Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 rokuPobieranie 4,49 Mb.
Strona4/12
Data14.02.2018
Rozmiar4,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Według danych z końca 2011 roku w ewidencji powiatowych urzędów pracy znajdowało się 900 osób niepełnosprawnych, które poszukiwały pracy i nie pozostawały w zatrudnieniu, tj. 18,8% mniej niż przed rokiem. Osoby z analizowanej grupy stanowiły 50,3% wszystkich osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. W strukturze badanej grupy według miejsca zamieszkania większość, tj. ¾ osób pochodziło z obszarów miejskich. Z analizy danych dotyczących płci wynika, że większy odsetek stanowili mężczyźni - 60,1% poszukujących zatrudnienia.Tabela 6. Liczba niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
według miejsca zamieszkania i płci w województwie zachodniopomorskim według
stanu na dzień 31.12.2011 roku.Wyszczególnienie

Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający
w zatrudnieniu


Liczba

%

Ogółem

900

100,0

Miejsce zamieszkania

Miasta

698

77,6

Wieś

202

22,4

Płeć

Mężczyźni

541

60,1

Kobiety

359

39,9

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.
W badanej grupie niepełnosprawnych poszukujących pracy ponad połowa to osoby długotrwale bezrobotne (489 osób), natomiast 1/3 zarejestrowanych stanowiły osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych.
Tabela 7. Bilans osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrud-nieniu w województwie zachodniopomorskim w 2010 i 2011 roku.

Wyszczególnienie

2010

2011

ogółem

%

kobiety

%

ogółem

%

kobiety

%

Osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w końcu półrocza

01

1 108

100

424

100

900

100

359

100

zarejestrowani po raz kolejny

02

748

67,5

281

66,3

638

70,9

250

69,6

w tym jako osoba niepełnosprawna

03

444

59,4

160

56,9

423

66,3

166

66,4

długotrwale

04

586

52,9

223

52,6

489

54,3

197

54,9

poprzednio pracujący

05

571

51,5

205

48,3

468

52,0

166

46,2

do momentu zarejestrowania się

06

55

9,6

16

7,8

36

7,7

13

7,8

z wiersza 06 - w zakładzie pracy chronionej

07

1

1,8

0

0,0

1

2,8

0

0,0

zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

08

264

46,2

97

47,3

231

49,4

92

55,4

zamieszkali na wsi

09

266

24,0

106

25,0

202

22,4

87

24,2

w tym posiadający gospodarstwo rolne

10

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

bez kwalifikacji zawodowych

11

391

35,3

150

35,4

299

33,2

122

34,0

po stażu

12

59

5,3

28

6,6

70

7,8

39

10,9

po pracach interwencyjnych

13

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

po robotach publicznych

14

X

X

X

X

X

X

X

X

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

15

14

1,3

6

1,4

8

0,9

4

1,1

po szkoleniu

16

21

1,9

7

1,7

18

2,0

9

2,5

po pracach społecznie użytecznych

17

X

X

X

X

X

X

X

X

po realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego

18

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

19

24

2,2

10

2,4

17

1,9

11

3,1

z wiersza 19 - osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

20

8

33,3

2

20,0

6

35,3

5

45,5

pobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy

21

579

52,3

207

48,8

455

50,6

180

50,1

osoby, którym przyznano rentę szkoleniową

22

1

0,1

0

0,0

1

0,1

0

0,0

pobierający rentę socjalną

23

284

25,6

126

29,7

244

27,1

112

31,2

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

24

28

2,5

19

4,5

28

3,1

14

3,9

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.

Na wykresie 7 przedstawiono strukturę osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy na koniec 2011 roku. W przypadku wieku badanej zbiorowości największą ponad 27% grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Więcej niż 20% osób poszukujących pracy mieściło się również


w przedziałach wiekowych 45-54 lata i 35-44 lata. W badanej grupie 32,7% osób posiadało wykształcenie podstawowe, bądź też nie zakończyło edukacji na tym poziomie nauczania. Dyplom uczelni wyższej posiadało blisko 10,7% poszukujących pracy (w grupie osób bezrobotnych niepełnosprawnych było to 3,8%). Prawie połowa zarejestrowanych z rozpatrywanej kategorii nie dokumentowała jakiegokolwiek stażu pracy, a jeżeli już miała doświadczenie zawodowe, to zwykle kilkuletnie. Z analizy struktury osób poszukujących pracy według czasu pozostawania poza zatrudnieniem wynika, że im dłuższy czas spędzony poza rynkiem pracy, tym większa liczba zarejestrowanych. Długoterminowym bezrobociem (ponad 24 miesiące) charakteryzowało się 32,7% oczekujących na zatrudnienie.
Wykres 7. Struktura niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy
w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku.

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.Z analizy struktury osób niepełnosprawnych poszukujących pracy według stopnia niepełnosprawności wynika, że największą grupę reprezentowały osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, tj. 49,4%. W porównaniu ze stanem w analogicznym okresie ubiegłego roku zauważa się spadki w liczbie zarejestrowanych w każdym z trzech poziomów niepełnosprawności,
a największy w grupie osób z najmniejszą niepełnosprawnością, o 30,2%. Z porównania dwu analizowanych grup osób niepełnosprawnych tj. bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu wnioskować należy, że istnieją wyraźne różnice w udziale procentowym osób według stopnia niepełnosprawności, szczególnie w przypadku osób ze stopniem lekkim i znacznym. W grupie pierwszej dominują osoby ze stopniem lekkim, a w drugiej z umiarkowanym.

Wykres 8. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu
wg stopnia niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec
2010 i 2011 roku.

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.


Na wykresie 9 zaprezentowano strukturę osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według rodzaju niepełnosprawności na koniec 2010 i 2011 roku. Zauważyć należy, że w analizowanym okresie największa liczba zarejestrowanych to osoby posiadające zaświadczenie o chorobie psychicznej – 19,1%. Na poziomie wyższym od 10% kształtował się ponadto odsetek osób z upośledzeniem narządu ruchu, chorobami narządu wzroku. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano wzrost liczbowy wśród poszukujących pracy w grupie osób z chorobami psychicznymi i innymi. Spadki zaobserwowano w pozostałych grupach schorzeń, z czego największe o ponad 30% w przypadku osób z chorobami układu pokarmowego i układu moczowo-płciowego.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna