Informacja o realizacji budżetu w latach 2001 2003Pobieranie 68,64 Kb.
Data20.02.2019
Rozmiar68,64 Kb.Informacja o budżecie 2004 r.
Zgodnie z ustawą budżetową na 2004 r., budżet resortu obrony narodowej wynosi 16.003,3 mln zł. W porównaniu do ustawy budżetowej na 2003 r. (15.135,6 mln zł) stanowi to wzrost nominalny o 5,7 %, a realny o 3,7 %.

Płace (wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) stanowią 30,7 % budżetu MON – spadek spowodowany jest zmianą struktury i zmniejszeniem średniorocznych stanów osobowych. Emerytury stanowić będą 23,6 % budżetu MON, z uwzględnieniem ich waloryzacji od


1 marca 2004 r. o 1,8 %, zaś pozostała grupa to środki na eksploatację i szkolenie, wynosząca 29,5 %.

Największą grupę (68,4 %) stanowią wydatki w dziale Obrona narodowa oraz w dziale Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne - na emerytury i renty wojskowe (24,8 %). W strukturze podmiotowej działu 752 Obrona narodowa 50,3 % ogólnej sumy wydatków przeznaczono dla Wojsk Lądowych, 20,5 % dla Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz 9,2 % dla Marynarki Wojennej. Łącznie na rodzaje sił zbrojnych przewiduje się ponad 80 % wydatków tego działu. Ponadto wydzielono po raz pierwszy rozdział Wojskowe misje pokojowe, w którym wydatki wyniosą 391,1 mln zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą misje pokojowe przede wszystkim w Iraku, ponadto KFOR, SFOR, misje w Afganistanie i Macedonii.

Rok 2004 będzie drugim rokiem realizacji Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2003-2008. Zakończony zostanie ważny etap przebudowy struktur organizacyjnych sił zbrojnych oraz ujawnią się efekty zmniejszenia liczebności i zmian w strukturze stanów osobowych (powstanie nowego korpusu - szeregowych zawodowych, wzrost liczby podoficerów, zmniejszenie liczby oficerów). Działania te zapewnią dalszą poprawę struktury wydatków budżetowych MON w 2004 r., w tym głównie wzrost udziału wydatków majątkowych do 16,2 %, ponadto stopniowe polepszenie warunków życia żołnierzy. W efekcie wzrostu wydatków majątkowych planuje się rozpoczęcie realizacji nowych, dużych programów modernizacyjnych, dotyczących kołowego transportera opancerzonego (KTO) i przeciwpancernego pocisku kierowanego (PPK).
Podstawowe informacje o budżecie MON w latach 2001 - 2003

1. Dochody.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat zauważyć można znaczny spadek realnych wielkości dochodów generowanych przez resort obrony narodowej (2001 – 2003: o niemal 43 %).

(tys. zł, ceny 2003 r.)


Wyszczególnienie

Rok

2001

2002

2003

Realizacja dochodów

122 765,6

75 098,7

70 734,5

Zmiana procentowa (rok 2001 = 100)

100,0 %

61,2 %

57,6 %

Powyższe zjawisko wynika przede wszystkim z prowadzonych działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych w siłach zbrojnych (znaczny spadek liczby jednostek wojskowych) oraz zmiany charakteru ich działalności, a także zmian systemowych – np. poprzez przejęcie przez AMW zadań w obszarze umów dzierżawy i najmu.


2. Wydatki budżetowe.

Zasadniczą część budżetu stanowią wydatki bieżące, z czego niemal połowa to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jednakże wraz ze zmniejszaniem liczebności SZ RP i liczby garnizonów, ich udział w budżecie MON ulega obniżeniu, w tym szczególnie w zakresie remontów nieruchomości oraz uzbrojenia i sprzętu. W ostatnich trzech latach nie odnotowano natomiast zmian udziału w budżecie MON świadczeń społecznych (obejmujących m.in. emerytury i renty wojskowe) mimo, iż wraz ze zwiększeniem liczby emerytów wzrasta poziom obciążenia budżetu z tytułu wypłacanych świadczeń. Warto natomiast odnotować rosnący udział wydatków majątkowych w budżecie resortu ON – z


9,4 % w roku 2001 do 14,2 % w roku 2003. Wzrost wydatków majątkowych możliwy był dzięki radykalnemu zwiększeniu środków na zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Korzystną tendencję w zmianie struktury budżetu MON przedstawia poniższe zestawienie.

(mln zł, ceny 2003 r.)Wyszczególnienie

2001

2002

2003

Wykonanie

Udział w budżecie

Wykonanie

Udział w budżecie

Wykonanie

Udział w budżecie

1.

Wydatki osobowe,

w tym:


8 234

56,9 %

8 450

56,6 %

8 580

56,0 %

~

płace (§ 401 - 414)

4 809

33,2 %

4 894

32,8 %

4 940

32,2 %

~

emerytury (§ 311)

3 425

23,7 %

3 556

23,8 %

3 640

23,8 %

2.

Wydatki majątkowe,

w tym:


1 363

9,4 %

1 935

13,0 %

2 177

14,2 %

~

zakupy UiSW

1 124

7,7 %

1 772

11,9 %

1 925

12,6 %

~

inwestycje budowlane

239

1,7 %

163

1,1 %

252

1,7 %

3.

Pozostałe wydatki

4 888

33,7 %

4 546

30,4 %

4 566

29,8 %

4.

Budżet MON ogółem

14 485

x

14 932

x

15 323

x

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych przedstawiała się następująco:

(tys. zł, ceny 2003 r.)Wyszczególnienie

2001

2002

2003

Wykonanie

Udział w budżecie

Wykonanie

Udział w budżecie

Wykonanie

Udział w budżecie

Dotacje

556 229,5

3,8 %

563 511,1

3,8 %

505 828,4

3,3 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 272 555,2

29,5 %

4 367 560,3

29,2 %

4 487 075,4

29,3 %

Wydatki bieżące

8 294 121,2

57,3 %

8 066 221,5

54,0 %

8 153 704,7

53,2 %

Wydatki majątkowe

1 362 525,1

9,4 %

1 934 812,6

13,0 %

2 176 678,9

14,2 %

Ogółem

14 485 431,0

x

14 932 105,4

x

15 323 287,4

x


3. Modernizacja techniczna SZ RP.

Wielkości wydatków budżetowych w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2003 r., kształtowały się następująco:

(tys. zł, ceny 2003 r.)


Wyszczególnienie

Realizacja wydatków

2001

2002

2003

Wydatki majątkowe

878.356,7

1.771.506,3

1.924.430,2

Wydatki bieżące

1.126.560,3

855.869,7

773.893,2

Ogółem

2.004.917,0

2.627.376,0

2.698.323,4

Wydatki w obszarze modernizacji technicznej wzrosły w 2003 r. w porównaniu do 2001 i 2002 r. odpowiednio o 34,6 % i 2,7 %. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w okresie tym nastąpił ponad 100 % wzrost wydatków majątkowych przy wyraźnym spadku wydatków bieżących - głównie w wyniku ograniczenia nakładów na remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Realne nakłady na modernizację techniczną w 2003 r., w obszarze wydatków majątkowych były o 8,6 % wyższe w porównaniu do roku 2002.4. Operacje pokojowe.


Udział w misjach i operacjach pokojowych oraz stabilizacyjnych jest jednym z priorytetów SZ RP. Pozwala na potwierdzenie naszej sojuszniczej wiarygodności i jest dowodem naszego aktywnego udziału w misjach pokojowych, a także w operacjach antyterrorystycznych na świecie. Udział SZ RP w międzynarodowej działalności na rzecz wygaszania, łagodzenia konfliktów i przywracania pokoju na świecie trwa już ponad 50 lat. W okresie tym Polska uczestniczyła w 57 misjach i operacjach pokojowych w 39 krajach, w tym w 30 misjach pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. W misjach tych wzięło udział ponad 50 tys. żołnierzy i pracowników. Obecnie poza granicami państwa przebywa około 4 tysiące osób.

Kształtowanie się finansowego zaangażowania Polski w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych oraz jego procentowy udział w budżecie resortu ON przedstawia poniższa tabela.

(mln zł, ceny 2003 r.)


Wyszczególnienie

Realizacja wydatków

2001

2002

2003

Wydatki

87,6

98,0

243,3

Udział w budżecie

0,6 %

0,7 %

1,6 %5. Stany i wydatki osobowe.


Na lata 2001 – 2003 przypadało główne nasilenie zmian w liczebności żołnierzy i pracowników wojska.

W okresie tym, przyjmując rok 2001 za bazowy, łączne zatrudnienie ww. osób obniżyło się o 40.580 osób, tj. o 17,3 %. Wydatki osobowe w tym obszarze, liczone w cenach 2003 r., uległy natomiast zmniejszeniu o 71.560 tys. zł, tj. o 1,6 %.Stosunkowo niewielkie zmniejszenie wydatków osobowych w badanym okresie był w głównej mierze spowodowany ponoszeniem w latach 2002 – 2003 znacznych wydatków na wypłaty żołnierzom zawodowym należności przysługujących z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (odprawy, ekwiwalenty urlopowe, 12 – miesięczne uposażenia), a w odniesieniu do pracowników odpraw emerytalnych. W latach 2001 – 2003 zwolniono z zawodowej służby wojskowej 15.949 żołnierzy.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna