Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 rokuPobieranie 4,49 Mb.
Strona5/12
Data14.02.2018
Rozmiar4,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Wykres 9. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu
wg rodzaju niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec 2010 i 2011 roku.

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.


W ciągu 2011 roku w powiatowych urzędach pracy z zachodniopomorskiego zarejestrowano ponad 800 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, w tym 36,4% stanowiły kobiety, a co trzeci zarejestrowany posiadał znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wśród włączonych
do ewidencji osób, 80,8% to osoby zarejestrowane po raz kolejny (w tym 70,2% ponownie jako osoba niepełnosprawna). Osoby, które poprzednio pracowały stanowiły 61,7% włączonych do ewidencji w analizowanym okresie. Z danych ze sprawozdania MPiPS-07 wynika, że w 2011 roku z rejestrów PUP wyłączono z ewidencji ponad tysiąc osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, o 43 osoby więcej niż zarejestrowano. Główny powód wyłączeń z ewidencji stanowiła rezygnacja
lub niepotwierdzenie gotowości do pracy, które dotyczyło 71,5% wyrejestrowań (746 osób). Wyraźną grupę stanowiły osoby, które utraciły status osoby niepełnosprawnej – 10,6%. Dla porównania zatrudnienie w analizowanym okresie, głównie niesubsydiowane, znalazło zaledwie 2,4% poszukujących pracy. Ponad 80 osób wyłączono z ewidencji na czas odbywania programu stażu
i udziału w szkoleniach. W porównaniu z rokiem 2010 zauważalna jest mniejsza liczba osób, które zdecydowały się zarówno na subsydiowane jak i niesubsydiowane formy zatrudnienia, na co wpływ ma w głównej mierze wielkość środków przeznaczonych na aktywizację zawodową, którymi dysponują urzędy pracy. W przypadku podjęć pracy zdecydowana większość osób niepełnosprawnych poszukujących pracy decydowała się na niesubsydiowane formy zatrudnienia (88,0%). Subsydiowaną pracę podjęły 3 osoby, w tym 2 wybrały formę zatrudnienia refundowaną przez PFRON.
Tabela 8. Bilans osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu w 2010 i 2011 roku.Wyszczególnienie

2010

2011

Różnica

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

Osoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych

01

1 001

385

827

301

-174

-84

w tym

 

zarejestrowani po raz kolejny

02

787

304

668

242

-119

-62

 

w tym po raz kolejny jako osoba niepełnosprawna

03

478

181

469

172

-9

-9

Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych

04

1 044

393

1 044

372

0

-21

w tym

podjęcie pracy

05

54

13

25

7

-29

-6

w tym

praca subsydiowana

06

15

5

3

0

-12

-5

w tym

na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON

07

7

1

2

0

-5

-1

z wiersza 04 - w zakładach pracy chronionej

08

0

0

0

0

0

0

w zakładach pracy chronionej - pozostałe

09

0

0

0

0

0

0

podjęcie działalności gospodarczej

10

7

4

1

0

-6

-4

prace interwencyjne

11

1

0

0

0

-1

0

roboty publiczne

12

0

0

0

0

0

0

praca niesubsydiowana

13

39

8

22

7

-17

-1

w tym

praca sezonowa

14

1

0

1

0

0

0

podjęcie działalności gospodarczej

15

1

0

0

0

-1

0

rozpoczęcie szkolenia

16

5

1

11

4

6

3

rozpoczęcie stażu

17

94

52

76

32

-18

-20

rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych

18

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej

19

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego

20

0

0

0

0

0

0

podjęcie nauki

21

0

0

0

0

0

0

odmowa bez uzasadnionej przyczyny(...)

22

0

0

0

0

0

0

rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy

23

682

248

746

274

64

26

utrata statusu osoby niepełnosprawnej

24

132

49

111

38

-21

-11

inne

25

77

30

75

17

-2

-13

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.
Wykres 10 przedstawia % udział niepełnosprawnych poszukujących pracy w ogólnej liczbie poszukujących pracy w podziale na powiaty. W województwie zachodniopomorskim % udział niepełnosprawnych poszukujących pracy w ogólnej liczbie poszukujących pracy wynosił 51,4%.Najwięcej procentowo niepełnosprawnych poszukujących pracy w swych rejestrach odnotowały:  • powiat pyrzycki – 88,3%,

  • powiat białogardzki – 72,4%.

  • powiat kamieński – 70,7%.


Wykres 10. Udział % niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ogólnej liczbie poszukujących pracy w podziale na powiaty na koniec 2011 roku.

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.


Na podstawie analizy struktury niepełnosprawnych poszukujących pracy według płci, wnioskować należy, ze największa różnica między liczbą kobiet i mężczyzn charakterystyczna była dla powiatu białogardzkiego i sławieńskiego, gdzie kobiety stanowiły odpowiednio 71,4% i 60,0%. Natomiast zdecydowanie najmniejszy udział kobiet poszukujących pracy odnotowano w powiecie goleniowskim (11,1%), w Mieście Świnoujściu w badanym okresie nie zarejestrowano żadnej kobiety.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna