Informacja o ubezpieczeniu kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz oc w życiu prywatnym dla Pracowników Uniwersytetu Łódzkiego podczas podróży służbowych Polisa tpp7370111 Okres ubezpieczeniaPobieranie 20,51 Kb.
Data09.12.2017
Rozmiar20,51 Kb.


Informacja o ubezpieczeniu kosztów leczenia,
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
OC w życiu prywatnym dla Pracowników
Uniwersytetu Łódzkiego podczas podróży służbowych

Polisa TPP7370111

Okres ubezpieczenia: 01 marca 2011 – 29 lutego 2012
Program ubezpieczenia Wojażer

Na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku (owu dostępne na stronie www.pzu.pl)
Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w euro

1. Koszty leczenia

20.000

2. Assistance Standard:
- transport ubezpieczonego do RP

bez limitu

- transport zwłok ubezpieczonego do RP

- zakup trumnybez limitu

1.250


- pokrycie kosztów poszukiwania

5.000

- pokrycie kosztów ratownictwa

5.000

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

4.000

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

20.000


Przedmiot i zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:


 1. Koszty leczenia ubezpieczonego powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem bądź nagłym zachorowaniem, które obejmują:

 • konsultacje medyczne,

 • zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,

 • badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,

 • pobyt w szpitalu, tj. leczenie, zabiegi operacje, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju,

 • transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,

 • transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia – decyzja należy do kompetencji lekarzy Centrum Alarmowego PZU,

 • transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,

 • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych w wysokości nie przekraczającej równowartości w złotych 100 euro na wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
  1. Assistance Standard PZU SA, które gwarantuje organizację i pokrycie kosztów następujących usług:

 • transport ubezpieczonego do RP,

 • transport zwłok ubezpieczonego do RP,

 • pokrycie kosztów poszukiwania,

 • pokrycie kosztów ratownictwa,

 • informacja przed podróżą,

 • przekazywanie wiadomości.
 • świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia,

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego podczas jego podróży zagranicznej za szkody na osobie (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) i szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów kraju, w którym przebywa – suma gwarancyjna za szkody rzeczowe wynosi 10 % sumy gwarancyjnej ustalonej za szkody na osobie.


Postępowanie w razie nagłego zachorowania lub zdarzenia przewidzianego w zakresie usług assistance:
Przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie – niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub faksem prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego PZU tel. (+48) 22 566 55 44, gdzie należy wyjaśnić dyżurującemu pracownikowi Centrum Alarmowego PZU okoliczności, w jakich ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje oraz podać wszelkie dostępne informacje niezbędne do udzielenia pomocy: imię i nazwisko, Nr polisy TPP7370111, okres ubezpieczenia (01.03.2011-29.02.2012), jednostkę wystawiającą dokument (PZU SA Oddział w Łodzi), oraz numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z ubezpieczonym lub jego przedstawicielem.
Postępowanie w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku:
W razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony zobowiązany jest starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, uzyskać dokumentację medyczną stwierdzającą rozpoznanie – diagnozę lekarską. W ciągu 7 dni od daty powrotu do RP zawiadomić PZU SA o zaistnieniu wypadku poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia wypadku oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia.
Postępowanie w razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony obowiązany jest powiadomić Centrum Alarmowe PZU niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia mogącego go obciążyć odpowiedzialnością cywilną i zastosować się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU.
Przy wyjazdach objętych ubezpieczeniem Wojażer ubezpieczony posiada wyłącznie kartę informacyjną, która stanowi informację o numerze polisy oraz zawiera dane teleinformacyjne Centrum Alarmowego PZU.
W przypadku pytań i wątpliwości pomocą służą pracownicy Inspektoratu PZU S.A. w Łodzi:

Bożena Gierach tel. (42) 308-36-44 e-mail: bgierach@pzu.pl

Agnieszka Chruścińska tel. (42) 308-36-30 e-mail: agnchruscinska@pzu.pl

Hubert Ogrodniczak tel. (42) 308-36-80 e-mail: hogrodniczak@pzu.pl©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna