Informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowychPobieranie 431,5 Kb.
Strona1/22
Data05.07.2018
Rozmiar431,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Informacja o dostępnych konkursach i programach pomocowych

Zespół ds. Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych

Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Tarnów ul. Szujskiego 66Telefon: (014) 622-09-64, 623 55 16

Fax: (014) 621 39 55

e-mai: cfp@tarr.tarnow.pl


Pakiet Informacyjny
Informacja o dostępnych konkursach i programach pomocowych


Tarnów, sierpień 2015 r.


Spis treści1.Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 6

2.Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 6

3.Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 7

4.Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa i Rozwoj” 8

5.Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 8

6.Fundusz Poręczeń Kredytowych 10

7.Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” 11

8.ES Fundusz – pożyczki dla ekonomii społecznej 12

9.Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” 13

10.Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 4.3 Schemat B „Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha” 14

11.Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 4.1, Schemat A „Drogi o znaczeniu regionalnym” 15

12.Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 5.3 Schemat A: „Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego” 17

13.Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-20, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic. 18

14.Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-20, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne, Typ projektów B Nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem. 18

15.Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-20, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. 19

16.Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-20, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej. 20

17.Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-20, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów C. opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin. 21

18.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 22

19.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" 23

20.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R", Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek" 24

21.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej” 25

22.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” 26

23.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” 26

24.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 „Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych” 27

25.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” 28

26.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego - Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” 29

27.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych – Dzienne domy opieki medycznej” 30

28.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1. „Innowacje społeczne - Konkurs na inkubację innowacji społecznych” 30

29.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa - Współpraca ponadnarodowa” 31

30.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym – Program Studiujesz? Praktykuj!” 33

31.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej.” 34

32.Program „Chrzest 966” – Promesa 2016 35

33.Otwarty konkurs ofert „Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)” 36

34.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Dopalacze kradną życie" 36

35.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” 37

36.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” 38

37.Programy priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 39

38.Program priorytetowy „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” 40

39.Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 40

40.Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 41

41.Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 42

42.Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 43

43.Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów 44

44.Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska 45

45.Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 4) Usuwanie odpadów wraz z remediacją powierzchni ziemi 46

46.Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych 47

47.Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 47

48.Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii 48

49.Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki 50

50.Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2a) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorzadów 51

51.Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo – konkurs II 52

52.Program Wspieranie działalności monitoringu środowiska Część 1) Monitoring środowiska 54

53.Program Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacja ich skutków Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 55

54.Program Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacja ich skutków Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 56

55.Program Wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 56

56.Nabór wniosków w ramach Funduszu współpracy bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” – zmiana terminu naboru 57

57.Norweski Mechanizm Finansowy, PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” 58

58.Norweski Mechanizm Finansowy, PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” – nabór wniosku w ramach funduszu współpracy dwustronnej 59

59.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” 61

60.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Weekendy z piłką ręczną” 62

61.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” 63

62.Program Obywatele dla Demokracji, projekty współpracy dwustronnej 64

63.Program „Przemiany w regionie” - RITA 65

64.Nabór wniosków w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego 66

65.Konkurs Grantowy „Na dobry początek” 67

66.Konkurs Grantowy „Pracownia talentów” 68
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna