Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 rokuPobieranie 4,49 Mb.
Strona3/12
Data14.02.2018
Rozmiar4,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Wykres 2. Bezrobotni niepełnosprawni wg stopnia niepełnosprawności w województwie
zachodniopomorskim na koniec 2010 i 2011 roku.


Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.


Z analizy danych dotyczących rodzaju niepełnosprawności bezrobotnych wynika, że najwięcej osób będących w ewidencji urzędów pracy na koniec 2011 roku cierpiało z powodu upośledzenia narządów ruchu – 30,2% wobec 28,5% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponad 10% w badanej grupie stanowiły ponadto osoby z chorobami psychicznymi – 12,5%, co w stosunku do roku 2010 oznacza spadek udziału tejże grupy o 0,3 pkt proc. W porównaniu ze stanem z końca 2010 roku największy przyrost w liczbie bezrobotnych zaobserwowano w grupie osób z chorobami układu pokarmowego, o 28,2%, znaczne wzrosty notowano również wśród osób z chorobami układu moczowo-płciowego, o 20,7% oraz z upośledzeniem narządów ruchu, o 12,3%. Tendencję spadkową odnotowano w przypadku grupy o nieustalonym rodzaju niepełnosprawności (o 27,7%), a także
w zbiorowości osób z chorobami neurologicznymi, o 3,9%.
Wykres 3. Bezrobotni niepełnosprawni wg stopnia niepełnosprawności w województwie
zachodniopomorskim na koniec 2010 i 2011 roku.


Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.W ciągu 2011 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim zarejestrowano ponad 6 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 49,2% stanowiły kobiety, a co trzeci zarejestrowany posiadał znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wśród włączonych do ewidencji osób 91,1% to osoby zarejestrowane po raz kolejny (w tym 54,1% ponownie jako osoba niepełnosprawna). Osoby, które poprzednio pracowały stanowiły 88,0% włączonych do ewidencji
w analizowanym okresie. Z danych ze sprawozdania MPiPS-07 wynika, że w 2011 roku z rejestrów PUP wyłączono z ewidencji niemal 6 tys. osób niepełnosprawnych, o 90 osób mniej niż zarejestrowano. Główny powód wyłączeń z ewidencji stanowiło podjęcie pracy, które dotyczyło 33,3% wyrejestrowań (2 172 osoby). Wyraźną grupę stanowiły również osoby, które zrezygnowały lub nie potwierdziły gotowości do podjęcia zatrudnienia – 25,0%, a także osoby, które utraciły status osoby niepełnosprawnej – 14,0%. Ponad 600 osób wyłączono z ewidencji na czas odbywania programu stażu i udziału w pracach społecznie użytecznych, szkoleniach. W przypadku podjęć pracy zdecydowana większość osób niepełnosprawnych decydowała się na niesubsydiowane formy zatrudnienia (85,2%). Subsydiowane zatrudnienie wybrały 322 osoby, w tym 46 osób miejsca pracy refundowane ze środków PFRON. Na pracę w ramach robót publicznych zdecydowały się 103 osoby, prace interwencyjne wykonywały 73 osoby, a działalność gospodarczą rozpoczęło w analizowanym czasie 49 osób niepełnosprawnych.
Tabela 4. Bilans bezrobotnych niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim
w 2010 i 2011 roku.Wyszczególnienie

2010

2011

Różnica

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

Osoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych

01

6 373

3 138

6 076

2 987

-297

-151

w tym

 

zarejestrowani po raz kolejny

02

5 710

2 813

5 533

2 686

-177

-127

 

w tym po raz kolejny jako osoba niepełnosprawna

03

2 673

1 319

2 992

1 471

319

152

Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych

04

5 862

2 918

5 986

2 924

124

6

w tym

podjęcie pracy

05

2 007

1 039

2 172

1 114

165

75

w tym

praca subsydiowana

06

620

318

322

157

-298

-161

w tym

na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON

07

51

21

46

21

-5

0

z wiersza 04 - w zakładach pracy chronionej

08

2

2

1

1

-1

-1

w zakładach pracy chronionej - pozostałe

09

2

1

0

0

-2

-1

podjęcie działalności gospodarczej

10

61

24

49

19

-12

-5

prace interwencyjne

11

114

77

73

40

-41

-37

roboty publiczne

12

315

160

103

53

-212

-107

praca niesubsydiowana

13

1 387

721

1 850

957

463

236

w tym

praca sezonowa

14

200

113

204

109

4

-4

podjęcie działalności gospodarczej

15

34

11

58

30

24

19

rozpoczęcie szkolenia

16

299

150

82

41

-217

-109

rozpoczęcie stażu

17

337

230

267

185

-70

-45

rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych

18

4

2

0

0

-4

-2

rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej

19

175

96

239

109

64

13

rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego

20

16

9

19

10

3

1

podjęcie nauki

21

8

4

8

5

0

1

odmowa bez uzasadnionej przyczyny(...)

22

102

38

121

55

19

17

rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy

23

1 455

655

1 496

637

41

-18

utrata statusu osoby niepełnosprawnej

24

756

386

836

421

80

35

inne

25

703

309

746

347

43

38

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.
W 2011 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zaobserwowano mniejszą liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z instrumentów rynku pracy oferowanych przez urzędy pracy. Pracę subsydiowaną rozpoczęło w sumie 298 osób mniej niż przed rokiem, tj. mniej osób skierowano na roboty publiczne i prace interwencyjne. Natomiast wyraźny wzrost notowano
w przypadku zatrudnienia niesubsydiowanego - o 463 osoby. O tendencji spadkowej można mówić również w grupie osób, które zdecydowały się na program szkolenia, bądź stażu (Tabela 3).

Wykres 4 przedstawia % udział niepełnosprawnych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w podziale na poszczególne powiaty województwa zachodniopomorskiego.


W województwie zachodniopomorskim niepełnosprawni bezrobotni stanowili 4,2% z ogólnej liczby bezrobotnych. Najwięcej procentowo niepełnosprawnych bezrobotnych w swych rejestrach odnotowały:

  • Miasto Koszalin – 8,2% z ogólnej liczby bezrobotnych,

  • powiat sławieński– 6,1% z ogólnej liczby bezrobotnych,

  • powiat szczecinecki – 6,0% z ogólnej liczby bezrobotnych,

  • powiat stargardzki – 6,0% z ogólnej liczby bezrobotnych.


Wykres 4. Udział % niepełnosprawnych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych

w podziale na powiaty na koniec 2011 roku.

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.


Na podstawie analizy struktury bezrobotnych niepełnosprawnych według płci w rejestrach PUP wnioskować należy, że największa różnica między liczbą kobiet i mężczyzn charakterystyczna była dla powiatu kamieńskiego i gryfickiego, gdzie kobiety stanowiły odpowiednio 61,1% i 59,1%. W 10 innych powiatach odsetek kobiet również kształtował się na poziomie wyższym niż 50%.

Natomiast zdecydowanie najmniejszy udział kobiet z orzeczoną niepełnosprawnością odnotowano


w powiecie łobeskim tj. 37,0% ogółu niepełnosprawnych.
Wykres 5. Niepełnosprawni bezrobotni w podziale na płeć w poszczególnych powiatach
– udział % na koniec 2011 roku.

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.Tabela 5. Bezrobotni niepełnosprawni w powiatach województwa zachodniopomorskiego
na koniec 2011 roku.Powiat

Liczba bezrobotnych

ogółem

Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych

Udział % bezrobotnych niepełnosprawnych do ogółu bezrobotnych

Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych - kobiety

Udział % niepełnosprawnych kobiet w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych

Białogardzki

4 779

224

4,7

106

47,3

Choszczeński

4 072

108

2,7

61

56,5

Drawski

5 451

168

3,1

84

50,0

Goleniowski

4 896

166

3,4

94

56,6

Gryficki

5 290

159

3,0

94

59,1

Gryfiński

5 375

213

4,0

122

57,3

Kamieński

3 951

54

1,4

33

61,1

Kołobrzeski

3 507

164

4,7

70

42,7

Miasto Koszalin

5 510

452

8,2

213

47,1

Koszaliński

5 483

250

4,6

127

50,8

Łobeski

3 489

27

0,8

10

37,0

Myśliborski

3 662

208

5,7

110

52,9

Policki

4 022

107

2,7

59

55,1

Pyrzycki

3 617

58

1,6

24

41,4

Sławieński

4 575

280

6,1

125

44,6

Stargardzki

7 605

454

6,0

243

53,5

Szczecinecki

7 461

451

6,0

244

54,1

Świdwiński

4 296

133

3,1

67

50,4

Miasto Świnoujście

1 473

61

4,1

25

41,0

Wałecki

3 448

119

3,5

49

41,2

Miasto Szczecin

16 942

749

4,4

331

44,2

Zachodniopomorskie

108 904

4 605

4,2

2 291

49,8

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.
W 2011 roku w województwie zachodniopomorskim 1 498 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej skierowanych było do osób niepełnosprawnych tj. o 376 więcej niż w 2010 roku.
Wykres 6. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych
zgłoszone w 2011 roku.

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna