Informacja wychowawcy klasy o uczniuPobieranie 29,58 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar29,58 Kb.

INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O UCZNIU

................................................................................................................................................


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

..................................... .............................................

data podpis

INFORMACJA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 1. Szczepienia przeciw tężcowi ..........................................................................................
 1. Stan skóry ..................................... 3. Stan włosów ....................................................

4. Inne uwagi ......................................................................................................................


..........................................................................................................................................

....................................... .............................................

data podpis

ORZECZENIE LEKARSKIE

 1. Po zbadaniu dziecka stwierdzam (rozpoznanie) .............................................................

.........................................................................................................................................
 1. Dziecko może być uczestnikiem .....................................................................................
 1. Zalecenie dla wychowawcy ............................................................................................
 1. Zalecenie dla pielęgniarki ...............................................................................................

......................................... ..............................................

data podpis i pieczęć lekarza

Biuro Usługowo – Turystyczne

„ATLANTIC”

Plac Wolności 12, 35–073 Rzeszów

Tel./ Fax. (17) 852 66 76

tel. kom. /602 551 74

www.atlantictravel.pl e-mail: info@atlantictravel.pl.pl
KARTA KOLONIJNO-OBOZOWA
INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
 1. Rodzaj imprezy

 2. Adres ośrodka

 3. TerminWNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

O SKIEROWANIE DZIECKA NA KOLONIĘ (OBÓZ)


 1. Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................
 1. Adres zamieszkania .......................................................................................................

.........................................................................................................................................
 1. Data urodzenia ...............................................................................................................
 1. Telefon ..........................................................................................................................
 1. Numer pesel ...........................................................................................................
 1. Nazwa i adres szkoły .....................................................................................................
 1. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka na kolonii ....................................................

....................................................................................... tel. ..........................................

....................................... .............................................

data podpis rodzica


DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA


NA KOLONIACH (OBOZACH)


 1. Uczestnik kolonii (obozu) zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów kolonii (obozu) i ośrodka oraz do poleceń wychowawców.

 2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory toaletowe itp.).

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe uczestników.

 4. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości (legitymacja szkolna, paszport).

 5. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu kolonii (obozu), uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców lub opiekunów).

 6. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na kolonii/obozie.

 7. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy kupna-sprzedaży.

.............................................

podpis rodzica

________________________________________________________________________


INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

W CZASIE POBYTU NA KOLONII-OBOZIE
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU
 1. Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................
 1. Przebyte choroby (podać, w którym roku życia): odra ..................., ospa .................., różyczka ......................., świnka ....................., szkarlatyna ....................., żółtaczka zakaźna ......................., choroby nerek (jakie) ............................................., choroby reumatyczne .........................................., astma ......................, padaczka .................., inne choroby ................................................................................... .
 1. U dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie: drgawki, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, częste bóle głowy, lęki nocne, trudności w zasypianiu, tiki, moczenia nocne, częste bóle brzucha, wymioty, krwawienia z nosa, przewlekły kaszel (lub katar, anginy), duszność, bóle stawów, szybkie męczenie się, niedosłuch, jąkanie, inne ................................................. .
 1. Dziecko jest: nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe, inne informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka ................................................

.........................................................................................................................................
 1. Dziecko jest uczulone*: tak, nie, jeśli tak podać na co .................................................

......................................................................................................................................... 1. Dziecko nosi*: okulary, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, inne aparaty

......................................................................................................................................... 1. Jazdę samochodem znosi*: dobrze, źle.

 2. Inne uwagi o zdrowiu dziecka: ......................................................................................

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.


STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU MU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU NA KOLONII (OBOZIE)
.......................................... .............................................

data podpis rodzica©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna