Informacja podatkowa na 2009 rPobieranie 31,39 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar31,39 Kb.


Informacja podatkowa na 2017 r.
W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Skala podatku dochodowego na 2017 r.


Podstawa obliczenia podatku w zł

Podatek wynosi
ponad

do
85.528

18%

Minus kwota zmniejszająca podatek

85.528
15.395,04 zł + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł


Wysokość kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu ZALICZEK na podatek w 2017 r.


Podstawa obliczenia podatku

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek

do 85.528

556,02

ponad 85.528

0

Zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku wpłynie na sposób obliczania zaliczek na podatek


w ciągu roku. Jeżeli dochody pracownika nie przekroczą 85.528 zł to pracodawca jako płatnik będzie pobierał zaliczki w dotychczasowej wysokościu pomniejszając je o 1/12 kwoty zmniejszającej, czyli
o 46,33 zł. Po przekroczeniu 85.528 zł pracodawca będzie pobierał zaliczki bez uwzględaniania kwoty zmniejszającej podatek.

Dopiero w rozliczeniu rocznym za 2017 r. będzie miała miejsce zastosowanie nowa skala podatkowa. Kwota zmniejszająca podatek ustalana jest w następujący sposób: • Dla dochodu do 6.600 zł wynosi 1.188 zł

 • Dla dochodu powyżej 6.600 zł do 11.000 zł wyliczana jest wg wzoru:

631,98 zł x ( podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) ÷ 4.400 zł

 • Dla dochodu powyżej 11.000 zł do 85.528 zł wynosi 556,02 zł

 • Dla dochodu powyżej 85.528 zł do 127.000 zł wyliczana jest wg wzoru:

556,02 zł x ( podstawa obliczenia podatku – 85.528 ) ÷ 41.472 zł

 • Dla dochodu powyżej 127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatekKoszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2017 roku


 • dla pracujących na jednym etacie 111,25 zł miesięcznie, rocznie nie więcej niż 1.335 zł

 • dla wieloetatowców rocznie koszty nie mogą przekroczyć 2.002,05 zł

 • dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania miesięcznie
  139,06 zł i 1.668,72 zł za cały rok

 • dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców łącznie maksimum 2.502,56 zł

Zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza się o 46,33 zł miesięcznie, natomiast rocznie 556,02 zł.
Ważne limity na 2017 r.


 1. Wartość sprzedaży w 2017 r. uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi
  200.000 zł

 2. Wielkość przychodów za 2016 rok uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym 250.000 EUR x kurs 4,2976 = 1.074.400 zł.

 3. Kwota przychodów za 2016 rok zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych
  2.000.000 EUR x kurs 4,2976 = 8.595.200 zł.

Podatnicy uzyskujący dochody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze
z majątku nie mającego związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal mogą wybrać opodatkowanie tych wpływów w formie ryczałtu.

W roku 2017 wynajmujący zapłacą zryczałtowany podatek od przychodów z najmu według stawki 8,5% bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.

Od 1 stycznia 2017 roku najniższe wynagrodzenie pracowników wynosi 2.000 zł.

Współczynnik za ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi 20,83.


Amortyzacja
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz zaliczeni do małych podatników, będą mogli zaliczyć bezpośrednio w koszty wydatki (z wyjątkami) na nabycie środków trwałych
o równowartości 50.000 EUR tj. 215.000 zł w jednym roku.

Jednorazową amortyzację należy traktować jako pomoc de minimis.

Mały podatnik to zgodnie z art.5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to taki którego przychody ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyły
w poprzednim roku 1.200.000 EUR tj. 5.157.000 zł.

Jednorazowa amortyzacja obejmie środki trwałe zaliczone do grupy 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych. Do limitu jednorazowych odpisów (rocznie 50.000 EUR) nie będzie się wliczać odpisów od składników majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł.


Deklaracje

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacamy do 20 następnego miesiąca na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorcy rozliczający się z Urzędem Skarbowym samodzielnie będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy bez deklaracji podatkowych.

Przedsiębiorcy nadal będą zwolnieni z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji na zaliczki


PIT – 5, PIT – 5L, PIT – 4. Deklarację roczną PIT 4R, należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do końca stycznia następnego roku. Tylko w razie zaprzestania prowadzenia działalności deklaracja taka musi być złożona do dnia jej zaprzestania.

Nadal przedsiębiorcy będą mogli wpłacać comiesięczne zaliczki na podatek w formie uproszczonej. Natomiast przedsiębiorcy zaliczeni w przepisach do małych podatników lub rozpoczynających działalność będą mogli wpłacać zaliczki co kwartał. Możliwość tę będą mieli zarówno przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, jak i korzystający ze stawki liniowej 19%. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, muszą do 20 lutego danego roku podatkowego zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o swym wyborze.Inne zmiany


 1. Niższy limit transakcji gotówkowych

Od 01.01.2017 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostanie obniżony limit kwotowy z 15.000 EUR do 15.000 PLN brutto.

Wydatku, który przedsiębiorca zapłaci z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności nie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jeżeli wydatek najpierw zostanie ujęty w kosztach, a następnie zapłacony gotówką to konieczne będzie wyksięgowanie tego wydatku z kosztów w całości lub części. Jeżeli zmniejszenie kosztów będzie niemożliwe to należy zwiększyć przychody.

Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych dotyczy tylko transakcji pomiędzy przedsiębiorcami.


 1. Podatek VAT

Od rozliczeń podatku VAT za miesiąc styczeń 2017 lub pierwszy kwartał 2017 deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-27 oraz informacje podsumowujące VAT-UE będą składane wyłącznie drogą elektroniczną dla następujących podatników:

 • Podatnicy VAT-UE

 • Dostawcy towarów lub świadczący usługi dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT lub nabywcy tych towarów lub usług
  ( odwrotne obciążenie )

 • Pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 osób

Od rozliczenia za styczeń 2017 informacje unijne podsumowujące ( VAT-UE ) składamy tylko i wyłącznie za okresy miesięczne.


 1. Jednolity plik kontrolny

Już od 01.01.2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały przekazywac urzędom skarbowym ewidencję VAT w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia następnego miesiąca.

Zastosowanie JPK będzie polegało na przekazywaniu organom podatkowym danych księgowych oraz handlowych w formie elektronicznej. Dane te będą pochodzić z ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, wyciągów bankowych, magazynu, faktur VAT. Od 01.01.2017 r. obowiązkiem tym będą objęte małe i średnie firmy w zakresie prowadzonej ewidencji VAT ( rejestry sprzedaży


i zakupu VAT )
, a mikroprzedsiębiorcy od 01.01.2018 r.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2.000.000 EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2.000.000 EUR.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10.000.000 EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10.000.000 EUR.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50.000.000 EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43.000.000 EUR.

Nowelizacja ustawy z 05.09.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych firmom spełniającym warunki uznania ich za małych podatników oraz rozpoczynających działalność gospodarczą przysługuje prawo do płacenia CIT w wysokości 15%. Wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT za poprzedni rok, która decyduje o statusie małego podatnika to kwota 5.157.000 zł ( 1.200.000 EUR x 4,2976 w zaokrągleniu do tysiąca złotych ).


mgr Cecylia Pokracka

DORADCA PODATKOWYNr 01501
: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna