Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 rokuPobieranie 4,49 Mb.
Strona12/12
Data14.02.2018
Rozmiar4,49 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych za rok 2011 z PFRON, poszczególnych powiatów i własnych.

Na realizację zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego otrzymały z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku środki finansowe w kwocie 32 658 791 zł,


w tym:

- środki przyznane samorządom powiatowym 26 787 030,00 zł + koszty obsługi zadań,

- środki przyznane samorządowi województwa 5 871 761,00 + koszty obsługi zadań.
Z przyznanych algorytmem środków samorządy wykorzystały 31 487 940,73 zł, z czego ponad 26 mln zł zostało przeznaczonych na rehabilitację społeczną i ponad 5 mln na rehabilitację zawodową.

Najwięcej środków finansowych PFRON wydatkowano na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 17 190 353, 48 zł, z czego 15 016 341,17 zł, ze środków PFRON a 2 174 012, 31 zł


z budżetu samorządów. Kolejne zadania o znacznej realizacji to:

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 4 502 143,68 zł,

 • dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
  z potrzebami osób niepełnosprawnych - 2 929 619,21 zł,

 • likwidacja barier, w tym barier: architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
  - 2 023 639,47 zł,

 • dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej - 1 708 723,44 zł,

 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 1 557 336, 07 zł.

W 2011 r. powstało 96 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych łącznie w takich obszarach aktywności jak: działalność gospodarcza, rolnicza, spółdzielczość socjalna i inne zakłady pracy. Najwięcej miejsc pracy utworzono w powiatach: grodzkim Szczecin (32), grodzkim Koszalin (13), wałeckim (7), gryfickim i sławieńskim po (5), kołobrzeskim i szczecineckim (po 4). 179 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu objęto pomocą w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na instrumenty i usługi rynku pracy.


Łączna liczba osób niepełnosprawnych objętych w 2011 roku w województwie zachodniopomorskim wsparciem w ramach środków algorytmowych wyniosła 24 036 osoby.

Największą grupę osób niepełnosprawnych objęto działaniami związanymi z dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 10 911 osób. Drugą grupę pod względem liczby osób stanowiły osoby niepełnosprawne, którym dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze – 7 490 osób.


Dodatkowy strumień środków PFRON, w łącznej kwocie 10 147 868,31 zł, trafił do województwa poprzez:

 • zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2011 roku przez PFRON - 5 282 777,47 zł,

 • realizację programów ogłoszonych przez PFRON - 4 865 090,84 zł + koszty obsługi zadań.

Wiele działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 r. realizowanych było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty, w których działaniami obejmowane były również osoby niepełnosprawne realizowano w ramach Priorytetów:
 1. Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich - wsparcie w ramach tego priorytetu koncentrowało się przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Grupy te obejmują m.in. osoby niepełnosprawne, poszukujące zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Łącznie w 2011 r. realizowano 38 projektów obejmujących osoby niepełnosprawne, a wsparciem
w ramach tego priorytetu objęto 514 osób niepełnosprawnych (na podstawie danych z projektów przyjętych do realizacji w roku 2010). Wartość wsparcia projektów, w których beneficjentami były również osoby niepełnosprawne wyniosła 57 579 350,42 zł;

 1. Priorytet VII Promocja integracji społecznej - w ramach tego priorytetu podejmowane były przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnym, poprzez eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych).

Łącznie w 2011 r. realizowano 60 projektów obejmujących osoby niepełnosprawne, a wsparciem
w ramach tego priorytetu objęto 3 516 osób niepełnosprawnych. Wartość wsparcia projektów, w których beneficjentami były również osoby niepełnosprawne wyniosła 39 831 880,26 zł;

 1. Priorytet VIII  Regionalne kadry gospodarki - działania w ramach priorytetu zmierzały
  do stymulowania podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące (w tym niepełnosprawne), zwłaszcza o niskich kwalifikacjach, w celu utrzymania ich aktywności na rynku pracy.

Łącznie w 2011 r. realizowano 10 projektów obejmujących osoby niepełnosprawne, a wsparciem
w ramach tego priorytetu objęto 23 osoby niepełnosprawne.Wartość wsparcia projektów, w których beneficjentami były również osoby niepełnosprawne wyniosła 6 950 783,39 zł;

 1. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - w ramach priorytetu realizowane były działania obejmujące wsparcie osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych, w tym dotyczących osób niepełnosprawnych.

Łącznie w 2011 r. realizowano 42 projekty obejmujące osoby niepełnosprawne, a wsparciem
w ramach tego priorytetu objęto 469 osób niepełnosprawnych. Wartość wsparcia projektów, w których beneficjentami były również osoby niepełnosprawne wyniosła 33 700 491,99 zł.

Ze względu na brak szczegółowych danych ze wszystkich powiatów nie zostanie podana dokładna kwota, jaka została wykorzystana w 2011 r. podczas realizacji projektów (systemowych, konkursowych) na rzecz osób niepełnosprawnych.


Zauważalna jest również otwartość na realizację projektów dotyczących osób niepełnosprawnych
z innych niż PFRON, czy EFS środków, czego przykładem mogą być działania finansowane:

   • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
    - 22 279 713,54 zł, wkład własny projektów inwestycyjnych 9 909 069,94 zł,

   • z Funduszu Małych Projektów (FMP) Interrerg IV a Euroregionu Pomerania pt. „Przekroczyć Granice” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia
    i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 - 59 640,57 zł.

Wiele działań opisanych w niniejszej informacji było finansowanych lub współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, np. jako: wkład własny w projektach unijnych (brak dokładnych danych), koszt prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności


- 3 710 619 zł, dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (ponad 2 mln zł) oraz środkami Funduszu Pracy - 182 865,53 zł.
W 2011 roku Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na działania wspierające osoby niepełnosprawne wydatkował z własnego budżetu kwotę 1 113 478 zł. Środki te przeznaczono głównie
na:

 • zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert, powyższe środki uzupełnione zostały kwotą wkładu własnego uczestniczących w tych konkursach organizacji pozarządowych

 • dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

Według danych pozyskanych z różnych źródeł do opracowania niniejszej informacji łączna liczba osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin objętych w 2011 roku w województwie zachodnio-pomorskim wsparciem w ramach działań opisanych w niniejszej informacji wyniosła ponad 73 tys. osób. Osoby te objęte zostały różnorodnymi działaniami, które wpływają korzystnie na poprawę jakości ich życia, zmianę postaw i wizerunku. Dzięki temu osoby niepełnosprawne z roku na rok stają się coraz bardziej pełnoprawnymi uczestnikami życia społeczno-zawodowego regionu.


Sytuacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego mimo, iż ulega poprawie to nadal stanowi wyzwanie dla wielu podmiotów prowadzących działalność ukierunkowaną na poprawę jakości ich życia. Dążenie do pełnej integracji
to proces złożony i trudny, wymagający likwidacji barier wciąż jeszcze ulokowanych na wielu płaszczyznach oraz barier tkwiących zarówno w osobach sprawnych, jak i samych osobach niepełnosprawnych. Wszystkim działaniom na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych powinno przyświecać hasło z konferencji poprzedzającej kampanię społeczną o osobach niepełnosprawnych, zorganizowanej w 2011 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, pt. „Niepełnosprawni dają
z siebie wszystko. Daj im tylko szansę”
. Zatem, dajmy szansę osobom niepełnosprawnym.

SPIS TABEL I WYKRESÓW

STR.


Tabela 1.

Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w województwie zachodniopomorskim ...........................................................................................................................

5

Tabela 2.

Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych według miejsca zamieszkania i płci
w województwie zachodniopomorskim według stanu na dzień 31.12.2011 roku.................................

7

Tabela 3.

Osoby niepełnosprawne będące w ewidencji bezrobotnych w 2010 oraz 2011 roku..........................

7

Tabela 4.

Bilans bezrobotnych niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim w 2010 i 2011 roku.......................................................................................................................................................

10

Tabela 5.

Bezrobotni niepełnosprawni w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec 2011 roku.......................................................................................................................................................

12

Tabela 6.

Liczba niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według miejsca zamieszkania i płci w województwie zachodniopomorskim według stanu na dzień 31.12.2011 roku.

13

Tabela 7.

Bilans osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
w województwie zachodniopomorskim w 2010 i 2011 roku.................................................................

13

Tabela 8.

Bilans osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w 2010
i 2011 roku............................................................................................................................................

16

Tabela 9.

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec 2011 roku.................................................................

18

Tabela 10.

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2010/2011.....................

22

Tabela 11.

Wykaz szkól specjalnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2011 r.........................

29

Tabela 12.

Liczba orzeczeń wydanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności..............

32

Tabela 13.

Szczegółowy podział środków PFRON na roboty budowlane..............................................................

35

Tabela 14.

Zestawienie podmiotów, którym przyznano dotację w 2011 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ..........................

36

Tabela 15.

Zestawienie podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Województwa na realizację zadań
w ramach konkursu „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i miejsko-wiejskich” ...........................................

38

Tabela 16.

Zestawienie podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, którym przyznano dotację na realizację zadań w ramach konkursu „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej” ......................

40

Tabela 17.

Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu projektu „Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. .................................................................

42

Tabela 18.

Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu projektu „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 .........................................................................................

43

Tabela 19.

Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu projektu „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013..........................................................................................

44

Tabela 20.

Zestawienie podmiotów, którym w 2011 r. przyznano dotację na realizację przedsięwzięć mających na celu wspieranie twórczości osób niepełnosprawnych.....................................................................

45

Tabela 21.

Wsparcie udzielone dla osób niepełnosprawnych w 2011 r. w ramach Priorytetu VI .........................

48

Tabela 22.

Wsparcie udzielone dla osób niepełnosprawnych w 2011 r. w ramach Priorytetu VII.........................

51

Tabela 23.

Wsparcie udzielone dla osób niepełnosprawnych w 2011 r. w ramach Priorytetu VIII .......................

52

Tabela 24.

Wsparcie udzielone dla osób niepełnosprawnych w 2011 r. w ramach Priorytetu IX .........................

53

Tabela 25.

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w powiatach roku 2011...................................................

55

Tabela 26.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki w powiatach w roku 2011...................................

56

Tabela 27.

Dofinansowanie w roku 2011 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym w powiatach ..........................................

57

Tabela 28.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w roku 2011 ......................................................

58

Tabela 29.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych w roku 2011 ...............................................................

59

Tabela 30.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w 2011 r.........................................................

60

Tabela 31.

Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2011 r. ................................................

61

Tabela 32.

Wydatkowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej w 2011 r..........................................................................................................

62

Tabela 33.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w 2011 r........................

63

Tabela 34.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych w 2011 r..............

64

Tabela 35.

Szkolenia organizowane przez powiatowe urzędy pracy w 2011 r......................................................

64

Tabela 36.

Realizacja programów: Komputer dla Homera, Pegaz i Junior w powiatach ......................................

66

Tabela 37.

Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami II ........................................................

68

Tabela 38.

Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2011 roku przez PFRON ......

71

Tabela 39.

Środki PFRON przyznane w 2011 r. algorytmem i ich wykorzystanie przez samorządy.....................

89

Wykres 1.

Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec 2011 roku........................

8

Wykres 2.

Bezrobotni niepełnosprawni wg stopnia niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec 2010 i 2011 roku..................................................................................................................

9

Wykres 3.

Bezrobotni niepełnosprawni wg stopnia niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec 2010 i 2011 roku..................................................................................................................

9

Wykres 4.

Udział % niepełnosprawnych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w podziale na powiaty na koniec 2011 roku.............................................................................................................................

11

Wykres 5.

Niepełnosprawni bezrobotni w podziale na płeć w poszczególnych powiatach – udział % na koniec 2011 roku..............................................................................................................................................

11

Wykres 6.

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych zgłoszone
w 2011 roku..........................................................................................................................................

12

Wykres 7.

Struktura niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku..........................................................................................................................................

14

Wykres 8.

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu wg stopnia niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec 2010 i 2011 roku....................

15

Wykres 9.

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu wg rodzaju niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec 2010 i 2011 roku....................

15

Wykres 10.

Udział % niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ogólnej liczbie poszukujących pracy w podziale na powiaty na koniec 2011 roku...........................................

17

Wykres 11.

Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w podziale na płeć
w poszczególnych powiatach – udział % na koniec 2011 roku............................................................

17

Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Biuro Pomocy i Integracji Społecznej.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna