InformacjaPobieranie 0,92 Mb.
Data07.12.2017
Rozmiar0,92 Mb.

KARTA INFORMACYJNA PRZESIĘWZIĘCIA dla potrzeb postępowania w sprawie

oceny oddziaływania na środowiskoZESPÓŁ USŁUG EKOLOGICZNYCH

’’EKO-POMIAR’’


35-959 Rzeszów, ul. Olbrachta 182, tel/fax(017)85-78-896

0601 48 77 76
e-mail: ekopomiar.biuro@interia.pl


Zamawiający:

Zakład Robót Regulacyjnych

Jeziorek Piotr, Dziubek Leszek

Medynia Łańcucka 207

37 – 126 Medynia Głogowska
Przedmiot opracowania:

Karta informacyjna przedsięwzięcia:

Zakład wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża

ŻOŁYNIA - PIASEK 3”


AKCEPTACJANAZWISKO I IMIĘ


DATA


PODPIS

WYKONAWCAmgr inż. Andrzej Kojder

+ zespół


sierpień

2010
DYREKTORmgr inż. Andrzej Kojder

sierpień

2010

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania 3

2. Cel i zakres opracowania 6

3. Opis planowanego przedsięwzięcia 6

3.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 7

3.2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną. 11

3.3. Rodzaj technologii 14

3.4. Rozwiązania wariantowe 15

3.5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii 16

3.6. Korzystanie ze środowiska na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia 17

3.6.1 Etap budowy 17

3.6.2 Etap eksploatacji 18

Na terenie projektowanej kopalni nie stwierdzono żadnych cennych gatunków roślin ani wartościowych pod względem przyrodniczym stanowisk roślinnych. Na terenie złoża nie ma drzew lub krzewów starszych niż 5 lat wymagających wycinki w związku z pracami wydobywczymi. Wpływ na szatę roślinną ograniczony będzie do usunięcia nielicznych dziko porastających teren samosiejek drzew i krzewów, co zgodnie z zapisem Art. 83, ust.6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 ze zm. ) nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia. Usunięcie tej roślinności przeprowadzone będzie w okresie późnej jesieni, poza okresem lęgowym ptaków. 23

3.7 Rozwiązania chroniące środowisko i zdrowie ludzi 24

3.7.1 Ochrona powietrza 24

3.7.2 Gospodarka odpadami 25

3.7.3 Gospodarka wodno – ściekowa 25

3.7.4 Ochrona przed hałasem 26

3.8 Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 26

3.9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 27

3.10. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 27

Prawnie chronionym obszarem położonym najbliżej przedmiotowego przedsięwzięcia jest obszar Natura 2000 „Lasy Leżajskie”. Przedsięwzięcie zlokalizowane w odległości ok. 8 km na południe od ww. obszaru Natura 2000 w związku z czym jakikolwiek jego wpływ na ten obszar jest wykluczony. 27

4. Wniosek końcowy. 28Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1: Wypis z rejestru gruntów,

ZAŁĄCZNIK NR 2: Skrócone wypisy ze skorowidza działek,

ZAŁĄCZNIK NR 3: Kopia mapy ewidencyjnej 1 : 2 000,

ZAŁĄCZNIK NR 4: Mapa topograficzna 1 : 10 000,

ZAŁĄCZNIK NR 5: Mapa geologiczno – gospodarcza,

ZAŁĄCZNIK NR 6: Przekrój geologiczny A-A’ złoża kruszywa naturalnego „Żołynia – Piasek 3”,

ZAŁĄCZNIK NR 7: Zaświadczenie znak: L.dz.7324/123/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku – wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIK NR 8 : Mapa obszaru Natura 2000 „Lasy Leżajskie”.

1. Podstawa opracowania


Zlecenie Zakładu Robót Regulacyjnych Jeziorek Piotr, Dziubek Leszek, Medynia Łańcucka 207, 37 – 126 Medynia na wykonanie Karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zakład wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Żołynia – Piasek 3”.

Karta informacyjna przedsięwzięcia wykonana będzie celem przeprowadzenia screeningu planowanego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która to decyzja jest wymagana przed wystąpieniem o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 228, poz. 1947).

Screening (określany także czasami, jako: rozpoznanie, selekcja, kwalifikacja) jest pierwszym etapem procedury ustanowionej w art. 4 dyrektywy OOŚ w związku z jej Aneksem II i III – dyrektywy przetransponowanej do naszego ustawodawstwa ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227).

Celem screeningu jest rozstrzygnięcie, w ramach etapu wstępnego, czy przedsięwzięcie z grupy II powinno zostać poddane OOŚ.

Screening opiera się albo na badaniu indywidualnym albo na przyporządkowaniu przedsięwzięcia progom lub kryteriom ustalonym przez państwo członkowskie, albo na łącznym zastosowaniu obydwu procedur. W trakcie przeprowadzania badania indywidualnego lub ustalania wartości progowych bądź kryteriów, uwzględnić należy odpowiednie kryteria selekcji wymienione w Aneksie III dyrektywy OOŚ.

Kryteria selekcji z Aneksu III dyrektywy stanowią, że cechy przedsięwzięć muszą być rozpatrzone z uwzględnieniem m.in.: rozmiaru przedsięwzięcia, kumulacji z innymi przedsięwzięciami, wykorzystania zasobów naturalnych, wytwarzania odpadów, zanieczyszczeń i zagrożeń, ryzyka wypadku, czy użytych substancji i technologii.

Środowiskowa wrażliwość obszarów geograficznych, które mogą być dotknięte skutkami spowodowanymi przez przedsięwzięcie, musi być rozpatrywana natomiast pod kątem m.in.: dotychczasowego przeznaczenia obszaru, zdolności do odtwarzania zasobów naturalnych na danym obszarze oraz absorpcji środowiska naturalnego.

Dokonując kwalifikacji kompetentne władze muszą zwrócić szczególną uwagę na: tereny podmokłe, strefy nabrzeżne, góry i obszary leśne, rezerwaty przyrody i parki, obszary prawnie chronione, w tym wyznaczone przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywami ptasią i siedliskową, obszary, na których zostały już przekroczone normy jakościowe określone w ustawodawstwie wspólnotowym, obszary gęsto zaludnione, krajobrazy o znaczeniu historycznym, kulturalnym lub archeologicznym.

Biorąc pod uwagę cechy i lokalizację przedsięwzięć, potencjalne znaczące skutki ich realizacji muszą zostać ocenione z uwzględnieniem:

1) zakresu oddziaływania (obszar geograficzny i liczba mieszkańców, którzy znajdą

się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia),

2) transgranicznego charakteru oddziaływania,

3) ciężaru i kompleksowości oddziaływania,

4) prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływania,

5) czasu trwania,

6) częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Art. 4 ust. 4 dyrektywy OOŚ (w ślad za nią ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, że wynik screeningu udostępniony zostanie opinii publicznej.

Podstawą opracowania były także: • literatura branżowa,

 • oględziny terenu,

 • Dokumentacja Geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Żołynia – Piasek 3” w kat. C1.

Podstawy prawne opracowania:

 • ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 17-08-2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.)

 • ustawa z 27 marca 2003 r. – O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
  z późniejszymi zmianami)


 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 228, poz. 1947)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206)

 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 136, poz.964)


2. Cel i zakres opracowania


Celem opracowania jest sporządzenie Karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia tj. zakładu wydobycia kruszywa naturalnego na terenie złoża „Żołynia - Piasek 3” w kat. C1.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza się celem przeprowadzenia screeningu - ustalenia czy dla tego typu przedsięwzięcia występuje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jaki ma być jego zakres. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w tym udział społeczeństwa), którego pierwszym etapem jest screening, stanowi pierwszy etap postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko niniejszego przedsięwzięcia i uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza uzyskanie koncesji na wydobycie kruszywa z przedmiotowego złoża.

Opracowanie odpowiada wymogom: • art. 52 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – O zagospodarowaniu przestrzennym,

 • art. 63, 64 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzyskanie koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża „Żołynia - Piasek 3” i zrealizowanie na jego obszarze kopalni kruszyw naturalnych wydobywanych na potrzeby robót inżynierskich – głównie dolnych warstw nasypów drogowych.

3. Opis planowanego przedsięwzięcia


W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie kopalnia kruszywa naturalnego. Wydobywane ono będzie ze złoża o powierzchni 132 927 m2 ( 13,29 ha ). Kruszywo wydobywane będzie za pomocą 2 koparek podsiębiernych, a następnie wywożone będzie poza teren kopalni pojazdami ciężarowymi.

Inwestorem jest:Zakład Robót Regulacyjnych

Jeziorek Piotr, Dziubek Leszek

Medynia Łańcucka 207

37 – 126 Medynia Głogowska

3.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia


Przedsięwzięcie polegało będzie na eksploatacji kruszywa ze złoża „Żołynia – Piasek 3”. Przewidywane wydobycie prowadzone będzie wyłącznie w okresie trwania koncesji.

Na chwilę obecną trudno określić jest skalę wydobycia – zależała ona, bowiem będzie od panującej koniunktury rynkowej ( możliwości zbycia kruszywa ). Zgodnie z oświadczeniem Inwestorów wydobycie zawierało się będzie w zakresie:5 000 – 20 000 m3 / miesiąc

Podstawowym czynnikiem kształtującym poziom wydobycia będzie zapotrzebowanie na kruszywo. Jego skala będzie również zróżnicowana w ciągu roku – w szczególności malała będzie w okresie zimowym, kiedy roboty budowlane nie są w ogóle prowadzone lub prowadzone jedynie w niewielkim stopniu. Wraz z nastaniem sezonu budowlanego wydobycie będzie stopniowo rosło.

W tabeli poniżej zestawiono zasoby geologiczne kruszywa naturalnego w złożu „Żołynia - Piasek 3” obliczone wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku:


Kopalina:

rodzaj lub zastosowanie surowcowe

Zasoby pozabilansowe [m3/Mg]

razem

A

B

C1

C2

D

POLE A

Kopalina główna

144 003

244 805
144 003

244 805
Kopalina towarzysząca

340 169

680 338
340 169

680 338
POLE B

Kopalina główna

217 848

370 342
217 848

370 342
Kopalina towarzysząca

198 319

396 638
198 319

396 638
RAZEM

Kopalina ogółem

900 339

1 692 123

900 339

1 692 123

Kopalina towarzysząca – frakcje ilaste – będzie również wydobywana , jeżeli będzie na nią zapotrzebowanie. Kopalina ta, pomimo iż nie posiada tak szerokiego zastosowania jak piasek, wykorzystywana jest w dużych ilościach np. do uszczelnianie kwater składowisk odpadów komunalnych.

Inwestorzy nie wykluczają wydobycia również w sezonie zimowym, wobec czego kruszywo eksploatowane będzie przez:12 miesięcy/rok

Czas pracy w kopalni również będzie zróżnicowany – od zupełnego postoju w okresie, kiedy brak będzie zamówień, aż do pracy praktycznie od „świtu do zmierzchu” celem sprostania wymaganiom rynku. Praca prowadzona będzie jednak z wyłączeniem godzin nocnych tj. od 2200 do 600 , niedziel i świąt. Przy eksploatacji złoża zatrudnionych będzie maksymalnie 5 pracowników.

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami z dnia 10 maja 2005 r. i z dnia 21 sierpnia 2007 roku przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wyszczególnionych w § 3 ust 1, punkt 40 :

Wydobywanie kopalin:


 1. ze złoża metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w § ust. 1 pkt 26 lit. a, z wyłączeniem wydobywania kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 ‘m3 rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- dla których sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Planowana kopalnia kruszywa nie będzie natomiast instalacją mogącą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości, wobec czego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości (Dz. U. Nr 122 poz.1055), nie będzie obowiązku uzyskania na jej eksploatację pozwolenia zintegrowanego.

Złoże, którego dotyczy niniejsza Karta Informacyjna położone jest w miejscowości Żołynia w powiecie łańcuckim. Położone jest w odległości ok. 2 km na południowy zachód od siedziby Urzędu Gminy w Żołyni. Na obszarze złoża oraz w jego pobliżu brak jest zabudowy– najbliższa zabudowa mieszkalno – zagrodowa znajduje się w odległości ok. 800 m od jego granicy – w związku, z czym wykluczone jest oddziaływanie wydobywania kruszywa na tereny zamieszkałe. Stąd tez nie przewiduje się, aby miały miejsce konflikty społeczne związane z realizacją i funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia.

Teren złoża „Żołynia – Piasek 3” obejmuje część działki 6488/1, która to stanowi współwłasność Inwestorów. Sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią: • od strony północnej - droga dojazdowa zarządzana przez Urząd Gminy w Żołyni oraz teren byłej cegielni od dawna nie eksploatowanej należący do Kółka Rolniczego w Żołyni,

 • od strony południowej - droga dojazdowa zarządzana przez Urząd Gminy w Żołyni, a dalej grunty orne należące do Inwestora,

 • od strony zachodniej – lasy należące Skarbu Państwa i właścicieli prywatnych,

 • od strony wschodniej – lasy i działki rolne należące do właścicieli prywatnych.

Wypisy pełne z rejestru gruntów dla działek, na których planowane jest wydobycie kruszywa oraz wypis skrócony ze skorowidza dla działek sąsiednich stanowią odpowiednio ZAŁĄCZNIK NR 1ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej Karty Informacyjnej. Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono natomiast na:

 • ZAŁĄCZNIKU NR 3: Kopii mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000,

 • ZAŁĄCZNIKU NR 4: Kopii mapy topograficznej 1 : 10 000,

 • ZAŁĄCZNIKU NR 5: Mapie geologiczno – gospodarczej.

Inwestorzy planują wydobywanie kruszywa na obszarze o łącznej powierzchni 13,29 ha. Jego eksploatacja zaplanowana przez doświadczonego geologa odbywała się będzie w taki sposób, aby wydobycie było jak najbardziej efektywne (jak najmniejsze nakłady robót ziemnych), a zmiany i zagrożenia środowiska były minimalne – wymuszone to jest skomplikowaną budową geologiczną złoża – układ poszczególnych przewarstwień przedstawia przekrój geologiczny stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 6 do niniejszej Karty Informacyjnej. Dojazd do planowanej kopalni kruszywa odbywał się będzie drogą dojazdową od strony południowo – wschodniej, na mapie ewidencyjnej oznaczonej numerem 6185/2. Należy dodać że droga, którą będzie się odbywało wywożenie kruszywa – podobnie jak teren planowanej kopalni nie przebiega w pobliżu jakiejkolwiek zabudowy . Jej należyty stan będzie utrzymywany przy wykorzystaniu sprzętu wykorzystywanego do eksploatacji kruszywa (spycharki) tak, aby koleiny powstające w wyniku ruchu pojazdów ciężarowych wywożących kruszywa nie utrudniały przejazdów innym użytkownikom drogi.

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Żołyni (ZAŁĄCZNIK NR 7) działki nr ewid. 6488/1, 6519/2, 6519/1 w Żołyni zlokalizowane są w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terenach powierzchniowej eksploatacji kruszywa PE1.1.

Rejon przedmiotowego złoża znajduje się poza obszarem chronionego krajobrazu, brak jest także w pobliżu obszarów prawnie chronionych w postaci obszarów Natura 2000 czy rezerwatów przyrody. Nie występują także pomniki przyrody. Teren ten znajduje się również poza strefą Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” nr 425.

W ocenie autorów niniejszej Karty Informacyjnej teren, gdzie planuje się utworzenie kopalni kruszywa naturalnego idealnie nadaje się pod ten cel. Związane to jest z otoczeniem lokalizacji Inwestycji – praktycznie z każdej strony jest to las, stanowiący naturalny ekran dla wywiewanych zanieczyszczeń pyłowych, emitowanego hałasu oraz „maskujący” same maszyny przeznaczone do wydobycia – w związku, z czym brak będzie jakiegokolwiek wpływu na zdrowie i komfort ludzi oraz nie będzie miał miejsca wpływ na krajobraz. Co więcej po zakończeniu wydobycia, na terenie poeksploatacyjnym można utworzyć zbiorniki rekreacyjno – retencyjne, które byłyby z pewnością chętnie odwiedzane przez mieszkańców miasta Łańcut oraz pobliskich miejscowości.

3.2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.


Przedsięwzięcia zlokalizowane będzie na terenie części działki nr ewid. 6488/1, gdzie wcześniej zostały udokumentowane dwa złoża kruszywa naturalnego „Żołynia – Piasek 1” i „Żołynia Piasek 2” o powierzchniach 1,99 ha – ich położenie względem złoża, którego dotyczy niniejsze opracowanie przedstawiono na mapie topograficznej stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 4. Eksploatacja tych złóż będzie prowadzona przez Inwestora na podstawie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego udzielonych przez Starostę Łańcuckiego – z uwagi na powierzchnię poniżej 2,0 ha uzyskanie koncesji na wydobycie kruszywa z tych złóż nie wymagało przeprowadzenia procedury OOŚ.

Celem dokładnego rozpoznania budowy geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Żołynia – Piasek 3” wykonano wiercenia, dzięki którym określono miąższość złoża oraz jego zasoby. Badania wykazały, że złoże to posiada kopalinę towarzyszącą – utwory zaglinione – w związku, z czym udokumentowane zostały także zasoby kopaliny towarzyszącej. Na mapie geologiczno – gospodarczej, której fragment przedstawia Rysunek 1 przedmiotowy teren oznaczono, jako obszar perspektywiczny dla złoża piasków.Złoże „Żołynia Piasek 3” posiada powierzchnię równą 132 927 m2. Złoże podzielono na dwa pola:

 • Pole A o powierzchni 70 105 m2,

 • Pole B o powierzchni 62 822 m2.

No rysunku poniżej przedstawiono obrys złoża na tle fragmentu mapy geologiczno – gospodarczej Polski:Rysunek 1. Fragment mapy geol. - gosp. z konturem złoża „Żołynia – Piasek 3”
W część wschodniej złoża przebiega granica udokumentowanego złoża gazu ziemnego „Smolarzyny” – dla tego złoża kopaliny podstawowej został ustanowiony obszar i teren górniczy pod nazwą „Smolarzyny” - szczegóły na mapie topograficznej stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 4. W granicach złoża planowanego do eksploatacji nie przebiegają gazociągi ani nie znajdują się inne instalacje związane z wydobyciem gazu.

W tabeli 1 zestawiono dane dotyczące charakterystyki geologicznej złoża „Żołynia – Piasek 3”:Tabela 1. Charakterystyka geologiczna złoża „Żołynia – Piasek 3”1
Pole A

Pole B

Grubość nadkładu [m]

0,0 – 0,8 , średnio: 0,38

0,3 – 1,8 , średnio: 0,46

Miąższość kopaliny głównej [m]

0,0 – 5,2 , średnio: 1,90

0,0 – 7,7 , średnio: 3,63

Miąższość kopalin tow. [m]

1,9 – 6,7 , średnio: 4,52

0,0 – 6,9 , średnio: 2,95

Głębokość spągu złoża [m]

2,5 – 9,0 , średnio: 6,79

4,5 – 9,0 , średnio 7,04

W wyniku obliczeń przeprowadzonych na potrzeby opracowania: Dokumentacja Geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Żołynia – Piasek 3” w kat. C1 otrzymano zasoby geologiczne ogółem równe: 900 339 m3 ( 1 692 123 Mg ) .

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren działki nr ewid. 6488/1 o całkowitej powierzchni 19,61 ha stanowią:


 • Grunty orne – RV – na pow. 7,96 ha,

 • Grunty orne – RIVa - na pow. 5,65 ha,

 • Grunty orne – RIVb – na pow. 5,87 ha,

 • Pastwiska trwałe – PsIV – na pow. 0,02 ha,

 • Lasy – LsIV – na pow. 0,11 ha.

Działki na obszarze złoża gdzie planowane jest wydobycie kruszywa obecnie wykorzystywane są jako grunty rolne – częściowo są ugorem, wobec czego realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała usunięcia drzew lub krzewów – na działce zajętej przez las wydobycie nie jest planowane.

3.3. Rodzaj technologii


Wydobycie kruszywa prowadzone będzie dwoma piętrami eksploatacyjnymi, przy czym z uwagi na warunki hydrogeologiczne, jedno piętro będzie suche a drugie (głębsze) zawodnione. Woda zawarta jest w utworach czwartorzędowych, w obrębie złoża występuje jeden swobodny poziom wodonośny – w czasie prac wiertniczych prowadzonych w styczniu 2010 roku zwierciadło wody stabilizowało się na głębokości 1,0 m do 8,1 m ppt. Zasilanie tego poziomu odbywa się z opadów atmosferycznych, wobec czego mogą wystąpić wahania w górę i w dół przynajmniej o 0,5 m. Pod wodą znajduje się w Polu A – 1/3 złoża, w Polu B – 1/2 złoża, w związku z czym kruszywo eksploatowane będzie na 2 poziomach – powyżej i poniżej lustra wody.

Kruszywa naturalne wydobywane będą ze złoża za pomocą koparek podsiębiernych. Na terenie kopalni transportowane będą za pomocą 2 wozideł technologicznych i składowane na hałdach. Kruszywa wywożone będą poza teren zakładu przy wykorzystaniu transportu własnego należącego do Inwestorów – samochodów ciężarowych.

Zgodnie z opinią Laboratorium Budowlanego Resbud S.A. w Rzeszowie planowana do wydobycie kopalina może być z powodzeniem wykorzystywana na podsypki, jak również w budownictwie po uszlachetnianiu.

W kopalni pracowały będą 2 koparki, ładowarka, spycharka i 2 wozidła technologiczne. Kruszywa nie będą poddawane przeróbce.

Szacowane zasoby przemysłowe złoża wynoszą nieco ponad 900 tyś. m3.

Przewidziana do realizowania technologia wydobycia kruszyw jest technologią sprawdzoną, powszechnie stosowaną i co najważniejsze nie stanowiącą zagrożenia dla środowiska w warunkach normalnych.

W trakcie eksploatacji złoża na bieżąco będzie prowadzona rekultywacja poeksploatacyjna. Prace wykonywane na terenach poeksploatacyjnych będą miały na celu dostosowanie ich powierzchni do planowanego zagospodarowania wyrobiska, jako akwenu rekreacyjno - retencyjnego lub stawu hodowlanego dla ryb.

Nadkład z gleby i piasków zaglinionych wykorzystany będzie do formowania skarp wyrobiska poeksploatacyjnego. Warstwa gleby, występująca w stropie nadkładu, będzie zebrana w hałdy, celem jej późniejszego wykorzystania do rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych.

Inwestor planuje rozpoczęcie prac wydobywczych tuż po uzyskaniu koncesji na wydobycie, natomiast ich zakończenie – po całkowitym wyeksploatowaniu złoża.

3.4. Rozwiązania wariantowe


Do alternatywnych wariantów zagospodarowania działki nr ewid. 6488/1 w Żołyni należy wariant polegający na prowadzeniu działalności rolniczej na jej obszarze. Zaznaczyć jednak należy, że gleby na przedmiotowym obszarze należą do niskich klas bonitacyjnych (IV i V) – są to gleby słabe i wadliwe a plony uprawianych na nich roślin są niskie i niepewne. Gleby tych klas można wykorzystać pod zalesianie – jednak tego rodzaju przedsięwzięcie nie może być ze względów ekonomicznych poważnie rozpatrywane przez Inwestorów.

Inwestorzy na etapie planowania przedmiotowego przedsięwzięcia dokonali rozeznania rynku lokalnego i stwierdzili, że działalność związana z wydobyciem kruszywa jest z biznesowego punktu widzenia dobrym rozwiązaniem. Wziąwszy pod uwagę obecne uwarunkowania na terenie województwa podkarpackiego – budowa drogi ekspresowej S19 i autostrady A4 – bardzo istotnym jest, aby wykorzystywane było kruszywo wydobywane lokalnie, a nie sprowadzane z innych województw czy nawet ościennych krajów . W przeciwnym wypadku uniemożliwiony byłby rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz w znacznym stopniu wzrosłyby koszty realizacyjne budowy dróg.

Z kolei, z punktu widzenia ochrony środowiska, transport kruszyw na dużych odległościach przyczyniłby się do znacznego zwiększenia emisji do środowiska związanych z ruchem pojazdów wielkogabarytowych oraz do pogorszenia stanu infrastruktury drogowej.

Kopalnie kruszyw naturalnych są takim rodzajem przedsięwzięć w przypadku, których możliwości wyboru alternatywnych wariantów lokalizacyjnych są bardzo ograniczone. Związane to jest nie tylko z samą obecnością złoża – w wielu przypadkach pomimo znacznych zasobów eksploatacyjnych wydobycie jest niemożliwe z uwagi na obecność infrastruktury lub z uwagi na ochronę prawną terenów. W związku z tym nie istnieje inny wariant lokalizacyjny dla kopalni kruszyw będącej przedmiotem niniejszej Karty Informacyjnej.

Wobec powyższych uwarunkowań oraz wobec faktu, że kruszywa na podbudowę realizowanych dróg i tak będą musiałby być wydobyte, należy stwierdzić, że z punktu widzenia ochrony środowiska nie istnieje racjonalny wariant alternatywny.

Wariant zerowy polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia nie jest także poważnie rozpatrywany – nie osiągnięty zostałby wówczas zasadniczy cel realizacji przedsięwzięcia, tj. wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Żołynia – Piasek 3” i rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Biorąc pod uwagę rozwiązania technologiczne w odniesieniu do wydobycia i transportu kruszywa, nie sposób znaleźć lepszego wariantu technologicznego – wydobycie kruszywa ze złóż o podobnej wielkości odbywa się, bowiem najczęściej z wykorzystaniem koparek podsiębiernych czy włókowych.


3.5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii


Według ekspertyzy geologicznej szacowane zasoby przemysłowe ze złoża „Żołynia -Piasek 3” wynoszą:

900 339 m3

Przewidywany proces wydobycia nie będzie wymagał zużycia wody oraz energii elektrycznej.

Woda do zaplecza sanitarno-socjalnego dla pracowników - urządzonego w kontenerach - będzie dowożona z najbliżej położonego ujęcia wody pitnej. Woda do picia będzie dostarczana w butelkach lub pojemnikach. Energia elektryczna do zaplecza zapewniona będzie za pomocą agregatu prądotwórczego o niewielkiej mocy.

Przewidywane zużycie paliw wynosi ok. 200 dm3 oleju napędowego / 1000 m3 wydobytego kruszywa – dla potrzeb magazynowania oleju napędowego zainstalowana zostanie kontenerowa stacja paliw ze zbiornikiem umieszczonym w wannie przeciwrozlewczej.

Z uwagi na charakter inwestycji, będzie ona wiązała się z wykorzystaniem jednego z podstawowych zasobów środowiska – kruszywa naturalnego. Spowoduje to nieodwracalne przekształcenie terenu – jednak nie będzie się to wiązało z obniżeniem walorów krajobrazowych lokalnych terenów, a jedynie z ich wzbogaceniem, gdyż po rekultywacji powstanie akwen retencyjno – rekreacyjny lub hodowlany.

3.6. Korzystanie ze środowiska na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia

3.6.1 Etap budowy


Etap budowy – w zasadzie realizacji przedsięwzięcia polegał będzie na dowiezieniu sprzętu, po czym inwestorzy przystąpią do usunięcia nadkładu zalegającego na złożu. Z punktu widzenia emisji do środowiska przejście pomiędzy etapem realizacji a etapem eksploatacji kruszywa będzie niezauważalne. Rozpoczęcie wydobycia kruszywa wymagało będzie zdjęcia nadkładu – jego wierzchnia warstwa zostanie zhałdowana celem późniejszego wykorzystania do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Emisja na obu etapach przedsięwzięcia będzie niemalże taka sama i obejmowała będzie: • niezorganizowaną emisję pyłów i gazów do powietrza powodowaną przez silniki koparek, ładowarki, pojazdów ciężarowych i wozideł technologicznych,

 • emisję hałasu do środowiska przez ww. pojazdy i urządzenia.

Ww. emisje będą na tyle małe, a ich źródło na tyle oddalone od najbliższej zabudowy mieszkalnej ( 800 m ), że z całą pewnością nie obniży komfortu życia najbliżej mieszkających ludzi, a tym samym przedsięwzięcie nie będzie źródłem konfliktów społecznych. Wszelkie uciążliwości będą krótkotrwałe, odwracalne i nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Zasięg ich będzie ograniczony i nie decydujący trwale o stanie środowiska w rejonie przedsięwzięcia – oczywiście z wyjątkiem przekształcenia rzeźby terenu, która to zmiana jest nie do uniknięcia.

3.6.2 Etap eksploatacji


Emisja do powietrza

Emisja zorganizowana

Brak jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza – ogrzewanie kontenerów socjalno-sanitarnych realizowane będzie za pomocą piecyków gazowych.Emisja niezorganizowana

Źródłem emisji niezorganizowanej będą silniki koparek wydobywających kruszywo, spycharki oraz silniki pojazdów służących do wywożenia kruszywa poza teren zakładu – w okresach suchych zdecydowanie bardziej uciążliwa jest emisja pyłów z dróg wewnątrz kopalni oraz drogi, którymi kruszywo będzie ekspediowane. Średnia liczba kursów samochodów ciężarowych wynosiła będzie 30/dzień.

Eksploatacja pojazdów samochodowych oraz koparek będzie generować zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach (m.in. tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne). Maszyny te oraz samochody będą także źródłem pylenia podczas ruchu po drogach technologicznych. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter nieciągły i będzie podlegać zmianom na poszczególnych etapach wydobycia, a nawet w obrębie jednej zmiany roboczej, w zależności od przebiegu prac, udziału poszczególnych maszyn i warunków pogodowych.

Pracownicy na teren kopalni dowożeni będą przez Inwestora busem – wobec czego emisja ta jest pomijalnie mała – z całą pewnością nie spowoduje mierzalnego pogorszenia stanu czystości powietrza w rejonie inwestycji.

Dla emisji niezorganizowanej – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem - nie ustala się emisji dopuszczalnej – ewentualny zasięg jej oddziaływania będzie ograniczony do terenu działki, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia .

Również z uwagi na brak zawodnienia złoża w pierwszym poziomie eksploatacyjnym, jego tymczasowe składowanie może powodować okresowe pylenie. W celu jego ograniczenia należy składować jak najmniej surowca w okresie letnim lub nawet prowadzić częściowe zraszanie hałd.

Stan obecnej wiedzy nie pozwala na wymodelowanie rozprzestrzeniania, ani też na obliczenie emisji z hałd kruszywa. Emisja ta, bowiem zależy od zbyt wielu czynników zmiennych w czasie takich jak:

- okres/czas emisji – emisja ta nie ma miejsca w okresie deszczu, ani w okresie zimowym, kiedy hałdy pokryte są śniegiem

- prędkość wiatru – zgodnie z wytycznymi EPA ( United States Environmental Protection Agency) – najdrobniejsze cząstki porywane są dopiero przy wietrze o prędkości 7 m/s,

- zaburzeń hałd, do których należy wzruszenie ich łyżkami koparek.

Zgodnie z opiniami ekspertów zasięg pylenia hałd wynosi jednak w przybliżeniu max 300 m – stąd należy je lokalizować w co najmniej takiej odległości od istniejącej w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Należy zaznaczyć, że planowany zakład wydobycia kruszywa oddalony będzie od zabudowy mieszkalnej o 800 m oraz co najbardziej istotne otoczony jest lasem w związku, z czym nie będzie on źródłem zapylenia na terenach zamieszkałych nawet w okresie bardzo porywistych wiatrów.

Emisja hałasu


Na etapie eksploatacji źródłem hałasu będą:

 • koparki podsiębierne ( 2 szt.),

 • spycharka (1szt.)

 • ładowarka (1 szt.)

 • wozidła technologiczne(2 szt.) ,

 • pojazdy transportowe ( średnio 30 kursów / dzień )

Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z 2007 r.) – w oparciu o klasyfikację terenów w Załączniku do Rozporządzenia należy stwierdzić, że w otoczeniu planowanej kopalni nie znajdują się tereny chronione prawnie pod względem akustycznym.

Niemniej jednak stwierdzić należy, że funkcjonowanie przedmiotowego zakładu wydobycia kruszywa naturalnego nie będzie źródłem uciążliwej emisji hałasu z uwagi na: • prowadzenie prac eksploatacyjnych wyłącznie w godzinach dziennych,

 • oddalenie o ok. 800 m od najbliższych terenów chronionych pod względem akustycznym,

 • otoczenie lasem, stanowiącym naturalny ekran akustyczny.

Obecnie z uwagi na brak wytyczenia na planie działek przeznaczonych pod lokalizację zakładu wydobycia kruszywa dróg technologicznych niemożliwe jest wyliczenie uciążliwości akustycznej przy pomocy symulacji komputerowych – brak jest również konieczności przeprowadzania tego rodzaju symulacji.

Gospodarka wodno-ściekowa

Przewidziana technologia wydobycia kruszywa naturalnego nie wymaga poboru wody, ani też nie jest źródłem ścieków przemysłowych. Zużycie wody wyłącznie do celów sanitarnych – conajwyżej 5-ciu przewidywanych do zatrudnienia na terenie kopalni pracowników – nie przekroczy 450 dm3/dobę, taka w przybliżeniu ilość ścieków sanitarnych będzie odprowadzana do szczelnego bezodpływowego szamba i wywożona okresowo do najbliższej oczyszczalni ścieków.


Koniecznym do spełnienia wymogiem jest, aby olej napędowy składowany był w bezpieczny dla środowiska sposób ( kontenerowa stacja paliw z wanną przeciwrozlewczą lub zbiornik dwupłaszczowy ) – tak aby w maksymalny sposób ograniczyć ryzyko skażenia wód podziemnych i gleby.

Wytwarzanie odpadów


Na etapie realizacji inwestycji tj. rozpoczęcia wydobycia kruszywa ze złoża nie będą powstawały żadne odpady. Odpady takie jak czyściwo i odzież ochronna, zużyte filtry, ewentualnie złom pojawią się dopiero na etapie eksploatacji kruszywa – ilość ich będzie ograniczana poprzez serwisowanie pracującego na terenie kopalni sprzętu przez zewnętrzne firmy serwisowe, która zabierać będą wymieniane części czy podzespoły. Bezpieczna dla środowiska utylizacja odpadów powstających na terenie kopalni nie będzie stanowiła żadnego problemu; dla ich selektywnego przechowywania przeznaczone zostanie zamykane pomieszczenie wyposażone w szczelne metalowe lub plastikowe pojemniki uniemożliwiające wycieki substancji płynnych na podłoże.

Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w planowanym do realizacji zakładzie zestawiono w poniższych tabelach:Tabela 2. Odpady niebezpieczne

L.p.

Rodzaj odpadu, kod

Przewidywana do wytwarzania ilość [Mg/rok]

1

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

kod 15 01 10*

0,01

2

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, (filtry , odzież, czyściwo)

kod 15 02 02*

0,01

3

Filtry olejowe
kod 16 01 07*

0,01

4

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

kod 16 01 21*


0,05

5

Baterie i akumulatory ołowiowe
kod 16 06 01*

0,02

Tabela 3. Odpady inne niż niebezpieczne

L.p.

Rodzaj odpadu, kod

Przewidywana do wytwarzania ilość [Mg/rok]

1

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (czyściwo, odzież),

kod 15 02 03

0,05

2

Metale żelazne

kod 16 01 17

2,0

3

Inne niewymienione elementy
kod 16 01 22

0,05

4

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

kod 16 02 14

0,1

5

Mieszaniny metali (złom),

kod 17 04 07

0,5

8

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

kod 17 05 04

100

Wszelkie wytworzone odpady gromadzone będą w szczelnych oznakowanych pojemnikach, w których zabezpieczone będą również przed deszczem. Składowanie odpadów i przekazywanie ich odbiorcy będzie miało miejsce poza strefą ochrony pośredniej ujęcia wody.

Rodzaj oraz ilość przewidywanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, pozwolą na bezpieczną ich utylizację przez uprawnionego odbiorcę.Oddziaływanie na gleby i wody podziemne

Nie przewiduje się też, aby eksploatacja kruszywa wpłynęła niekorzystnie na warunki gruntowo-wodne w rejonie złoża „Żołynia – Piasek 3” pomimo, iż złoże jest zawodnione. Sama eksploatacja kruszywa nie powoduje zanieczyszczenia wód gruntowych, natomiast praca urządzeń technicznych (koparek, ładowarek, ruch pojazdów ciężarowych) stwarza potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego w sytuacjach awaryjnych. Aby wykluczyć ewentualne zanieczyszczenie gruntu i wód substancjami ropopochodnymi należy zapewnić dobry stan techniczny i sprawność urządzeń, a wszelkie awarie usuwać i bazę sprzętu zlokalizować poza terenem kopalni. Ponadto nie należy składować w wyrobisku żadnych materiałów eksploatacyjnych. W przypadku wystąpienia awaryjnych wycieków należy niezwłocznie przystąpić do usuwania skutków zanieczyszczenia i powiadomić odpowiednie służby ochrony środowiska. Zaleca się wyposażyć bazę sprzętu eksploatacyjnego kopalni w zapas sorbentu do usuwania skutków rozlewu substancji ropopochodnych. W trakcie eksploatacji, a głównie po jej zakończeniu należy zabezpieczyć teren przed dzikim składowaniem odpadów w wyrobisku.Oddziaływanie na tereny zielone i powierzchnię ziemi

Na terenie projektowanej kopalni nie stwierdzono żadnych cennych gatunków roślin ani wartościowych pod względem przyrodniczym stanowisk roślinnych. Na terenie złoża nie ma drzew lub krzewów starszych niż 5 lat wymagających wycinki w związku z pracami wydobywczymi. Wpływ na szatę roślinną ograniczony będzie do usunięcia nielicznych dziko porastających teren samosiejek drzew i krzewów, co zgodnie z zapisem Art. 83, ust.6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 ze zm. ) nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia. Usunięcie tej roślinności przeprowadzone będzie w okresie późnej jesieni, poza okresem lęgowym ptaków.


Największe zmiany w środowisku dotyczyć będą przekształcenia rzeźby terenu. Zmiany wywołane eksploatacją złoża, w tym powstanie wyrobisk, hałdowanie nadkładu, składowanie kruszywa ocenić należy, jako niekorzystne dla fizjonomii terenu. Ponieważ jednak Inwestorzy przewidują docelowo wodno – rekreacyjny kierunek rekultywacji terenu lub też przeznaczenie wyrobiska na staw hodowlany należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie pogorszy na trwałe walorów krajobrazowych terenu, a wręcz go urozmaici.

3.7 Rozwiązania chroniące środowisko i zdrowie ludzi

3.7.1 Ochrona powietrza


Oddziaływanie na powietrze w znacznym stopniu uzależnione jest od charakteru wydobywanego materiału – w przypadku gliny, gdzie ziarna są bardzo drobne, łatwo w okresach suchych dochodzi do wywiewania szczególnie w okresach suchych w trakcie zaburzeń złoża. W przypadku ziaren większych (piach) i szorstkich wywiewanie zanieczyszczeń pyłowych nie stanowi już takiego problemu. Dodatkowo wydobywanie kruszyw spod lustra wody zapewnia , że w większości wypłukane będą zanieczyszczenia pyliste o frakcji poniżej 0,05 mm.

Składowanie kruszyw pochodzących z pierwszego – suchego poziomu eksploatacyjnego może, w szczególności w okresie bezdeszczowym, powodować okresowe pylenie. Celem jego ograniczenia zaleca się zraszanie hałd oraz dróg technologicznych wodą. Emisja ta ma jednak charakter okresowy i krótkotrwały, a odpowiednie działania zaradcze z pewności wyeliminują jej uciążliwość.

Dodatkowo należy rozważyć stosowanie następujących rozwiązań organizacyjnych celem ograniczenia emisji niezorganizowanej:


 • zwilżanie dróg, którymi wywożone jest kruszywo celem ograniczenia emisji spod kół pojazdów ciężarowych,

 • formowanie hałd o łagodnych zboczach, w kształcie cygar skierowanych w kierunku wiejącego wiatru,

 • w trakcie załadunku kruszywa z hałd na pojazd ciężarowy należy brać pod uwagę kierunek wiejącego wiatru i załadowywać kruszywo od strony zawietrznej hałdy,

 • odpowiednie dobranie wielkości i typu sprzętu w zależności od wykonywanej pracy,

 • okresowe zaniechania wydobycia kruszywa w trakcie wyjątkowo porywistych wiatrów w okresie bezdeszczowym.

Także emisja pyłów i gazów z silników koparek oraz pojazdów wywożących wydobyty surowiec będzie na tyle mała, że z całą pewnością nie pogorszy w sposób zauważalny stanu czystości powietrza tak na terenie działek należących do Inwestora, na których przedsięwzięcie będzie funkcjonować jak i poza nimi – w związku z tym działania zapobiegawcze są zbędne.

3.7.2 Gospodarka odpadami


Celem ograniczenia ilości powstających odpadów oraz minimalizację ryzyka przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska planuje się:

 • Utrzymywanie w sprawności eksploatowanych koparek, wozideł, pojazdów ciężarowych,

 • Dokonywanie zakupów materiałów eksploatacyjnych z zachowaniem zasady wyboru tych artykułów, które charakteryzują się wydłużonym okresem eksploatacyjnym i trwałością,

 • Gromadzenie odpadów w specjalnie oznaczonych pojemnikach,

 • Gromadzenie odpadów i przekazywanie ich uprawnionemu odbiorcy w strefie z dala od wyrobiska poza obszarem strefy ochrony pośredniej studni,

 • Wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń poza terenem kopalni.

3.7.3 Gospodarka wodno – ściekowa


Technologia przewidziana do stosowania w planowanej do realizacji kopalni jest technologią całkowicie bezściekową, wobec czego jakikolwiek negatywny wpływ w warunkach normalnych na wody zarówno powierzchniowe jak i podziemne jest wykluczony.

Jednakże nie można wykluczyć niekontrolowanego przedostania się olejów do środowiska gruntowo – wodnego. Celem uniknięcia takiego wypadku oleje w stosowanych maszynach wymieniane będą wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych przez zewnętrzne firmy serwisowe dysponujące odpowiednim sprzętem oraz zabezpieczeniami pozwalającymi na realizację tych operacji w sposób nie zagrażający środowisku .

Ścieki z kontenerów zaplecza socjalno-sanitarnego gromadzone będą w szczelnym zbiorniku , z którego okresowo wywożone będą do najbliższej oczyszczalni ścieków dysponującej punktem zlewnym .

3.7.4 Ochrona przed hałasem


W punkcie 3.5.2 niniejszego opracowania stwierdzono, że kopalnia nie będzie znaczącym źródłem hałasu, co w połączeniu z jej pracą wyłącznie w godzinach dziennych oraz lokalizacją z dala od obszarów chronionych pod względem akustycznym – sprawi, że nie będą miały miejsca przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych.

3.8 Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.


Emisja niezorganizowana powodowana przez silniki koparek, spycharki oraz pojazdów ciężarowych wywożących kruszywo a także pracowników kopalni będzie na tyle mała, że z całą pewnością nie będzie powodowała przekroczeń poziomów dopuszczanych przepisami ochrony środowiska.

Wydobycie kruszywa naturalnego jest rodzajem działalności przemysłowej pozwalającym na stosowanie rozwiązań chroniących środowisko w bardzo ograniczonym zakresie. Oddziaływanie na środowisko wiąże się, bowiem przede wszystkim z przekształceniem powierzchni terenu oraz emisją gazów i substancji do powietrza w trakcie pracy silników koparek. Pierwszy rodzaj oddziaływania, tj. nieodwracalne przekształcenie powierzchni terenu – nie może być w żaden sposób wyeliminowane czy ograniczone. Podobnie trudno ograniczyć jest emisję z silników koparek i samochodów ciężarowych – można to czynić jedynie poprzez eksploatację nowoczesnych urządzeń i pojazdów. W przypadku projektowanej kopalni, gdzie wskaźnik zużycie oleju napędowego wynosi 200 dm3 / 1 000 m3 wydobytego kruszywa, również nie możliwe jest dalsze jego ograniczanie – zaznaczyć jednak należy, iż jest to ilość typowa dla tej branży.

Ponadto stwierdza się, że:


 • Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji hałasu na tereny chronione pod względem akustycznym,

 • Brak jest zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych,

 • Projektowana kopalnia kruszyw nie będzie źródłem ścieków przemysłowych,

 • Wskaźnik zapotrzebowania oleju napędowego wynosi 200 dm3 / 1 000 m3 wydobytego kruszywa,

 • Emisja z projektowanej kopalni nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza poza granicami terenu do którego Inwestorzy posiadać będą tytuł prawny .

3.9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko


Wielkość przedsięwzięcia i jego charakter – stosunkowo niewielka skala, minimalne wielkości emisji do środowiska oraz znaczne oddalenie od granic państwa z pewnością wykluczają jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na środowisko sięgające poza granice kraju.

3.10. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
Prawnie chronionym obszarem położonym najbliżej przedmiotowego przedsięwzięcia jest obszar Natura 2000 „Lasy Leżajskie”. Przedsięwzięcie zlokalizowane w odległości ok. 8 km na południe od ww. obszaru Natura 2000 w związku z czym jakikolwiek jego wpływ na ten obszar jest wykluczony.


Mapa przedstawiająca lokalizację obszaru Natura 2000 „Lasy Leżajskie” stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do niniejszej Karty Informacyjnej.

Obszar przedsięwzięcia nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – granice obszaru chronionego krajobrazu przebiegają również w odległości kilku kilometrów.

I

4. Wniosek końcowy.


A. Stwierdza się, że z punktu widzenia przepisów w zakresie ochrony środowiska realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Żołynia - Piasek 3” jest celowa i możliwa do wykonania w planowanej lokalizacji.

B. Miejsce i lokalizacja przedsięwzięcia, jego rodzaj i skala, minimalne wielkości emisji do środowiska oraz ograniczenie ich oddziaływania do granic planowanego Zakładu sprawiają, że nie będzie ono stanowić zagrożenia dla najbliżej położonej zabudowy mieszkalnej.

C. Realizacja przedsięwzięcia Zakład wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Żołynia – Piasek 3” nie będzie przyczyną zaistnienia konfliktów społecznych – według Inwestorów lokalna społeczność zainteresowana jest powstaniem zakładu wydobycia kruszywa.

D. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie niesie ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych – co wynika z przewidzianych do zastosowania rozwiązań organizacyjnych oraz zabezpieczenie kontenerowej stacji paliw tacą przeciwrozlewczą.

E. Usytuowanie miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz minimalne zagrożenia dla środowiska w trakcie eksploatacji kruszywa przy zastosowaniu odpowiednich zaleceń organizacyjnych wykluczają negatywny wpływ na:

- obszary leśne i rolne,

- obszary Natura 2000,

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszary o dużej gęstości zaludnienia.F. Wielkość oddziaływania – jak wykazano w niniejszej karcie informacyjnej jest minimalna – nie spowoduje dodatkowego obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej. Z wyjątkiem nieodwracalnego przekształcenia powierzchni terenu - prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych i nieodwracalnych oddziaływań na środowisko jest zerowe.

G. W niniejszej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wykazano, że możliwa jest realizacja przedsięwzięcia pod nazwą Zakład wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Żołynia – Piasek 3” z zachowaniem wszystkich wymogów ochrony środowiska.

Z uwagi na uwarunkowania przytoczone w punktach A – G oraz uwzględniając to, że planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć wyszczególnionych w §3 ustęp 1 punkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r. poz. 2573 wraz z późn. zmianami,) dla których nie ma obowiązku wykonywania Raportów OOS proponuje się nie przeprowadzać dla przedmiotowego przedsięwzięcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i nie nakładać na Inwestora  obowiązku wykonania dla planowanego przedsięwzięcia Raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż skala przedsięwzięcia jest niewielka, emisje nieznaczące, a lokalizacja bardzo korzystna.W przedmiotowej sprawie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można zakończyć na etapie screeningu. Wobec powyższego wnioskuje się o wydanie dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1 mgr inż. Józef Magdoń: Dokumentacja Geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Żołynia – Piase 3” w kat. C1. Góra Ropczycka, maj 2010.: nt-bin -> private -> zolynia
private -> Uchwała nr xiv/90/2016 rady gminy tarnówka z dnia 21 marca 2016 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 2015-2022”
private -> Jeżeli chodzi o pracowników administracji jest to jeden etat, jeżeli chodzi o pracowników administracji I obsługi są to 3 osoby a łącznie 2,5 etatu
private -> Ostatni zakup
private -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
private -> Przedmowa
private -> Rozporządzenie rady ministróW z dnia 20 stycznia 2004 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
private -> Plan odnowy sołectwa
private -> Instrukcja sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów księgowych dla dwóch projektów wspóŁfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki rozdział I postanowienia ogólne
private -> Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych
zolynia -> Uchwała Nr xxi/145/09 Rady Gminy Żołynia z dnia 10 września 2009 r w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego zarządzenia zastępczego Wojewody Podkarpackiego
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna