Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2012Pobieranie 491,24 Kb.
Strona1/5
Data05.02.2018
Rozmiar491,24 Kb.
  1   2   3   4   5

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 2/2012

przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 1. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,
15–888 Białystok (NIP 542–25–42–016, Regon 050667685) – siedziba Zarządu Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 i Departamentu Finansów oraz ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok – siedziba Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.


 1. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI:

Kontrola przeprowadzona w dniach 5-16 listopada 2012 r.


 1. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

Maciej Rynkiewicz – kierownik zespołu kontrolującego – starszy inspektor wojewódzki


w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia nr 1/2012
z dnia 29.10.2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.
Agata Pawłowska – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działająca
na podstawie upoważnienia nr 2/2012 z dnia 29.10.2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.
Piotr Kondrusik – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działający
na podstawie upoważnienia nr 3/2012 z dnia 29.10.2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.
Sylwester Maciej Dargiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Kontroli
w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia nr 4/2012 z dnia 29.10.2012 r. wydanego
z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.


 1. CEL/TEMAT KONTROLI

Zbadanie, czy spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IZ RPOWP
oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego. Sprawdzenie poprawności sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13), w tym także w zakresie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danego projektu.


 1. ZAKRES KONTROLI

Zakresem kontroli objęto system weryfikacji wydatków, poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na podstawie kwot przedstawionych w:

 • Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPPD.IZ.UMWPD_-D07/12-00, sporządzonym na podstawie kwot zaksięgowanych do dnia 30.09.2012 r., obejmującym wydatki
  w wysokości 1.630.178.409,28 PLN – podstawa certyfikacji wydatków poniesionych przez beneficjentów narastająco od początku programu.

Podstawą sporządzenia deklaracji wydatków od IZ do IC były wydatki poniesione
przez beneficjentów i poświadczone przez Instytucję Zarządzającą w ramach:

 • Osi Priorytetowej I – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

 • Osi Priorytetowej II – Rozwój infrastruktury transportowej

 • Osi Priorytetowej III – Rozwój turystyki i kultury

 • Osi Priorytetowej IV – Społeczeństwo Informacyjne

 • Osi Priorytetowej V – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

 • Osi Priorytetowej VI – Rozwój infrastruktury społecznej

Ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów –
66.550.363,26 PLN (kwota odpowiadająca wkładowi wspólnotowemu – 48.882.162,73 PLN).
Dokonano doboru próby do sprawdzenia, wybrano pięć wniosków beneficjenta o płatność:

 1. Wniosek Biura Techniczno – Handlowego „ELMES” Elżbieta Danowska-Stankiewicz
  WNP-RPPD.01.04.02-20-045/11-02 za okres do 31.05.2012 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych – podstawę certyfikacji – 45.180,00 PLN,

 2. Wniosek Specjalistycznego Anestezjologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej AnestMed Piotr Gałkin WNP-RPPD.01.04.01-20-017/11-02 za okres do 14.05.2012 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych - podstawę certyfikacji – 112.943,72 PLN,

 3. Wniosek SUWAR Sadowska Spółka Jawna WNP-RPPD.03.02.02-20-023/10-11 za okres
  do 30.03.2012 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych – podstawę certyfikacji –
  409.079,60 PLN,

 4. Wniosek Gminy Grajewo WNP-RPPD.05.02.00-20-066/10-04 za okres do 13.04.2012 r.
  na kwotę wydatków kwalifikowalnych – podstawę certyfikacji – 1.292.599,99 PLN,

 5. Wniosek PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WNP-RPPD.01.04.02-20-131/10-02 za okres do 15.02.2012 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych – podstawę certyfikacji – 1.908.064,30 PLN.

Ponadto badaniem objęto obszary: • prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot,

 • informowanie o nieprawidłowościach,

 • KSI (SIMIK 2007-2013).
 1. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIEŃ – OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

  • Pan Jakub Krawczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO,

  • Pani Grażyna Kamińska – Kierownik Referatu Finansów RPOWP,

  • Pani Eugenia Snop – Kierownik Referatu Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacyjności,

  • Pani Katarzyna Grabowska – Kierownik Referatu Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Regionalny,

  • Pan Paweł Gaiński – Kierownik Referatu Oceny i Wyboru Wniosków

  • Pani Alina Stefanowicz – Kierownik Referatu Kontroli RPOWP. 1. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI


7.1 Poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13)
i systemach księgowych

Prowadzone w trakcie kontroli sprawdzenia dotyczyły przestrzegania procedur weryfikacji wniosków o płatność, sprawdzania dokumentów źródłowych otrzymywanych
od beneficjentów, przestrzegania procedur weryfikacji, że zadeklarowane wydatki zostały poniesione w związku z projektami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami kwalifikowalności wydatków mającymi zastosowanie do programu operacyjnego
i obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w szczególności dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej, zasad udzielania zamówień publicznych, zasad ochrony środowiska oraz zasad horyzontalnych polityk WE.

Badano sposób przeprowadzania weryfikacji na próbie dokumentów otrzymanych


przez IZ RPOWP. Zastosowano metodę statystycznego losowego doboru próby przy wykorzystaniu programu Excel i wielkości próby zapewniającej sprawdzenie, co najmniej 2% wartości ogółem kwalifikowalnych wydatków z Poświadczenia i deklaracji wydatków
oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej

nr RPPD.IZ.UMWPD_-D07/12-00.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego istnieją wnioski beneficjentów o płatność, będące podstawą sporządzenia badanego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej.


W zakresie Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.01.04.02-20-045/11-02 przedstawionego
w związku z realizacją Projektu
„Wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ELMES
na rynku krajowym poprzez zakup nowoczesnej pilarki i oprogramowania”

Kontrolą objęto:

wniosek o płatność końcową nr WNP-RPPD.01.04.02-20-045/11-02 za okres do 31 maja 2012 r. wraz z załącznikami (faktury VAT, wyciągi bankowe, zamówienie pilarki z oprogramowaniem zgodnie z ofertą otrzymaną z dn. 09.03.2012 r., protokół dotyczący analizy otrzymanych ofert), Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPPD.01.04.02-20-045/11 z dnia
3 lipca 2012 r., Umowę nr UDA-RPPD.01.04.02-20-045/11-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 19 stycznia 2012 r., Aneks Nr UDA-RPPD.01.04.02-20-045/11-01 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 12 lipca 2012 r.

Sprawdzeniu poddano 100% dokumentów księgowych ujętych przez Beneficjenta


we wniosku o płatność (4 dokumenty księgowe) dotyczących:

 • zakupu pilarki (Faktura VAT zaliczkowa Nr 62R1690/01 z dn. 09.03.2012 r., Faktura VAT Nr 62R3465/01 z dn. 17.05.2012 r.)

 • zakupu oprogramowania (Faktura VAT zaliczkowa Nr 62R1689/01 z dn. 09.03.2012 r., Faktura VAT Nr 62R3486/01 z dn. 17.05.2012 r.)

Analiza kopii dołączonych do wniosku dokumentów wykazała, że są one zgodne


z danymi wykazanymi w pkt 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.
W trakcie kontroli potwierdzono zgodność wydatków poniesionych przez beneficjenta
z kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.01.04.02-20-045/11
z dnia 03.07.2012 r. oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik
nr 2 do Aneksu nr UDA-RPPD.01.04.02-20-045/11-01 o dofinansowanie Projektu z dnia 12.07.2012 r.
Zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany
jest do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Beneficjent, jako podmiot nie będący jednostką sektora finansów publicznych nie był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wystąpiły łącznie przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.).
W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono niezgodności Projektu z przepisami wspólnotowymi i krajowymi dotyczącymi kwalifikowalności poniesionych wydatków.
Stwierdzono, że prawidłowość realizacji Projektu była przedmiotem badania przez
IZ RPOWP podczas kontroli na zakończenie realizacji Projektu. W dokumentacji z kontroli
IZ RPOWP znajdują się dokumenty potwierdzające, że Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową pozwalającą na identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z realizacją Projektu.
Pismem RPO-IV.433.5.6.2.2.2012 z dnia 14.09.2012 r. IZ RPOWP poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr WNP-RPPD.01.04.02-20-045/11-02 został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany przez IZ RPOWP.
Dyspozycja przelewu środków została zatwierdzona w dniu 14.09.2012 r. Zlecenie płatności środków EFRR w systemie BGK zostało zarejestrowane dnia 14.09.2012 r.
W dniu 25.09.2012 r. kwota w wysokości 45.180,00 PLN została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu.
W zakresie Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.01.04.01-20-017/11-02 przedstawionego
w związku z realizacją Projektu
„Podniesienie konkurencyjności Specjalistycznego Anestezjologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej AnestMed Piotr Gałkin poprzez inwestycję
w nowoczesny sprzęt i innowacyjne usługi medyczne”

Kontrolą objęto:

wniosek o płatność końcową nr RPPD.01.04.01-20-017/11-02 za okres do 14 maja 2012 r.
wraz z załącznikami (faktury VAT, wyciągi bankowe, protokoły zdawczo-odbiorcze, protokoły wyboru ofert, Umowę sprzedaży z dn. 30.04.2012 r. zawartą pomiędzy Anestmed a BiaMediTek Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego), Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
nr WND-RPPD.01.04.01-20-017/11 z dnia 25 czerwca 2012 r., Umowę nr UDA-RPPD.01.04.01-20-017/11-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 20 stycznia 2012 r., Aneks
Nr UDA-RPPD.01.04.01-20-017/11-01 z dnia 9 lipca 2012 r.

Sprawdzeniu poddano 100% dokumentów księgowych ujętych przez Beneficjenta


we wniosku o płatność (7 dokumentów księgowych).

Badany wniosek o płatność dotyczył refundacji wydatków związanych z zakupem urządzeń anestezjologicznych umożliwiających wprowadzenie nowej usługi medycznej: • monitora głębokości znieczulenia BISx moduł współpracujący z monitorowaniem operacyjnym (Faktura VAT Nr I553117/08 z dnia 26.09.2011 r.)

 • stymulatora nerwów obwodowych do znieczuleń przewodowych (Faktura VAT
  Nr 12-FVS/0199 z dnia 29.03.2012 r.)

 • zestawu łyżek do laryngoskopu do trudnej intubacji (Faktura VAT Nr FV/3/03/2012
  z dnia 30.03.2012 r.)

 • zestawu laryngoskopu światłowodowego z kompletem łyżek (Faktura VAT
  Nr FV/4/03/2012 z dnia 30.03.2012 r.)

 • monitora przenośnego wieloparametrowego nadzoru pooperacyjnego pacjenta (Faktura VAT Nr 2012/03/FV/01/00589 z dnia 30.03.2012 r.)

 • respiratora stacjonarno-transportowego (Faktura VAT Nr 2012/03/FV/01/00590 z dnia 30.03.2012 r.)

 • wieloprofilowego stanowiska anestezjologicznego (Faktura VAT Nr 2012/04/FV/01/00434
  z dnia 30.04.2012 r.)

Analiza kopii dołączonych do wniosku o płatność dokumentów wykazała, że są one zgodne


z danymi wykazanymi w pkt. 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.
Zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest
do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Beneficjent, jako podmiot nie będący jednostką sektora finansów publicznych nie był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wystąpiły łącznie przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.).
W trakcie kontroli potwierdzono zgodność wydatków poniesionych przez beneficjenta
z kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.01.04.01-20-017/11 oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Aneksu Nr UDA-RPPD.01.04.01-20-017/11-01 z dnia 9 lipca 2012 r.
W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono niezgodności Projektu z przepisami wspólnotowymi i krajowymi dotyczącymi kwalifikowalności poniesionych wydatków.

Stwierdzono, że prawidłowość realizacji Projektu była przedmiotem badania przez


IZ RPOWP podczas kontroli na zakończenie realizacji Projektu. W dokumentacji z kontroli
IZ RPOWP znajdują się dokumenty potwierdzające, że Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową pozwalającą na identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z realizacją Projektu.
Pismem RPO-IV.433.4.5.2.2.2012 z dnia 11.09.2012 r. IZ RPOWP poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr WNP-RPPD.01.04.01-20-017/11-02 został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany przez IZ RPOWP.
Dyspozycja przelewu środków została zatwierdzona w dniu 11.09.2012 r. Zlecenie płatności środków EFRR w systemie BGK zostało zarejestrowane dnia 11.09.2012 r. W dniu 18.09.2012 r. kwota w wysokości 112.943,72 zł została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu.

W zakresie Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.02.02-20-023/10-11 przedstawionego
w związku z realizacją Projektu
„Magia zabytkowej kamiennicy odkryta na nowo w hotelu AKVILON. Rozbudowa infrastruktury turystycznej Podlasia poprzez utworzenie kompleksu hotelowo-restauracyjnego”

Kontrolą objęto:

wniosek o płatność końcową nr WNP-RPPD.03.02.02-20-023/10-11 za okres do dnia
30 marca 2012 r. wraz z załącznikami (faktury VAT, wyciągi bankowe, Umowę nr 2/2010 zawartą w dniu 23 sierpnia 2010 r. pomiędzy SUWAR SADOWSKA Spółka Jawna a Zakładem Budowlno-Produkcyjno-Handlowym K. I. B. KOTWICA Spółka Jawna na budowę kompleksu hotelowo-restauracyjnego w ramach Projektu wraz z Aneksami nr 1/2011, 2/2011, 3/2011, protokół odbioru częściowego elementów robót, protokół odbioru końcowego z dnia 20.02.2012 r., Umowę nr 6/2011 zawartą w dniu 9 sierpnia 2011 r. pomiędzy SUWAR SADOWSKA Spółka Jawna a Firmą TONIKO na zakup i dostawę środków trwałych, protokoły przekazania i odbioru środków trwałych z dnia 09.08.2011 r.), Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
nr WND-RPPD.03.02.02-20-023/10 z dnia 31 maja 2012 r., Umowę nr UDA-RPPD.03.02.02-20-023/10-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 25 sierpnia 2010 r., Aneks Nr UDA-RPPD.03.02.02-20-023/10-03 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 20 czerwca 2012 r.

Sprawdzeniu poddano 100% dokumentów księgowych ujętych przez Beneficjenta


we wniosku o płatność (4 dokumenty księgowe) dotyczących:

 • budowy kompleksu hotelowo-restauracyjnego (Faktura VAT Nr 6/02/2012
  z dn. 20.02.2012 r.)

 • dostawy środków trwałych do kompleksu hotelowo-restauracyjnego – wyposażenia hotelu (Faktura VAT Nr 74/2012 z dn. 29.02.2012 r., Faktura VAT Nr 75/2012
  z dn. 29.02.2012 r., Faktura VAT Nr 76/2012 z dn. 29.02.2012 r.)

Analiza kopii dołączonych do wniosku dokumentów wykazała, że są one zgodne


z danymi wykazanymi w pkt 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.
W trakcie kontroli potwierdzono zgodność wydatków poniesionych przez beneficjenta
z kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.02.02-20-023/10
z dnia 31.05.2012 r. oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik
nr 2 do Aneksu nr UDA-RPPD.03.02.02-20-023/10-03 o dofinansowanie Projektu z dnia 20.06.2012 r.
Zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest
do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Beneficjent, jako podmiot nie będący jednostką sektora finansów publicznych nie był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wystąpiły łącznie przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.).
W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono niezgodności Projektu z przepisami wspólnotowymi i krajowymi dotyczącymi kwalifikowalności poniesionych wydatków.
Stwierdzono, że prawidłowość realizacji Projektu była przedmiotem badania
przez IZ RPOWP podczas kontroli na zakończenie realizacji Projektu. W dokumentacji
z kontroli IZ RPOWP znajdują się dokumenty potwierdzające, że Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową pozwalającą na identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z realizacją Projektu.
Pismem RPO.IV.0191-16-12-11/10 z dnia 20.09.2012 r. IZ RPOWP poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr WNP-RPPD.03.02.02-20-023/10-11 został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany przez IZ RPOWP.
Dyspozycja przelewu środków została zatwierdzona w dniu 20.09.2012 r. Zlecenie płatności środków EFRR w systemie BGK zostało zarejestrowane dnia 21.09.2012 r.
W dniu 03.10.2012 r. kwota w wysokości 409.079,60 PLN została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu.
W zakresie Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.02.00-20-066/10-04 przedstawionego
w związku z realizacją Projektu
„Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo”

Kontrolą objęto:

wniosek o płatność nr RPPD.05.02.00-20-066/10-04 za okres do dnia 13.04.2012 r.
wraz z załącznikami (faktury VAT, wyciągi bankowe, Umowę Nr 1/D/R/2011 zawartą w dniu 01.08.2011 r. pomiędzy Gminą Grajewo a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „Bocar”
Spółka z o.o. na zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo, zlecenie
na wykonanie 2 szt. tablic pamiątkowych, protokoły zdawczo-odbiorcze), Wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-066/10 z dnia 30.05.2012 r., Umowę nr UDA-RPPD.05.02.00-20-066/10-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 27.06.2011 r., Aneks nr UDA-RPPD.05.02.00-20-066/10-02 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 19.06.2012 r.
Sprawdzeniu poddano 100% dokumentów księgowych ujętych przez Beneficjenta
we wniosku o płatność (3 dokumenty księgowe) dotyczących:


 • zakupu tablic pamiątkowych oraz plakietek informacyjnych (Faktura VAT Nr 21/2012
  z dn. 30.03.2012 r.)

 • zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP KSRG Ciemnoszyje (Faktura VAT nr FA/35/2012 z dn. 30.03.2012 r.)

 • zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP KSRG Białaszewo (Faktura VAT nr FA/36/2012 z dn. 30.03.2012 r.)

Analiza kopii dołączonych do wniosku dokumentów wykazała, że są one zgodne
z danymi wykazanymi w pkt 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.
W trakcie kontroli potwierdzono zgodność wydatków poniesionych przez beneficjenta
z kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.05.02.00-20-066/10
z dnia 30.05.2012 r. oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik
nr 2 do Aneksu nr UDA-RPPD.05.02.00-20-066/10-02 o dofinansowanie Projektu z dnia 19.06.2012 r.
Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność przedłożył dokumentację przetargową
(ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, umowę
z wykonawcą, SIWZ).

Wyłonienia wykonawcy na zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo dokonano w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych, zastosowano tryb przetargu nieograniczonego.

IZ RPOWP w wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej zamówienia do dostawę dwóch specjalistycznych wozów strażackich do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii stwierdziła, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z nieistotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono naruszenia następujących przepisów:


 • art. 40 ust. 6 pkt 2 poprzez nie zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu w DUUE informacji
  o terminie wykonania zamówienia

 • art. 42 ust. 1 poprzez udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  na stronie internetowej w dniu przekazania ogłoszenia do DUUE

 • art. 96 ust. 1 poprzez wystąpienie błędów w protokole postępowania o zamówienie publiczne

Powyższe naruszenia mają charakter formalny i nie skutkowały nałożeniem korekty finansowej.

W dokumentacji z kontroli IZ RPOWP znajdują się dokumenty potwierdzające,


że Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową pozwalającą na identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z realizacją Projektu.
Pismem RPO-V.433.8.17.2.4.2011 z dnia 18.09.2012 r. IZ RPOWP poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr WNP-RPPD.05.02.00-20-066/10-04 został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany przez IZ RPOWP.
Zlecenie płatności środków EFRR w systemie BGK zostało zarejestrowane dnia
18.09.2012 r. W dniu 25.09.2012 r. kwota w wysokości 712.971,48 PLN została przekazana
na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu.

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna