Informacja opisowa o realizacji dochodów I wydatków budżetu gminy przerośl za 2010rok. Wysoka radoPobieranie 65,69 Kb.
Data22.02.2018
Rozmiar65,69 Kb.Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 21/11

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 10 marca 2011r.


INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEROŚL ZA 2010ROK.

WYSOKA RADO

Budżet Gminy na 2010r. został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/148/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2009r. i wynosił po stronie dochodów – 8.088.003zł i po stronie wydatków – 8.092.413zł. Z dochodów budżetu przeznaczono kwotę 100.000zł na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego. W ciągu roku budżet był wielokrotnie zmieniony z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych i ostatecznie Zarządzeniem Nr 7/10, Wójta Gminy Przerośl z dnia 30.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. plan wynosił:

Po stronie dochodów – 9.153.659zł,

Po stronie wydatków – 9.831.241zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 677.582zł, który został sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 677.582zł.

Aktualny stan kredytów, pożyczek długoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na dzień 31.12.2010r. wynosi 2.291.774zł, z tego: • 2.000.000zł papiery wartościowe,

 • 291.774zł pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Białymstoku,

okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2010- 2018.
DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 9.153.659zł zostały wykonane na sumę 9.121.744,31zł co stanowi 100%, w tym: • dochody bieżące na plan 8.764.069zł wykonano 8.734.778,31zł, tj. 100%,

 • dochody majątkowe na plan 389.590zł wykonano 386.966zł, tj. 99%.


DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 1.759.865zł wykonano 1.747.933,86zł, tj. 99% i tak:

 • realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 262.104zł wykonano 262.102,71zł,

 • na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 40.000zł wykonano 40.000zł,

 • na spis powszechny na plan 15.524zł wykonano 15.524zł,

 • na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 497zł wykonano 497zł,

 • na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 15.582zł wykonano 15.582zł,

 • na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wyborów wójta na plan 22.904zł wykonano 12.623zł,

 • dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 1.403.254zł wykonano 1.401.605,15zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na:

 1. świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.379.586zł wykonano 1.378.218,35zł,

 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 2.668zł wykonano 2.386,80zł,

 3. na usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze na plan 21.000zł wykonano 21.000zł.


DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa oraz otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem na plan 591.391zł wykonano 586.645zł, tj. 99%, z przeznaczeniem na:

 • zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Przerośl na plan 6.947zł wykonano 6.947zł,

 • sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw „Radosna szkoła” na plan 18.000zł wykonano 17.992,44zł,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 7.504zł wykonano 7.183,84zł,

 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 156.000zł wykonano 154.629,66zł,

 • zasiłki stałe na plan 81.200zł wykonano 79.819,70zł,

 • utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 54.700zł wykonano 54.200zł,

 • na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich na plan 27.639zł wykonano 27.638,64zł,

 • dożywianie dzieci w szkołach na plan 30.000zł wykonano 30.000zł,

 • na dofinansowanie projektu: „Stworzyć szansę rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na plan 49.996zł wykonano 48.829,62zł, z tego z budżetu państwa 7.324,52zł oraz środki z budżeu Unii Europejskiej 41.505,10zł.

 • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 146.295zł wykonano 146.294,40zł,

 • zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na plan 13.110zł wykonano 13.109,70zł,


SUBWENCJE OGÓLNE na plan 4.955.286zł wykonano 4.955.286zł, tj. 100%, z tego:

 • część oświatowa na plan 2.998.786zł wykonano 2.998.786zł,

 • uzupełnienie subwencji na plan 52.922zł wykonano 52.922zł,

 • część wyrównawcza na plan 1.749.626zł wykonano 1.749.626zł,

 • część równoważąca na plan 153.952zł wykonano 153.952zł.


DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan 1.124.571zł wykonano 1.121.879,07zł, tj. 100%, z podziałem na:

 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 3.000zł wykonano 3.517,57zł,

 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 460.448zł wykonano 451.005zł,

 • podatek rolny na plan 208.850zł wykonano 209.117,60zł,

 • podatek od nieruchomości na plan 358.768zł wykonano 360.863zł,

 • podatek leśny na plan 40.474zł wykonano 40.925zł,

 • podatek od środków transportowych na plan 26.031zł wykonano 25.471zł,

 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 5.300zł wykonano 1.632zł,

 • podatek od spadków i darowizn na plan 1.700zł wykonano 1.696zł,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 20.000zł wykonano 27.651,90zł,

Zaległości w podatkach za 2010r. wynoszą 10.464,58zł, a nadpłaty wynoszą 73zł.
INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan 332.956zł wykonano 323.034,38zł, tj.97%, z tego przypada na:

- wpływ z tytułu podłącznia do wodociągu na plan 41.700zł wykonano 31.450zł, w tym zaległości 9.800zł, • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 62.823zł wykonano 58.021,67zł, w tym zaległości 1.015,65zł,

 • wpływ z usług (za ścieki, usługi ksero) na plan 21.000zł wykonano 24.026,11zł,

 • wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 20.000zł wykonano 19.684,10zł,

 • wpływ z opłaty skarbowej i targowej na plan 15.000zł wykonano 13.796zł,

 • wpływ z odsetek z lokat terminowych na plan 22.000zł wykonano 26.144,37zł,

 • wpływ opłat za korzystanie ze środowiska na plan 3.920zł wykonano 3.919,54zł,

 • wpływ opłaty eksploatacyjnej na plan 500zł wykonano 785,40zł,

 • pozostałe wpływy z odsetek, opłat oraz różnych dochodów na plan 146.013zł wykonano 145.207,19zł.


DOCHODY MAJĄTKOWE na plan 389.590zł wykonano 386.966zł tj. 99%, z tego przypada na :

 • wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych na plan 74.107zł wykonano 71.483zł,

 • środki na zakup sprzętu ratowniczego jako środek trwały na plan 17.228zł wykonano 17.228,

 • dotacja na realizację projektu „Kształtowanie centrum miejscowości Przerośl poprzez modernizację placu przy ul. Rynek” na plan 298.255zł wykonano 298.255zł.

Skutki obniżeń górnych stawek podatkowych występujących w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych w wysokości 245.834zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) występujące w podatku od nieruchomości w wysokości 82.885zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotycząca umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości 830zł.


PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów został wykonany w następujący sposób: 1. przychody na plan 777.582zł wykonano 777.582,23zł, tj.100%,

 2. rozchody na plan 100.000zł wykonano 100.000,00zł, tj.100%.


WYDATKI

Ogółem wydatki na plan 9.831.241zł wykonano 9.102.101,65zł, tj.93%, z tego:


WYDATKI BIEŻĄCE:

Na wydatki bieżące na plan 8.563.377zł wydatkowano 8.103.006,71zł, tj. 95%, z tego:DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 268.904,00zł wykonano 267.167,95zł, tj.99%, z tego:

 • wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego na plan 4.100zł wydatkowano 4.007,36zł,

 • wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.313zł wykonano 1.312,79zł,

 • zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.238zł wykonano 1.237,71zł,

 • zakup usług pozostałych (przesyłki listowe i operacje bankowe w związku z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, akt notarialny) na plan 4.789zł wykonano 3.386,64zł,

 • różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) na plan 257.464zł wykonano 257.223,45zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 193.443zł wykonano 185.902,68zł, tj.96%, z tego:

 • zakup materiałów (przepustów i cementu do remontu dróg gminnych oraz znaków drogowych) na plan 8.500zł wydatkowano 8.240,34zł,

 • zakup usług remontowych - żwirowanie dróg gminnych na plan 77.050zł wydatkowano 73.736,92zł,

 • zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg gminnych oraz ksero map) na plan 106.693zł wydatkowano 103.139,93zł,

 • różne opłaty i składki (opłata za przeprowadzenie kabla oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej przez drogę powiatową oraz opłaty za wpis do księgi) na plan 1.200zł wydatkowano 785,49zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 11.380zł wykonano 4.625,92zł, tj.41%, z tego:

 • wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.000zł, w 2010r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 9.380zł wykonano 4.625,92zł, z tego: zakup węgla i drobnych materiałów i usług remontowych 943,79zł, zakup energii i wody 2.187,53zł, badanie instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego budynku, opłacenie ubezpieczenia budynku oraz przedłużenie licencji na program antywirusowy 1.494,60zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 227.553zł wykonano 185.856,12zł, tj. 82%, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na utrzymanie GOZ w Przerośli plan 32.727zł wydatkowano 22.734,81zł, z tego: • wynagrodzenia bezosobowe (przegląd techniczny kotłowni) na plan 500zł wydatkowano 150,00zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 32.227zł wykonano 22.584,81zł, z tego: zakup węgla 9.186,48zł oraz materiałów remontowych 781,47 zł, zakup energii i wody 7.403,88zł, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych (konserwacja gaśnic, badanie instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego budynku itp.) 739,01zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 508,89zł, ubezpieczenie budynku GOZ 87,70zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.877,38zł.

Na opłacenie podatków na plan 140.926zł wydatkowano 140.924zł, z tego:

 • podatek od nieruchomości (mienie gminne) 137.994zł,

 • podatek od środków transportowych 2.930zł.

Pozostała działalność

Na utrzymanie mienia komunalnego na plan 53.900zł wydatkowano 22.197,31zł, tj. 41%,

z tego:


 • wynagrodzenie bezosobowe na plan 1.000zł w 2010r. nie wydatkowano funduszy na ten cel,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 52.900zł wydatkowano 22.197,31zł, z tego: zakup paliwa do ciągnika, kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki oraz piły 5.681,94zł, zakup roundupu, blachy, cementu, akumulatora i innych materiałów remontowo budowlanych 3.822,67zł, zakup kostki brukowej 2.501,98zł, zakup opraw oświetlenia ulicznego 3.946,70zł, zakup energii 1.545,09zł, naprawa kosiarki, wypisy, podział działek, ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy itp. usługi 2.777,72zł, ubezpieczenie budynków komunalnych , mienia , opłaty za wpis do księgi , opłaty eksploatacyjne 1.921,21zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5.000zł wydatkowano 2.208,51zł, tj. 44%, z tego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na wykonanie projektu planu i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 5.000zł wykonano 2.208,51zł.DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.234.511zł wydatkowano 1.122.207,84zł, tj. 91%, z tego

Urzędy Wojewódzkie

Na utrzymanie administracji publicznej ze środków budżetu gminy na plan 65.229zł wydatkowano 51.896,03zł oraz z dotacji budżetu państwa na plan 40.000 wydatkowano 40.000zł, z tego: • wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP) na plan 500zł wydatkowano 423,58zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 89.633zł wydatkowano 82.417,18zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 15.096zł wydatkowano 9.055,27zł, z tego: zakup druków, drukarki, książki, opraw introligatorskich i kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz materiałów biurowych 1.334,24zł, usługi informatyczne 5.180,35zł, podróże służbowe 160,65zł, odpis na ZFŚS pracowników administracji 2.096zł, szkolenia pracowników 202zł oraz zakup akcesoriów komputerowych i programu do USC 82,03zł.

Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy na plan 111.000zł wydatkowano 99.918,56zł, tj. 90%,

z tego: diety radnych i sołtysów 98.610,00zł, zakup artykułów i usług (obsługa Sesji, Komisji Rady Gminy) 1308,56zł.

Urzędy Gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu na plan 904.315zł wydatkowano 853.637,13zł, tj. 94%, z tego: • wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 3.500zł wydatkowano 1.926,55zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 706.407zł wydatkowano 691.558,23zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 194.408zł wydatkowano 160.152,35zł, z tego: prenumerata czasopism, książek, druków, materiałów remontowych itp. 11.607,47zł, zakup węgla 6.198,07zł, zakup opraw świetlnych, aparatów telefonicznych, wykładziny oraz wertikali 3.796,72zł, zakup wyposażenia łazienek 808,53zł, zakup energii i wody 8.048,76zł, naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja gaśnic i alarmu 772,26zł, badania lekarskie 70,00zł, usługi informatyczne, przesyłki listowe oraz prowizje bankowe itp. 32.496,75zł, usługi prawnicze 21.960,00zł, usługi internetowe 10.402,28zł, usługi telekomunikacji stacjonarnej oraz komórkowej 5.909,64zł, podróże służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 22.176,30zł, ubezpieczenie sprzętu 237,90zł, odpis na ZFŚS 17.506,00zł, szkolenie pracowników 4.310,00zł, zakup papieru 1.618,99zł, zakup akcesoriów komputerowych i programów 12.232,68zł.

Spis powszechny i inne

Na powszechny spis rolny zaplanowano 15.524zł wydatkowano 15.524,00zł, tj. 100%, z tego: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.214zł wydatkowano 3.213,26zł,

 • wypłata dodatków dla pracowników Gminnego Biura Spisowego na plan 11.500zł wydatkowano 11.500,00zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania (materiały biurowe oraz delegacje)na plan 810zł wydatkowano 810,74zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 26.800zł wydatkowano 21.450,30zł, tj. 80%, z tego: • dotacje celowe z budżetu na finansowanie dożynek gminnych na plan 7.000zł wydatkowano 6.878,00zł

 • różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4.000zł wydatkowano 2.775,00zł na zabezpieczenie festynu i dożynek gminnych,

 • wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.000zł wydatkowano 201,00zł na podłączenie instalacji elektrycznej na festyn

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 13.800zł wydatkowano 11.596,30zł, na usługi reklamowe oraz kartki i życzenia świąteczne, nagrody w konkursach, artykuł promujący gminę Przerośl, wydruk „Wieści gminnych”, itp.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gminie na plan 71.643zł wydatkowano 39.781,82zł, tj. 56%, z tego: • pranie odzieży ochronnej (ekwiwalent) pracowników publicznych i interwencyjnych na plan 800zł wydatkowano 741,97zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 28.790zł wydatkowano 12.546.45zł, w 2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zrefundował wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników publicznych i interwencyjnych w wysokości 59.844,64zł.

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 42.053zł wydatkowano 26.493,40zł, z tego: badania lekarskie 315zł, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 12.383zł, składki członkowskie do stowarzyszeń 9.782,40zł, odpis na ZFŚS 4.013zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 38.983zł wydatkowano 28.702,00zł, tj.74%, z tego:

1) Na prowadzenie stałego rejestru wyborczego na plan 497zł wydatkowano 497zł.

2) Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 15.582zł wydatkowano 15.582zł, z tego:


 • diety dla członków komisji wyborczych 9.000zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.160,58zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania 4.421,42zł, z tego: materiały biurowe 1.118,03zł, podróże służbowe 606,78zł, zakup materiałów papierniczych 703,16zł, zakup dyskietek oraz tonerów do drukarek 1.993,45zł.

3) Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta na plan 22.904zł wydatkowano 12.623,00zł, z tego:

 • diety dla członków komisji wyborczych 6.105zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.085,33zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania 3.432,67zł, z tego: materiały biurowe 1.123,36zł, podróże służbowe 386,13zł, zakup materiałów papierniczych 789,75zł, zakup dyskietek oraz tonerów do drukarek 1.133,43zł.


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 133.668zł wydatkowano 117.784,12zł, tj.88%, z tego:

Jednostki Terenowe Policji

Na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa dla Policji) na plan 5.000zł wydatkowano 4.997,05zł.Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 128.168zł wydatkowano 112.787,07zł, tj. 88%, z tego: • wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.000zł wydatkowano 409,84zł,

 • akcje gaśnicze i ratownicze na plan 11.973zł wydatkowano 8.877,63zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 59.303zł wydatkowano 58.855,58zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 55.892zł wydatkowano 44.644,02zł, z tego: zakup paliwa do samochodów OSP 10.541,75zł, zakup radiotelefonu Motorola, zestawu łańcuchów, akumulatora i innego wyposażenia przeciwpożarowego 7.322,64zł, zakup materiałów remontowych, części zamiennych, itp. 3.303,87zł, zakup energii i wody do jednostek OSP 11.668,14zł, naprawa samochodów, syreny i konserwacja gaśnic 1.236,68zł, usługi zdrowotne 1.333zł, za serwis merytoryczno techniczny oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 1756,80zł, okresowe badania techniczne pojazdów, usługi serwisowe, itp. 1.544,66zł, opłata za GSM oraz usługi telekomunikacji stacjonarnej 607,61zł, podróże służbowe 11,50zł, ubezpieczenie samochodów, budynków oraz członków OSP 2.900,37zł, odpis na ZFŚS 2.277zł, szkolenie członków OSP 140zł.

Obrona Cywilna

Na szkolenia pracowników związane z obroną cywilną na plan 500zł w 2010r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 20.000zł wydatkowano 18.776,48zł, tj. 94%, z tego:

Pobór podatków i opłat

Za pobór podatków (inkaso sołtysów) zaplanowano kwotę 20.000zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków wydatkowano 18.776,48zł.DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 120.092zł wydatkowano 103.386,38zł, tj.86%, z tego:

Na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz papierów wartościowych zaplanowano kwotę 120.092zł wydatkowano 103.386,38zł.DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy

Zaplanowano rezerwy w 2010r. na:

80.000zł – ogólna na nieprzewidziane wydatki,

5.000zł – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2010r. wykorzystano fundusze z rezerwy ogólnej w wysokości 40.574zł, z tego:


 • 4.000zł na zakup przepustów do remontu dróg gminnych,

 • 36.574zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (20% wkładu wlasnego).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.599.922zł wydatkowano 3.503.091,44zł, tj. 97%, z tego:

Szkoły Podstawowe

Na plan 2.122.892zł wydatkowano 2.104.207,84zł, tj.99%, z tego: • nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 111.126zł wydatkowano 110.350,53zł, z tego: dodatki wiejskie 68.379,75zł, dodatki mieszkaniowe 37.615,48zł, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej 3.186,50zł, świadczenia rzeczowe bhp 168,80zł, okulary korekcyjne 1.000zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.540.762zł wydatkowano 1.532.818,54zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 471.004zł wydatkowano 461.038,77zł, z tego: zakup oleju opałowego 203.368,80zł, zakup materiałów biurowych 5.905,81zł, druki 1.227,02zł, prenumerata czasopism 7.159,12zł, środki czystości 5.485,38zł, materiały na remonty 11.448,15zł, przedmioty nietrwałe 21.601,06zł, paliwo do kosiarki 242,15zł, pozostałe 2.485,04zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.462,56zł, zakup energii elektrycznej 36.394,98zł, zakup wody 2.040,16zł, malowanie dachu 18.056,00zł, naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, radiomagnetofonów, komputerów, centralki telefonicznej i gaśnic 4.614,43zł, konserwacja monitoringu, alarmu i pieców c. o. 3.888,04zł, badania lekarskie 485zł, opłaty bankowe 1.480,50zł, opłaty pocztowe 557,57zł, usługi kominiarskie 1.187zł, wywóz śmieci i ścieków 868,41zł, dozór techniczny, książki obiektu, pomiary elektryczne 2.999,32zł, regeneracja tonerów 663,36zł, usługi pralnicze 360,50zł, abonament RTV 186,70zł, pozostałe usługi różne ( kurier, konfiguracja sieci, klucze, ksero kolorowe itp.) 1.687,89zł, usługi internetowe 6.809,82zł, usługi telefonii stacjonarnej 3.797,76zł, podróże służbowe 1224,93zł, ubezpieczenie mienia szkoły 1.034zł, odpis na ZFŚS 72.084zł, szkolenia pracowników 3.120,00zł, materiały papiernicze 3.782,82zł, akcesoria komputerowe 14.330,49zł.

Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

Na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych na plan 189.502zł wydatkowano 186.548,36zł zł tj. 98%, z tego: • nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 14.152zł wydatkowano 14.150,84zł, z tego: dodatki wiejskie 8.411,20zł, dodatki mieszkaniowe 5.739,64zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 162.826zł wydatkowano 160.501,76zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 12.524zł wydatkowano 11.895,76zł, z tego: materiały i wyposażenie 2.626,41zł, pomoce naukowe 1.267,35zł, badania okresowe 55,00zł, odpis na ZFŚS 7.947,00zł.

Gimnazja

Na gimnazjum na plan 809.975 zł wydatkowano 807.428,92 zł tj. 100 %, z tego: • nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 55.150zł wydatkowano 54.859,01zł, z tego: dodatki wiejskie 37.446,60zł, dodatki mieszkaniowe 15.758,51zł odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.653,90zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 714.492zł wydatkowano 712.518,96zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 40.333zł wydatkowano 40.050,95zł, z tego: materiały i wyposażenie 1695,96zł, pomoce naukowe 1.660,29zł, badania lekarskie 391,00zł, podróże służbowe 1300,70zł, odpis na ZFŚS 34.763zł, szkolenia pracowników 240zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 323.534zł wydatkowano 254.342,05zł, tj.79%, z tego: • wypłata ekwiwalentu, za pranie odzieży roboczej oraz środków bhp dla kierowców na plan 800zł wydatkowano 367,58zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 72.279zł wydatkowano 70.757,40zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 250.455zł wydatkowano 183.217,07zł, z tego: zakup paliwa, płynów, części do naprawy samochodów służących do dowożenia dzieci do szkół 73.063,23zł, remont samochodów 12.099,65zł, badania lekarskie 650zł, bilety miesięczne oraz dowóz dzieci do szkół 79.600,14zł, badania okresowe pojazdów, wymiana opon, usługi serwisowe, itp. 5.245,53zł, ubezpieczenie samochodów 6.100,00zł, odpis na ZFŚS 2.794zł, szkolenia pracowników 2.350,00zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.314,52zł.

Licea Ogólnokształcące

Na plan 122.680zł wydatkowano 120.613,78zł tj. 98 %, z tego: • wypłata dodatków wiejskich na plan 4.010zł wydatkowano 3.980,92zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 113.575zł wydatkowano 111.669,50zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 5.095zł wydatkowano 4.963,36zł, z tego: materiały i wyposażenie 75,37zł, badania lekarskie 40,00zł, podróże służbowe 671,99zł, odpis na ZFŚS 4.176zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 7.547zł wydatkowano 6.525,97zł tj. 86% z tego: • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 7.547zł wydatkowano 6.525,97zł, z tego: warsztaty metodyczne, dopłaty do czesnego, kursy doskonalące itp. 5.683zł, podróże służbowe 842,97zł.

Pozostała działalność

Na plan 23.792zł wydatkowano 23.424,52zł tj. 98 % z tego: • dotacja na zadania bieżące (nauka religii innych wyznań) na plan 534zł wydatkowano 266,52zł,

 • nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 5.296zł wydatkowano 5.196zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 17.962zł wydatkowano 17.962z ł - odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 33.756zł wykonano 22.532,55zł, tj. 67%, z tego:

Zwalczanie narkomanii

Na plan 3.000zł w 2010r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 30.756zł wydatkowano 22.532,55zł, tj. 73%, z tego: • wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach oraz dla przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 10.000zł wydatkowano 7.022,00zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 20.756zł wydatkowano 15.510,55zł, z tego: nagrody w konkursach o tematyce profilaktycznej 2.300,55zł, spektakle dla młodzieży dotyczące problemów alkoholowych oraz wyjazdy i kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 9.460zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 1.650zł, wydanie opinii przez sąd wraz z opłatą 380zł, wydanie opinii lekarskiej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 720,00zł, zakup wyposażenia do izby wytrzeźwień 1.000,00zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.980.948zł wydatkowano 1.955.430,65zł, tj.99%, z tego:

Domy pomocy społecznej

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej na plan 23.376zł wydatkowano 23.364,21zł, tj. 100%.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na plan ze środków budżetu gminy 15.625zł wydatkowano 11.722,55zł, tj.65%, oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 1.379.586zł wydatkowano 1.378.218,35zł, tj. 100%, z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.332.267 wydatkowano 1.330.820,05zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 47.963zł wydatkowano 45.001,37zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 14.981zł wydatkowano 14.119,48zł, z tego: artykuły biurowe, druki, komputer 3.150,57zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe 4.532,44zł, podróże służbowe krajowe 359,86zł, odpis na ZFŚS 1.048zł, szkolenia pracowników 410zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 611,71zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.006,90zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na plan 10.172zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 9.570,64zł, tj 94%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 9.570,64zł.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na plan 171.000zł wydatkowano 169.629,66zł tj. 99%, z tego: • zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 154.629,66zł

 • zasiłki celowe z budżetu gminy 15.000zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 154.629,66zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe (Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz gospodarstwa indywidualne) na plan 82.000zł wydatkowano 80.236,91zł, tj. 98%.Zasiłki stałe

Na wyplatę zasiłków stałych na plan 81.200zł wydatkowano 79.819,70zł, tj. 98%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 79.819,70zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 85.663zł wydatkowano 84.479,18zł, tj. 99%, z tego: • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 400zł wydatkowano 240,15zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 68.678zł wydatkowano 68.584,45zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 16.585zł wydatkowano 15.654,58zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, książki nadawcze, prenumeraty) 1.372,76zł, remont komputera 97,60zł, przesyłki listowe, prowizja od operacji bankowych 3.631,57zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 6.285,49zł, ubezpieczenie komputerów 11zł, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 2.960zł, szkolenia pracowników 789zł, zakup materiałów papierniczych 208,47zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 298,69zł.

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 54.200zł oraz z budżetu gminy w wysokości 30.279,18zł.

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Na działalność specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków budżetu gminy na plan 7.511zł wydatkowano 6.276,15zł, tj. 84% oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 21.000zł wydatkowano 21.000zł, tj.100%, z tego: • wydatki na pranie odzieży ochronnej na plan 500zł wydatkowano 120,07zł,

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 26.833zł wydatkowano 25.993,08zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.178zł wydatkowano 1.163zł, z tego: usługi zdrowotne 35zł,odpis na ZFŚS 1.048zł, szkolenia 80zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność na plan 103.815zł wydatkowano 91.113,30zł, tj. 88%, z tego: • dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na dożywianie na plan 40.000zł wydatkowano 40.000zł. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 30.000zł.

 • wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne na plan 21.000zł wydatkowano 17.532,64zł, tj. 83%, z tego zrefundowano przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach kwotę w wysokości 25.011,76zł.

 • wydatki na pranie odzieży ochronnej dla pracowników publicznych na plan 100zł wydatkowano 90,45zł,

 • wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracowników publicznych na plan 3.350zł wydatkowano 129,07zł, tj. 4%, z tego zrefundowano przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach kwotę w wysokości 8.996,05zł.

 • wyjazd studyjny na plan 6.000zł wydatkowano 1.000zł.

 • zgodnie z Porozumieniem o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na plan 27.639zł. w 2010r. wydatkowano na usługi integracji społecznej 27.638,64zł.

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 5.726zł wydatkowano 4.722,50zł, z tego: zwrot kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w noclegowniach 4.128,50zł, odpis na ZFŚS 524zł, badanie lekarskie pracowników publicznych 70zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 49.996zł wydatkowano 48.829,62zł, tj.98%, z tego:

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność na plan 49.996zł wydatkowano 48.829,62zł, tj.98%, z tego: • wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na plan 21.500zł wydatkowano 21.176,30zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 28.496zł wydatkowano 27.653,32zł, z tego: materiały i wyposażenie 13.968,99zł, usługi pozostałe 13.222,95zł, podróże służbowe 160,47zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 99,73zł, akcesoria komputerowe 201,18zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 195.979zł wydatkowano 195.977,70zł, tj.100%, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów

Na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 182.868zł (ze środków bużetu gminy 36.573zł) oraz na zakup podręczników szkolnych wydatkowano 13.109,70zł.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 141.151zł wydatkowano 102.246,62zł, tj. 72%, z tego:

Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Na oczyszczalnię ścieków na plan 34.231zł wydatkowano 26.576,42zł, tj. 78%, z tego: • ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp, udział w akcji płukania kanalizacji na plan 1.500zł wydatkowano 134,26zł

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 8.008zł wydatkowano 7.844,82zł,

 • inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 24.723zł wydatkowano 18.597,34zł, z tego: zakup materiałów remontowych 458,05zł, zakup energii i wody 12.187,83zł, badanie ścieków, konserwacja gaśnic, itp. 2.158,43zł, badanie lekarskie pracownika 7,00zł, ubezpieczenie oczyszczalni 310,31zł, odpis na ZFŚS 210zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.255,72zł, szkolenie pracownika 10zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczalnie wsi na plan 17.920zł wydatkowano 13.537,50zł, tj. 76%, z tego:

- na zakup usług pozostałych (wywóz zanieczyszczeń ) na plan 13.920zł wydatkowano 11.829,50zł,

- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) na plan 4.000zł wydatkowano 1.708,00zł.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- na zakup kwiatów oraz drobnych materiałów remontowych do parku na plan 2.000zł wydatkowano 1.221,21zł, tj. 61%.Schroniska dla zwierząt

Zakup usług pozostałych (oczyszczanie z bezdomnych psów na terenie gminy Przerośl) na plan 2.000zł, w 2010r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 85.000zł wydatkowano 60.911,49zł, tj. 72%, z tego:

- zakup energii na plan 80.000zł wydatkowano 60.078,35zł, tj.75%, czyli o 9.737,72zł mniej w stosunku do roku ubiegłego ( w 2009r. wydatkowano 69.816,07zł)


 • zakup usług remontowych na plan 5.000zł na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 833,14zł czyli o 11.932,06zł mniej w stosunku do roku ubiegłego ( w 2009r. wydatkowano 12.765,20zł).

Ogółem wydatkowano mniej na oświetlenie uliczne do roku 2009 kwotę 21.669,78zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 261.665zł wydatkowano 238.280,13zł, tj.91%, z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 171.351zł wydatkowano 149.251,60zł, tj.87%.Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Przerośli oraz Filii w Pawłówce zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 90.314zł wydatkowano 89.028,53zł, tj. 99%.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • na zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000zł w 2010r. nie wydatkowano funduszy na ten cel.


WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 1.267.864zł wydatkowano 999.094,94zł, tj. 79%, z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 10.000zł nie wydatkowano funduszy na ten cel.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 10.000zł nie wydatkowano w 2010r. funduszy na ten cel.DZIAŁ 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.080.000zł wydatkowano 966.787,51zł, tj.90%, z tego:

Drogi publiczne powiatowe:

 1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Przerośl na odcinku – Blenda – Bućki – Zarzecze na plan 200.000zł wydatkowano 199.561,24zł.

Drogi publiczne gminne:

 1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Przerośl na odcinku – Blenda – Bućki – Zarzecze na plan 450.000zł wydatkowano 447.757,11zł.

 2. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map związanych z budową dróg gminnych w miejscowościach Romanówka, Kolonia Przerośl, Nowa Przerośl na plan 60.000zł wydatkowano 7.624,61zł.

 3. Budowa parkingu w miejscowości Przerośl na plan 20.000zł wydatkowano 19.291,05zł.

 4. Poprawa dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko litewskim – budowa dróg na odcinku – Blenda – Bućki – Zarzecze o długości 2,316 km na plan 50.000zł wydatkowano 3.287zł.

 5. Przebudowa drogi gminnej Pawłówka – Malesowizna na plan 300.000zł wydatkowano 289.266,50zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 636zł wydatkowano 453,40zł, tj. 71%, z tego:

 1. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji na terenie gminy dotyczącej współdziałania w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz 118,85zł,

 2. Dotacja na dofinansowanie projektu ISO 9001 wydatkowano 334,55zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 1. Zgodnie z umową z Zarządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku otrzymano dotację na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu ratowniczego dla OSP) w wysokości 17.228zł, która została wydatkowana w kwocie 17.228zł na zakup aparatu oddechowego i nożyc hydraulicznych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 140.000zł wydatkowano 0,00zł, tj. 0%, z tego:

Dowożenie uczniów do szkół

Na zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły ze względu na to, iż poprzedni uległ wypadkowi i nie nadawał się do dalszego użytku zaplanowano 140.000zł, nie wydatkowano w 2010r. funduszy na ten cel.DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 20.000zł wydatkowano 14.626,03zł, tj.73%, z tego:

 1. Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego gminy Przerośl na plan 20.000zł wydatkowano kwotę 14.626,03zł.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2010r., na plan 1.267.864,00zł wydatkowano 999.094,94zł, tj. 79%.


Ogółem wydatki w 2010r. na plan 9.831.241zł zrealizowano w kwocie 9.102.101,65zł, tj. 93%, z tego:

 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.700.386zł wydatkowano 3.627.185,47zł tj. 98%,

 • świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.281.973zł wydatkowano 2.243.876,04zł, tj. 98%,

 • dotacje na zadania bieżące na plan 269.199zł wydatkowano 245.424,65zł, tj.91%,

 • wydatki na obsługę długu na plan 120.092zł wydatkowano 103.386,38zł, tj. 86%,

 • inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.114.092zł wydatkowano 1.806.665,91zł, tj. 85%,

 • na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan 77.635zł wydatkowano 76.468,26zł, tj.98%,

 • wydatki majątkowe na plan 1.267.864zł wydatkowano 999.094,94zł, tj. 79%.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna