Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZiemiaPobieranie 82.36 Kb.
Data03.02.2018
Rozmiar82.36 Kb.

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego

w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przed wypełnieniem wniosku o powierzenie grantów należy zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, opisanymi w aktach prawnych: Rozporządzeniu LSR – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm., Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Stowarzyszenia LGD „Ziemia Zamojska”, Procedurą oceny i wyboru grantobiorców oraz niniejszą informacją pomocniczą dla grantobiorców.

2. Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym przez LGD na jej stronie internetowej.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty zgodnie z listą załączników określoną we Wniosku o powierzenie grantu.


II. SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU
1. Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany.

2. Wniosek w części I wypełniany jest przez LGD, która dokonuje wyboru grantów do finansowania.

3. W sytuacji gdy dane pole nie dotyczy grantobiorcy, należy wpisać „nie dotyczy” lub kreskę, w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartości „0,00”.

4. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

a) wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy / pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,

b) wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,

c) załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty,

5. Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać w pełnych złotych (po obcięciu groszy).
III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU WNIOSKU DO DOFINANSOWANIA - wypełniana jest przez LGD, która dokonuje wyboru grantów do finansowania.
II. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY – wypełnia podmiot ubiegający się o dofinansowanie:

1. Rodzaj Grantobiorcy: W zależności od statusu prawnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy należy wypełnić odpowiednie pola. Należy wstawić znak X w jedno z pól w zależności od typu Grantobiorcy, zgodnie ze stanem faktycznym potwierdzonym w dokumentach dołączonych do wniosku.

2. Dane identyfikacyjne Grantobiorcy: należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym potwierdzonym w dokumentach dołączonych do wniosku w zależności od rodzaju grantobiorcy.

3. Adres Grantobiorcy: Należy podać adres siedziby grantobiorcy będącego osobą prawną lub adres zamieszkania grantobiorcy będącego osobą fizyczną.

4. Adres do korespondencji: należy uzupełnić jedynie w sytuacji gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby/zamieszkania.

5. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy: Należy wpisać zgodnie z dokumentami potwierdzającymi umocowanie tych osób np. w rejestrze KRS.

6. Dane pełnomocnika Grantobiorcy: W imieniu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy może występować pełnomocnik, któremu podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy udzielił stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany.

W złożonym pełnomocnictwie własnoręczność podpisów musi zostać potwierdzona przez notariusza. Dane dotyczące pełnomocnika powinny być zgodne z dołączonym do wniosku pełnomocnictwem. Należy podać imię/nazwisko/stanowisko/funkcję oraz dane teleadresowe pełnomocnika.


7. Dane osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku: należy wskazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku.

III. CHARAKTERYSTYKA GRANTOBIORCY – jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: Należy uzupełnić w sytuacji gdy Grantobiorcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką. Należy wpisać podstawowe dane: nazwę siedzibę bądź miejsce prowadzonej działalności oraz informacje o prowadzonych działaniach.

IV. INFORMACJE O GRANCIE.
1. Tytuł grantu: Tytuł grantu powinien być więzły oraz odzwierciedlać rodzaj i zakres planowanego projektu. Tytuł będzie podawany w jednakowym brzmieniu we wszystkich dokumentach, w których jest do niego odwołanie.
2. Okres realizacji: Przy określaniu okresu realizacji należy pamiętać, że zgodnie z Procedurą oceny oraz wyboru grantobiorców, termin realizacji grantu nie może być dłuższy niż 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Miejsce realizacji: należy uzupełnić zgodnie z planowaną realizacją projektu. Jeśli wystąpi więcej niż jedno miejsce realizacji – należy wpisać wszystkie planowane miejsca realizacji warsztatów/wydarzeń promocyjnych/kulturalnych.
4. Uzasadnienie z zakresem tematycznym projektu grantowego określonym w ogłoszeniu o naborze – należy uzasadnić czy projekt jest zgodny z zakresem tematycznym oraz w jaki sposób odpowiada na zakres tematyczny podany w ogłoszeniu o naborze.
5. Cel główny grantu: Należy szczegółowo określić cel, jaki stawia sobie Grantobiorca przystępując do realizacji grantu, z którego wynikać będzie wpływ na osiągnięcie celów określonych przez LGD w LSR. Cel główny powinien być konkretny, mierzalny,adekwatny do zakładanych rezultatów (efektów) realistyczny i określony w czasie.

Cel zostanie przeniesiony do Umowy o powierzeniu grantu, a podmiot ubiegający się o dofinansowanie będzie zobowiązany do osiągnięcia założonego celu oraz w przypadku grantów inwestycyjnych jego utrzymania przez okres 5 lat od dnia wypłaty środków w ramach projektu grantowego.


7. Opis zadań: Należy odnieść się do każdego z n/w podpunktów:

A/ Ogólna charakterystyka grantu: należy opisać planowaną do realizacji operację w taki sposób, by była możliwa weryfikacja planowanych do osiągnięcia celów w odniesieniu do zakładanych rezultatów (efektów). Opis powinien być zwięzły.


B/ Potrzeba realizacji grantu: Należy uzasadnić potrzebę realizacji grantu na danym terenie.
C/ Planowane działania: w przypadku gdy planowana operacja dotyczy realizacji szkoleń/warsztatów/przedsięwzięć edukacyjnych/ wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych, sportowych w opisie grantu należy zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące planowanej organizacji i realizacji każdego przedsięwzięcia, m.in.:

- tytuł, nazwa, temat,

- termin,

- lokalizacja,

- czas trwania w podziale na liczbę dni i liczbę godzin,

- program (wstępny harmonogram, zakres),

- kryteria (np. wymagane doświadczenie, kwalifikacje, cena) i sposób wyłonienia osób realizujących przedsięwzięcie np. wykładowców, prowadzących, koordynatorów, artystów, zapewniający konkurencyjność tego wyboru.

- niezbędne zaplecze techniczno-organizacyjne.

W sytuacji gdy grant dotyczy wydania/publikacji materiałów promocyjnych należy podać liczbę planowanych egzemplarzy, ogólną charakterystykę, specyfikację planowanego wydawnictwa.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zaplanować realizację zadań w ramach grantu. Należy pamiętać, że w przypadku planowanych albo zaistniałych zdarzeń związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację grantu (np. zmianę lokalizacji wydarzenia), Grantobiorca powinien poinformować LGD o zaistnieniu tej sytuacji.


D/ Grupy docelowe (odbiorcy) projektu (w tym grupy defaworyzowane wskazane w LSR): należy opisać grupę docelową zaplanowanych działań (potencjalni uczestnicy, liczba osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR) oraz zasady rekrutacji, kryteria selekcji w przypadku ograniczonej dostępności.
E/ Zakładane rezultaty grantu: Należy opisać zakładane rezultaty planowanego grantu.
8. Promocja: Należy wskazać sposób promocji grantu, w tym sposób informowania o źródle dofinansowania projektu ze środków PROW 2014-2020 w ramach wrażania LSR przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Zamojska", np. należy podać rodzaj materiałów związanych z przygotowaniem, promocją oraz realizacją (zaproszenia, plakaty, ogłoszenia, reklamy, materiały szkoleniowe, prezentacje).

Należy pamiętać o obowiązkach dotyczących informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi np. na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek, biuletynów) oraz plakatach należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE, tj. „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotypy: UE, PROW 2014-2020, LEADER oraz logotyp LGD „Ziemia Zamojska”


9. Korzystanie z usług doradczych LGD: Należy wskazać czy Grantobiorca korzystał z doradztwa w LGD „Ziemia Zamojska” w ramach danego naboru, którego dotyczy wniosek.
10. Rodzaj doradztwa: w zależności od sposobu doradztwa wpisać: doradztwo w biurze LGD, doradztwo podczas szkolenia w ramach naboru, doradztwo e-mailowe.
11. Grant jest dedykowany osobom z grup defaworyzowanych określonych w LSR

(dotyczy działań z zakresu Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych).


12. Nazwa grupy defaworyzowanej, do której skierowane będą działania: wpisać zgodnie z danymi podanymi w LSR dotyczącymi grup de faworyzowanych.

V. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW GRANTU.

Należy podać nazwę wskaźnika, jednostkę miary, wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia oraz źródło weryfikacji np. listy obecności, protokół odbioru, dokumentacja zdjęciowa.


VI. PLAN FINANSOWY GRANTU.

1. Należy wpisać sumę kosztów całkowitych i kwalifikowanych grantu określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. (Dz.U z 2015 poz. 1570) z wyłączeniem wartości wkładu rzeczowego oraz kosztów ogólnych. Koszty powinny być zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym grantu.2. Koszt ogólne (art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013) w wysokości nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych grantu.

3. Koszty niekwalifikowane – Jeżeli planowane do poniesienia koszty nie mieszczą się w żadnej kategorii kosztów wymienionych powyżej należy umieścić je w podanym wierszu.

4. Razem koszty realizacji grantu (suma kwot 1 – 3).
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: należy podać wnioskowaną kwotę w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych oraz wkład własny finansowy, który powinien wynosić minimum 1% kosztów kwalifikowalnych grantu.

Limit dostępny dla Grantobiorcy w ramach PROW 2014 – 2020 – należy podać w sytuacji gdy Grantobiorca korzystał lub korzysta z pomocy w ramach projektu grantowego tj. ma zawartą umowę. Należy podać kwotę otrzymanej pomocy zgodnie z Umową o powierzeniu grantu oraz wyliczony pozostały limit pomocy do wykorzystania, który w ramach PROW 2014-2020 wynosi 100 000,00 zł.
VII. Zgodność projektu z kryteriami wyboru dla Grantobiorców określonymi przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Zamojska” – uzasadnienie zgodności.

Należy uzasadnić zgodność z kryteriami wyboru dla Grantobiorców.


VIII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE – Załącznik obowiązkowy

Należy uzupełnić podając nazwę zadania, jednostkę miary np. szt., komplet, ilość, cenę jednostkową w zł. W uzasadnieniu należy podać parametry zadania lub poszczególnych elementów, zakupów, usług wraz z podaniem źródła przyjętej ceny np. rozeznanie rynku na podstawie cen ofert internetowych, na podstawie zapytań ofertowych.


IX. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Do wniosku dołączyć należy załączniki zgodnie z wykazem. W kolumnie Liczba należy wstawić liczbę dołączonych załączników, w kolumnach: Tak/ND należy wstawić X w odpowiednim polu.

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument. Dokumenty sporządzone na formularzach udostępnionych przez LGD muszą być w wyznaczonych miejscach opatrzone datą oraz podpisane przez podmiot albo pełnomocnika. Podpisy powinny być czytelne. Jeśli podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy nie jest osoba fizyczna formularz wniosku powinien być opatrzony pieczęcią.

Dodatkowo w wierszu Inne załączniki należy wymienić i dołączyć załączniki wymagane przez LGD np. Oświadczenie o doświadczeniu Grantobiorcy.Grantobiorca ubiegający się o powierzenie grantu maże wpisać oraz załączyć załączniki, które w jego opinii są niezbędne do oceny wniosku przez Radę LGD „Ziemia Zamojska”, których nie wyszczególniono w sekcji INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH.
Wniosek oraz załączniki powinny być podpisane przez podmiot wnioskujący, opatrzone datą i pieczęcią.
Directory: images -> 2017 -> Dokumenty Granty
2017 -> Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
2017 -> Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż lgd
2017 -> Najlepsze polskie szpitale publiczne nagrodzone!
2017 -> Karta informacyjna operacji
2017 -> Analiza innowacyjnego charakteru operacji
2017 -> W ramach zakresu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze objętym lsr
2017 -> Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
2017 -> Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Dokumenty Granty -> Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia

Pobieranie 82.36 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna