Informacja I ankietaPobieranie 1,05 Mb.
Data28.01.2018
Rozmiar1,05 Mb.

Informacja i ankieta
dotycząca planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest jednym z regionalnych portów lotniczych w Polsce. W 2007 roku obsłużono około 1,7 mln pasażerów, 4 757 ton ładunków oraz 28 tys. operacji startów i lądowań.

Przewiduje się, że w latach 2013-2015 Port Lotniczy będzie obsługiwał około 4 - 5 mln pasażerów rocznie, 8 500 ton ładunków oraz 40 tys. operacji startów i lądowań. W związku z przewidywaną intensyfikacją ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym planowana jest: budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (hotel, parking), budowa drogi kołowania, rozbudowa płyt postojowych, budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz budowa stanowiska do odladzania samolotów i inne inwestycje o mniejszej skali.
Rysunek - Planowany układ drogowy po rozbudowie lotniska

Na podstawie: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, 2007 r.
Z wyżej wymienionymi inwestycjami jest ściśle związane zamknięcie ul. Słowackiego na wysokości Portu Lotniczego. Ruch samochodowy po rozbudowie lotniska w kierunku Rębiechowa będzie przebiegał ulicami Budowlanych i Nowatorów.

Obecnie opracowywany jest wymagany przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska,
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA
Środowisko planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk. Celem poniższej ankiety jest uzyskanie informacji o problemach, którymi należy zająć się
w raporcie lub mogą być wykorzystane przy pracy nad tym raportem.


Przewidywany termin złożenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdańska to kwiecień 2008 r. Następnie, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Prezydent Miasta Gdańska poinformuje społeczeństwo o wniosku inwestora oraz przeprowadzi konsultacje społeczne przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk.

Ankieta

dotycząca planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk
Odpowiedzi na pytania są dobrowolne, anonimowe lub autoryzowane

Czy Pani/Pana zdaniem funkcjonowanie rozbudowanego Portu Lotniczego może powodować istotne oddziaływania na:środowisko/przyrodę podaj jakie .............................................................................

warunki życia ludzi podaj jakie .............................................................................

walory kulturowe podaj jakie .............................................................................

Jaki element, Pani/Pana zdaniem, może powodować najpoważniejsze problemy ze środowiskiem?ruch samolotów w dzień w nocy

ruch drogowy - dojazdowy do i z Portu Lotniczego w dzień w nocy

Czy Pani/Pana zdaniem funkcjonowanie rozbudowanego Portu Lotniczego może spowodować skutki zmieniające warunki życia mieszkańców?korzystne

podaj jakie: ..........................................................................................................................niekorzystne

podaj jakie: .........................................................................................................................

Które Pani/Pana zdaniem, godziny nocne winny być najbardziej chronione przed hałasem lotniczym?

22.00 - 6.00

24.00 - 6.00

23.00 - 5.00

23.00 - 6.00
Czy może zachodzić potrzeba łagodzenia niekorzystnych oddziaływań ze względu na:

warunki życia ludzi

zanieczyszczenie powietrza

hałas, drgania

przyrodę

wody

dobra kultury / zabytki

Kto odniesie największe korzyści z funkcjonowania rozbudowanego Portu Lotniczego Gdańsk?przedsiębiorstwa w Trójmieście

mieszkańcy Trójmiasta

przedsiębiorstwa w Regionie Pomorskim

mieszkańcy Regionu Pomorskiego

inni ....................................................................................................................

Czy rozwiązania komunikacyjne związane z obsługą Portu Lotniczego po rozbudowie poprawią dostępność lotniska?tak

podaj dlaczego: ...................................................................................................................nie

podaj dlaczego: ...................................................................................................................

Czy rozwiązania komunikacyjne uwzględniają potrzeby mieszkańców osiedli położonych w otoczeniu lotniska?

tak

podaj dlaczego: .......................................................................................................................nie

podaj dlaczego: .......................................................................................................................


Miejsce zamieszkania wypełniającego ankietę:
Miejscowość: .........................................................
Dzielnica: ...............................................................

Czy mieszka Pan/Pani w zasięgu oddziaływania Portu Lotniczego Gdańsk?tak

nie

Inne opinie i uwagi (prosimy wpisać lub dołączyć)


.................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dane o osobie wypełniającej ankietę (dobrowolne)

Wiek .............................................

Inne np. imię i nazwisko, adres .......................................................................................................

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 10 kwietnia 2008 r. na adres:

Monika Bednarska EKO-KONSULTul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk

lub wysłać faksem pod numer: (058) 554 31 38 lub 554 31 39

lub wysłać e-mail na adres: biuro@ekokonsult.pl

Uwaga: Ankietę można także złożyć w miejscu pobrania.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna