uczniów szkoły pochodzi z terenów wiejskich, wielu dotkniętych jest eurosieroctwem. Wyniki egzaminów gimnazjalnych wskazują na to, iż są to uczniowie słabi, często zaniedbani edukacyjnie. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej nie zawsze decydują się na zdawanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w obu częściach, ale tu przeszkodą jest również to, że do części praktycznej muszą przystąpić w odległych od Nowogardu ośrodkach egzaminacyjnych. Szkoła często zapewnia uczniom środek transportu i opiekę nauczyciela, aby mogli przystąpić
do drugiej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dotyczy to zwłaszcza uczniów
z upośledzeniem w stopniu lekkim. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych (w tym egzaminów gimnazjalnych) służy przede wszystkim: diagnozie wstępnej uczniów rozpoczynających naukę; poprawie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; poprawie i dostosowaniu zakresu materiału nauczania oraz wymagań egzaminacyjnych; wyrównywaniu poziomu wiedzy uczniów danej klasy; poprawie jakości pracy ucznia i nauczyciela; niwelowaniu niedociągnięć
i wzrostowi osiągnięć ucznia; lepszej korelacji międzyprzedmiotowej i efektywniejszej współpracy
w komisjach przedmiotowych. dostosowywanie kryteriów wymagań (praca ze słabym i zdolnym uczniem); dostosowywanie przekazu treści (bardziej obrazowa, a nie teoretyczna); przestrzeganie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej (opinie i zalecenia dla każdego ucznia); opracowanie IPET-ów (Indywidualne Programy Edukacyjno–Terapeutyczne) dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim; prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów nieradzących sobie i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych. Wiedzę o możliwościach rozwojowych uczniów nauczyciele czerpią głównie z: analizy dokumentów uczniów; z opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej; z orzeczeń lekarskich; z ankiet; kontaktów z pielęgniarką szkolną; rozmów z rodzicami i z uczniami; ze współpracy z pedagogami szkolnymi z gimnazjów. W szkole są udokumentowane m.in. następujące działania profilaktyczne i wychowawcze: zwiększony nadzór dyżurujących nauczycieli (na podstawie przeprowadzonych wśród uczniów ankiet); zidentyfikowanie wszystkich podmiotów zewnętrznych (sojuszników szkoły) do współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole – np.: Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS
w Szczecinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogardzie, Zespół Interwencji Kryzysowej, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”; prelekcja dla wszystkich uczniów „Dopalacze czy wypalacze? – wpływ dopalaczy na zdrowie młodego człowieka – ćwiczenie umiejętności asertywnych”; zajęcia „Wpływ agresji słownej na rozwój i zdrowie psychiczne młodego człowieka”; warsztaty z terapeutą uzależnień („Powrót z U”) nt. „Profilaktyka uzależnień
od środków psychoaktywnych”; współpraca z sądem, kuratorami sądowymi i z policją; zestawienie wyników ankiety na temat bezpieczeństwa „Agresja w szkole”; I Wojewódzka Konferencja Naukowa „Zagrożenia XXI wieku dzieci i młodzieży szkolnej”; gazetki tematyczne – „Tydzień ofiar przemocy”, „Punkt informacyjny – warto wiedzieć, że …”, „HIV/AIDS – co warto zapamiętać?”, „Alkohol, narkotyki, papierosy – powiedz: NIE!”, „Dzień bez przemocy”, „Dzień życzliwości”, „Bezpieczny wypoczynek”; prelekcje w ramach godzin wychowawczych oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie – „Zagrożenie życia rodzinnego i społecznego – agresja i przemoc”, „Zagrożenie życia rodzinnego – alkoholizm”, „Zagrożenie życia rodzinnego – narkomania”, „Mówię: NIE, myślę: NIE, czyli alkohol i uzależnienia”; doskonalenie własne nauczycieli – rady szkoleniowe, udział w szkoleniach zewnętrznych
i konferencjach; realizacja programu edukacyjnego „Stres pod kontrolą”; działalność charytatywna i wolontariatu.
W obszarze kontroli przeprowadzono kontrole doraźne dotyczące problemów uczniów niepełnosprawnych np. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie rozstrzygano problem związany z higieną dziecka, w Zespole Szkół Specjalnych
w Stargardzie Szczecińskim weryfikowano problem planu zajęć szkolnych dla dziecka niepełnosprawnego, w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Starej Dąbrowie sprawdzano liczbę uczniów w grupach oraz organizacje kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, rozstrzygano sprawę naruszenia godności osobistej ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Gimnazjum nr 29 w Szczecinie, sprawdzano zasadność wydłużania etapów edukacyjnych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku.
Działając w obszarze wspomagania Kuratorium Oświaty w Szczecinie – poza zamieszczaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli oraz promowaniem wykorzystania tych wyników w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – organizuje konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek oraz rozpowszechnia informacje o naradach i konferencjach organizowanych przez inne podmioty.
Organizowane konferencje

W dniu 19 maja 2011 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyło się spotkanie dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Podczas spotkania omawiano:

1) zmiany w przepisach prawa dotyczące orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz projektowane zmiany dotyczące funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych
i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zwrócono uwagę na zmiany w zakresie kierowania do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapii oraz współpracę ww. placówek z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami rodzinnymi, policją, placówkami interwencyjnymi oraz szkołami ogólnodostępnymi. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu zasad konstruowania indywidualnych programów resocjalizacyjnych lub terapeutycznych oraz konieczności modyfikowania ich i odnotowania oceny postępów nieletniego poddanego procesowi resocjalizacji;

2) współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznych z placówkami resocjalizacyjnymi i socjoterapii w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem


i kształceniem dzieci i młodzieży. Zwrócono uwagę na możliwość prowadzenia przez poradnie działalności szkoleniowo-informacyjnej, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zasady współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi;

3) procedury zgłaszania wypadków do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Przedstawiono założenia i zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji oraz dotychczasową działalność Rzecznika Praw Obywatelskich wykonującego zadania KMP, a także problem niedoprowadzania nieletnich do MOW i MOS w świetle przepisów prawa. Przedstawiono również analizę przesyłanych przez Kuratoria Rzecznikowi informacji o wypadkach nadzwyczajnych oraz proponowane procedury postępowania opracowane przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;

4) trudności wynikające z rozwiązań systemowych pojawiających się we współpracy policji
z dyrektorami placówek resocjalizacyjnych lub socjoterapii. Zwrócono uwagę na potrzebę niezwłocznego powiadomienia Policji przez dyrektora placówki w sytuacji ucieczki podopiecznego, a także na trudności w sytuacji zatrzymania nieletniego – brak placówki interwencyjnej, możliwości umieszczania w policyjnej izbie dziecka. W dyskusji dyrektorzy zwrócili uwagę na to, że do ich placówek kierowani są wychowankowie uzależnieni od narkotyków, alkoholu lub innych używek. Mają utrudniony kontakt ze służbą zdrowia, gdyż nie każda placówka resocjalizacyjna czy socjoterapii ma zatrudnioną pielęgniarkę.

W dniach 6 i 7 października 2011r. w Szczecinie odbyły się obrady drugiego już Ogólnopolskiego Forum Szkół Szpitalnych. Organizatorami spotkania byli: Biuro Poselskie Magdaleny Kochan, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Podczas obrad nauczyciele i dyrektorzy szkół szpitalnych i uzdrowiskowych prezentowali ciekawe rozwiązania zastosowane w swoich placówkach, a w trakcie dyskusji sformułowano wnioski prawne, wdrożenie których ułatwiłoby organizację nauki i egzaminowania chorych i niepełnosprawnych dzieci. Wszyscy pozostali zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zadeklarowali chęć zaangażowania się w proces legislacyjny prowadzący do ułatwienia nauki chorym dzieciom. Uczestnicy obrad wysłuchali wykładów poświęconych sposobom radzenia sobie z trudnościami psychologicznymi związanymi z misją pedagoga i nauczyciela pracującego z chorym uczniem w szpitalu lub sanatorium. Przeprowadzenie spotkań poświęconych umiejętności radzenia sobie ze stresem w celu zapobieżenia występowaniu zjawiska wypalenia zawodowego oraz umiejętności pracy z dzieckiem przewlekle chorym


i niepełnosprawnym, towarzyszeniu mu w trudnych chwilach, w cierpieniu i umieraniu - było jednym
z postulatów kończących ubiegłoroczne Forum.

W dniu 2 czerwca 2011 r. w sali Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja na temat przeciwdziałania agresji dzieci i młodzieży dla dyrektorów i pedagogów szkół województwa zachodniopomorskiego. Na początku spotkania omówiono wnioski z kontroli doraźnych przeprowadzonych w wyniku skarg i interwencji dotyczących zjawiska agresji w szkołach i placówkach w Szczecinie. Zachowania agresywne u dzieci z punku widzenia medycznego przedstawili lekarze pediatrzy. Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii zaprezentował  „Psychologiczne determinanty agresji dzieci i młodzieży” , a o szkolnej przemocy i agresji


w kontekście przestępczości nieletnich opowiedział komisarz Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Omówiono również „Prawa dziecka” w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w szkołach i placówkach. Na zakończenie konferencji wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół województwa zachodniopomorskiego na temat zjawiska tzw. „eurosieroctwa”.
Tabela 10. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2010/2011.Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2011 r.

Rodzaj niepełnosprawności

Liczba uczniów

W tym indywidualnie nauczani

Powiat białogardzki


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

20

4

słabo widzący

6

1

słabo słyszący

6

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

60

0

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

48

0

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

1

0

z zaburzeniami zachowania

25

3

przewlekle chorzy

2

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

18

4

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

5

1

niewidomi

1

0

niedostosowani społecznie

48

0

Powiat choszczeński


z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

110

3

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

19

3

z zaburzeniami zachowania

2

1

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

30

8

słabo widzący

7

1

niesłyszący

3

0

słabo słyszący

8

0

przewlekle chorzy

3

2

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

11

1

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

4

1

Powiat drawski


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

26

6

słabo widzący

13

1

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

210

2

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

66

4

niedostosowani społecznie

41

0

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

3

0

z zaburzeniami zachowania

19

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

13

2

słabo słyszący

9

0

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

3

2

niewidomi

1

1

Powiat goleniowski


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

57

13

niewidomi

7

2

słabo widzący

17

1

niesłyszący

4

0

słabo słyszący

16

4

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

204

3

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

67

2

niedostosowani społecznie

3

0

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

1

0

z zaburzeniami zachowania

6

2

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

25

2

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

28

4

przewlekle chorzy

1

1

Powiat gryficki


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

16

5

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

146

1

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

10

1

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

10

1

słabo widzący

15

2

słabo słyszący

13

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

8

3

niesłyszący

1

0

niedostosowani społecznie

50

0

niewidomi

1

0


Powiat gryfiński


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

56

15

słabo słyszący

19

2

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

97

4

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

64

14

niesłyszący

3

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

18

4

słabo widzący

12

3

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

1

0

z zaburzeniami zachowania

7

6

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

6

3

przewlekle chorzy

2

0

Powiat kamieński


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

30

6

słabo słyszący

7

0

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

6

3

niesłyszący

1

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

45

5

słabo widzący

2

1

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

20

1

z zaburzeniami zachowania

1

1

przewlekle chorzy

2

1

z zaburzeniami psychicznymi

1

1

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

5

2

Powiat kołobrzeski


słabo widzący

11

0

słabo słyszący

15

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

94

0

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

54

0

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

10

1

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

20

1

z zaburzeniami zachowania

30

2

przewlekle chorzy

1

0

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

23

1

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

49

2

niedostosowani społecznie

2

1

niesłyszący

1

0

Powiat koszaliński


słabo widzący

10

0

słabo słyszący

10

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

37

4

niedostosowani społecznie

21

0

z zaburzeniami zachowania

52

12

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

6

1

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

15

3

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

61

5

przewlekle chorzy

5

1

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

8

3

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

46

0

z zaburzeniami psychicznymi

2

1

zagrożeni uzależnieniem

2

0


Powiat łobeski


słabo widzący

2

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

107

4

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

36

4

niesłyszący

2

0

słabo słyszący

5

0

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

43

0

z zaburzeniami zachowania

1

0

z zaburzeniami psychicznymi

1

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

3

0

Powiat m. Koszalin


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

41

1

słabo widzący

12

0

niesłyszący

1

0

słabo słyszący

17

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

155

3

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

123

4

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

4

1

z zaburzeniami zachowania

28

2

przewlekle chorzy

3

0

z zaburzeniami psychicznymi

2

1

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

36

2

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

15

2

Powiat m. Szczecin


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

225

27

niewidomi

8

3

słabo widzący

59

8

niesłyszący

108

2

słabo słyszący

99

1

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

435

16

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

220

10

niedostosowani społecznie

35

3

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

79

1

z zaburzeniami zachowania

116

10

przewlekle chorzy

1

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

119

16

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

137

13

fPowiat m. Świnoujście


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

12

1

słabo widzący

4

1

niesłyszący

4

0

słabo słyszący

3

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

34

2

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

72

0

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

1

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

9

0

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

12

1


Powiat myśliborski


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

44

6

słabo widzący

7

1

słabo słyszący

5

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

105

7

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

42

10

niedostosowani społecznie

87

3

z zaburzeniami zachowania

5

2

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

12

2

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

6

1

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

1

0

Powiat policki


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

149

5

słabo słyszący

10

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

109

4

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

56

1

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

94

0

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

13

0

słabo widzący

5

0

niesłyszący

1

0

niedostosowani społecznie

48

0

z zaburzeniami zachowania

2

1

Powiat pyrzycki


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

18

4

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

124

1

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

27

3

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

2

0

niewidomi

1

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

5

0

słabo widzący

6

0

słabo słyszący

7

0

niesłyszący

3

0

Powiat sławieński


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

50

17

słabo słyszący

25

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

95

1

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

42

6

niedostosowani społecznie

1

1

z zaburzeniami zachowania

8

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

8

5

słabo widzący

6

0

przewlekle chorzy

1

0

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

7

4

niesłyszący

31

1

Powiat stargardzki


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

44

13

niesłyszący

4

1

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

197

12

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

127

26

słabo słyszący

14

0

słabo widzący

14

0

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

25

3

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

20

3

niedostosowani społecznie

1

0

przewlekle chorzy

1

1

niewidomi

3

1

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

5

0

z zaburzeniami zachowania

3

0

Powiat szczecinecki


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

70

16

słabo widzący

28

1

słabo słyszący

22

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

234

1

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

99

2

z zaburzeniami zachowania

39

2

przewlekle chorzy

3

0

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

38

1

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

4

0

z zaburzeniami psychicznymi

1

0

niedostosowani społecznie

1

0

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

7

1

Powiat świdwiński


słabo widzący

3

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

131

6

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

28

5

słabo słyszący

10

1

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

56

2

z zaburzeniami zachowania

3

1

z zaburzeniami psychicznymi

2

1

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

10

0

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

3

0

niesłyszący

1

0

Powiat wałecki


z niepełnosprawnościami sprzężonymi

38

28

słabo widzący

14

1

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

51

11

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

27

19

z zaburzeniami zachowania

6

4

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

22

7

słabo słyszący

9

1

niedostosowani społecznie

1

0

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

5

1

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

1

0

zagrożeni uzależnieniem

39

0

Razem

województwo zachodniopomorskie

słabo widzący

256

22

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

2 780

81

z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym

1 343

95

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

770

185

słabo słyszący

329

9

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

502

58

z zaburzeniami zachowania

353

49

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

320

40

z zaburzeniami psychicznymi

11

4

przewlekle chorzy

25

6

niewidomi

15

5

niesłyszący

167

5

niedostosowani społecznie

339

8

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

160

4

zagrożeni uzależnieniem

41

0


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna